Cynllun Gweithredu Cydraddoldeb Hiliol 2022-2025

Prif ddata PA yn ymwneud ag Ethnigrwydd

Prif ddata PA yn ymwneud ag Ethnigrwydd (cyn ymgynghori, Gorffennaf 2021)

 • Yn 2020, roedd canran y staff a oedd yn datgan mai Du, Asiaidd ac Ethnig Leiafrifol oedd eu hethnigrwydd yn cynrychioli 5% o gyfanswm y staff (2019, 5.5%). Mae'r ffigur hwn yn isel o'i gymharu â'r cyfartaledd cenedlaethol ar gyfer sector Addysg Uwch y DU (10% yn 2020) ond mae'n fwy cynrychioliadol o boblogaeth weithiol Ceredigion (1.4% yn dod o gymunedau ethnig lleiafrifol). Mae Advance HE yn awgrymu y dylai niferoedd staff gyd-fynd, fwy na heb, â niferoedd y myfyrwyr sy’n dod o gymunedau ethnig lleiafrifol. Yn 2019/20 roedd 9% o'r myfyrwyr yn datgan eu bod yn dod o grwpiau Du, Asiaidd ac Ethnig Leiafrifol (9% oedd y ganran yn 2018/19 hefyd).
 • Mae 29% o'n staff sy'n dod o gymunedau ethnig lleiafrifol ar gontractau cyfnod penodol, tra mai dim ond 17% o'n staff yn gyffredinol sydd ar gontractau cyfnod penodol. Mae 63% o'n staff sy'n dod o gymunedau ethnig lleiafrifol yn gweithio'n rhan-amser, tra bod 42% o'n staff yn gyffredinol yn gweithio'n rhan-amser.
 • O blith y rhai a wnaeth gais am swyddi gwag ym Mhrifysgol Aberystwyth roedd 78.9% yn wyn, yna 17.7% o ymgeiswyr yn dod o gymunedau ethnig lleiafrifol. O blith y rhai a benodwyd, roedd 88.5% yn wyn, yna 7.7% o ymgeiswyr yn dod o gymunedau ethnig lleiafrifol. O blith yr ymgeiswyr o gymunedau ethnig lleiafrifol a ymgeisiodd (17.7%) cafodd 81% eu gwrthod ar y cam llunio rhestr fer, cafodd 10% eu gwrthod ar ôl cyfweliad, bu i 0.6% dynnu eu ceisiadau’n ôl, ac mewn 0.4% o achosion cafodd y swydd ei thynnu’n ôl. O blith yr 81% o ymgeiswyr o gymunedau ethnig lleiafrifol a gafodd eu gwrthod ar y cam llunio rhestr fer (o blith 17.7% o ymgeiswyr o gymunedau ethnig lleiafrifol) ni fyddai 16% o’r ymgeiswyr hynny wedi bod yn gymwys i gael nawdd i weithio yn y Deyrnas Unedig ac felly ni fyddent wedi cael eu rhoi ar y rhestr fer am y rheswm hwnnw. Mae’n werth nodi hefyd nad yw data amrywiaeth yn hysbys i’r rheolwyr recriwtio felly ni fyddent yn rhan o unrhyw benderfyniadau dethol cyn cyfweliad.
 • Mae canran y myfyrwyr ym Mhrifysgol Aberystwyth sy'n datgan eu bod yn 'wyn' yn parhau i fod yn uchel ar 78% (2018/19 79%), gyda 13% yn rhagor (2018/19 12%) naill ai'n gwrthod rhoi'r wybodaeth hon neu'n anhysbys/gwag. Mae canran y rhai sy'n datgan eu bod yn dod o grwpiau Du, Asiaidd ac Ethnig Leiafrifol yn 9% (er mwyn cymharu, y ganran yn 2018/19 oedd 9%).
 • Mae cyfanswm nifer yr israddedigion a dynnodd yn ôl yn 2019/20 wedi'i gofnodi fel 3.5% o'i gymharu â 4.3% yn 2018/19. O blith y rhai a dynnodd yn ôl (271 o fyfyrwyr) yn 2019/20 mae 10% yn dod o gymunedau ethnig lleiafrifol. Ar ôl 'rheswm personol arall' y rheswm mwyaf cyffredin dros adael yw oherwydd eu bod wedi 'trosglwyddo i ddarparwr arall'. Ym Mhrifysgol Aberystwyth mae 9% o'r myfyrwyr yn nodi eu bod yn dod o gymunedau ethnig lleiafrifol.
 • Mae ein data HESA yn dangos bod yna fwlch dyfarnu 4.0% ar hyn o bryd ym Mhrifysgol Aberystwyth rhwng israddedigion gwyn ac israddedigion Du, Asiaidd ac Ethnig Leiafrifol sy’n byw yn y DU ac yn astudio am eu gradd gyntaf.

