Yswiriant

Terfynau Yswiriadwy

 Is-adran 1 ArianTerfyn
 1. Arian parod ac arian trosglwyddadwy (fel a ddisgrifir yn Niffiniad 1A)  
 a)  Ar y safle yn ystod oriau gwaith neu'n cael ei gludo neu mewn sêff nos banc neu ar unrhyw un o safleoedd contract yr Aelod yn ystod oriau gwaith.  £20,000
 b)  Ar y safle tu allan i oriau gwaith  
   i) mewn sêff wedi'i chloi neu ystafell gadarn benodedig  Fel a nodir ar y rhestr amgaeedig
   ii) ym mhob sêff wedi'i chloi neu ystafell gadarn arall  £1,500
   iii) heb fod mewn sêff wedi'i chloi neu ystafell gadarn  £500
 c)  Yng nghartref preifat unrhyw un o Gyfarwyddwyr neu Gyflogeion yr Aelod  £350
 d)  Mewn peiriannau sy'n derbyn darnau arian (fesul peiriant)  £500
 2.  Sieciau wedi'u croesi ac arian anhrosglwyddadwy (fel a ddisgrifir yn Niffiniad 1B)  £500,000
 3.  Dillad ac eiddo personol (heb fod dros £50 y person o ran arian personol) sy'n perthyn i unrhyw gyfarwyddwr sy'n aelod o'r corff llywodraethu neu i unrhyw un o gyflogeion yr Aelod pan fydd yn ymwneud â'r Busnes  £500 y person
 4.  Unrhyw Beiriant Ffrancio Post, sêff, blwch arian parod, ystafell gadarn neu unrhyw gynhwysydd neu wasgod a ddefnyddir i gludo arian sy'n perthyn i'r aelod neu y mae'r aelod yn gyfrifol amdano.  Di-derfyn
 5.  Estyniad Cerdyn Credyd (fesul cerdyn)

 

 £5,000

 

 

 

 Is-adran 2 Anaf Personol (Lladrad) 
   Nifer yr Unedau Sicrwydd Pedair
Is-adran 3 Indemniad Siec Banc
  
  Terfyn atebolrwydd - unrhyw siec unigol

 

                              - at ei gilydd
 £10,000

 

£25,000