Ysgoloriaethau Cyffredinol DTP Cymru yr ESRC

Relaxed student studying casually in cafe.

Mae Adran Gwleidyddiaeth Ryngwladol Prifysgol Aberystwyth, gyda chefnogaeth Partneriaeth Hyfforddi Ddoethurol Cymru ESRC, yn gwahodd ceisiadau ar gyfer astudiaethau PhD gyda phosibilrwydd o ddyfarniad llawn trwy Ysgoloriaeth ESRC. Bydd yr ysgoloriaeth yn dechrau fis Hydref 2022 ar sail +3 neu 1+3. Disgwyliwn ddyfarnu gwobrau ysgoloriaeth ddoethurol ym meysydd Gwleidyddiaeth a Chysylltiadau Rhyngwladol. 

Gwahoddir ceisiadau gan ymgeiswyr eithriadol sydd â gradd dosbarth cyntaf neu radd ail ddosbarth uchel gref, neu radd Meistr briodol. Mae amrywiaeth a chydraddoldeb yn bwysig i’r Brifysgol ar bob lefel ac anogir ceisiadau o bob rhan o’r gymuned, waeth bynnag am oedran, anabledd, rhyw, hunaniaeth o ran rhywedd, statws priodasol a phartneriaeth sifil, beichiogrwydd a mamolaeth, hil, crefydd neu gred a chyfeiriadedd rhywiol. Yn unol â’n hymrwymiad i gefnogi a hyrwyddo cydraddoldeb, amrywiaeth a chynhwysiant, ac er mwyn cynyddu nifer yr unigolion a ddenir o grwpiau nad oes ganddynt gynrychiolaeth ddigonol ar hyn o bryd, anogir a chroesawir yn enwedig geisiadau gan ymgeiswyr Prydeinig Du, Prydeinig Asiaidd, lleiafrifoedd ethnig Prydeinig a phobl Brydeinig sy’n gymysg eu hil.

Rydym yn croesawu ceisiadau i astudio’n llawn amser ac yn rhan amser, ac mae ysgoloriaethau ymchwil ar gael fel un ai ‘1+3’ (h,y. un flwyddyn lawn amser o radd Meistr hyfforddiant ymchwil cyn tair blynedd o astudiaeth Ddoethurol lawn amser, neu’r cymhwyster rhan amser cyfatebol), neu ‘+3’ (h.y. tair blynedd o astudiaeth ddoethurol llawn amser neu’r cymhwyster rhan amser cyfatebol), yn ddibynnol ar anghenion yr ymgeisydd.’

Am fanylion pellach am sut i ymgeisio i astudio doethuriaeth yn Aberystwyth cysylltwch â Dr Charalampos Efstathopoulos (che15@aber.ac.uk), Cyfarwyddwr Astudiaethau i Raddedigion yn yr Adran Gwleidyddiaeth Ryngwladol.

Croesewir ceisiadau erbyn 12.00 (canol dydd) (GMT) ar 4 Chwefror 2022.

Manylion pellach am Ysgoloriaethau Cyffredinol DTP Cymru yr ESRC

Gwobrau ‘agored’ yw’r ysgoloriaethau hyn. Gellir lleoli prosiectau mewn unrhyw faes o wleidyddiaeth ryngwladol lle gall yr Adran ddarparu goruchwyliaeth arbenigol. Dylai ymgeiswyr ystyried mynd at ddarpar oruchwyliwr cyn cyflwyno eu cais i gadarnhau bod gallu goruchwylio priodol yn y Brifysgol ac i drafod y cais drafft. Gellir dod o hyd i wybodaeth am ddiddordebau ymchwil ein staff ar dudalennau gwe'r Adran. Mae disgrifiadau byr o bob llwybr achrededig ar gael ar wefan DTP ESRC Cymru. Efallai y bydd y cynullydd llwybr ar gyfer y llwybr Gwleidyddiaeth a Chysylltiadau Rhyngwladol, Dr Charalampos Efstathopoulos (che15@aber.ac.uk), yn gallu eich cynghori.

Beth fydd yr Ysgoloriaeth Ymchwil yn ei chynnwys?

Mae’r ysgoloriaethau ymchwil yn dechrau ym mis Hydref 2022 a byddant yn talu am eich ffioedd dysgu yn ogystal â grant cynhaliaeth (£ 15,609 y flwyddyn yn 2021/22 ar gyfer myfyrwyr amser llawn, a ddiwedderir bob blwyddyn); ac mae’n cynnwys mynediad at Grant Cymorth Hyfforddiant Ymchwil ychwanegol, er y gall elfen o’r gronfa hon gael ei ‘chyfuno’ gan alw am geisiadau ar wahân o 2022 ymlaen. Mae cyfleoedd a buddion eraill ar gael i ddeiliaid ysgoloriaeth ymchwil, gan gynnwys lwfans gwaith maes tramor (os yw'n berthnasol), cyfleoedd ar gyfer interniaethau, ymweliadau sefydliadol tramor a grantiau bach eraill.

Pwy all ymgeisio?

