Symud Allan

Efallai eich bod ar ddiwedd eich cytundeb trwydded, yn symud ystafell, neu’n gadael y neuaddau yn gynt na’r disgwyl, y naill ffordd neu’r llall, rydym yn drist eich bod yn gadael. I hwyluso’r broses o adael rydym wedi nodi rhai manylion pwysig i chi eu cofio.

Glanhau eich ystafell wely a’r ardaloedd cymunedol

Pan fyddwch yn gadael eich llety gadewch ef yn lân ac yn daclus os gwelwch yn dda – fel y gawsoch chi ef – er mwyn diogelu eich blaendal.

Nodyn i’ch atgoffa…

 Chi sy’n gyfrifol am lendid eich ystafell wely / stiwdio.

Mae’r holl breswylwyr yn eich fflat/tŷ yn gyfrifol am lanhau’r ardaloedd cymunedol (cegin, ystafelloedd ymolchi, coridorau ac ati.)

Er mwyn helpu chi ar eich ffordd, rydym wedi paratoi rhestr gwirio glanhau defnyddiol (cliciwch isod) - beth am lawrlwytho ac argraffu copi i osod yn eich cegin i bawb allu gyfeirio ato a’i defnyddio!

Rhestr Gwirio Glanhau - Lawrlwytho Nawr

Eitemau Ystafell, Cynnal a Chadw ac Atgyweirio

Pan yn gadael eich ystafell gwely, gwnewch yn siwr bod yr holl eitemau ar eich rhestr gynnwys ystafell yn bresennol ac unrhyw ddodrefn yn cael ei ddychwelyd i’w leoliad gwreiddiol. Os eich bod wedi dod a unrhyw eitemau ychwanegol o ddodrefn / nwyddau gwyn i mewn i’r cartref tra’n byw gyda ni, gwnewch yn siŵr eich bod chi yn mynd a nhw adref gyda chi. Os bydd y rhain yn cael eu gadael ar ôl, mi fyddwn yn codi tâl arnoch i gael gwared a’r nwyddau.

Cyn gadael eich ystafell, mae’n bwysig i chi rhoi gwybod i ni am unrhyw ddifrod neu nam yn eich ystafell wely a’r ardaloedd cymunedol. Gallwch wneud hyn naill ai drwy ebostio llety@aber.ac.uk neu drwy gwblhau y Ffurflen Rhoi Gwybod am Nam ar-lein.

Byddwch yn ymwybodol y gallai eitemau coll neu sydd wedi torri arwain at arian yn cael eu didynnu o’ch blaendal.

Gwiriadau Symud Allan

Wrth i chi a’ch cyd-letywyr adael un wrth un, mi fydd y Tîm Bywyd Campws yn galw i mewn i wneud arlowg o bob ystafell gwely, a gwneud yn siwr ei bod wedi’i adael yn lân ac yn daclus, ac yn rhydd o sbwriel ac eiddo personol.  Ond, peidiwch a beco, ni fyddwn yn arolygu yr ardaloedd cymunedol tan bod yr holl breswylwyr wedi symud allan o’r fflat/tŷ.

Yn dilyn yr arolwg o bob ystafell gwely a ardal cymunedol, mi fydd ein glanhawyr yn ymweld a’r ardaloedd i ei glanhau, ond, os bydd yna unrhyw ddifrod, os bod angen i ni gwneud glanhau ychwanegol, neu os bod angen i ni gario allan unrhyw sbwriel, mi fyddwn yn gwneud didyniadau o’ch blaendal. Os eich bod yn dewis i adael yn gynnar, yr ydych yn dal yn gyd-gyfrifol am yr ardaloedd cymunedol. Edrychwch yn Y Llawlyfr Llety i gael manylion am costau glanhau a difrod.

Os oes gennych unrhyw gwestiynau ynglyn a’r gwiriadau symud allan, peidiwch ag oedi i gysylltu â'r Tîm Bywyd Campws at Derbynfa Bywyd Campws yn Y Sgubor, Fferm Penglais. 

 

Rhowch drwy ein Prosiect Symud Ymlaen

Peidiwch a thaflu unrhyw eitemau i ffwrdd gellir ei ddefnyddio, unlle defnyddiwch Symud Ymlaen!

Mi fydd y Prosiect Symud Ymlaen yn pasio eich rhoddion o gyflwr da i elusennau lleol a Undeb y Myfyrwyr.

