Beth yw barn myfyrwyr am LinkedIn Learning? 2023

Neidiwch i fersiwn testun o'r ffeithlun

Beth yw barn myfyrwyr Aberystwyth am LinkedIn Learning?

Beth oedd eich cymhelliad i gofrestru ar LinkedIn Learning?

 • "Roedd gen i ddiddordeb mewn astudio pynciau y tu hwnt i fy maes i"
 • "Am ei fod am ddim i fyfyrwyr prifysgol"
 • "Cael cyngor gan bobl sydd yn y diwydiant yn barod"
 • "Oherwydd gallai derbyn tystysgrif y gallech chi ei chyhoeddi ar eich profil LinkedIn am gwblhau cyrsiau wella eich cyflogadwyedd"
 • "Datblygu sgiliau gyrfa yn fy mlwyddyn olaf"
 • "Oherwydd ei fod mor hawdd ei ddefnyddio"

Pa gynnwys wylioch chi neu wrandoch chi arno?

 • "Menywod yn y gweithle"
 • "Dadansoddi data"
 • "awgrymiadau cyfweliad"
 • "Ymwybyddiaeth feddylgar"
 • "Meithrin a chynllunio gyrfa"
 • "Meithrin tîm"
 • "Arweinyddiaeth a rheoli"
 • “Amrywiaeth a chynhwysiant"
 • "Meddwl strategol"
 • "Ysgrifennu creadigol"
 • "Cyfrifiadura cwmwl a pheirianneg meddalwedd"
 • "Iaith raglennu Java"
 • "Cefnogaeth gyda meddalwedd Microsoft fel Excel"
 • "Technegau gwerthu"

Ydy’r cynnwys yn berthnasol i chi fel myfyriwr?

 • "Ydy, gan fod llawer o bynciau y tu hwnt i’r ystafell ddosbarth yr hoffech chi eu cwmpasu a dyna lle mae LinkedIn Learning yn ddefnyddiol"
 • "Mae’n ymwneud mwy â symud ymlaen at yrfa ar ôl gadael y brifysgol. Mae’n dda bod ar y blaen a chael syniad o sut beth yw astudiaethau gyrfa"
 • "Mae llawer o gymorth a chyngor cyffredinol sy’n arbennig o ddefnyddiol i fyfyrwyr sydd heb ddigon o amser neu ddim am ddilyn sgiliau astudio neu bwnc penodol gyda darlithydd"
 • "Rwyf i wedi dod ar draws cynnwys sy’n ymwneud â fy ngradd"
 • "Rwy’n credu y byddai pobl yn ei gael yn ddefnyddiol os ydyn nhw’n dilyn interniaethau gan ei fod yn ddefnyddiol ar gyfer paratoi at waith"
 • Ydy, i fyfyrwyr a darlithwyr."

Ydych chi’n ei gael yn haws ei ddefnyddio a llywio drwyddo?

 • "Mae’n hawdd ei ddefnyddio a llywio drwyddo, does dim byd yn gymhleth"
 • "Mae’r dewislenni a nodweddion eraill rhyngwyneb y defnyddiwr yn fanwl iawn ac yn hawdd llywio drwyddynt"
 • "I mi mae LinkedIn Learning llawer yn fwy coeth [na phlatfformau eraill] ac mae rhyngwyneb y defnyddiwr yn llawer mwy cyfeillgar"
 • "Y ffaith ei fod mor hawdd ei ddefnyddio yw un o’r rhesymau y penderfynais i gofrestru"

Pam fyddech chi’n argymell LinkedIn Learning i fyfyrwyr eraill?

 • "Oherwydd does dim byd i’w golli, a gallwch chi wastad ddysgu rhywbeth newydd"
 • "Mae ansawdd y cwrs yn uchel iawn. Mae’n trosglwyddo gwybodaeth gan weithwyr proffesiynol yn gyflym- does dim byd gwell"
 • "Mae’n adnodd gwirioneddol ddefnyddiol i’w gael y tu allan i’r dosbarth"
 • "Mae’n ffurf drefnus ar ddysgu sydd ddim i’w chael yn unman arall"
 • "Rhoddodd gipolwg newydd i fi ar bethau nad oeddwn i wedi’u dysgu yn y Brifysgol"

Cynhyrchwyd gan y Pencampwyr Digidol Myfyrwyr. Tîm Sgiliau Digidol (digi@aber.ac.uk).