Myfyrwyr milfeddygaeth cyntaf Cymru yn cychwyn ym Mhrifysgol Aberystwyth

Ysgol Gwyddor Filfeddygol Aberystwyth

Ysgol Gwyddor Filfeddygol Aberystwyth

20 Medi 2021

Bydd Ysgol Gwyddor Filfeddygol gyntaf Cymru yn agor ei drysau i fyfyrwyr am y tro cyntaf heddiw (dydd Llun 20 Medi) ym Mhrifysgol Aberystwyth.

Mae’r myfyrwyr yn astudio gradd Baglor mewn Gwyddor Filfeddygol (BVSc) sydd yn cael ei darparu ar y cyd gan Brifysgol Aberystwyth a’r Coleg Milfeddygol Brenhinol (RVC).

Bydd y myfyrwyr ar y radd bum mlynedd yn treulio dwy flynedd ym Mhrifysgol Aberystwyth a thair blynedd i ddilyn yng Nghampws Hawkshead RVC yn Swydd Hertford.

Mae’r rhaglen yn cwmpasu’r ystod llawn o anifeiliaid, o anifeiliaid anwes i anifeiliaid fferm, yn unol â phob rhaglen filfeddygol arall.

Mae’r cwrs hefyd yn darparu cyfleoedd i fyfyrwyr astudio agweddau penodol o wyddor filfeddygol drwy gyfrwng y Gymraeg.

Bydd y myfyrwyr yn elwa o’r buddsoddiad o £1 miliwn mewn cyfleusterau dysgu newydd ar gampws Penglais y Brifysgol, sy’n cynnwys cyfleusterau anatomi ac astudio newydd sbon.

Cafodd y cyfleusterau eu hariannu drwy gyfuniad o roddion gan gyn-fyfyrwyr a chronfeydd y Brifysgol ei hun.
Dywedodd Yr Athro Darrell Abernethy Pennaeth yr Ysgol Gwyddor Filfeddygol ym Mhrifysgol Aberystwyth:

“Mae heddiw’n ddiwrnod hynod arwyddocaol a chyffrous yn hanes Prifysgol Aberystwyth a Chymru. Hoffwn i ddiolch i bawb sydd wedi chwarae rhan yn y llwyddiant hwn – mae ymdrechion a chefnogaeth nifer fawr o bobl a sefydliadau wedi arwain at y diwrnod arwyddocaol hwn.

“Wedi cymaint o waith caled gan staff ym Mhrifysgol Aberystwyth a’r Coleg Milfeddygol Brenhinol yn paratoi ar gyfer dechrau’r cwrs, mae’n deimlad gwych i weld ein myfyrwyr cyntaf yn cyrraedd. Byddan nhw’n elwa’n fawr o sgiliau’r tîm staff newydd a’r buddsoddiad sylweddol yn y cyfleusterau newydd hyn.”

Dywedodd yr Athro Elizabeth Treasure, Is-Ganghellor Prifysgol Aberystwyth:

“Mae hwn yn ddiwrnod o ddathlu a gobaith mawr yma yn Aberystwyth. Mae amaeth a’i diwydiannau perthynol yn chwarae rhan bwysig yn economi Cymru ac mae cyfrifoldeb arnom ni fel prifysgolion i ddarparu’r bobl a’r sgiliau a fydd yn cyfrannu at sicrhau eu bod yn llwyddo am flynyddoedd i ddod. Mae’r Ysgol Gwyddor Filfeddygol yn ychwanegu darn hollbwysig i’r jigso, un a fydd yn adeiladu gwytnwch yn yr economi wledig drwy addysg ac ymchwil mewn cyfnod o newid a heriau mawr posibl.”

“Bydd ein myfyrwyr yn mwynhau’r gorau o ddau fyd mewn prifysgolion sydd yn cynnig rhagoriaeth academaidd ac enw da am brofiad myfyrwyr, ac rwy’n diolch i bawb sydd wedi cyfrannu at wireddu’r freuddwyd o ysgol gwyddor filfeddygol yng Nghymru.”

Ychwanegodd Yr Athro Stuart Reid, Prifathro Coleg Milfeddygol Brenhinol:

“Rydyn ni’n falch iawn o weld y fenter gyffrous hon yn dwyn ffrwyth ac yn ymuno â’n cydweithwyr wrth groesawu’r myfyrwyr newydd i Aberystwyth. Rydyn ni’n edrych ymlaen at estyn croeso’r un mor gynnes iddyn nhw pan gyrhaeddan nhw yn y Coleg Milfeddygol Brenhinol ymhen dwy flynedd ar gyfer ail ran ein gradd filfeddygol newydd a ddarperir ar y cyd.”

Dywedodd Gweinidog Materion Gwledig Llywodraeth Cymru, Lesley Griffiths:

“Mae’n newyddion gwych bod Ysgol Gwyddor Filfeddygol gyntaf Cymru ym Mhrifysgol Aberystwyth yn agor ei drysau heddiw.

“Ymwelais â Phrifysgol Aberystwyth yn ddiweddar a gwnaeth y cyfleusterau gwych a fydd ar gael i fyfyrwyr argraff fawr arna i.

“Rwy’n dymuno’r gorau i bawb yn yr Ysgol newydd hon, yn staff ac yn fyfyrwyr, nawr ac ar gyfer y dyfodol. Rwy’n edrych ymlaen at weld y rôl bwysig y bydd yn ei chwarae a fydd o fudd i’n sector amaethyddiaeth a’n proffesiwn milfeddygol.”

Dywedodd Christianne Glossop, Prif Swyddog Milfeddygol Cymru:

“Mae hwn yn ddiwrnod gwych i Brifysgol Aberystwyth, i’r proffesiwn milfeddygol, ac i iechyd a lles anifeiliaid yng Nghymru.

“Mae'r clwstwr hwn – o addysg filfeddygol, ymchwil a rhagoriaeth - yn gyfle gwych i fyfyrwyr o Gymru a thu hwnt astudio mewn cyfleusterau sydd wedi'u cynllunio i'w helpu i gyrraedd eu potensial llawn ac i ragori."

Mae’r Ysgol newydd yn adeiladu ar dros 100 mlynedd o addysgu ac ymchwilio ym maes iechyd anifeiliaid ym Mhrifysgol Aberystwyth ac, yn fwy diweddar, y radd BSc Biowyddorau Milfeddygol a gyflwynwyd yn llwyddiannus ym mis Medi 2015.

Yn ogystal â’r cyfleusterau newydd ar gampws Penglais y Brifysgol, bydd y myfyrwyr hefyd yn astudio yn y labordai sy’n cael eu defnyddio gan fyfyrwyr IBERS ac yn ennill profiad gwerthfawr ar ffermydd llaeth a defaid y Brifysgol, ac yng Nghanolfan Geffylau Lluest.