Adroddiad ar Safonau Gwasanaeth 2018-19

Amgylchedd

Mae Gwasanaethau Gwybodaeth yn darparu amgylchedd groesawgar gyda chymysgedd addas o fannau astudio ar gyfer grwpiau ac unigolion

 

Rydym yn parhau i adnewyddu'r llyfrgell. Yn dilyn adnewyddiad llwyddiannus Lefel D y llyfrgell, rydym bellach yn gweithio yn ystafell Iris de Freitas. Bydd hyn yn agor ym mis Tachwedd 2019 - gweler ein blog am ragor o wybodaeth.

Mae boddhad â gofodau a dodrefn Llyfrgell, lleoedd astudio tawel a lleoedd astudio grŵp i gyd wedi cynyddu yn Arolwg Defnyddwyr GG 2018-2019.

Cyfathrebu

 

Yr ydym yn anelu at ateb 100% o ymholiadau i gyfeiriadau ebost Gwasanaethau Gwybodaeth a hysbysebwyd, a chyfrifon cyfryngau chymdeithasol, o fewn 3 diwrnod, on fel rheol byddwn yn ymateb o fewn 24 awr (oni bai am benwythnosau, dyddiau cau y Brifysgol a Gwyliau Banc)

 

Yn ystod wythnos sampl, yr ydym wedi profi bod pob ymholiad i gg@aber.ac.uk yn derbyn ymateb o fewn yr amser a hysbyswyd.

Yr ydym yn anelu at ateb, o fewn oriau craidd, 85% neu fwy o alwadau i Wasanaethau Gwybodaeth ar 01970 622400

 

Mae 91.17% o alwadau i 01970 62400 o fewn oriau craidd wedi'u hateb (cynyddiad o 1.14% ar 2017-18).

Bydd tudalennau gwe a ChHA (Cwestiynnau a Holir yn Aml) GG yn cwrdd ag anghenion defnyddwyr

 

Mae boddhad defnyddwyr â Chwestiynau Cyffredin GG wedi gostwng o 3.95 i 3.92. Mae boddhad â thudalen we'r brifysgol wedi cynyddu o 4.21 i 4.26. Rydym hefyd wedi creu canllawiau pwnc newydd a gwell sydd ar gael o https://libguides.aber.ac.uk

Cymorth a Chefnogaeth

Bydd cymorth a chefnogaeth ar gael o 09:00-21:00 dydd Llun-dydd Gwener and 10:00-18:00 dydd Sadwrn-dydd Sul yn ystod y tymor.

 

Yr ydym wedi cynnig cefnogaeth yn gyson yn ystod yr oriau a hysbyswyd.

Bydd pob myfyriwr newydd yn cael cynnig sesiwn gyfarwyddo yn cyflwyno ar wasanaethau ac adnoddau Gwasanaethau Gwybodaeth 

 

Cynigiwyd sesiwn sefydlu i bob myfyriwr newydd.

Bydd 90% neu fwy o’n defnyddwyr yn fodlon gydag ansawdd y gwasanaeth a dderbynir wrth y desgiau ymholiadau 

 

Yn ystod wythnos sampl Tachwedd 2019, roedd 100% o gwsmeriaid yn fodlon neu bodlon iawn gyda’r gwasanaeth proffesiynol gan staff llinell flaen GG, ac roedd 93% yn fodlon neu yn fodlon iawn bod eu cwestiwn wedi’i ateb yn foddhaol.

Argaeledd Adnoddau TG


Bydd holl wasanaethau craidd TG ar gael 99% o’r amser yn ystod oriau craidd gyda’r mwyafrif o’r systemau ar gael 24/7 ar wahan i gyfnodau cynnal a chadw a gynlluniwyd 

 

Mae’r gwasanaethau craidd TG wedi bod ar gael rhwng 99%-100% o'r amser

Bydd 95% o’r cyfrifiaduron cyhoeddus yn gweithio ar unrhyw adeg

 

Gosodwyd cyfrifiaduron newydd yn haf 2018 ac mae'r boddhad â'n darpariaeth o gyfrifiaduron wedi cynyddu o 4.0% i 4.2%. Byddwn yn profi ein cyfrifiaduron yn ystod ein Wythnos Sampl ym mis Tachwedd 2019 a byddwn yn diweddaru ein ffigurau ar ôl y dyddiad hwnnw.

Mae Gwasanaethau Gwybodaeth yn darparu gwasanaeth di-wifr cyflym a dibynadwy sydd ar gael ar y campws ac ym mhob Information Services provides a fast and reliable wireless network that is available on campus ac ym mhob adeilad preswyl

 

Bu cwymp bach mewn boddhad yn rhwydwaith diwifr PA o 4.68% i 4.62%.

Mae gwasanaethau llawn wedi’i staffio ar gael yn ystod  oriau craidd 09:00-17:00 dydd Llun – dydd Gwener yn ystod y tymor 

 

Mae gwasanaethau wedi’i staffio wedi bod ar gael 100% o’r amser a hysbyswyd

Argaeledd Adnoddau Llyfrgell

Bydd 95% o lyfrau ar y sillffoedd llyfrau a ddychwelyd yn ddiweddar o fewn awr o gael eu dychwelyd yn ystod oriau staffio 

 

Ar gyfartaledd, roedd hi’n cymryd 1 awr 36 munud i lyfr gael ei ddychwelyd i’r silffoedd llyfrau a ddychwelwyd yn ddiweddar. Cafodd 63.1% eu dychwelyd i’r silffoedd llyfrau a ddychwelwyd yn ddiweddar o fewn 1 awr (cyfartaledd ar draws llyfrgelloedd Hugh Owen a Thomas Parry yn ystod wythnos sampl Tachwedd 2019).

Yn ystod y tymor bydd llyfrau a geisir trwy’r  Gwasanaeth Rhyng-Safle  cyn 9am yn cael eu danfon i leoliad a ddewiswyd gennych erbyn 3pm yr un diwrnod yn ystod y tymor (Efallai bydd llyfrau o'r Llyfrgell Gwyddorau Ffisegol yn cael eu anfon y diwrnod canlynol).

 

100% o lyfrau a archebwyd drwy’r gwasanaeth rhyng-llyfrgell wedi’i derbyn ar amser

Bydd Gwasanaethau Gwybodaeth yn gwella argaeledd llyfrau cwrs a thestunau anghenrheidiol

 

Gwelodd Arolwg Defnyddwyr Gwasanaethau Gwybodaeth ar gyfer 18-19 foddhad wrth chwilio am lyfrau ar silffoedd y llyfrgell yn codi o 3.93 i 4.14. Cododd boddhad â'r ystod o lyfrau (print) o 3.97 i 4.01 a chynyddodd y boddhad â'r ystod o lyfrau (electronig) o 3.79 i 3.879. Fodd bynnag, gostyngodd boddhad ag ystod y cyfnodolion o 4.00 i 3.96, ond cododd boddhad ag fenthyca / cyrchu adnoddau ar restrau darllen o 3.93 i 3.98.

Mae gwasanaethau llawn wedi’i staffio ar gael yn ystod  oriau craidd 09:00-17:00 dydd Llun – dydd Gwener yn ystod y tymor 

 

Mae gwasanaethau wedi’i staffio wedi bod ar gael 100% o’r amser a hysbyswyd