Byw mewn Llety

Beth yw fy nghyfeiriad post?

Mae’n bwysig eich bod yn rhoi’r cyfeiriad cywir i sicrhau bod unrhyw bost yn cael ei anfon i’r lle iawn.

Mae eich cyfeiriad post llawn ar gael ar ein gwefan bost.

Ble alla i barcio fy nghar?

Os ydych chi’n dod â char i’r brifysgol, bydd angen i chi gael trwydded barcio. Ceir gwybodaeth am sut i gael trwydded barcio ar ein gweddalen barcio.

Nifer cyfyngedig o leoedd parcio sydd ar gael, felly rydym yn eich cynghori i beidio â dod â char heblaw ei bod hi’n angenrheidiol.

Rwyf wedi colli fy ngwedd allweddol / fob / Aber - beth ydw i'n ei wneud?

Dewch i’r Swyddfa Llety yn ystod yr oriau swyddfa (8:30yb-5:00yp dydd Llun i dydd Iau a 8.30yb-4.30yp dydd Gwener), cyn gynted ag y byddwch yn sylwi eich bod wedi colli eich allwedd.

Y tu allan i’r oriau hyn ewch i Dderbynfa’r Campws (24/7). Byddwn wedyn yn cynnal gwiriad o bwy ydych chi, yn gofyn i chi lenwi ffurflen colli allwedd ac yn rhoi allwedd arall i chi.

Noder: bydd gennych 7 diwrnod i ddod o hyd i’ch hen allwedd / ffob / Cerdyn Aber a’i ddychwelyd neu mae’n bosibl y bydd rhaid i chi dalu.

 

Beth os byddaf yn cael fy nghan glo?

Os cewch eich cloi allan o’ch llety, bydd angen i chi gysylltu â’r Swyddfa Llety, drwy ffonio Llinell Gymorth 24/7 Bywyd y Campws (01970 622900). Byddwn wedyn yn cynnal gwiriad diogelwch ac os yw’r wybodaeth a roddwyd yn gywir, byddwn yn trefnu i’r tîm Diogelwch ddod i roi mynediad i chi i’ch bloc / neuadd / fflat neu ystafell wely.

Pwy sy’n gyfrifol am lanhau fy llety?

Chi sy’n gyfrifol am lanhau eich ystafell / en-suite (pan fo’n berthnasol).

Rhennir y cyfrifoldeb am lanhau’r ardaloedd cymunedol megis y ceginau, y coridorau a’r ystafelloedd ymolchi yn eich fflat / tŷ.

I gael rhagor o wybodaeth, ewch i’n gweddalen glanhau.

 

A fydd arolygiadau o'r llety?

Trwy gydol y tymor cynhelir archwiliadau o’r ystafelloedd gwely a’r ardaloedd cymunedol.

 I gael rhagor o wybodaeth am gynnwys yr archwiliadau neu bryd y’u cynhelir, edrychwch ar ein gweddalen archwiliadau.

 

A allaf goginio yn fy ystafell?

Mae’n rhaid i’r holl goginio gael ei wneud yn y gegin ac ni chewch goginio yn eich ystafell o dan unrhyw amgylchiadau. Mae yna ganfodyddion mwg yn yr ystafelloedd gwely ac os ydynt yn synhwyro mwg bydd y larwm tân yn canu. Mae’n rhaid defnyddio teclynnau megis poptai ping, tostwyr, tostwyr brechdanau a thegellau yn y gegin yn unig, ac mae’n rhaid iddynt gael prawf diogelwch trydanol a chael eu labelu’n gywir.

Os ydych chi’n byw mewn Llety Stiwdio, bydd gennych ardal gegin o fewn eich ystafell wely – gwnewch yn siŵr eich bod yn coginio yn yr ardal hon yn unig ac yn defnyddio’r ffan echdynnu a ddarperir.

 

Ble alla i ysmygu?

Mae holl adeiladau’r Brifysgol yn ardaloedd dim ysmygu, sy’n cynnwys defnyddio e-sigarennau. Os ydych chi’n ysmygu y tu allan, mae’n rhaid sefyll o leiaf 5 metr i ffwrdd o’r adeilad neu unrhyw ffenestri i atal arogl mwg rhag mynd i mewn i’r adeiladau, a defnyddiwch y biniau sigarennau a ddarperir. 

Beth os wyf angen Cymorth?

Os oes arnoch angen Cymorth, gallwch gysylltu â Llinell Gymorth 24/7 y Campws (01970 622900).

Os oes angen Ambiwlans, yr Heddlu, Tân neu Gwylwyr y Glannau arnoch, dylech ffonio'r gwasanaethau brys yn syth ar:
 • Ffôn allanol  - galwch 999
 • Ffôn mewnol - galwch 222

I gael rhagor o wybodaeth, gweler ein gweddalen Cymorth.

Sut ydw i'n adrodd am unrhyw iawndal neu faterion cynnal a chadw yn fy llety?

