Rheoliadau ar gyfer Ysgoloriaethau Mynediad

 1. Cynigir Ysgoloriaethau a Gwobrau sy’n agored i ymgeiswyr a fydd wedi cyrraedd 17 mlwydd oed erbyn 1 Hydref yn y flwyddyn y bwriadant ddechrau ar eu gyrfa yn y brifysgol;
 2. Rhaid i ymgeiswyr gyflwyno ffurflen gais i’r Swyddfa Marchnata a Denu Myfyrwyr cyn 18 Ionawr yn nodi’r ddau bwnc y dymunant gael eu harholi ynddynt a’r cwrs yr hoffent ei astudio. Ni chaiff ymgeiswyr sefyll papurau mewn cyfuniad o bynciau sy’n annerbyniol i’w darpar adran;
 3. Amod derbyn gwobr yw bod yn rhaid i ymgeisydd sydd yn ei hennill dderbyn y Brifysgol yn ddewis ‘cadarn’ ganddo/ ganddi trwy UCAS. Mae’r Brifysgol yn diogelu’r hawl i dynnu’r wobr yn ôl petai’r ymgeisydd yn dynodi fod y Brifysgol yn ddewis ‘wrth gefn’ iddo/iddi. Yr eithriad i hyn fydd ymgeiswyr sy’n dal cynnig o brifysgolion Caergrawnt neu Rydychen, neu sydd wedi gwneud cais am gwrs Gwyddor Milfeddygaeth, lle caniateir i Brifysgol Aberystwyth gael ei dal yn ddewis wrth gefn;
 4. Ni dderbynnir unrhyw ymgeisydd ar gyfer yr arholiad os bu’n fyfyriwr/wraig gradd mewn unrhyw brifysgol neu goleg prifysgol am fwy nag un tymor;
 5. Bwriedir yr arholiadau i ymgeiswyr yn eu pedwerydd tymor o Flwyddyn 13, neu gyfnod cyfatebol. Gofynnir am safon uwch o berfformiad gan ymgeisydd sydd wedi cwblhau dwy flynedd yn y 6ed dosbarth neu’r hyn sy’n cyfateb i hynny. Anogir ceisiadau hefyd gan fyfyrwyr hŷn;
 6. Mae’r Brifysgol yn diogelu ei hawl i atal unrhyw wobr os na cheir ymgeisydd teilwng;
 7. Mae’r Senedd yn diogelu ei hawl i rannu unrhyw wobr mewn achos o gydraddoldeb;
 8. Mae’r Brifysgol yn cadw’r hawl i dynnu cais am Ysgoloriaeth Mynediad yn ôl ar gyfer unrhyw ymgeisydd nad ydynt yn gallu cynnig lle iddynt astudio. Er y byddwn yn Rheoliadau ar gyfer Ysgoloriaethau Mynediad ymdrechu i adnabod ymgeiswyr o’r fath cyn gynted â phosibl, mae’n bosibl y bydd y penderfyniad hwn yn cael ei wneud ar ôl i’r arholiadau gael eu cwblhau, er enghraifft pan fo’r cais UCAS wedi cael ei dderbyn yn agos i’r dyddiad cau ar gyfer cystadleuaeth yr Ysgoloriaeth Mynediad ac nad yw wedi cael ei adolygu’n llawn cyn dyddiad yr arholiadau. Noder na fydd canlyniadau arholiadau’r Ysgoloriaeth Mynediad yn chwarae unrhyw ran yn y penderfyniad hwn - bydd y penderfyniad i gynnig lle i astudio neu beidio yn cael ei wneud yn seiliedig ar y wybodaeth a geir ar ffurflen gais UCAS yr ymgeisydd yn unig;
 9. Er mwyn osgoi unrhyw broblemau posibl o ran derbyn gwobr, cynghorir yr ymgeiswyr i beidio â rhoi unrhyw sefydliad arall fel eu dewis Cadarn drwy UCAS nes eu bod wedi derbyn canlyniadau’r Ysgoloriaeth Mynediad. Bydd ymgeiswyr yn cael canlyniadau’r Ysgoloriaeth Mynediad cyn canol mis Mawrth;
 10. Os na all Adran gynnig lle i ymgeisydd astudio ar eu dewis cyntaf o gwrs ond yn hytrach eu bod yn cynnig lle iddynt astudio ar gwrs tebyg sy’n cynnwys blwyddyn sylfaen, bydd unrhyw wobr yn berthnasol i’r cynllun diwygiedig hwnnw yn unig;
 11. Os bydd ymgeisydd wedi gwneud cais am gynllun sy’n cynnwys blwyddyn sylfaen a’u bod yn cael cynnig lle ar y cwrs hwnnw, bydd unrhyw wobr a geir yn berthnasol i’r cynllun hwnnw’n unig, ac ni fydd yn trosglwyddo’n awtomatig i gynllun gradd 3 blynedd;
 12. Mae’r Senedd yn diogelu ei hawl i ostwng cyfanswm unrhyw wobr os bydd yr ymgeisydd yn derbyn gwobr o ffynhonnell arall;
 13. Bydd taliadau’r Ysgoloriaeth Mynediad yn parhau ar gyfer pob blwyddyn gymwys o’r cwrs a bwrw bod cyfradd bresenoldeb yn 70% o leiaf yn y flwyddyn gyntaf (darlithoedd, seminarau, gweithdai, sesiynau ymarferol ac ati);
 14. Bydd y Senedd yn gostwng neu’n atal gwobr yn gyfan gwbl oni bydd y sawl sy’n ei dal yn gwneud cynnydd academaidd yn ôl tystiolaeth athrawon ac yn ôl canlyniadau arholiadau diwedd tymor a diwedd sesiwn y Brifysgol, ac os na bu ymddygiad na diwydrwydd y deiliad yn foddhaol;
 15. Ni wneir taliadau yn ystod blwyddyn dramor, blwyddyn mewn gwaith, blwyddyn rhyng-gwrs, blwyddyn sy’n cael ei hailwneud, ac ati;
 16. Rhaid i ddeiliaid ysgoloriaethau fynd ati i godi ymwybyddiaeth o’r Brifysgol drwy gymryd rhan mewn cynlluniau hyrwyddo lle bo hynny’n briodol (e.e. ymweliadau ag ysgolion/colegau, diwrnodau agored, diwrnodau ymweld, gweithgareddau ehangu cyfranogiad).  Bydd angen i ddeiliaid gofrestru gyda chynllun AberGwaith, a chaiff myfyrwyr sy’n cymryd rhan yn y gweithgareddau hyn eu digolledu am yr oriau a weithiwyd ar gyfradd safonol myfyriwr-lysgennad (hysbysebir y cyfleoedd hyn yn ystod y flwyddyn academaidd);
 17. O ran eu dyfarnu a’u dal, caiff yr Ysgoloriaethau eu gweithredu yn unol â’r rheoliadau cyffredinol sy’n llywodraethu Ysgoloriaethau Mynediad Prifysgolion.

Sylwer mai dim ond un wobr y gallwch ei derbyn drwy sefyll arholiadau’r Ysgoloriaeth Mynediad.