Treuliau Staff

Rhyddhad Treth Gweithio o Gartref

Gall staff sy'n gweithio gartref wneud cais i Gyllid a Thollau Ei Mawrhydi am ddidyniad treth ar gyfer y costau ychwanegol a ddaw i'w rhan o weithio gartref, gan na fydd y Brifysgol yn cyfrannu dim tuag at y treuliau cartref arferol a ddaw i ran y staff. Cewch ragor o wybodaeth yn y ddogfen ganllawiau isod:

Gweithio Gartref - Rhyddhad Treth (pdf)

Trethi Teithio a Chynhaliaeth

Am fwy o wybodaeth am yma.

SYLWCH: Dylai staff sicrhau bod eu hyswiriant yn caniatáu iddynt ddefnyddio’u car ar gyfer busnes y Brifysgol, ac ni ddylent gludo teithwyr oni bai bod y polisi’n caniatáu iddynt wneud hynny. Os oes mwy nag un aelod staff yn mynd i’r un cyfarfod, disgwylir iddynt deithio yn yr un car.

  Y 10,000 o filltiroedd busnes cyntaf o'r flwyddyn treth Dros 10,000 o filltiroedd busnes yn ystod flwyddyn treth
Ceir 45c

45c

Beiciau Modur 24c 24c
Beic 20c 20c

Dylech hawlio’r gwariant gwirioneddol hyd at y cyfraddau uchaf a nodir isod.

Bydd angen derbynebau ar gyfer pob eitem, ac eithrio mân gostau na fyddai’n ymarferol cael derbynneb ar eu cyfer (hyd at £5.00 am bob noson i ffwrdd) Noder: Mae hyn am wariant wirioneddol.

Cynhaliaeth Tu allan i Lundain Dinasoedd Mawr* Llundain a Thramor
Ystafell yn unig £100 £115 £220
Gwely a Brecwast £110 £125 £230
Pryd Nos £25 £25 £25
Brecwast a/neu Bryd canol dydd £10 £10 £10

* Mae'r colyfn dinasoedd mawr yn cynnwyd Birmingham, Caerdydd, Caeredin, Castellnewydd, Leeds, Lerpwl a Manceinion 

Lwfans Llety Tu allan i Lundain Llundain a Thramor
Gyda theulu neu ffrindiau (gan gynnwys gwely a brecwast a phryd nos)
Sylwch – bydd y lwfans yn cael ei dalu gyda chyflog yr aelod staff, a bydd treth yn daladwy
£25.00 £25.00

 

Mân Costau Personol DU Tramor
Cyfradd ddyddiol am fân gostau personol am bob noson i ffwrdd – heb dderbynebau £5.00 £10.00

 

Cynhaliaeth Dydd (Ddim dros nos) - Mae angen derbynabau
 
5-10 awr £10.00
Dros 10 awr £23.00

Cynigir y Brifysgol pedwar ystafell fideogynadledda. Mae manylion llawn ar gyfer rhain ar gael .

Cyn trefnu taith gallwch cysidro os gallwch defnyddio fideogynadledda fel arallddewis i trafeilio.

Ffurflenni

TSs - Cais Mewnol am Dreuliau Teithio a Chynhaliaeth