Beth i roi:

 • Bwyd: unrhyw eitemau heb eu agor, nad all ddarfod a mewn dyddiad fel pasta, cawl, saws a grawnfwyd
 • Nwyddau ymolchi: Unrhyw siampŵ, jel cawod, powdr gochi ayyb.- peidiwch dod a llafnau rasel na unrhyw bariau o sebon neu diwbiau o bast dannedd os gwelwch yn dda
 • Offer Cegin: Potiau a sosbenni, llestri, cyllyll a ffyrc neu unrhyw eitemau cegin eraill
 • Dillad ac Esgidiau (parau yn unig)
 • Offer ysgrifennu, Llyfrau, DVDs a CDs
 • Dillad gwely a chlustogau – peidiwch a dod a gobenyddion na duvet

Lle:

Mae Pwyntiau Casglu Symud Ymlaen ar gael yn y lleoliadau canlynol:

 • Caffi Sguborfach, Y Sgubor, Fferm Penglais  
 • Swyddfa Fach yn Canolfan Dysgu PJM
 • Ystafell Storio ar bwys Golchdy Cwrt Mawr (tu ôl Bloc Cymunedol Cwrt Mawr)
 • Swyddfa Fach gwrtherbyn a derbynfa Penbryn
 • Ardal Cyntedd Golchdy Pumlumon
 • Ardal Cyntedd Mynedfa Brynderw

Edrychwch allan am posteri o gwmpas y safle sy’n dynodi lleoliad y Pwytiau Casglu.

Sut:

Rhowch yr eitemau yn y bocsys sydd wedi’u labeli ym mhob Pwynt Casglu Symud Ymlaen.

Pryd:

Amser i'w gadarnhau.

Llyfrau a gemau diangen?

Mae’r silffoedd yn Y Ffald, Fferm Penglais (Bloc 2) angen eu llenwi gyda anturiaethau lu felly dewch a’ch llyfrau a gemau di-angen i’r fan hyn er mwyn i eraill cael mwynhau.

Allgofrestru

Pan fyddwch yn barod i adael mae’n bwysig eich bod yn dod i’n gweld er mwyn allgofrestru o’ch llety.

Pryd y gallaf i allgofrestru?

Mi fydd angen i chi adael a cloi eich ystafell, a allgofrestru o’ch llety erbyn 10yb ar diwrnod olaf eich cytundeb trwydded llety. Mi fydd y dyddiad yma yn ddibynol ar lle yr ydych yn byw, felly dewiswch eich llety o’r rhestr isod i gadarnhau pryd sydd angen i chi symud allan erbryn.

Cwrt Mawr, Rosser, Trefloyne, Penbryn, PJM, Seafront – Dydd Gwener 22ain o Fehefin 2018 erbyn 10yb

Fferm Penglais – Dydd Gwener 29ain o Fehefin 2018 erbyn 10yb a Dydd Gwener 7fed o Fedi 2018 erbyn 10yb (yn dibynnu os eich bod chi ar trwydded 40 neu 50 wythnos, gweler eich trwydded llety unigol chi am eich dyddiad gadael chi.) 

Rosser G – Dydd Gwener 7fed o Fedi 2018 erbyn 10yb

Dyddiad gorffen trwydded tymor 1 (ar gyfer yr holl breswylfeydd) - Dydd Mawrth 23ain o Ionawr 2018 erbyn 10yb

Mae croeso i chi adael eich ystafell cyn y dyddiad hwn, ond cofiwch y bydd yn rhaid i chi barhau i dalu ffioedd llety tan ddiwedd eich cytundeb trwydded. Yn anffodus, ni allwn fodloni unrhyw geisiadau i aros yn hirach.

Pan fyddwch yn allgofrestru bydd yn rhaid i chi ddychwelyd pob un o’ch allweddi/ffobiau, yn cynnwys eich allwedd blwch post i ni. Nid oes angen i chi roi eich Cerdyn Aber i ni, ond mae'n bwysig eich bod chi'n dod i'n gweld er mwyn allgofrestu o'ch llety. Os nad ydych yn dychwelyd eich allwedd(i)/ffob/allwedd blwch post erbyn 10yb ar ddiwrnod olaf eich cytundeb trwydded bydd yn rhaid i chi dalu £30 am bob allwedd/ffob a £10 am bob allwedd blwch post (os yw’n berthnasol). Peidiwch â gadael eich allwedd/ffob/allwedd blwch post yn yr ystafell na rhoi’r allwedd i ffrind.

Ble allai fynd i allgofrestru?

Dydd Llun – Ddydd Gwener 8.30yb – 6yp: Derbynfa Bywyd Campws, Y Sgubor, Fferm Penglais.

Tu allan yr oriau hyn, yn cynnwys nosweithiau a penwythnosau : Derbynfa’r Campws, Campws Penglais.

