Rhestr Wirio Cyn Cyrraedd

 Rhestr Wirio Cyn Cyrraedd - PDF

Efallai y bydd lle storio yn gyfngedif felly peidiwch â dod â gormod. Gellir prynu cyflenwadau yn lleol. Cofiwch - mae lle oergell a rhewgell yn gyfyngedid felly trednwch eich siopa yn unol â hynny, efallai arhoswch tan eich bod yn cyrraedd.

Beth i dodd a:

 • Cloc Larwm.
 • Dillad gwely - Edrychwch ar eich tuddlen breswylio i ddarganfad pa faint o ddillad gwely sydd angen arnoch chi. Mae pecynnau hanfodion i fyfyrwyr ar gael i'w prynu gan Uni Kit Out
 • Beic a chlo, os oes angen (lawrlwythwch ffurflen gais ar gyfer cadw beigain ddiogel us ydych chin dymuno cadw lle.
 • Cynnyrch glanhau ar gyfer eich ystafell wely, ystafell ymolchi a'r gegin.
 • Pennau hongian cotiau.
 • Cyfrifiadur/gliniadur, argraffydd.
 • Ceblau estyniad.
 • Ffurflen rhyddhau'r allwedd.
 • Offer cegin (sosbanau, offer pobi, llestri, cyllyll) - Mae pecynnau hanfodion i fyfyrwyr ar gael i'w prynu gan Uni Kit Out.                         *Mae yna hobiau anwytho yn Fferm Penglais, felly dim ond potiau a phadellau metel sydd wedi’i magneteiddio, sy'n addas ar gyfer hobiau anwytho y gallwch eu defnyddio.
 • Basged ddillad.
 • Eiddo personol (dillad, pethau ymolchi ac ati).
 • Cod post ar gyfer y man i ddod o hyd i'ch allwedd.
 • Argraffydd (Dim 3D)
 • Tyweli a lleiniau sychu llestri.
 • Papur ty bach.
 • Teledu (yn cynnwys trwydded deledu).
 • Powdwr Golchi.
 • Dodrefn - ar yr amod ei bed yn cydymffurffio'n llawn a'r Rheoliadau Dodrefn a Dodrefnu (Diogelwch Tan) a'ch bod chi'n cwblahu ffurflen eitemau uchwanegol. 

 Bydd angen prawf PAT ar unrhyw eitemau trydanol dros 12 mis oed. Ni chewch ddefnyddio eitemau nad ydynt wedi cael prawf PAT felly, os ydych chi'n dod ag eitemau trydanol gyda chi, rydym yn awgrymu eich bod yn trefnu prawf PAT ar eu cyfer cyn i chi gyrraed. Gweler ein gweddalen prawf PAT i gael rhagor o wybodaeth. 

Beth sy'n cael ei ddarparu?

Rydym yn darparu holl offer dodrefn a chegin hanfodol o fewn y llety. Fodd bynnag, os oes angen oergell arnoch am resymau meddygol, rhowch y wybodaeth hon ar eich cais am lety neu cysylltwch a'r Ymgynghorydd Hygyrchedd yn y Gwasanaethau Cefnogi Myfyrwyr - disability@aber.ac.uk / 01970 621761. Bydd y Tim Rheoli Preswylfeydd yn darparu'r offer hwm i chi os cymeradwyir eich cais. 

Gallwch dod a dodrefn ychwanegol (gan gynnws oergell/rhewgell) i'ch llety ar yr amod ei bod yn cydymffurfio'n llwyr a'r Rheoliadau Dodfren (Diogelwch Tan) a'ch bod chi'n cwblhau ffurflen eitemau ychwanegol, sydd ar gael o'r Swyddfa Llety.

Bydd angen prawf PAT ar unrhyw eitemau trydanol dros 12 mis oed. I gael rhagor o wybodaeth am brofion PAT ewch i'n gweddalen Profion PAT.

Am wybodaeth am yr hyn a ddarparwn, gweler y llawlyfr preswyl.

Beth i adael gartfref?

I gael gwybodaeth am beth i adael adref ac unrhyw eitemau gawharddedig, gweler Y Llawlyfr Llety