Symud Allan

Efallai eich bod ar ddiwedd eich cytundeb trwydded, yn symud ystafell, neu’n gadael y neuaddau yn gynt na’r disgwyl, y naill ffordd neu’r llall, rydym yn drist eich bod yn gadael. I hwyluso’r broses o adael rydym wedi nodi rhai manylion pwysig i chi eu cofio.

Glanhau eich ystafell wely a’r ardaloedd cymunedol

Pan fyddwch yn gadael eich llety gadewch ef yn lân ac yn daclus os gwelwch yn dda – fel y gawsoch chi ef – er mwyn diogelu eich blaendal.

Nodyn i’ch atgoffa…

Chi sy’n gyfrifol am lendid eich ystafell wely / stiwdio.

Mae’r holl breswylwyr yn eich fflat/tŷ yn gyfrifol am lanhau’r ardaloedd cymunedol (cegin, ystafelloedd ymolchi, coridorau ac ati).

Er mwyn helpu chi ar eich ffordd, rydym wedi paratoi Rhestr Gwirio Glanhau - Lawrlwytho Nawr defnyddiol (cliciwch isod) - beth am lawrlwytho ac argraffu copi i osod yn eich cegin i bawb allu gyfeirio ato a’i defnyddio!

Eitemau rhestr eiddo, Cynnal a Chadw ac Atgyweirio

Pan yn gadael eich ystafell gwely, gwnewch yn siwr bod yr holl eitemau ar eich rhestr gynnwys ystafell yn bresennol ac unrhyw ddodrefn yn cael ei ddychwelyd i’w leoliad gwreiddiol. Os eich bod wedi dod a unrhyw eitemau ychwanegol o ddodrefn / nwyddau gwyn i mewn i’r cartref tra’n byw gyda ni, gwnewch yn siŵr eich bod chi yn mynd a nhw adref gyda chi. Os bydd y rhain yn cael eu gadael ar ôl, mi fyddwn yn codi tâl arnoch i gael gwared a’r nwyddau.

Cyn gadael eich ystafell, mae’n bwysig i chi rhoi gwybod i ni am unrhyw ddifrod neu nam yn eich ystafell wely a’r ardaloedd cymunedol. Gallwch wneud hyn naill ai drwy ebostio llety@aber.ac.uk neu drwy gwblhau y Ffurflen Rhoi Gwybod am Nam ar-lein.

Byddwch yn ymwybodol y gallai eitemau coll neu sydd wedi torri arwain at arian yn cael eu didynnu o’ch blaendal.

Gwiriadau Symud Allan

Wrth i chi a’ch cyd-letywyr adael un wrth un, mi fydd y Tîm Preswylfeydd yn galw i mewn i wneud arlowg o bob ystafell gwely, a gwneud yn siwr ei bod wedi’i adael yn lân ac yn daclus, ac yn rhydd o sbwriel ac eiddo personol.  Ond, peidiwch a beco, ni fyddwn yn arolygu yr ardaloedd cymunedol tan bod yr holl breswylwyr wedi symud allan o’r fflat/tŷ.

Google Translate

Os ydych chi'n byw mewn stiwdio, bydd y Tîm Preswylfeydd yn galw i archwilio'ch stiwdio ar ôl i chi symud allan

 

Yn dilyn yr arolwg o bob ystafell gwely a ardal cymunedol, mi fydd ein glanhawyr yn ymweld a’r ardaloedd i ei glanhau, ond, os bydd yna unrhyw ddifrod, os bod angen i ni gwneud glanhau ychwanegol, neu os bod angen i ni gario allan unrhyw sbwriel, mi fyddwn yn gwneud didyniadau o’ch blaendal. Os eich bod yn dewis i adael yn gynnar, yr ydych yn dal yn gyd-gyfrifol am yr ardaloedd cymunedol. Edrychwch yn Y Llawlyfr Llety i gael manylion am costau glanhau a difrod.

Os oes gennych unrhyw gwestiynau ynglyn a’r gwiriadau symud allan, peidiwch ag oedi i gysylltu â'r Tîm Preswylfeydd yn y Derbynfa yn Y Sgubor, Fferm Penglais.