 

Cynllun Cydraddoldeb Strategol PA 2020-2024

Yn 2020, cymeradwywyd Cynllun Cydraddoldeb Strategol PA gan Gyngor y Brifysgol. Yn ôl ein sylfaen dystiolaeth, nid oes digon o gydraddoldeb rhwng y rhywiau ymhlith academyddion uwch yn benodol, nac ychwaith gynrychiolaeth ddigonol o ethnigrwydd ymhlith ein staff a’n myfyrwyr. Am ddwy flynedd gyntaf y cynllun hwn byddwn yn canolbwyntio ar y meysydd hyn.

 

Mae pum llinyn i’r Cynllun Cydraddoldeb Strategol hwn:

 1. Codi ymwybyddiaeth ledled y sefydliad o bwysigrwydd cydraddoldeb, amrywiaeth, a chynhwysiant yn ein holl arferion, a sicrhau bod pob aelod o dîm yr uwch-reolwyr yn ymwneud â gwaith cydraddoldeb, amrywiaeth a chynhwysiant, ac yn ymrwymo iddo.
 2. Creu cymuned o staff a myfyrwyr sy’n fwy amrywiol a chynrychioladol
 3. Sicrhau bod cydraddoldeb yn cael ei ystyried yn llawn wrth recriwtio a dyrchafu ac mewn modelau llwyth gwaith academaidd
 4. Sicrhau bod ein staff yn cael hyfforddiant effeithiol mewn materion cydraddoldeb, amrywiaeth a chynhwysiant
 5. Gweithio ar gau’r bylchau o ran tâl staff a chyrhaeddiad myfyrwyr yn y Brifysgol

Ers cymeradwyo ein Cynllun Cydraddoldeb Strategol:

