Caffael

Swyddfa Caffael

Swyddogaeth y Swyddfa Caffael yw hyrwyddo caffael effeithlon ac effeithiol fel rhan o gaffaeliad unrhyw nwyddau, gwasanaethau a gwaith. Rydyn ni’n rhoi cyngor i’r Brifysgol ar bob gofynion caffael ac yn cynnig polisïau a strategaethau ar gyfer eu trosglwyddiad.  Rydyn ni’n gweithio gyda phob adran er mwyn sicrhau eu bod yn cael y gwerth gorau am arian, drwy ledaenu’r ymarfer gorau, rhoi cyngor ar reolaeth risg addas a sicrhau cydymffurfiad gyda gofynion statudol.

Gwybodaeth

Cerdyn Prynu

E-Dendro

Mae proses dendro electronig yn hwyluso’r broses dendro yn ei chyfanrwydd, o hysbysebu’r gofynion i ddyfarnu’r contract ar gyfer unrhyw gaffaeliad a weinyddir drwy’r Swyddfa Gaffael. Gweithredir y broses e-dendro hon drwy wefan e-dendro Bravosolution. Mae hyn yn cynnwys trosglwyddo’r holl ddogfennau perthnasol yn electronig. Dyma esboniad llawnach am y ddwy weithdrefn y gellir eu defnyddio:

  • Y Weithdrefn Agored 
  • Y Weithdrefn Gyfyngedig

Ffurflenni Cyflenwyr

Cyn holi am gofrestru cyflenwr newydd, a fyddech cystal â chadarnhau drwy Business World nad ydynt eisoes yn bodoli.

Bydd yr Adran Gyllid yn gwneud pob ymdrech i hwyluso’r ceisiadau am gofrestru cyflenwyr safonol. Er hynny, bydd yn rhaid gwirio rhai ffurflenni a gyflwynir yn fwy manwl (fel arfer er mwyn bodloni gofynion archwiliadau), e.e. ffurflenni sy’n ymwneud ag adeiladu, ymgynghoriaethau, cyfarpar TG, arlwyo, Iechyd a Diogelwch, gwasanaethau a ddarperir gan unigolion neu wariant mawr.  Bydd hyn, yn anochel, yn peri bod oedi wrth ychwanegu cyflenwyr newydd at ABW a dylid ystyried hyn ar ddechrau’r drefn gaffael. Dan yr amgylchiadau hyn, gwnawn bob ymdrech i ychwanegu ceisiadau cyflenwyr perthnasol at ABW o fewn 4 diwrnod gwaith ar ôl cwblhau’r gwiriadau ychwanegol angenrheidiol.

Noder fod rheoliadau ariannol y Brifysgol yn mynnu bod pob ymrwymiad i wario yn cael ei ddogfennu ymlaen llaw cyn derbyn unrhyw nwyddau, gwasanaethau neu waith, drwy Archeb Brynu wedi’i chymeradwyo.

Cyfrif Cyflenwr Newydd / Diwygio / Dadbarcio (cyswllt PA)