Rhowch drwy ein Prosiect Symud Ymlaen

Peidiwch a thaflu unrhyw eitemau i ffwrdd gellir ei ddefnyddio, unlle defnyddiwch Symud Ymlaen!

Mi fydd y Prosiect Symud Ymlaen yn pasio eich rhoddion o gyflwr da i elusennau lleol ac Undeb y Myfyrwyr.

Beth i roi:

 • Bwyd - unrhyw eitemau heb eu agor, nad all ddarfod a mewn dyddiad fel pasta, cawl, saws a grawnfwyd.
 • Nwyddau ymolchi - Unrhyw siampŵ, jel cawod, powdr gochi ayyd. PEIDIWCH dod a llafnau rasel na unrhyw bariau o sebon neu diwbiau o bast dannedd os gwelwch yn dda.
 • Offer Cegin - Potiau a sosbenni, llestri, cyllyll a ffyrc neu unrhyw eitemau cegin erail.  (Dim eitemau budr na llosg.)
 • Dillad ac Esgidiau - parau yn unig.
 • Offer ysgrifennu, DVDs a CDs.
 • Dillad gwely a chlustogau - PEIDIWCH a dod a gobenyddion na duvet.
 • Llyfrau a gemau - mae'r silffoedd yn Y Ffald (Fferm Penglais, Bloc 2) fan hyn er mwyn i eraill cael mwynhau.

 

Ble i roi:

Mae Pwyntiau Casglu Symud Ymlaen ar gael yn y lleoliadau canlynol:

 • Caffi Sguborfach - Y Sgubor, Fferm Penglais.
 • Swyddfa Fach - yn Canolfan Dysgu PJM.
 • Ystafell Storio - ar bwys Golchdy Cwrt Mawr (tu ôl Bloc Cymunedol Cwrt Mawr).
 • Ardal Cyntedd - ar bwys Golchdy Pumlumon (Glan y Môr).

Edrychwch allan am posteri o gwmpas y safle sy’n dynodi lleoliad y Pwytiau Casglu.

Sut i roi:

Rhowch yr eitemau yn y bocsys sydd wedi’u labeli ym mhob Pwynt Casglu Symud Ymlaen.

Pryd i roi:

7 Mai - 28 Mehefin 2019

Prosiect Symyd Ymlaen - Pediwch a'i Daflu, Dewch ag ef!

Allgofrestru

Pan fyddwch yn barod i adael mae’n bwysig eich bod yn dod i’n gweld er mwyn allgofrestru o’ch llety - hyd yn oed os nad ydych yn dychwelyd allwedd.

Pryd y gallaf i allgofrestru?

Mi fydd angen i chi adael a cloi eich ystafell, a allgofrestru o'ch llety erbyn 10yb ar diwrnod olaf eich cytundeb trwydded llety. Mi fydd y dyddiad yma yn ddibynol ar lle yr ydych yn byw, felly dewiswch eich llety o'r rhestr isod i gadarnhau pryd sydd angen i chi symud allan erbryn.

 • Cwrt Mawr, Glan y Môr, Rosser (ac eithrio Rosser G), Trefloyne, Pantycelyn-Penbryn, PJM - dydd Gwener 21ain o Fehefin 2019.
 • Fferm Penglais - Dydd Gwener 28ain o Fehefin 2019.
 •  Rosser G - Dydd Gwener 6fed o Fedi 2019.

Mae croeso i chi adael eich ystafell cyn y dyddiad hwn, ond cofiwch y bydd yn rhaid i chi barhau i dalu ffioedd llety tan ddiwedd eich cytundeb trwydded. Yn anffodus, ni allwn fodloni unrhyw geisiadau i aros yn hirach.

Pan fyddwch yn allgofrestru bydd yn rhaid i chi ddychwelyd pob un o’ch allweddi/ffobiau, yn cynnwys eich allwedd blwch post i ni. Nid oes angen i chi roi eich Cerdyn Aber i ni, ond mae'n bwysig eich bod chi'n dod i'n gweld er mwyn allgofrestu o'ch llety. Sylwer: Hyd yn oed nad oes gennych allwedd i ddychwelyd atom, mae dal angen i chi ddod i'n gweld ni er mwyn i chi allgofrestru. Os nad ydych yn dychwelyd eich allwedd(i)/ffob/allwedd blwch post erbyn 10yb ar ddiwrnod olaf eich cytundeb trwydded bydd yn rhaid i chi dalu £30 am bob allwedd/ffob a £10 am bob allwedd blwch post (os yw’n berthnasol). Peidiwch â gadael eich allwedd/ffob/allwedd blwch post yn yr ystafell na rhoi’r allwedd i ffrind.