Cael eich blaendal yn ôl

Hoffem sicrhau bod unrhyw ran o'ch blaendal llety sy'n weddill yn cael ei ad-dalu i chi cyn gynted â phosib ar ôl diwedd eich Cyfnod Trwydded neu, fan bellaf, o fewn 28 diwrnod i ddiwedd y Cyfnod Trwydded.

Os nad ydych wedi gwneud hyn yn barod a fyddech cystal â darparu manylion eich cyfrif banc DU dilys erbyn diwedd eich Cyfnod Trwydded:

 1. Mewngofnodwch i'ch Cofnod Myfyriwr
 2. Dewiswch 'Manylion' o dan y Ddewislen Bersonol.
 3. Llenwch yr adran 'Manylion Cyfrif Banc'

Sylwch:

 • Lle bo unrhyw ddyled sy'n gysylltiedig â llety bydd gweddill y blaendal yn mynd tuag at y swm sy'n ddyledus.
 • Os gwneir unrhyw daliadau ar ôl i chi adael mae'n bosib y cânt eu tynnu o'ch blaendal
 • Heb fanylion eich cyfrif banc, ni fydd modd i ni wneud unrhyw ad-daliadau. Felly gofynnwn i chi ddarparu manylion eich cyfrif banc erbyn diwedd eich Cyfnod Trwydded.
 • Gellir gwneud trosglwyddiadau banc rhyngwladol trwy drefnu ymlaen llaw gyda'r Swyddfa Ffioedd Myfyrwyr; fodd bynnag, tynnir tâl o £20.00 o'r blaendal i dalu taliadau banc ychwanegol.

Post

Yn anffodus, ni fydd modd i ni anfon post ymlaen atoch ar ôl i chi adael, felly rydym yn eich cynghori i drefnu i’ch post gael ei ailgyfeirio. Gall hyn gymryd sawl diwrnod gwaith felly gwnewch yn siwr eich bod chi'n gadael digon o amser i hyn fod mewn lle cyn i chi adael. Gallwch wneud hyn trwy gysylltu â’r Post Brenhinol.

Storio

Yn anffodus, ni allwn gynnig cyfleusterau storio a fewn y Brifysgol ond mae gennym manylion o nifer o gwmnïau storio lleol. Cysylltwch a ni os eich bod am rhagor o wybodaeth.

Rhestr Gwyrio Symud Allan

Defnyddiwch ein rhestr gwyrio defnyddiol er mwyn gwneud yn siwr eich bod heb anghofio dim!

Rhestr Gwyrio Symud AllanWedi gwneud 
Ailgyfeirio eich post  
Cyflwyno eich manylion banc er mwyn cael eich blaendal yn ôl  
Glanhau eich ystafell wely - hwfro carpedi, sychu arwynebau  
Tynnu unrhyw bosteri oddi ar y waliau - byddwch yn ofalus a peidio a gadael marciau ar y welydd neu efallai mi fyddwch yn gwynebu tâl am ail-beintio  
Gwneud yn siŵr nad ydych wedi gadael unrhyw eiddo personol ar ôl  
Mynd â’r holl sbwriel ac ailgylchu i’r mannau sbwriel y tu allan  
Diffodd y goleuadau a’r gwresogyddion trydanol  

Glanhau eich cegin - sychu arwynebau ac bwrdd y gegin, clanhau’r hob, gril, ffwrn ac meicrodon, hwfro a mopio’r llawr

 
Gwagio a glanhau’r oergell(oedd) - ond nid eu diffodd!  
Tynnu’r holl fwyd o’r cypyrddau yn y gegin  
Glanhau eich ystafell(oedd) ymolchi - clanhau’r gawod a golchi llen y gawod, clanhau’r toilet tu fewn ag allan, sychu’r arwynebau a mopio’r llawr  
Rhoi gwybod am unrhyw waith cynnal a chadw angenrheidiol  
Tynnu eich beic o’r storfa feiciau (os gwnaethoch ei defnyddio)  
Allgofrestru - gweler yr wefan ar gyfer lleoliadau.  ‌

Rhestr Wirio ar gyfer Symud Allan - Lawrlwytho PDF

Angen lle i fyw yn Aber dros yr Haf?

Os ydych yn aros yn Aberystwyth dros yr haf ac os hoffech aros yn Llety’r Brifysgol, gallwn gynnig llety dros yr haf. 

Os hoffech gael rhagor o wybodaeth, archebu lle, neu os ydych eisoes wedi archebu lle ac eisiau cadarnhau’r trefniadau symud i mewn, gweler y tudalennau Llety Haf