Cyrsiau Maes Gwyddor Daear Amgylcheddol

Mae myfyrwyr Gwyddor Daear Amgylcheddol yn ymgymryd â gwaith maes yn ystod pob blwyddyn o'u gradd, a bydd y rhaglen gwaith maes yn dysgu sgiliau pwysig y gellir eu trosglwyddo'n uniongyrchol i'r gweithle.

EES1

Plygiadau trawiadol mewn creigiau Cyn-Gambriaidd Ynys Cybi, Ynys Môn.

Yn y flwyddyn gyntaf, mae cwrs maes preswyl yn cyflwyno technegau daearegol a geomorffolegol sylfaenol, megis datblygu sgiliau arsylwi, dulliau llyfr nodiadau a chofnodi ar gyfer data gwyddor Daear, ac yn gwneud defnydd o ddaeareg a geomorffoleg clasurol Gogledd Cymru i’ch cyflwyno i waith maes gwyddor Daear. Mae'r cynnwys yn dod â chi i gysylltiad ag ystod eang o ddeunydd, o ddisgrifio creigiau igneaidd neu wneud brasluniau maes cywir o clogwyni Cwaternaidd i ymchwilio i halogi dyfroedd mwyngloddfeydd. Mae'r cwrs hefyd yn cynnwys ymweliadau â safleoedd diwydiannol megis gorsafoedd pŵer a gwaith trin nwy naturiol.

EES2

Diwrnod caled o fapio daearegol yn yr haul yn Rinsey Cove yng Nghernyw.

Ar ddechrau'r ail flwyddyn, mae myfyrwyr yn ymgymryd ag wythnos o hyfforddiant technegol dwys, lle maent yn cael eu cyflwyno i'r ystod o dechnegau samplu, tirfesur, a mapio daearegol a geomorffolegol. Mae hyn yn darparu technegau sydd eu hangen ar gyfer eu prosiectau traethawd hir, ond hefyd yn rhoi’r ystod o sgiliau allweddol sydd eu hangen arnynt i ymgymryd â'r gwaith maes nodweddiadol y byddant, o bosibl, yn dod ar eu traws mewn gyrfaoedd ymgynghori amgylcheddol.

EES3

Astudio dŵr mwyngloddfeydd wedi ei halogi gan gloddio metel hanesyddol.

Yn ystod gwyliau Pasg yn yr ail flwyddyn, bydd cwrs maes preswyl i Gernyw yn adeiladu ar y profiad o'r cwrs y flwyddyn gyntaf a bydd yn datblygu sgiliau daearegol ac amgylcheddol. Mae myfyrwyr yn ymchwilio i halogiad dŵr o weithgarwch mwyngloddio hanesyddol, yn astudio esblygiad daearegol yr ardal a'r mwynau economaidd cysylltiedig ac agweddau ar newid hinsoddol ac amgylcheddol Cwaternaidd yn ystod y cwrs wythnos o hyd.

EES4

Cyflwyno i brosesu mwynau yn y felin ym mwynglawdd tun Geevor, Cernyw.

Yn mlwyddyn olaf y radd, mae yna gwrs maes wythnos o hyd i dde Iwerddon pryd mae myfyrwyr yn aml yn gweithio mewn grwpiau bach. Maent yn astudio ystod o bynciau, ac yn cynnal ymarferion wedi'u targedu i ymchwilio i agweddau ar adfer amgylcheddol ac effaith cyfredol a hanesyddol mwyngloddio, neu ymarferion mapio byr ac asesiadau daearegol, arolygon maes ac astudiaethau eraill sy'n gysylltiedig â echdynnu deunydd fel mwynau ar raddfa fawr. Mae'r rhain i gyd yn adeiladu ymhellach ar y sgiliau a ddatblygwyd yn y cyrsiau maes cynharach, yn ogystal â gwella dealltwriaeth o ddeunydd darlithoedd a chyrsiau labordy.

EES5

Cofnodi gwaddod o esmwythder clogfeini ysblennydd wedi eu hindreulio o waddodion traeth Cwaternaidd wedi eu cyfodi.

Mae rhaglen maes GDA wedi ei gynllunio i fynd â myfyrwyr dibrofiad a’u helpu i ddatblygu’r sgiliau sydd eu hangen i ymgymryd â gwaith maes mewn amgylchedd masnachol, gan gydymffurfio â safonau'r diwydiant ac arfer da, ond mae'r un mor berthnasol i fyfyrwyr sy'n dilyn astudiaeth bellach ar ôl eu BSc.