 

Ble allai fynd i allgofrestru?

 

Cael eich blaendal yn ôl

Hoffem sicrhau bod unrhyw ran o'ch blaendal llety sy'n weddill yn cael ei ad-dalu i chi cyn gynted â phosib ar ôl diwedd eich Cyfnod Trwydded neu, fan bellaf, o fewn 28 diwrnod i ddiwedd y Cyfnod Trwydded.

Os nad ydych wedi gwneud hyn yn barod a fyddech cystal â darparu manylion eich cyfrif banc DU dilys erbyn diwedd eich Cyfnod Trwydded:

 1. Mewngofnodwch i'ch Cofnod Myfyriwr.

   

 2. Dewiswch 'Manylion' o dan y Ddewislen Bersonol.
 3. Llenwch yr adran 'Manylion Cyfrif Banc'.

Sylwch:

 • Lle bo unrhyw ddyled sy'n gysylltiedig â llety bydd gweddil y blaendal yn mynd tuag at y swm sy'n ddyledus.
 • Os gwneir unrhyw daliadau ar ôl i chi adael mae'n bosib y cânt eu tynnu o'ch blaendal.
 • Heb fanylion eich cyfrif banc, ni fydd modd i ni wneud unrhyw ad-daliadau. Felly gofynnwn i chi ddarparu manylion eich cyfrif banc erbyn diwedd eich Cyfnod Trwydded. 
 • Gellir gwneud trosglwyddiadau banc rhyngwladol trwy drefnu ymlaen llaw gyda'r Swyddfa Ffioedd Myfyrwyr; fodd bynnag, tynnir tâl o £20.00 o'r blaendal i dalu taliadau banc ychwanegol.

Post

Yn anffodus, ni fydd modd i ni anfon post ymlaen atoch ar ôl i chi adael, felly rydym yn eich cynghori i drefnu i'ch post gael ei ailgyfeirio. Gall hyn gymryd sawl diwrnod gwaith felly gwnewch yn siwr eich bod chi'n gadael digon o amser i hyn fod mewn lle cyn i chi adael. Gallwch wneud hyn trwy gysyllltu â'r Post Brenhinol

Bydd unrhyw bost sy’n cyrraedd ar ôl i chi symud allan yn cael ei anfon yn ôl at yr anfonwr.

Storio

Yn anffodus, ni allwn gynnig cyfleusterau storio a fewn y Brifysgol ond mae gennym manylion o nifer o gwmnïau storio lleol. Cysylltwch a (accommodation@aber.ac.uk) ni os eich bod am rhagor o wybodaeth.

Rhestr wirio symud allan

 Lawr-lwythwch ein rhestr wirio ddefnyddiol ar gyfer Rhestr Wirio ar gyfer Symud Allan - Lawrlwytho PDF i sicrhau eich bod chi’n cofio popeth!

Angen lle i fyw yn Aber dros yr Haf?

Os ydych yn aros yn Aberystwyth dros yr haf ac os hoffech aros yn Llety'r Brifysgol, gallwn gynnig llety dros yr haf. 

Os hoffech gael rhagor o wybodaeth, archebu lle, neu os ydych eisoes wedi archebu lle ac eisiau cadarnhau'r trefniadau symud i mewn, gweler y tudalennau Llety Haf.

Posteri Symud Allan

Gweler isod ein Posteri Diwedd y Tymor defynddiol i gael gwyboadaeth am symud allan. Ond cofiwch, nid oes rhaid i hyn fod y diwedd... Byw gyda ni a charu bywyd yn 2019/20!

Cwrt Mawr, Rosser, Trefloyne, Pantycelyn-Penbryn, PJM, Glan y Mor Poster

 

Fferm Penglais

Stiwdio Fferm Penglais