 • Mae dau aelod o Weithrediaeth y Brifysgol bellach yn gyfrifol am arwain ar feysydd rhywedd ac ethnigrwydd, sef Dr Anwen Jones, a fydd yn gyfrifol am rywedd, a'r Athro Colin McInnes, a fydd yn gyfrifol am ethnigrwydd.
 • Yn rhan o'n gwaith i sicrhau rhagor o gynrychiolaeth ac amrywiaeth ymhlith ein staff, rydym wedi datblygu a chyhoeddi cyfres o ddatganiadau mewn hysbysiadau swyddi sy'n ymwneud â'r camau cadarnhaol hyn. Mae'r datganiadau sy'n ymwneud â'r camau cadarnhaol hyn yn nodi ein bod yn 'croesawu ymgeiswyr o bob cefndir a chymuned ac, yn benodol, y rhai hynny sydd heb gynrychiolaeth ddigonol yn ein gweithlu ar hyn o bryd. Mae hyn yn cynnwys, ymhlith eraill, ymgeiswyr sy'n bobl dduon, Asiaidd neu o gefndir ethnig lleiafrifol, ymgeiswyr ag anableddau ac ymgeiswyr sy'n fenywod.' Ychwanegwyd y datganiadau hyn at hysbysebion swyddi ym mis Gorffennaf 2020. Byddwn yn asesu’r effaith y mae’r datganiadau hyn wedi’u cael ar recriwtio yn ein Hadroddiad Blynyddol ar Gydraddoldeb 2022 (data 2020/2021).
 • Rydym wedi clustnodi llefydd i fyfyrwyr o gefndir ethnig lleiafrifol ar gynllun AberDoc (doethuriaethau) yn 2021 ac yn 2022. Ar sail ein tystiolaeth, nid yw pobl o leiafrifoedd ethnig wedi’u cynrychioli’n ddigonol ymhlith myfyrwyr y Brifysgol. Mae Ysgoloriaethau AberDoc yn rhan o gronfa fawr ei bri ar gyfer uwchraddedigion ymchwil. Mae'r gwobrau hyn wedi'u teilwra i alluogi myfyrwyr i feithrin y sgiliau angenrheidiol i'w helpu i ddilyn yr yrfa a ddewisant ac i gynnig ystod o gyfleoedd datblygu i wella'u sgiliau ymchwil a dysgu a'u sgiliau trosglwyddadwy.
 • Rydym wedi ymrwymo i brosiect cydweithredol rhwng AU Ymlaen a Chyngor Cyllido Addysg Uwch Cymru sy'n ymwneud â Hil, Mynediad a Llwyddiant. Nod y rhaglen yw ennyn diddordeb sefydliadau cyfain trwy feithrin carfan o unigolion sy’n amrywio o arweinwyr gweithredol i fyfyrwyr. Gan gydweithio â'r grwpiau ymhob sefydliad, bydd pob elfen o'r rhaglen yn codi ymwybyddiaeth am y materion hyn ac yn dechrau cymryd camau i wella cydraddoldeb mewn sefydliadau ac yn y sector yn gyffredinol.
 • Rydym wedi darparu hyfforddiant ymyrryd mewn sefyllfaoedd, hyfforddiant Urddas a Pharch yn yr amgylchfyd dysgu, a hyfforddiant iaith gydraddoldeb 'A yw'n iawn imi ddweud'?
 • Cwblhawyd adolygiad o bortreadau a phensaernïaeth y Brifysgol a oedd yn ymwneud ag anghyfiawnderau posib yn y gorffennol o ran hunaniaeth
 • Cychwynnwyd ar y broses o annog amrywiaeth ehangach o siaradwyr allanol ar gyfer ein Cyfres o Ddarlithoedd Ymchwil

Nodau ac amcanion

Bydd y Cynllun Gweithredu Cydraddoldeb Hiliol ym Mhrifysgol Aberystwyth yn ategu nodau ac amcanion ein Cynllun Cydraddoldeb Strategol 2020-2024.

Themâu ar gyfer y Cynllun Gweithredu Cydraddoldeb Hiliol yn nhrefn eu blaenoriaeth:

 1. Strwythurau, camau gweithredu a thryloywder llywodraethu
 2. Strwythurau adrodd hygyrch ar gyfer gwahaniaethu ac aflonyddu
 3. Cynorthwyo ein myfyrwyr Du, Asiaidd ac Ethnig Leiafrifol: cadw myfyrwyr, cau'r bwlch dyfarnu, creu cwricwlwm mwy amrywiol
 4. Cynorthwyo ein staff Du, Asiaidd ac Ethnig Leiafrifol: recriwtio, mentora, codi proffil, gwobrwyo a chydnabyddiaeth
 5. Codi ymwybyddiaeth a chynyddu gwybodaeth yr holl staff ynglŷn â hil a hiliaeth
 6. Cyfathrebu a rhannu arfer gorau

Bydd y Rheolwyr a'r Weithrediaeth yn gyfrifol am:

 1. Cyflawni'r camau gweithredu a addawyd
 2. Cynnal sgyrsiau anodd am hil sy'n cynnwys dealltwriaeth o ymddygiad micro-ymosodol, braint pobl wyn, a chroestoriadedd
 3. Sicrhau bod gan bob un o'n Harweinwyr Uwch y sgiliau a'r ddealltwriaeth briodol i gyflwyno a chynnal gwaith gwrth-hiliol
 4. Defnyddio profiad byw gwahanol grwpiau i ymgysylltu, cynnwys a chyd-greu datrysiadau gwahanol a chreadigol i hen broblemau
 5. Cydnabod nad pobl Dduon, Asiaidd ac Ethnig Leiafrifol sy’n gyfrifol am hiliaeth ac na ddylent ysgwyddo baich emosiynol hiliaeth

Cynllun Gweithredu ar Hil (2022-2025)