Gellir rhoi gwybod am unrhyw ddifrod/materion brys drwy ffonio Llinell Gymorth 24/7 Bywyd y Campws (01970 622900).

Gellir rhoi gwybod am unrhyw ddifrod/materion nad ydynt yn rhai brys drwy’r ffurflen rhoi gwybod am nam ar-lein.

A allaf newid fy matres?

Mae ein holl fatresi’n rhai safonol, felly os hoffech ei newid oherwydd ei bod yn rhy feddal neu’n rhy galed ac ati, ni fydd modd i ni wneud hyn. Ond, os oes angen ei newid oherwydd ei bod wedi rhwygo, neu fod y sbringiau’n sticio allan ac ati, gallwn ei newid. Bydd angen i chi lenwi ffurflen rhoi gwybod am nam i wneud hyn.

 

Beth ddylwn i ei wneud gydag unrhyw bost heb ei gyfeirio at breswylydd presennol?

Gallwch anfon unrhyw bost a ddanfonwyd at rywun nad ydynt yn byw gyda chi yn ôl i'r anfonwr. Gallwch wneud hyn trwy groesi'r cyfeiriad allan, ysgrifennu 'return to sender' a'i roi yn y blwch post, neu gallwch ei roi i'r Swyddfa Llety.

Oes rhaid i mi ddarparu fy bagiau bin fy hun?

Rydym yn darparu bagiau gwastraff bwyd, ailgylchu a sugnwr llwch i chi, a gallwch gasglu’r rhain o’r Swyddfa Llety yn ystod yr oriau swyddfa (8:30yb-5:00yp dydd Llun i dydd Iau a 8.30yb-4.30yp dydd Gwener).

Bydd angen i chi brynu eich bagiau gwastraff cyffredinol eich hun.

 

Beth os nad yw un o'm cyd-gyflogwyr yn dilyn y cytundeb gwastad gwastad?

Os ydych chi’n teimlo nad yw un o’r bobl sy’n rhannu llety â chi’n dilyn y cytundeb y cytunwyd arno, cysylltwch â’r Swyddfa Llety, gan roi manylion penodol er mwyn i ni allu ymchwilio i’r mater.

 

A ydw i'n caniatáu cadw pysgod yn fy llety?

Ni chaniateir anifeiliaid anwes yn y preswylfeydd, gan gynnwys pysgod.

 

A ydw i'n caniatáu ymwelwyr?

Mae croeso i ymwelwyr aros yn eich llety os yw'r amodau canlynol wedi'u bodloni:

 • Rhaid i ymwelwyr gael eu cofrestru cyn 4pm yn ddyddiol er mwyn gallu aros; ar benwythnosau, rhaid cofrestru gwesteion cyn 3pm ar ddydd Gwener
 • Rhaid i ymwelwyr sy'n aros dros nos fod yn 18 oed neu'n hŷn.
 • Ni chaniateir i fwy nag 1 ymwelydd aros gyda chi ar yr un pryd.
 • Rhaid i ymwelwyr gysgu yn eich ystafell ac nid mewn unrhyw ardaloedd a rennir.
 • Rhaid i'r holl ymwelwyr lofnodi wrth gyrraedd er mwyn cydymffurfio â’r Rheoliadau Iechyd, Diogelwch a Thân. I gael rhagor o wybodaeth ewch i'r dudalen Byw yn un o’r Neuaddau ar y we.
 • Chi sy'n gyfrifol am eich gwestai ac ni ddylech eu gadael ar eu pen eu hunain. Os byddant yn torri'r Contract Meddiannaeth
  mewn unrhyw fodd, chi fydd yn gyfrifol am eu gweithredoedd.
 • Bydd angen ichi drafod y ffaith bod arnoch eisiau croesawu ymwelydd i aros gyda'ch cyd-letywyr cyn i'r gwestai gyrraedd.
 • Byddwch yn ystyriol o eraill wrth wahodd ffrindiau i'ch fflat, os oes gennych berson yn byw ar eich aelwyd sydd wedi cael prawf positif neu sy'n hunanynysu. Byddwch yn ystyriol hefyd o fyfyrwyr a allai fod yn agored i niwed.

Gallai methu â chydymffurfio â'r uchod olygu y gellid gwrthod ceisiadau i gael ymwelwyr yn y dyfodol. 

Os oes angen lle parcio ar eich ymwelydd tra byddant yma, bydd angen iddynt fynd i weld y staff Diogelwch y Safle ym Mhrif Dderbynfa'r Campws, Campws Penglais.

Rwy'n cytuno i'r telerau a'r amodau uchod, ac yn cadarnhau bod yr holl fanylion a roddwyd yn wir ac yn gywir.

Mae'r holl ddata personol sy'n cael eu casglu, eu cofnodi, eu defnyddio a'u rhannu gan Wasanaethau'r Campws yn cael eu trin yn unol â'r Rheoliad Cyffredinol ar Ddiogelu Data (GDPR) a Deddf Diogelu Data 2018. I gael rhagor o wybodaeth ewch i'n tudalen ar y we.