Pam ddylech chi wneud eich Mynediad Agored gwaith?

  • Nododd Adroddiad Finch (Gorffennaf 2012) argymhellion ac adolygu’r posibiliadau ar gyfer ehangu mynediad a lleihau costau papurau academaidd a adolygir gan gymheiriaid yn y DU.
  • Derbyniodd llywodraeth y DU bron pob un o argymhellion Finch ac mae saith UK Research & Innovation (UKRI) yn disgwyl i bob ymchwil a ariennir gael ei gyhoeddi ar sail Mynediad Agored.
  • Mae Cyngor Cyllido Addysg Uwch Lloegr, ar ran gwahanol gynghorau cyllido addysg uwch y DU, wedi gwneud ei argymhellion terfynol sy’n nodi y dylai pob ymchwil a gyflwynir i’r FfRhY ar ôl 2014 gael ei gyhoeddi ar sail Mynediad Agored.
  • Mae'r Mynediad Agored a Pholisi Cyflwyno PURE yn nodi, lle bo modd, dylai pob cyfraniad cyfnodol newydd, gan gynnwys Trafodion Cynhadledd a gyhoeddwyd mewn rhifyn cylchgrawn, fod ar gael trwy lwybr Gwyrdd y CA trwy adneuo cofnodion cynnyrch ymchwil mewn i PURE ar dderbyniad cyhoeddi; ynghyd â fersiwn ôl-brint o'r allbwn, drafft olaf yr awdur yn dilyn adolygiad gan gymheiriaid (a elwir weithiau yn lawysgrif derbyniol yr awdur (AAM).
  • Mae Mynediad Agored yn cynyddu nifer y darllenwyr – bydd eich papurau’n cyrraedd cynulleidfa ehangach, gan gynyddu eu dylanwad a pha mor aml y dyfynnir ohonynt.

Manteision Mynediad Agored fideo gan BioMed Central ar You Tube

                                                                                           -----------------------------------------------------

Adroddiad yr OECD “Making Open Science a Reality”

Mae adroddiad yr OECD ym mis Hydref 2015, “Making Open Science a Reality" yn adolygu’r cynnydd sydd wedi’i wneud i sicrhau bod canlyniadau papurau sy’n deillio o ymchwil sydd wedi’i gyllido’n gyhoeddus a’r data ymchwil cysylltiedig ar gael drwy Fynediad Agored, gan edrych ar y rhesymwaith y tu ôl i fynediad agored a’r effaith mae polisïau mynediad agored wedi’i gael hyd yma, y rhwystrau cyfreithiol at gynnydd ac adolygiad o’r actorion allweddol yn y maes.

Y prif gasgliadau yw:

• Bod Gwyddoniaeth Agored yn fodd i gefnogi gwyddoniaeth o ansawdd well, cynyddu cydweithio, gwell ymgysylltu rhwng ymchwil a chymdeithas
• Y bydd Gwyddoniaeth Agored yn arwain at effaith gymdeithasol ac economaidd uwch i ymchwil cyhoeddus.
• Bod angen gwell trefniadau i hyrwyddo arferion rhannu data rhwng ymchwilwyr

 

Datganiad Mynediad Agored Cynghrair Prifysgolion Ymchwil Ewrop (LERU)

Cyhoeddodd Cynghrair Prifysgolion Ymchwil Ewrop (LERU) ddatganiad newydd ar fynediad agored ar 12 Hydref 2015 yn galw ar i gyllid ymchwil ganolbwyntio ar ymchwil, yn hytrach na chael ei ddargyfeirio’n ormodol i gyfeiriad cyhoeddwyr. Mae’n galw ar y Comisiwn Ewropeaidd i weithio gyda’r sectorau prifysgol ac ymchwil cyhoeddus, cyllidwyr,
cyhoeddwyr ac awduron i ddatblygu modelau a datrysiadau ar gyfer cefnogi cyhoeddi mynediad agored yn gynaliadwy, drwy lwybrau Mynediad Agored Aur a Gwyrdd, ond gan ganiatáu i gyhoeddwyr masnachol gynnal enillion hyfyw yr un pryd. Yn benodol, mae’r datganiad yn galw ar Lywyddiaeth arfaethedig yr Iseldiroedd o’r Comisiwn Ewropeaidd rhwng mis Ionawr a mis Mehefin 2016 i alw’r holl bartïon â diddordeb at ei gilydd i ddatblygu ffordd ymlaen fyddai’n dderbyniol i’r holl bartïon ar sail ryngwladol.

Gellir gweld datganiad lawn LERU, "Christmas is over. Research funding should go to research, not to publishers!" yma.

Nod y datganiad newydd hwn yw datblygu symudiad o ran momentwm mynediad agored yn Ewrop drwy gael yr holl bartïon i gydweithio i ddyfeisio model mynediad agored economaidd a allai dyfu. Cefnogir y cynigion gan y Comisiynydd Ewropeaidd ar gyfer Ymchwil, Gwyddoniaeth ac Arloesi, Carlos Moedas a Llywyddiaeth arfaethedig yr Iseldiroedd o’r UE.

Gellir dilyn y drafodaeth a ddeilliodd o’r datganiad ar Twitter: #christmasisover

 

Datganiad Cymunedau Ewropeaidd ar Fodelau Amgen ar gyfer Cyhoeddi Mynediad Agored

Gyda’r Undeb Ewropeaidd a’r mwyafrif o gyllidwyr ymchwil mawr y DU bellach yn ei gwneud yn orfodol i gyhoeddi ymchwil a gyllidir yn gyhoeddus drwy Fynediad Agored, mae’r galwadau i ddatblygu model tymor hir, cynaliadwy o gyhoeddi mynediad agored yn tyfu’n fisol. Fel rhan o’r broses hon, trefnodd y Comisiwn Ewropeaidd weithdy ym Mrwsel ar 12 Hydref 2015 i gasglu gwybodaeth ac adfyfyrio ar rai o’r modelau cyllidol sefydledig a rhai sydd wedi’u datblygu’n ddiweddar ym maes cyhoeddi Mynediad Agored.

Mae gan y model mynediad agored gwyrdd sy’n defnyddio ystorfeydd sefydliadol neu bwnc a’r model mynediad agored aur sydd â thaliadau prosesu erthygl ill dau eu manteision a’u hanfanteision, ond mae modelau newydd yn dod i’r amlwg bellach a allai optimeiddio’r modelau cyfredol a ffurfio llwybrau ar gyfer creu senarios mynediad agored newydd. Gellir gweld y cyflwyniadau a roddwyd ar rai o’r modelau mynediad agored newydd hyn ar wefan Ymchwil ac Arloesi Agenda Digidol y Gymuned Ewropeaidd.

Lansiwyd trafodaeth ar ddyfodol modelau cyhoeddi Mynediad Agored hefyd ar y Llwyfan Digital4Science newydd. Gallwch ymuno â’r drafodaeth yma:
https://ec.europa.eu/futurium/en/content/what-future-open-access-publishing

Yn ogystal â’r gweithdy cyhoeddodd Comisiynydd Ymchwil y CE Carlos Moedas ddatganiad yn galw ar gyhoeddwyr i addasu eu modelau cyhoeddi Mynediad Agored i’r realiti cyllidol newydd. Mae'r datganiad hwn i'w weld ar wefan Europa y CE.