Thema Gweithredu Unigolyn / Tîm sy'n gyfrifol Blwyddyn 1 Blwyddyn 2 Blwyddyn 3
1. Strwythurau, camau gweithredu a thryloywder llywodraethu   1.1. Sefydlu tasglu/ grŵp gorchwyl a gorffen mewnol ar Gydraddoldeb Hiliol i weithio ar yr holl gamau gweithredu sy'n gysylltiedig â'r gwaith hwn. Cynnwys staff o adrannau penodol a chynrychiolwyr llais y myfyrwyr. Gwahodd staff Du, Asiaidd ac Ethnig Leiafrifol i mewn i gael eu safbwyntiau am eu profiadau byw os ydynt yn hapus i wneud hynny. 1.1. Rheolwr Amrywiaeth a Chynhwysiant gyda’r Arweinydd Gweithredol ar Ethnigrwydd

 

1.1. Dewis cydweithwyr o Adrannau penodol a llunio Cylch Gorchwyl a threfnu cyfarfodydd ar gyfer Blwyddyn 2 1.1. Parhau i gyfarfod, parhau â'r gwaith ar gamau gweithredu AC unrhyw gamau gweithredu newydd 1.1. Parhau i gyfarfod, parhau â'r gwaith ar gamau gweithredu AC unrhyw gamau gweithredu newydd
1.2. Sicrhau bod cydraddoldeb hiliol yn cael ei gynnwys yn eitem sefydlog ar agenda Gweithrediaeth PA ac yn cael ei drafod bob 6/8 wythnos.

1.2. Rheolwr Amrywiaeth a Chynhwysiant gyda Phennaeth Swyddfa'r Is-Ganghellor 1.2. Sefydlu a gweithredu 1.2. Parhau 1.2. Parhau
1.3. Is-Ganghellor a Chadeirydd y Cyngor i ymrwymo i benodi nifer penodol o aelodau’r Cyngor o blith ymgeiswyr Du, Asiaidd ac Ethnig Leiafrifol. 1.3. Rheolwr Amrywiaeth a Chynhwysiant gyda’r Arweinydd Gweithredol ar Ethnigrwydd i roi cyngor 1.3. Sefydlu llinell amser a geiriad 1.3. Gweithredu a pharhau 1.3. Gwerthuso a pharhau
2. Strwythurau adrodd hygyrch ar gyfer gwahaniaethu ac aflonyddu    2.1. Gwneud yr offeryn adrodd i fyfyrwyr yn fwy amlwg ar wefan PA, a gwella’r wybodaeth ar ddod o hyd iddo.

 

 

 

2.1. Tîm y tasglu Cydraddoldeb Hiliol gyda’r Gwasanaethau Cymorth i Fyfyrwyr a Gyrfaoedd

 

 

 

2.1. Cwblhau o fewn blwyddyn 1

 


 

 

2.2. Gwella'r iaith a ddefnyddir yn yr offeryn adrodd h.y. llai o bwyslais ar iechyd a defnyddio iaith sy'n cydnabod y trawma ynghlwm wrth adrodd am aflonyddu 2.2. Tîm y tasglu Cydraddoldeb Hiliol gyda’r Gwasanaethau Cymorth i Fyfyrwyr a Gyrfaoedd 2.2. Cwblhau o fewn blwyddyn 1    
2.3. Ymchwilio i weld a allwn weithredu offeryn adrodd dienw i staff mewn ffordd debyg i’r hyn a wnaed gyda’r offeryn i fyfyrwyr 2.3. Tîm y tasglu Cydraddoldeb Hiliol gyda Dirprwy Gyfarwyddwr Adnoddau Dynol 2.3. Gweithio gydag AU Ymlaen a CCAUC ar sut i wneud i hyn weithio tra'n parhau i sicrhau cydymffurfiaeth â’r GDRP a’r rhwymedigaethau cyfreithiol 2.3. Profi, treialu, llunio canllawiau, hyfforddiant 2.3. Rhoi'r system ar waith
2.4. Creu un man i storio achosion o aflonyddu a gwahaniaethu gan staff a myfyrwyr 2.4. Tîm y tasglu Cydraddoldeb Hiliol gyda Llywodraethiant a’r Gwasanaethau Gwybodaeth 2.4. Gweithio gyda chydweithwyr yn yr adrannau Cydymffurfiaeth Gwybodaeth a Gwasanaethau Gwybodaeth i weld sut y gallai hyn weithio, yn unol â'r system newydd i staff 2.4. Profi ar yr un pryd â threialon y system adrodd i staff 2.4. Gweithredu
3. Cynorthwyo ein myfyrwyr Du, Asiaidd ac Ethnig Leiafrifol: cadw myfyrwyr, cau'r bwlch dyfarnu, creu cwricwlwm mwy amrywiol 3.1. Creu cwricwlwm mwy amrywiol. Gweithio gyda chynrychiolwyr llais y myfyrwyr, yr adrannau academaidd, a’r cyfadrannau ar gasglu gwybodaeth ynghylch sut i fynd ati i greu cwricwlwm mwy amrywiol.

