Graddedigion

Graddedigion yn taflu hetiauNid yw gallu defnyddio ein gwasanaethau yn dod i ben pan fyddwch yn graddio o Aber. Pryd bynnag y gwnaethoch raddio, rydym yn dal yma i helpu gydag unrhyw anghenion cymorth sy'n gysylltiedig â gyrfa sydd gennych, ar unrhyw adeg.

Gwasanaethau ar gael i raddedigion Aber o unrhyw flwyddyn raddio

Gwasanaethau ychwanegol ar gael i raddedigion Aber diweddar

Graddedigion Aber diweddar

Yn ogystal â'r gwasanaethau sydd ar gael i'r holl raddedigion o unrhyw gwrs neu flwyddyn, rydym hefyd yn cynnig y cymorth ychwanegol hwn i raddedigion diweddar cyrsiau BA, BSc, Meistr Integredig (neu gyfwerth), sydd naill ai'n gweithio ond nid mewn cyflogaeth ar lefel raddedig, neu sy'n ddi-waith ar hyn o bryd:

1. ABERymlaen

Mae ABERymlaen yn darparu profiad gwaith â thâl lefel mynediad i raddedigion i fyfyrwyr a graddedigion cymwys sy'n teimlo nad oes ganddynt y sgiliau na'r parodrwydd gwaith eto i symud yn llwyddiannus i yrfa i raddedigion; Gall hyn fod oherwydd, er enghraifft, profiad gwaith cyfyngedig hyd yn hyn, teimlo'n ansicr am ddiddordebau gyrfa, neu ddiffyg hyder.

Mae lleoliadau yn adrannau'r Brifysgol a gallant fod ar gael drwy gydol y flwyddyn academaidd, gan gynnig hyd at 146 awr o brofiad gwaith llawn amser neu ran-amser. Hefyd, mae cynllun lleoliad llawn amser 4 wythnos yn cael ei redeg yn y Gwanwyn i raddedigion yn unig, sy'n ddelfrydol os nad ydych eto wedi sicrhau cyflogaeth ar lefel graddedigion ers i'ch astudiaethau ddod i ben ac yr hoffech roi hwb i'ch CV fel rhan o raglen grŵp gyda graddedigion eraill, ac yn enwedig os nad ydych bellach yn byw yn Aber neu'n agos ato.

Cliciwch yma i ddysgu mwy am ABERymlaen.

2. Cynghorwyr Graddedig

Mae ein Cynghorwyr Graddedig yn gweithio'n benodol gyda graddedigion 2023 i ddarparu cymorth, gwybodaeth ac arweiniad gyrfaoedd a gynlluniwyd i'ch helpu i symud ymlaen yn hyderus i gyflogaeth i raddedigion. I ddarganfod sut y gallai'r gefnogaeth bwrpasol hon fod o fudd i chi, anfonwch e-bost at gradsupport@aber.ac.uk.

Graddedigion Aber o unrhyw flwyddyn raddio

Fel myfyriwr sydd wedi graddio yn Aber, byddwch yn parhau i allu defnyddio'r gwasanaethau a oedd ar gael i chi pan oeddech yn fyfyriwr, yn bersonol neu ar-lein.

Mae'r gwasanaethau hyn yn cynnwys mynediad i'n porth ar-lein, gyrfaoeddABER, lle byddwch yn dal i allu anfon ymholiadau atom, chwilio am leoliadau, cynlluniau graddedigion a swyddi gwag eraill, archwilio gweithdai gyrfaoedd a digwyddiadau cyflogwyr, a threfnu apwyntiad gydag un o'n Ymgynghorwyr Gyrfaoedd.

Fodd bynnag, er mwyn gallu gwneud defnydd llawn o'r gwasanaethau hyn wrth symud ymlaen, bydd angen i chi ddiweddaru eich proffil myfyriwr ar gyrfaoeddABER i broffil graddedigion. Cliciwch yma i ddarganfod sut i wneud hyn.

Wrth gwrs, gallwch gysylltu â ni drwy e-bost, gyrfaoedd@aber.ac.uk, neu dros y ffôn, 01970 622378, neu, os ydych yn dal i fyw yn Aber neu'n agos ato, galwch heibio i'n gweld ar y campws – mae ein swyddfa ar lawr gwaelod y Ganolfan Croesawu Myfyrwyr.

Ac os oes angen i chi gael mynediad i'n gwasanaethau ar ôl graddio ai peidio, plîs cadwch mewn cysylltiad, neu dilynwch ni a rhannwch eich diweddariadau gyda ni ar LinkedIn – rydym wrth ein bodd yn clywed sut mae ein cyn-fyfyrwyr yn bwrw ymlaen.