Pwy sy'n ei gwneud yn ofynnol Mynediad Agored?

Mae’r Pwyllgor Ymchwil Prifysgol Aberystwyth a'r Awdurdod Gweithredol wedi cytuno lle bo modd, dylai pob cyfraniad cyfnodol newydd, gan gynnwys Trafodion Cynhadledd a gyhoeddwyd mewn rhifyn cylchgrawn, fod ar gael trwy lwybr Gwyrdd y MA.  Mynediad Agored a Pholisi Cyflwyno PURE

Gwneir hynny er mwyn i ymchwil Aberystwyth gydymffurfio â pholisïau mynediad agored cyllidwyr ymchwil a pholisïau HEFCE a CCAUC ar gyfer cymhwystra wrth gyflwyno cynnyrch ymchwil ar gyfer ‘FfRhY 2020. Gan weithio gydag adrannau a chyfarwyddwyr ymchwil; mae’r dewisiadau cyrchu agored a chydymffurfiaeth polisi wedi eu llunio ar gyfer cyfnodolion poblogaidd/o ansawdd uchel y gall academyddion ystyried cyhoeddi ynddynt. Mae'r ddogfen ymgynghorol ar gael yma.

Gellir dilyn llwybr Mynediad Agored Gwyrdd o fewn Prifysgol Aberystwyth drwy gadw cofnodion cynnyrch ymchwil yn PURE wrth iddynt gael eu derbyn i’w cyhoeddi, ynghyd â fersiwn llawn o’r testun unwaith y bydd ar gael. Ar ôl iddynt gael eu cadarnhau, bydd y cofnodion cynnyrch yn cael eu trosglwyddo’n awtomatig i Porth Ymchwil Aberystwyth, storfa sefydliadol y Brifysgol.

 

Polisïau mynediad agored cyllidwyr ymchwil

Mae UK Research & Innovation yn disgwyl bod pob erthygl ymchwil a gyflawnir o ganlyniad i brosiectau a gyllidir ganddynt a’u cyflwyno i’w cyhoeddi mewn cyfnodolion neu drafodion cynhadledd ar gael drwy Fynediad Agored. Rhaid i’r erthyglau hyn gynnwys manylion y cyllid a ariannodd yr ymchwil ac, os yw’n berthnasol, ddatganiad am sut y gellir dod o hyd i’r deunyddiau ymchwil sylfaenol – megis data, samplau a modelau.

Y llwybr a ffefrir gan UKRI yw’r llwybr Aur er mwyn sicrhau mynediad ar unwaith i’r gwaith ymchwil a gyhoeddir, ond mae’r Cyngor hefyd yn cefnogi’r llwybr Gwyrdd – cadw llawysgrif yr awdur ar ôl iddi gael ei derbyn (a’i hargraffu) mewn storfa sefydliadol – o fewn i gyfnodau embargo penodol (embargo o 6 mis ar gyfer pynciau STEM ac embargo o 12 mis ar gyfer y Celfyddydau, y Gwyddorau Cymdeithasol a’r Dyniaethau).

Ers 1 Ebrill 2013 ni chaniateir hawlio costau prosesu erthyglau Mynediad Agored Aur drwy grantiau RCUK/UKRI; fe’i hariennir yn hytrach drwy grantiau bloc i sefydliadau i’w dosbarthu.

Mae cyllidwyr eraill fel Ymddiriedolaeth Wellcome a’r Comisiwn Ewopreaidd yn caniatáu hawlio costau ariannu prosesu erthyglau i gael eu cynnwys mewn ceisiadau grantiau. Fodd bynnag, maent hefyd yn cefnogi’r llwybr Gwyrdd.  Cyfnod embargo penodol Ymddiriedolaeth Wellcome ar gyfer cadw ar ôl argraffu yw 6 mis. Gosodir cyfnodau Horizon 2020 yn unol â UKRI (embargo o 6 mis ar gyfer pynciau STEM ac embargo o 12 mis ar gyfer y Celfyddydau, y Gwyddorau Cymdeithasol a’r Dyniaethau).

Ceir manylion am bolisïau Mynediad Agored cyllidwyr eraill drwy wasanaeth SHERPA Juliet: http://www.sherpa.ac.uk/juliet/.

Sydd manylion y gofynion data ymchwil gan gyllidwyr ar: Gofynion data gan gyllidwyr.

