Graddedigion

Croeso!   Fel un o raddedigion Prifysgol Aberystwyth mae croeso i chi barhau i ddefnyddio ein gwasanaethau.

Efallai eich bod wedi graddio yn ddiweddar, neu a ydych yn ail ystyried penderfyniadau gyrfaol a wnaethpwyd peth amser yn ôl?  Gall fod gennych syniadau pendant am yr hyn y dymunech ei wneud fel gyrfa, ond gall fod gan rhai ohonoch ddim syniad o gwbl.  Beth bynnag fo’ch sefyllfa bresennol, gwnawn ein gorau glas i fod o gymorth.  Fel man cychwyn, dyma rhai awgrymiadau:

  • Siaradwch ag Ymgynghorydd Gyrfaoedd cyn gynted a fo’n bosibl er mwyn rhoi digon o amser i’ch hun i ystyried eich opsiynau ac i ddechrau cynllunio eich dyfodol.
  • Dewch i sesiwn galw heibio os ydych yng nghyffiniau Aberystwyth.  Os nad yw hyn yn bosibl, gellwch ebostio unrhyw gwestiynau  neu anfon CV, ffurflen gais neu lythyr gyflwyno hofeech i ni eu gwirio.  Mae gennym lu o wybodaeth ddefnyddiol ar gael hefyd.
  • Holwch eich rhwydwaith…… Pwrpas rhwydwaith yw eich galluogi i siarad ag eraill ac i ofyn am gymorth gan bobl rydych yn eu hadnabod yn barod.  Gall rhwydwaith hefyd gynnig y cyfle i chi gyflwyno eich hunain i eraill a all fod o gymorth.  Ffordd syml i rhoi cychwyn ar eich rhwydwaith yw i drafod eich syniadau gyda’ch teulu a ffrindiau a’u holi hwy am gyfleoedd.
  • Dechrau busnes eich huna ydych wedi ystyried hunangyflogaeth?  Mae amryw o raddedigion yn ystried yr opsiwn hwn ar ôl Graddio.  Mynwch olwg ar yr awgrymiadau a gynigir gan AberPreneurs, mae’r elfen hon o’r Gwasanaeth Gyrfaoedd yma i helpu unrhyw un sydd a diddordeb ystyried entreprenwriaeth boed yn fyfyrwyr, greddedigion neu staff.
  • Ysytyriwch os oes angen Cwrs Uwchraddedig arnoch i ddilyn gyrfa penodol.
  • Mynwch olwg ar ein tudalennau Gwybodaeth Pwnc Penodol lle ceir syniadau pellach am yr hyn gellir ei wneud gyda’ch cwrs gradd.
  • Ymchwiliwch gyrfaoeddABER, lle ceri llu o hysbysebion a chyfleoedd gwaith i raddedigion, heb sôn am leoliadau, cyfleoedd gwirfoddoli, swyddi rhan-amser a’n gweithgareddau diweddaraf.  Fodd bynnag, dylid cofio bod y mwyafrfi o weithgareddau yn digwydd yn ystod tymor yr Hydref a chyn y Nadolig.  Fel un o’n graddedigion bydd angen i chi gofrestru gyda’r system wrth ei ddefnyddio am y tro cyntaf.   
  • Wrth asesu Darganfod ac Ymgeisio am Waith cewch wybodaeth bellach arddod o hyd i gyfleoedd a llunio ceisiadau.

Wrth daflu golwg ar ein tudalen Cysylltwch a Ni cewch wybodaeth bellach ar ein gwasanaethau, gan gynnwys sut i drefnu i weld Ymgynghorydd Gyrfaoedd.   Mae croeso i chi alw fewn i’n gweld, ein hebostio, neu gwneud galwad ffôn.  Gallwn drefnu i drafod gyda chi drwy law Skype.  Cofiwch gallwch ein defnyddio am ba bynnag hyd sydd ei angen arnoch – rydym yma i’ch helpu.