Mae'ch Llais Chi'n Cyfri: Gwasanaethau Gwybodaeth 2018-19

 • Rhoesoch wybod inni pa mor werthfawr yw Panopto, ac rydym yn ei ddatblygu ymhellach:

Rydym yn rhoi prawf ar dechnoleg newydd ar gyfer ffilmio byrddau gwyn mewn ystafelloedd: Adeilad newydd IBERS 0.30 a 0.31, Edward Llwyd 3.34 a Hugh Owen C22

-----------------------------------------

 • Diolch am eich adborth gwych am y newidiadau i drefn fenthyca’r llyfrgell:

Rydym wedi cynyddu’r cyfnod eithaf ar gyfer benthyca llyfrau o’r llyfrgell o 6 i 12 mis. Dim ond os na fyddwch yn dod â llyfr nôl os bydd defnyddiwr arall yn holi amdano y cewch eich dirwyo

 -----------------------------------------

 • Gyda’n gilydd, rydym wedi gwella’r ffordd yr ydych yn archebu ystafelloedd astudio:

Gallwch bellach archebu ystafelloedd astudio’r Llyfrgell drwy wefan y GG ac ApAber. Gallwch edrych a ydyn nhw ar gael a’u harchebu ar unwaith trwy’r sgriniau rhyngweithiol y tu allan i bob ystafell gan ddefnyddio’r nodwedd “Cyfarfod Nawr”

-----------------------------------------

 • Yn dilyn adborth cadarnhaol a mwy o ddefnydd o lawr D yn y llyfrgell:

Rydym wedi adnewyddu ardal Astudio Iris De Freitas ar gyfer grwpiau yn llyfrgell Hugh Owen er mwyn creu ystafelloedd astudio ychwanegol i grwpiau, mwy o beiriannau bwyd a diod, a byrddau gwyn ychwanegol

-----------------------------------------

 • A wyddoch ein bod wedi cynyddu faint o eLyfrau sydd gennym?

Rydym bellach yn darparu dros 650,000 o eLyfrau yn y llyfrgell 

-----------------------------------------

 • Roeddech chi am gael mwy o socedi trydan i’ch offer symudol:

Rydyn ni wedi gosod mwy o socedi yn A12 ac ar lawr D yn Llyfrgell Hugh Owen

-----------------------------------------

 • Dywedoch chi eich bod eisiau mwy o lyfrau:

Rydyn ni wedi prynu 498 o lyfrau yn 2018/19 drwy’r cynllun Mwy o Lyfrau

-----------------------------------------

 • Gallwch nawr defnyddio’ch Cerdyn Aber ar gyfer:

Mynd mewn i’r stafelloedd cyfrifiadur

Mynd mewn i’ch llety myfyrwyr

Benthyg llyfrau o’r llyfrgell

Mynd mewn i’r llyfrgell

Argraffu, llungopïo a sganio

Mynd mewn i Undeb y Myfyrwyr

Defnyddio’r Ganolfan Chwaraeon

Prynu bwyd a diod ar y campws

Cofnodi’ch presenoldeb yn y darlithoedd

-----------------------------------------

 • Rhestrau Darllen: yn cynorthwyo â'ch dysgu

Erbyn hyn mae rhestr ddarllen ar gael ar-lein i bob modiwl lle y mae angen un, yn sicrhau bod yr adnoddau iawn ar gael i chi yn y Llyfrgell

-----------------------------------------

 • Mae myfyrwyr yn hoffi ap symudol ApAber ac felly fe ddaliwn ati i ychwanegu nodweddion newydd, gan gynnwys mapiau o’r campws i’ch helpu ar eich taith

-----------------------------------------

 • Roeddech chi am gael benthyg llyfrau am gyfnodau hirach, a threfn decach o ddirwyon:

Cewch fenthyg hyd at 40 llyfr ar unrhyw adeg

Cewch fenthyg llyfrau am 1 wythnos, a bydd pob un yn cael eu hadnewyddu’n awtomatig

Chewch chi ddim eich cosbi heblaw’ch bod yn methu â dychwelyd llyfr ar ôl iddo gael ei adalw

-----------------------------------------

 • Buddsoddi yn rhwydwaith y brifysgol

Rydym ni wedi buddsoddi mwy yn rhwydwaith y Brifysgol ac wedi:

Cyflymu’r rhwydwaith

Cael gwared â chyfyngiadau lawrlwytho

Ei gwneud hi’n haws i chi gysylltu’ch teclynnau (consolau gemau, setiau teledu clyfar)

-----------------------------------------

 • Buddsoddi yn eich llyfrgell

Mae eich syniadau chi wedi ein helpu i gynllunio’r gwaith ailwampio ar Lawr D yn Llyfrgell Hugh Owen

-----------------------------------------

 • Diolch i’ch adborth, anelwn lle y bo’n bosib at sicrhau:

Nad oes arholiadau yn cael eu trefnu i ddilyn yn syth y naill ar ôl y llall ar yr un diwrnod

Nad oes arholiadau ar ddydd Sadwrn

Rydym ni hefyd wedi rhoi amserlenni’r arholiadau ar ApAber a’ch calendr personol

-----------------------------------------

 • Buddsoddi yn y stafelloedd cyfrifiadura

Diolch i’ch adborth, rydyn ni wedi ychwanegu stafell gyfrifiadura newydd ar gampws Penglais: IBERS 0.32