Israddedigion Newydd

Gwarant o Lety’r Brifysgol ar gyfer Myfyrwyr Israddedig y Flwyddyn Gyntaf!

Bydd ceisiadau ar gyfer llety’r Brifysgol yn ystod blwyddyn academaidd 2022/23 yn agor am 9.00yb Ddydd Mercher, Ebrill 6ed 2022!

Os ydych wedi nodi Aberystwyth fel eich dewis cadarn neu eich dewis yswiriant a bod gennych gynnig diamod neu amodol i astudio ym Mhrifysgol Aberystwyth, gallwch ddechrau gwneud cais drwy ddilyn y camau hawdd canlynol:

Sut i wneud cais

 

Dewisiadau Llety

Rydyn ni'n cynnig llety o safon uchel, wedi'i leoli'n gyfleus yn Aberystwyth. O breswylfeydd arlwyo 'traddodiadol' ar gyfer myfyrwyr cyfrwng Cymraeg yn unig i lety en-suite neu safonol hunan-arlwyo, gallwn ddarparu opsiwn sy'n addas ar gyfer eich gofynion. Mae gennym llety arbenigol ar gyfer myfyrwyr sy'n siarad neu'n dysgu Cymraeg a fyddai'n hoffi byw mewn amgylchedd lle siaredir Cymraeg. 

I ddarganfod pa lety sydd ar gael i chi, cymharwch ein preswylfeydd.

Pam byw gyda ni?

 • Dim ond £100 o Ffi Derbyn i'w dalu.
 • Yr holl filiau ynni yn gynwysedig.
 • Rhyngrwyd gwifrediga di-wifr cyflymder uchel yn gynwysedig.
 • AELODAETH blatinwm rad ac am ddim yn y Ganolfan Chwaraeon er budd eich iechyd a'ch lles.
 • Yswiriant yn gynwysedig.
 • Help a chymorth 24/7 - Gan gynnwys derbynfa wedi'i staffio.
 • Canolfannau dysgu 24/7 o fewn cyrraedd yn hawdd i'ch llety.
 • Adnoddau golchi dillad ar y safle.
 • Lleoliad cyfleus yn agos i'r adnoddau academaidd ac adnoddau'r campws, yn ogystal â chanol y dref.
 • Cynllyuniau talu ar gael ar gyfer ffioedd llety.
 • Cytundebau Trwydded  Sengl - nid cyd ac unigol (felly nid ydych chi'n gyfrifol am dalu rhent pobl eraill) ac nid oes angen 'Gwarantwyr'.
 • Dewis i fyw gyda'ch ffrindiau mewn fflatiau/tau sydd â rhwng 2 a 10 o ystafelloedd gwely.
 • Amrywiaeth o hydoedd trwyddedau a llety haf y Brifysgol ar gael.

Pryd y gallaf wneud cais?

*Unwaith y byddwch wedi dewis Aberystwyth fel eich dewis Cadarn neu ddewis Wrth Gefn, o ganol Mawrth ymlaen bydd y Swyddfa Llety yn cysylltu â chi drwy e-bost a phost yn eich gwahodd i wneud cais am lety. Caiff llety ei warantu yn un o'r neuaddau sy'n eiddo i'r Brifysgol neu a reolir gan y Brifysgol os gwnewch gais amdano cyn 1af Awst yn y flwyddyn mynediad ac yn ymateb i'ch cynnig o lety erbyn y dyddiad cau a nodir yn y Cynnig Llety.

Gosodir telerau ac amodau - ewch i'n Polisi Blaenoriaethau i gael rhagor o fanylion.

Clirio ac Addasiad

*Gwarentir llety yn un o'r neuaddau sy'n eiddo i'r Brifysgol neu a reolir gan y Brifysgol i fyfyrwyr clirio ac addasu os ydych chi’n gwneud cais erbyn 1 Medi yn y flwyddyn mynediad ac yn derbyn y cynnig o lety a wneir i chi erbyn y dyddiad cau a nodir yn y Cynnig Llety. 

Gosodir telerau ac amodau - ewch i'n Polisi Blaenoriaethau i gael rhagor o fanylion.

Ar ôl i chi gael cadarnhad o le i astudio ym Mhrifysgol Aberystwyth, bydd y Swyddfa Llety’n cysylltu â chi i’ch gwahodd i wneud cais am lety. Byddant yn cysylltu â chi drwy e-bost felly os ydych eisoes wedi ysgogi eich cyfrif e-bost Prifysgol Aberystwyth, gwnewch yn siŵr eich bod yn ei wirio’n rheolaidd.

Bydd y gwahoddiad yn rhoi gwybodaeth i chi am sut i wneud cais. Byddwch angen eich rhif adnabod personol UCAS 10 digid, cyfenw a dyddiad geni i fewngofnodi a gwneud cais am lety. Mae rhagor o wybodaeth am sut i wneud cais ar gael ar – Sut i wneud Cais.

Gallwch ddod o hyd i ragor o wybodaeth ynghylch clirio ac addasu ar y dudalen we clirio ac addasu.

Dewisiadau Llety Arall

Os nad ydych chi eisiau byw yn Llety’r Brifysgol, efallai y byddai'n well gennych fyw mewn Llety yn y Sector Preifat.

Mae Gwasanaeth Cynghori Undeb Myfyrwyr Aberystwyth yn darparu gwybodaeth, cyngor a chymorth ynghylch pob agwedd ar dai, boed hynny yn llety'r brifysgol neu'r sector preifat.