3.1. Tîm y tasglu Cydraddoldeb Hiliol 3.1. Casglu gwybodaeth, coladu syniadau, ymchwil cefndirol 3.1. Treialon ar ddewis yr Adrannau ar draws y Cyfadrannau 3.1. Gweithredu newidiadau
3.2. Gweithio gyda chynrychiolwyr llais y myfyrwyr, a'r Gofrestrfa Academaidd i ychwanegu cydymffurfiaeth o ran ‘cwricwlwm amrywiol' at strwythurau adolygu safonol. 3.2. Tîm y tasglu Cydraddoldeb Hiliol a'r Gofrestrfa Academaidd 3.2. Gweithio gyda'r Gofrestrfa Academaidd ar y ffordd orau o wneud hyn er mwyn sicrhau ei fod yn ystyrlon ac nid yn ymarfer 'ticio blychau' yn unig 3.2. Treialon ar ddewis yr Adrannau ar draws y Cyfadrannau 3.2. Gweithredu a gwerthuso
3.3. Gweithio gyda thîm y Tasglu Cydraddoldeb Hiliol i lunio’r strategaeth ar gau’r bwlch cyrhaeddiad. Edrych ar yr effaith a gafodd polisïau dim anfantais ar leihau'r bwlch. 3.3. Tîm y tasglu Cydraddoldeb Hiliol 3.3. Casglu gwybodaeth, coladu syniadau, ymchwil cefndirol 3.3. Treialon o dulliau ac arfer gorau 3.3. Rhoi unrhyw fesurau llwyddiannus ar waith yn barhaol
4. Cynorthwyo ein staff Du, Asiaidd ac Ethnig Leiafrifol: recriwtio, mentora, codi proffil, gwobrwyo a chydnabyddiaeth 4.1. Mentora ar gyfer staff Du, Asiaidd ac Ethnig Leiafrifol i’w cynorthwyo i symud ymlaen ac i ddatblygu eu gyrfaoedd 4.1. Rheolwr Amrywiaeth a Chynhwysiant a Phennaeth Datblygu Sefydliadol a Dysgu 4.1. Cwblhau o fewn blwyddyn 1 4.1. Gwerthuso

 

4.2. Y Rhwydwaith Staff Du, Asiaidd ac Ethnig Leiafrifol i gael hanner diwrnod encil gyda Gweithrediaeth PA i helpu i ffurfioli'r hyn maent yn dymuno ei wneud â'r rhwydwaith wrth symud ymlaen

4.2. Rheolwr Amrywiaeth a Chynhwysiant gyda Phennaeth Swyddfa'r Is-Ganghellor 4.2. Cwblhau am y tro cyntaf o fewn blwyddyn 1 4.2. Ailadrodd y sesiwn  
4.3. Ffurfioli cyllid ar gyfer Rhwydwaith Staff Du, Asiaidd ac Ethnig Leiafrifol i gynnal digwyddiadau ac ati

4.3. Rheolwr Amrywiaeth a Chynhwysiant a’r Arweinydd Gweithredol ar Ethnigrwydd 4.3. Cwblhau o fewn blwyddyn 1 4.3. Gwerthuso cyllid  
4.4. Anelu at recriwtio staff Du, Asiaidd ac Ethnig Leiafrifol i'r Brifysgol yn unol â ffigurau’r myfyrwyr. Byddwn yn ceisio tystiolaeth gan Brifysgolion eraill ar fentrau llwyddiannus ac yn cydweithio'n agos â’r adran Marchnata Byd-eang a Denu Myfyrwyr.

