Masgiau wyneb: pam y gallai eich llygaid ddweud mwy nag a sylweddolwch

01 Medi 2020

Wrth ysgrifennu yn The Conversation, mae'r Athro Nigel Holt, Pennaeth Adran Seicoleg Prifysgol Aberystwyth, yn trafod pwysigrwydd llygaid yn ein hymgysylltiad a'n rhyngweithio â'r rhai o'n cwmpas.

Addysg ddwyieithog yng Nghymru: Dylai rhieni ddyfalbarhau er gwaethaf anawsterau’r cyfnod clo

07 Medi 2020

Wrth ysgrifennu yn The Conversation, mae Dr Delyth Jones, Tiwtor Cyswllt TAR ar gyfer Ieithoedd Tramor modern, yn dadlau y dylai rhieni barhau i roi ffydd mewn addysg ddwyieithog er lles dyfodol eu plant. 

Cyllid ychwanegol ar gyfer ymchwil dementia a cham-drin yn y cartref

09 Medi 2020

Mae prosiect ymchwil sy'n archwilio'r cysylltiad rhwng dementia a cham-drin domestig ymhlith pobl hŷn wedi derbyn cyllid ychwanegol gan Comic Relief ac Adran Diwylliant, Cyfryngau a Chwaraeon Llywodraeth y DU drwy’r Gronfa Treth Tampon.

Firysau ar rewlifoedd yn herio safbwyntiau ar ‘ras arfau’ esblygiadol

03 Medi 2020

Mae canfyddiadau gan dîm rhyngwladol o wyddonwyr sy’n astudio bywyd ar arwyneb rhewlifoedd yn yr Arctig a’r Alpau yn herio ein dealltwriaeth o ddatblygiad firysau.

Pantycelyn yn croesawu cenhedlaeth newydd o fyfyrwyr Cymraeg

18 Medi 2020

Mae neuadd breswyl enwocaf Cymru wedi ailagor ei drysau heddiw, ddydd Gwener 18 Medi 2020, gyda’r myfyrwyr yn dychwelyd i Brifysgol Aberystwyth ar gyfer dechrau’r flwyddyn academaidd newydd.

Aberystwyth yw prifysgol orau’r DU am ansawdd dysgu a phrofiad myfyrwyr yn The Times Good University Guide

18 Medi 2020

Prifysgol Aberystwyth yw’r brifysgol orau yn y DU am ansawdd ei dysgu a phrofiad myfyrwyr, yn ôl The Times / The Sunday Times Good University Guide, wrth iddi barhau i godi yn nhablau’r cynghrair.

Prifysgol i addysgu ar ei champws yn Llanbadarn fel rhan o addasiadau diogelwch COVID-19

22 Medi 2020

Bydd Prifysgol Aberystwyth yn addysgu myfyrwyr ar ei champws yn Llanbadarn fel rhan o’i haddasiadau yn sgil y pandemig byd-eang.

Addunedau diogelwch cymunedol wrth i fyfyrwyr ddychwelyd i Aberystwyth

08 Medi 2020

Mae Prifysgol Aberystwyth wedi lansio pump 'adduned gymunedol' fel rhan o’i chynlluniau i sicrhau diogelwch myfyrwyr, staff a’r gymuned ehangach wrth iddi baratoi i groesawu myfyrwyr yn ôl yn ddiweddarach y mis hwn.

Gwyddonwyr yn dod o hyd i wendidau paraseit marwol

25 Medi 2020

Mae gwyddonwyr wedi datgelu gwendidau posibl ym mioleg parasit a allai arwain at driniaethau newydd ar gyfer clefyd trofannol sy'n lladd hyd at 250,000 o bobl bob blwyddyn.

Prifysgol Aberystwyth yn gohirio dysgu wyneb yn wyneb dros dro

29 Medi 2020

Yn dilyn trafodaethau gyda phartneriaid lleol ddydd Sul 27 Medi ynglŷn â’r risg cynyddol o ledaenu Covid-19, mae Prifysgol Aberystwyth wedi gwneud y penderfyniad i ohirio dysgu wyneb yn wyneb dros dro.

Prawf wrin syml drwy’r post yn cofnodi’r hyn mae pobl yn ei fwyta, ei yfed a'i ysmygu

29 Medi 2020

Mae gwyddonwyr ym mhrifysgolion Aberystwyth, Newcastle ac Imperial College wedi datblygu prawf wrin chwyldroadol sy’n gallu adnabod yn gywir dros 50 o wahanol fathau o fwydydd yn neiet unigolyn.

Prifysgol Aberystwyth i ail-gychwyn dysgu wyneb yn wyneb yr wythnos nesaf

30 Medi 2020

Mae Prifysgol Aberystwyth wedi cyhoeddi y bydd yn ail-gychwyn dysgu wyneb yn wyneb yr wythnos nesaf.


Mae’r penderfyniad wedi derbyn cymeradwyaeth partneriaid lleol, rhanbarthol a chenedlaethol fel rhan o drafodaeth ffurfiol am y cynnydd diweddar mewn achosion yng Ngheredigion.