Polisi mynediad agored ‘FfRhY 2020’

Mae HEFCE (ar ran CCAUC) wedi cyflwyno polisi newydd ar gyfer mynediad agored sy’n gysylltiedig ag asesiadau ymchwil yn dilyn FfRhY 2014. O 1 Ebrill 2016, er mwyn bod yn gymwys i’ch cyflwyno ar gyfer ‘FfRhY 2020’, dylid creu cofnod mewn storfa sefydliadol ar gyfer erthygl mewn cyfnodolyn neu drafodion cynhadledd a gyflwynir i gyhoeddiad sy’n dwyn Rhif Cyfresol Safonol Rhyngwladol (ISSN) o fewn 3 mis ar y mwyaf ar ôl i’r erthygl gael ei derbyn i’w chyhoeddi. Dylid sicrhau bod copi argraffedig o’r cynnyrch ar gael drwy Fynediad Agored o fewn i 12 mis ar y mwyaf os bwriedir ei gyflwyno i Baneli A a B (disgyblaethau STEM) neu o fewn 24 mis os bwriedir ei gyflwyno i Baneli C a D (disgyblaethau’r Celfyddydau, y Gwyddorau Cymdeithasol a’r Dyniaethau, yn cynnwys Daearyddiaeth a Gwyddor Chwaraeon ac Ymarfer Corff).

Ceir rhagor o wybodaeth am argraffiadau a cyfnodau embargo, gweler ein gwefan "Mynediad Agored - Pryd".

Disgwylir cydymffurffio’n llwyr â’r polisi hwn ond mae cyfres o eithriadau posibl wedi’u nodi yn y polisi fel rhesymau cymwys pam na ellid cyhoeddi cynnyrch drwy’r llwybr mynediad agored a nodir. Ni chaniateir mynediad agored ôl-weithredol ar gyfer cynnyrch a dderbynnir ar ôl 1 Ebrill 2016 ac ni fyddant yn gymwys.

Sut i Gydymffurfio a'r Anghenion Mynediad Agored (MA) REF HEFCE ym Mhrifysgol Aberystwyth

Ym Mhrifysgol Aberystwyth, er mwyn i allbynau cyfnodolyn a adolygir gan gymheiriaid fod yn gymwys ar gyfer REF2020, rhaid rhoi cofnod o’r papur, gyda’r fersiwn ôl gyhoeddi wedi’i atodi, yn PURE (http://pure.aber.ac.uk) o fewn 3 mis o gael ei dderbyn. Mae’r rheol hon yn berthnasol i bob erthygl cyfnodolyn â adolygir gan gymheiriaid ac i bapurau cynhadledd a gyhoeddir mewn cyfnodolion gydag ISSN.  Mynediad Agored a Pholisi Cyflwyno PURE

Pan fo’r papur yn cael ei gyhoeddi (h.y. yn ymddangos ar wefan y cyhoeddwr neu yn ymddangos mewn print), bydd Gwasanaethau Gwybodaeth yn ychwanegu manylion terfynol yr allbwn (e.e. cyfrol, rhifyn, rhifau tudalennau) i’r cofnod PURE, cysylltiad i fersiwn y cyhoeddwr o’r papur (lle y caniateir), gosod unrhyw gyfnod embargo priodol ar gyfer fersiwn terfynol y papur, a gwirio bod manylion y papur yn gywir.

Gellir gwirio cyfnodau embargo ar dudalennau cynghori PA ar: http://www.aber.ac.uk/cy/research/good-practice/open-access/where/journal-advisory/ neu ar y wefan Sherpa/Romeo: http://www.sherpa.ac.uk/romeo/index.php

Pan fo’r holl fanylion cyhoeddi wedi’u casglu ynghŷd, bydd y cofnod yn cael ei gopïo o PURE i Porth Ymchwil Aberystwyth fel ei fod ar gael yn ehangach. Ni fydd y
testun-llawn o’r papur yn cael ei ryddhau i Porth Ymchwil Aberystwyth nes fod unrhyw gyfnod embargo wedi dod i ben.

Papurau Mynediad Agored Aur

Nodwch os gwelwch yn dda nad oes angen cyflywno ôl-gyhoeddiadau ar gyfer REF2020 os yw’r papurau wedi’u gwneud yn Fynediad Agored trwy’r llwybr Aur – lle bo taliad Ffi Prosesu Erthygl (APC) yn sicrhau bod y fersiwn derfynol o’r papur ar gael i bob darllenwr yn syth iddo gael ei gyhoeddi. Mae angen cyflwyno’r fersiwn gyhoeddedig derfynol o bapurau MA Aur i PURE cyn gynted a phosib ar ôl cyhoeddi.

Mae’r Cwestiynnau a Holir Amlaf ar Fynediad Agored y Cynghorau Cyllido Addysg Uwch ar gael ar: http://www.hefce.ac.uk/rsrch/oa/FAQ/
Ceir cymorth lleol drwy ebostio mynediadagored@aber.ac.uk

----------------------------------------------------------------------------

Ma'er canlynol yn gyflwyniad sy'n cael ei roi i Bwyllgorau Ymchwil Adrannol Prifysgol Aberystwyth ar ddyddiadau rhwng Rhagfyr 2015 - Mawrth 2016: (Saesneg yr unig): HEFCE REF2020 Open Access Presentation - December 2015

Mae'r canlynol yn sgwrs gan Ben Johnson o HEFCE (Cyngor Cyllido Addysg Uwch Lloegr) yn ystod Wythnos Mynediad Agored Aberystwyth 2014 (Saesneg yr unig):