4.4. Tîm y tasglu Cydraddoldeb Hiliol gyda Phennaeth y Tîm Gwasanaethau Staff yn Adnoddau Dynol 4.4. Anelu at gynyddu’r niferoedd bob blwyddyn 4.4. i gynyddu’r niferoedd bob blwyddyn 4.4. Anelu at 1% o gynnydd bob blwyddyn
4.5. Creu ffug gylch dyrchafiadau ar gyfer staff Du, Asiaidd ac Ethnig Leiafrifol i gynyddu cyfraddau llwyddiant pan ddaw cyfle am ddyrchafiadau go-iawn

4.5. Rheolwr Amrywiaeth a Chynhwysiant gyda’r Pennaeth Datblygu Sefydliadol a Dysgu 4.5. Dechrau dylunio'r rhaglen gyda chyngor gan gydweithwyr mewn SAU eraill 4.5. Cyflwyno 1 carfan ar y rhaglen 4.5. Gwerthuso, addasu a chyflwyno 2il garfan ar y rhaglen
5. Codi ymwybyddiaeth a chynyddu gwybodaeth yr holl staff ynglŷn â hil a hiliaeth 5.1. Darparu cwrs/modiwl hyfforddiant cydraddoldeb hiliol/gwrth-hiliaeth ar gyfer yr holl staff.

5.1. Rheolwr Amrywiaeth a Chynhwysiant gyda Phennaeth Datblygu Sefydliadol a Dysgu 5.1. Ymchwil a chwmpasu

 

5.1. Gweithredu

 

5.1. Gwerthuso a diwygio os oes angen

 

5.2. Cyflwyno mentora o chwith ar gyfer uwch reolwyr a rheolwyr canol, gan gynnwys y Weithrediaeth, gan staff Du, Asiaidd ac Ethnig Leiafrifol, i ddysgu mwy am eu profiadau byw.

5.2. Rheolwr Amrywiaeth a Chynhwysiant gyda Phennaeth Datblygu Sefydliadol a Dysgu 5.2. Ymchwil a dylunio 5.2. Gweithredu 5.2. Gweithredu am yr ail flwyddyn a gwerthuso a diwygio os oes angen
6. Cyfathrebu a rhannu arfer gorau 6.1. Archwiliad mewnol o gydraddoldeb hiliol - i gael darlun o’r hyn sydd eisoes yn digwydd yn fewnol (gan gynnwys Undeb y Myfyrwyr)

 

 

6.1. Tîm y tasglu Cydraddoldeb Hiliol

 

 

6.1. Dechrau’r ymarfer

 

 

 

 
6.1. Cyflwyno’r canfyddiadau a chreu porth i storio gwybodaeth ac eitemau eraill o ddiddordeb

 


  

6.2. Cyfathrebu â'r holl staff a myfyrwyr ynglŷn â chynnydd a’r bylchau o ran hil a chydraddoldeb hiliol 6.2. Tîm y tasglu Cydraddoldeb Hiliol a’r tîm Cyfathrebu 6.2. Gweithio gyda'r tîm cyfathrebu ar strategaeth gyfathrebu 6.2. Gwerthuso cynnydd a gwella os oes angen 6.2. Gwerthuso cynnydd a gwella os oes angen
6.3. Ymarfer dadansoddi bylchau o ran y ffordd rydym yn ein cyflwyno ein hunain fel Prifysgol. Marchnata a Denu Myfyrwyr, Adnoddau Dynol, Cyfathrebu. 6.3. Tîm y tasglu Cydraddoldeb Hiliol  6.3. Gweithio gydag Adrannau allweddol sy'n gyfrifol am ddelwedd y Brifysgol ar sut y gallwn sicrhau amrywiaeth a gwneud newidiadau/ gwelliannau 6.3. Gwerthuso cynnydd ac unrhyw newidiadau o ran y data – gwneud newidiadau pellach os oes angen 6.3. Gwerthuso cynnydd ac unrhyw newidiadau o ran y data – gwneud newidiadau pellach os oes angen