Mae ysgoloriaethau yr ESRC yn hynod gystadleuol, dylai fod gan ymgeiswyr gefndir academaidd rhagorol yn y gwyddorau cymdeithasol, gan feddu ar radd dosbarth 1af neu radd gref yn uchel yn yr 2il ddosbarth; bydd ceisiadau gan y rhai sydd hefyd â gradd Meistr hyfforddiant ymchwil perthnasol (neu gefndir cyfatebol mewn hyfforddiant ymchwil) yn cael eu hystyried ar gyfer dyfarniad +3. Mae ysgoloriaethau ymchwil DTP Cymru ar gael i fyfyrwyr yma ym Mhrydain ac yn rhyngwladol (yn cynnwys UE ac AEE). Mae’r ymgeiswyr i gyd yn gymwys i dderbyn dyfarniadau llawn sy’n cynnwys grant cynhaliaeth a ffioedd ar raddfa sefydliad ymchwil ym Mhrydain. Rhaid i fyfyrwyr fodloni gofynion cymhwysedd ysgoloriaethau ymchwil. I gael mwy o wybodaeth gweler gwefan UKRI. Bydd myfyrwyr llwyddiannus rhyngwladol llwyddiannus yn derbyn ysgoloriaethau ymchwil DTP Cymru lawn ac ni fydd gofyn iddynt dalu’r gwahaniaeth rhwng ffioedd Prydain a’r ffioedd rhyngwladol.

1 + 3 NEU +3?

Ac eithrio ysgoloriaethau ym maes Economeg, mae dyfarniadau ar gael naill ai ar sail 1 + 3 neu +3. Mae ysgoloriaeth 1 + 3 yn darparu cyllid am bedair blynedd (neu gyfwerth rhan-amser), gan gwblhau hyfforddiant ymchwil Meistr yn y flwyddyn 1af, ac yna cyllid ymchwil 3 blynedd ar gyfer PhD. Mae ysgoloriaeth +3 yn darparu cyllid ar gyfer yr astudiaeth ymchwil PhD tair blynedd yn unig (neu gyfwerth rhan-amser).

Asesu

Y dyddiad cau ar gyfer ceisiadau yw 12.00 (canol dydd) ar ddydd Gwener 4 Chwefror 2022. Gwahoddir ymgeiswyr ar y rhestr fer i gyfweliad, a disgwylir iddynt gael eu cynnal ddiwedd mis Chwefror / ddechrau mis Mawrth 2022. Ar ôl cyfweliad, bydd rhestr fer derfynol o ymgeiswyr yn cael ei chyflwyno i banel a gynullwyd gan Grŵp Rheoli DTP ESRC Cymru lle bydd penderfyniadau terfynol yn cael eu gwneud mewn perthynas â dyfarnu’r ysgoloriaethau ymchwil. Yn y rhan fwyaf o achosion gall ymgeiswyr llwyddiannus ddisgwyl clywed erbyn dechrau Ebrill 2022.

Sut i wneud cais

Dylid cwblhau a chyflwyno ffurflen gais ar gyfer mynediad i astudiaeth ddoethurol ym Mhrifysgol Aberystwyth erbyn y dyddiad cau o 12.00 (canol dydd) 4 Chwefror 2022. Ni dderbynnir ceisiadau anghyflawn neu geisiadau a fydd yn cyrraedd ar ôl yr amser penodedig hwn.
Rhaid i'r cais gynnwys y dogfennau canlynol:

1. Llythyr cyflwyniadol: Cyfeiriwch hwn at Dr Charalampos Efstathopoulos. Rhaid i'r llythyr enwi'r ysgoloriaeth y gwnaed cais amdani. Rhaid iddo nodi'ch rhesymau a'ch cymhellion dros wneud cais i astudio ym Mhrifysgol Aberystwyth, a'r Llwybr Gwleidyddiaeth a Chysylltiadau Rhyngwladol; eich dealltwriaeth, a'ch disgwyliadau o astudio ar gyfer doethuriaeth; a'ch diddordebau academaidd yn gyffredinol, ac yn enwedig sut mae'r rhain yn gysylltiedig â'r disgrifiad o'r prosiect dan sylw. Ni ddylai'r llythyr eglurhaol fod yn fwy na dwy dudalen. Nodwch hefyd a ydych am wneud cais ar sail +3 neu 1 + 3.

2. Cymwysterau Academaidd / Proffesiynol: Lle bo hynny'n briodol, dylai hyn hefyd gynnwys prawf o Gymhwysedd Iaith Saesneg (lleiafswm 7.0 IELTS).

3. Tystlythron: Mae pob cais yn gofyn am gyflwyno dau dystlythyr academaidd i gefnogi. Rhaid i ymgeiswyr fynd at ganolwyr eu hunain a chynnwys y tystlythyrau gyda'u cais.

4. Curriculum Vitae: Ni ddylai hwn fod yn hwy na dwy dudalen.

5. Cynnig Ymchwil: Ar gyfer ysgoloriaethau cydweithredol, dylai'r cynnig adeiladu'n uniongyrchol ar y disgrifiad amlinellol a ddarparwyd. Dylai'r cynnig fod hyd at uchafswm o 1000 o eiriau, heb gynnwys cyfeiriadau llyfryddiaethol. Awgrymwn eich bod yn defnyddio'r pum pennawd canlynol yn eich cynnig ymchwil:

    Eich myfyrdodau ar deitl, nodau a phwrpas yr ymchwil;
    Trosolwg o ran o’r llenyddiaeth ymchwil allweddol sy'n berthnasol i'r astudiaeth;
    Eich cynigion ar gyfer datblygu dyluniad a dulliau'r astudiaeth;
    Disgrifiad o ganlyniadau posibl y prosiect ar gyfer deall, gwybodaeth, polisi ac arfer (fel sy'n briodol i'r pwnc);
    Cyfeiriadau llyfryddiaethol