Gadewch i ni gydweithio!

Yn fwy nag erioed o'r blaen, rydym yn gwerthfawrogi eich profiad a'ch gwybodaeth uniongyrchol am newid arferion recriwtio, ffyrdd hyblyg o weithio, tueddiadau'r farchnad lafur wrth iddynt ddatblygu, a'r sgiliau a'r meddylfryd sydd eu hangen i lwyddo ym myd cyflogaeth graddedigion.

Gadewch i ni gydweithio
Os hoffech chi archwilio opsiynau ar gyfer cydweithio i gefnogi ein myfyrwyr a helpu i'w paratoi ar gyfer eu bywyd gwaith, neu os oes angen unrhyw wybodaeth arnoch am ein hadrannau academaidd, ein pynciau a’n poblogaeth o fyfyrwyr, cysylltwch â Jacqui: jah30@aber.ac.uk / 01970 628670, neu lenwi'r ffurflen ar-lein hon:

Yn dod cyn hir! Croeso i bawb!

Mae Prifysgol Aberystwyth ar hyn o bryd yn cydweithio â Phrifysgolion eraill yng Nghymru i gynnal Ffair Yrfaoedd Rhithiol Cymru - 14 Hydref 2021.

Nodyn am ein Digwyddiadau Cyflogwyr yn 2021-22

Yn sgil pandemig COVID-19, dim ond digwyddiadau rhithwir i gyflogwyr y byddwn yn eu cynllunio ar gyfer ein rhaglen yn 2021-22.

Llwyfannau
MS Teams
gyrfaoeddABER (TARGETconnect)
Y cyflogwr ei hun
Themâu
Ymwneud â lleoliadau gwaith ac interniaethau
Cydraddoldeb ac amrywioldeb
Golwg fanwl ar sectorau
Paratoi ar gyfer gwaith (sgiliau cyflogadwyedd)
Rheoli effaith COVID
Gweithio i fusnesau bach a chanolig
Hwyluswyr/cyfranwyr
Ymgynghorwyr gyrfaoedd
Arbenigwyr y diwydiant
Recriwtwyr graddedigion
Alumni
Myfyrwyr presennol (e.e. y rhai sy’n dychwelyd o flwyddyn ar leoliad)
Mathau o ddigwyddiadau
Sesiwn holi ac ateb
Gweithdy rhyngweithiol
Gweminar
Clipiau fideo byr
Stondin wybodaeth ar-lein