Archifau – Gwybodaeth i Ddarllenwyr

Mynediad i’r Archifau

Os ydych chi’n bwriadu ymweld ag Ystafell Ddarllen Prifysgol Aberystwyth, mae’n hanfodol eich bod yn archebu lle o flaen llaw, ac yn archebu unrhyw ddeunydd archifol yr hoffech ei weld o flaen llaw hefyd. Fel rheol rydym yn eich cynghori i wneud apwyntiad wythnos o flaen llaw i wneud yn siŵr ein bod yn gallu darparu ar eich cyfer.

Gall unrhyw aelod o’r Brifysgol, unrhyw ysgolhaig ar ymweliad ac unrhyw aelodau eraill o’r cyhoedd edrych ar ddeunyddiau o’r archifau.

I ddefnyddio’r archifau mae angen prawf o bwy ydych. Dylai staff a myfyrwyr y Brifysgol ddod â’u Cerdyn Aber dilys gyda nhw a dylai darllenwyr allanol ddod ag ID sy’n dangos eu ffotograff a’u cyfeiriad (fel rheol pasbort neu drwydded yrru). Ar bob ymweliad bydd rhaid i BOB darllenwr ddarllen y Rheolau i Ddarllenwyr a llofnodi Datganiad Darllenwyr.

Ceir mynediad rhwng yr oriau agor canlynol yn unig:

 

Llun i Iau

9.00yb a 5.00yp

Cau am ginio rhwng 1 a 2yp

Gwener

9.00yb a 4.00yp

Cau am ginio rhwng 1 a 2yp

Noder fod yr archifau’n cau dros wyliau’r banc ac am wythnos yn ystod y Nadolig a’r Pasg.

 

Rheolau i Ddarllenwyr:

 • Mae gan yr aelod o staff PA sy’n goruchwylio’r archifau yr awdurdod i benderfynu ar gyfanswm y dogfennau a roddir ar yr un pryd i ddefnyddiwr (fel rheol ni chaiff mwy na 3 eitem eu rhoi ar yr un pryd).
 • Ni ddylid ad-drefnu eitemau na newid y drefn y cawsant eu cynhyrchu. Gofynnir i ddarllenwyr roi gwybod i’r staff am unrhyw ddeunydd sy’n ymddangos fel pe baent yn y man anghywir neu yn y drefn anghywir.
 • Dim ond pensiliau ddylai gael eu defnyddio yn yr ardal ymchwil. Ni chaniateir inc, hylif cywiro na beiros o unrhyw fath yn agos at y deunydd archifol. Ni ddylid gwneud marciau ar y dogfennau.
 • Peidiwch â phwyso ar y dogfennau i’w cadw’n fflat neu i gymryd nodiadau.
 • Ni chaniateir ysmygu, bwyta nac yfed yn yr ardaloedd ymchwil dan oruchwyliaeth, nac yn unrhyw le arall yn y Llyfrgell.
 • Ni chewch fynd â chotiau, casys briff, bagiau na chynhwysyddion caeedig i mewn i’r ardal ymchwil dan oruchwyliaeth.
 • Nid oes unrhyw ddeunydd archifol ar gael i’w fenthyca.
 • Ni cheir mynd â dogfennau allan o’r ardal ymchwil dan oruchwyliaeth.
 • Caniateir gliniaduron, os nad ydynt yn tarfu ar y darllenwyr eraill.
 • Mae PA yn cadw’r hawl i atal eitemau rhag cael eu defnyddio ar sail cadwraeth.
 • Mae PA yn cadw’r hawl i benderfynu, ar sail cadwraeth a chadwedigaeth, a yw eitem yn addas i gael ei chopïo mewn unrhyw ffordd. Ni chaniateir llungopïo deunydd cyn 1900 na deunydd wedi’i rwymo. Bydd unrhyw lungopïo, os yw’n angenrheidiol, yn cael ei wneud gan staff y llyfrgell a bydd y rheolau hawlfraint arferol yn berthnasol. Rhaid i ddarllenwyr lenwi ffurflen datganiad hawlfraint cyn y caiff unrhyw gopïau eu gwneud. Ni chaniateir defnyddio sganwyr llaw na chamerâu. Ond, mae adnoddau ar gael i greu darluniau digidol.
 • Efallai y bydd mynediad i ddeunydd sensitif penodol wedi’i gyfyngu yn unol â pholisïau PA.

Prifysgol Aberystwyth – Polisïau Archif

Mae’r polisïau hyn yn ymdrin ag: