Byw mewn Llety

Beth yw fy nghyfeiriad post?

Mae’n bwysig eich bod yn rhoi’r cyfeiriad cywir i sicrhau bod unrhyw bost yn cael ei anfon i’r lle iawn.

Mae eich cyfeiriad post llawn ar gael ar ein gwefan bost.

Ble alla i barcio fy nghar?

Os ydych chi’n dod â char i’r brifysgol, bydd angen i chi gael trwydded barcio. Ceir gwybodaeth am sut i gael trwydded barcio ar ein gweddalen barcio.

Nifer cyfyngedig o leoedd parcio sydd ar gael, felly rydym yn eich cynghori i beidio â dod â char heblaw ei bod hi’n angenrheidiol.

Rwyf wedi colli fy ngwedd allweddol / fob / Aber - beth ydw i'n ei wneud?

Dewch i’r Swyddfa Llety yn ystod yr oriau swyddfa (dydd Llun i ddydd Gwener rhwng 9.00yb – 5.30yp), cyn gynted ag y byddwch yn sylwi eich bod wedi colli eich allwedd.

Y tu allan i’r oriau hyn ewch i Dderbynfa’r Campws (24/7). Byddwn wedyn yn cynnal gwiriad o bwy ydych chi, yn gofyn i chi lenwi ffurflen colli allwedd ac yn rhoi allwedd arall i chi.

Noder: bydd gennych 7 diwrnod i ddod o hyd i’ch hen allwedd / ffob / Cerdyn Aber a’i ddychwelyd neu mae’n bosibl y bydd rhaid i chi dalu.

 

Beth os byddaf yn cael fy nghan glo?

Os cewch eich cloi allan o’ch llety, bydd angen i chi gysylltu â’r Swyddfa Llety, drwy ffonio Llinell Gymorth 24/7 Bywyd y Campws (01970 622900). Byddwn wedyn yn cynnal gwiriad diogelwch ac os yw’r wybodaeth a roddwyd yn gywir, byddwn yn trefnu i’r tîm Diogelwch ddod i roi mynediad i chi i’ch bloc / neuadd / fflat neu ystafell wely.

Pwy sy’n gyfrifol am lanhau fy llety?

Chi sy’n gyfrifol am lanhau eich ystafell / en-suite (pan fo’n berthnasol).

Rhennir y cyfrifoldeb am lanhau’r ardaloedd cymunedol megis y ceginau, y coridorau a’r ystafelloedd ymolchi yn eich fflat / tŷ.

I gael rhagor o wybodaeth, ewch i’n gweddalen glanhau.

 

A fydd arolygiadau o'r llety?

Trwy gydol y tymor cynhelir archwiliadau o’r ystafelloedd gwely a’r ardaloedd cymunedol.

 I gael rhagor o wybodaeth am gynnwys yr archwiliadau neu bryd y’u cynhelir, edrychwch ar ein gweddalen archwiliadau.

 

A allaf goginio yn fy ystafell?

Mae’n rhaid i’r holl goginio gael ei wneud yn y gegin ac ni chewch goginio yn eich ystafell o dan unrhyw amgylchiadau. Mae yna ganfodyddion mwg yn yr ystafelloedd gwely ac os ydynt yn synhwyro mwg bydd y larwm tân yn canu. Mae’n rhaid defnyddio teclynnau megis poptai ping, tostwyr, tostwyr brechdanau a thegellau yn y gegin yn unig, ac mae’n rhaid iddynt gael prawf diogelwch trydanol a chael eu labelu’n gywir.

Os ydych chi’n byw mewn Llety Stiwdio, bydd gennych ardal gegin o fewn eich ystafell wely – gwnewch yn siŵr eich bod yn coginio yn yr ardal hon yn unig ac yn defnyddio’r ffan echdynnu a ddarperir.

 

Ble alla i ysmygu?

Mae holl adeiladau’r Brifysgol yn ardaloedd dim ysmygu, sy’n cynnwys defnyddio e-sigarennau. Os ydych chi’n ysmygu y tu allan, mae’n rhaid sefyll o leiaf 5 metr i ffwrdd o’r adeilad neu unrhyw ffenestri i atal arogl mwg rhag mynd i mewn i’r adeiladau, a defnyddiwch y biniau sigarennau a ddarperir. 

Beth os wyf angen Cymorth?

Os oes arnoch angen Cymorth, gallwch gysylltu â Llinell Gymorth 24/7 y Campws (01970 622900).

Os oes angen Ambiwlans, yr Heddlu, Tân neu Gwylwyr y Glannau arnoch, dylech ffonio'r gwasanaethau brys yn syth ar:
  • Ffôn allanol  - galwch 999
  • Ffôn mewnol - galwch 222

I gael rhagor o wybodaeth, gweler ein gweddalen Cymorth.

Sut ydw i'n adrodd am unrhyw iawndal neu faterion cynnal a chadw yn fy llety?

Gellir rhoi gwybod am unrhyw ddifrod/materion brys drwy ffonio Llinell Gymorth 24/7 Bywyd y Campws (01970 622900).

Gellir rhoi gwybod am unrhyw ddifrod/materion nad ydynt yn rhai brys drwy’r ffurflen rhoi gwybod am nam ar-lein.

A allaf newid fy matres?

Mae ein holl fatresi’n rhai safonol, felly os hoffech ei newid oherwydd ei bod yn rhy feddal neu’n rhy galed ac ati, ni fydd modd i ni wneud hyn. Ond, os oes angen ei newid oherwydd ei bod wedi rhwygo, neu fod y sbringiau’n sticio allan ac ati, gallwn ei newid. Bydd angen i chi lenwi ffurflen rhoi gwybod am nam i wneud hyn.

 

Beth ddylwn i ei wneud gydag unrhyw bost heb ei gyfeirio at breswylydd presennol?

Gallwch anfon unrhyw bost a ddanfonwyd at rywun nad ydynt yn byw gyda chi yn ôl i'r anfonwr. Gallwch wneud hyn trwy groesi'r cyfeiriad allan, ysgrifennu 'return to sender' a'i roi yn y blwch post, neu gallwch ei roi i'r Swyddfa Llety.

Oes rhaid i mi ddarparu fy bagiau bin fy hun?

Rydym yn darparu bagiau gwastraff bwyd, ailgylchu a sugnwr llwch i chi, a gallwch gasglu’r rhain o’r Swyddfa Llety yn ystod yr oriau swyddfa (dydd Llun i ddydd Gwener, 9.00yb-5.30yp).

Bydd angen i chi brynu eich bagiau gwastraff cyffredinol eich hun.

 

Beth os nad yw un o'm cyd-gyflogwyr yn dilyn y cytundeb gwastad gwastad?

Os ydych chi’n teimlo nad yw un o’r bobl sy’n rhannu llety â chi’n dilyn y cytundeb y cytunwyd arno, cysylltwch â’r Swyddfa Llety, gan roi manylion penodol er mwyn i ni allu ymchwilio i’r mater.

 

A ydw i'n caniatáu cadw pysgod yn fy llety?

Ni chaniateir anifeiliaid anwes yn y preswylfeydd, gan gynnwys pysgod.

 

A ydw i'n caniatáu ymwelwyr?

Oherwydd yr amgylchiadau presennol, ni chaniateir gwesteion nac ymwelwyr i’ch aelwyd (fflat/tŷ) ar hyn o bryd. Am y wybodaeth diweddaraf, gwelwch A gaf i ymwelwyr a gwesteion dros nos yn fy fflat/tŷ?