Cynllun Hepgor Ffioedd

Os ydych yn byw yng Nghymru efallai y byddwch yn gymwys i gael eich ffioedd wedi'u hepgor o dan gynllun Hepgor Ffioedd Israddedig Rhan Amser Cyngor Cyllido Addysg Uwch Cymru.

Gyda chyllid gan Gyngor Cyllido Addysg Uwch Cymru (CCAUC) mae Prifysgol Caerdydd yn cynnig cynllun hepgor ffioedd i gefnogi myfyrwyr na fyddai ganddynt fynediad at addysg uwch fel arall (yn amodol ar argaeledd). Bydd CCAUC yn talu ffioedd myfyrwyr cymwys.

I fod yn gymwys ar gyfer y cynllun hepgor ffioedd mae’n rhaid ichi fodloni’r canlynol:

 • Mae’n rhaid ichi beidio ag astudio mwy na 20 credyd yn ystod y flwyddyn academaidd hon
 • Rhaid bod yn byw yng Nghymru

Yn ogystal, mae rhaid ichi fodloni o leiaf un o'r meini prawf canlynol:

 • Rydych yn dod o ardal o amddifadedd economaidd-gymdeithasol neu o gyfranogiad isel mewn addysg uwch
 • Rydych yn derbyn budd-daliadau sy’n eich gwneud yn gymwys fel Universal Credit
 • Rydych yn perthyn i grŵp Du, Asiaidd neu leiafrifoedd ethnig
 • Rydych chi'n ffoadur;
 • Rydych yn geisiwr lloches
 • Mae gennych chi anabledd
 • Rydych yn ofalwr
 • Rydych wedi Gadael Gofal neu wedi cael Profiad o Ofal
 • Rydych chi'n ystyried eich hun yn LDHTC+
 • Nid yw eich rhieni/gwarcheidwaid wedi cael eu haddysgu i lefel addysg uwch

Am fwy o wybodaeth darllenwch ein Canllawiau Cynllun Hepgor Ffioedd

Cofiwch fod y cynllun hepgor ffioedd dysgu i fyfyrwyr yn amodol ar argaeledd.

I ymgeisio, cwblhewch y ffurflen gofrestru sydd ar gael yma Ffurflen Gofrestru Cynllun Hepgor Ffioedd (Blwyddyn Academaidd 2023/2024)

Gall y broses hepgor ffioedd gymryd hyd at fis i'w chwblhau. Rhowch ddigon o amser i chi'ch hun cyn dechrau'r cwrs.

Ar gyfer ymgeiswyr llwyddiannus rydym yn cadw'r hawl i godi ffi os ydych yn cofrestru ar gwrs ond yn methu â mynychu, neu gwblhau aseiniadau cwrs.