gyrfaoeddABER a Gweithgareddau

gyrfaoeddABER yw’ch porth ar-lein i’n holl wasanaethau a gweithgareddau, a llawer mwy, megis:

 • rhaglen o weithgareddau gan gyflogwyr – archebwch le ar y porth
 • cyfres gynhwysfawr o weminarau datblygu gyrfa a sgiliau – archebwch le ar y porth
 • cronfa ddata o dros 7,000 o gyfleoedd gwaith o bob lliw a llun led-led y byd
 • apwyntiadau gydag Ymgynghorydd Gyrfaoedd
 • system ymholiadau i ymateb i’ch holl gwestiynau
 • cynlluniau blwyddyn mewn gwaith, integredig ai peidio, a lleoliadau
 • adnoddau a gwybodaeth i’ch helpu i ddewis a chynllunio’ch gyrfa

Mewngofnodwch wrth ddefnyddio’ch enw defnyddiwr a chyfrinair prifysgol.  Cewch fraslun byr o’r system gyrfaoeddABER ar ein fideo .

Bellach mae’r mwyafrif o’n gweithdai yn cael eu cynnig fel gweminarau, boed rheiny’n fyw neu wedi eu recordio, gan gynnwys recordiadau o bigion o’n gweminarau byw yn dilyn rhai o’r sesiynau hynny.  Gwelwch beth sydd ar gynnig isod, a weler ein cylchlythyr misol hefyd am y digwyddiadau diweddaraf.

Gweminarau Datblygu Gyrfa a Sgiliau - Byw

Gweminarau Gyrfa a Sgiliau 2022

Mae'r Gwasanaeth Gyrfaoedd yn darparu cyfres o weminarau'n fyw drwy Microsoft Teams (drwy gyfrwng Saesneg) i hybu eich sgiliau cyflogadwyedd yn ystod y cyfnod heriol hwn. Hyd pob gweithdy yw 30 munud gyda sesiwn holi ac ateb 10 munud. Mae lleoedd yn gyfyngedig felly archebwch eich lle ar www.aber.ac.uk/gyrfaoeddABER

 

2 Chwefror, 11yb, Sut i wneud cais am swyddi a phrofiad gwaith - Y cyfan sydd angen i chi ei wybod am ymgeisio am swyddi a lleoliadau i raddedigion, a sut i roi’r cyfle gorau posib i chi’ch hun i gyrraedd y rhestr fer.

7 Chwefror, 11yb, Sut i ddod o hyd i interniaethau a phrofiad gwaith o bell - Bydd y weminar hon yn rhoi cipolwg i chi ar dechnegau ac adnoddau i’ch helpu chi i ddod o hyd i interniaethau a phrofiad gwaith o bell.

14 Chwefror, 11yb, Ydych chi’n ystyried dilyn Gradd Meistr? - Mae'r sesiwn addysgiadol hon yn ymchwilio i’r rhesymau dros astudio ar lefel Meistr a sut mae hyn yn cyd-fynd â’ch dyheadau eich hun ar gyfer eich gyrfa. Bydd canllawiau ymarferol hefyd yn cael eu rhoi i’ch helpu â’r broses ymgeisio.

17 Chwefror, 11yb, ABER+  Sgiliau Cyflwyno - Sut i roi Cyflwyniad effeithiol -  Diben y weminar hon yw cefnogi myfyrwyr ag anabledd. Cewch rai awgrymiadau defnyddiol i’ch helpu chi fod yn gyflwynydd mwy effeithiol. P'un a ydych yn cyflwyno eich traethawd hir neu'n rhan o gyfweliad swydd, cewch gyfle i fagu hyder.

21 Chwefror, 11yb, Sut i baratoi ar gyfer Cyfweliadau - Bydd y weminar hon yn eich helpu i baratoi ar gyfer cyfweliadau sydd ar y gweill, a chewch ddysgu am yr hyn i'w ddisgwyl yn eich cyfweliad, y mathau o gwestiynau a all godi ac awgrymiadau da i’ch helpu chi eu hateb yn effeithiol.

28 Chwefror, 2yp, Canolfannau Asesu - Ymunwch â ni yn y weminar hon i ddarganfod beth mae canolfan asesu yn ei olygu o safbwynt cyflogwr yng nghwmni Jamie Wharfe, Arbenigwr Denu Talent yn Enterprise Rent a Car.  Yn y sesiwn ryngweithiol hon, byddwn yn rhannu awgrymiadau ymarferol ac awgrymiadau ar werthu eich sgiliau'n effeithiol yn yr amgylchedd hwn. Byddwch hefyd yn cael cyfle i roi cynnig ar siarad am eich sgiliau mewn gweithgareddau asesu ffug.

2 Mawrth, 11yb, Sut i rwydweithio - Dysgwch sut a pham y dylech ddechrau creu cysylltiadau, sut i rwydweithio'n effeithiol a llawer o awgrymiadau ymarferol eraill ar sut i greu cysylltiadau defnyddiol. Byddwn hefyd yn trafod sut y gall cael mentor roi hwb i'ch cynlluniau gyrfaol a sut rydych yn meddwl am eich gyrfa.

3 Mawrth, 11yb, Adroddwch eich stori - Sut i ddatblygu Naratif eich Gyrfa - Gall adrodd straeon gwych fod yn arf pwerus a fydd yn eich helpu i lwyddo yn eich gyrfa. Mae gallu adrodd stori mewn nifer o gyd-destunau, megis wrth rwydweithio, wrth wneud cais am swydd ac mewn cyfweliadau, yn fodd o ennyn diddordeb pobl a'u darbwyllo. Mae'r sesiwn hon yn sôn am rym stori yng nghyd-destun gyrfaoedd, a bydd yn eich tywys drwy egwyddorion datblygu eich stori dda eich hun at ddibenion gwahanol.

16 Mawrth, 11yb, Beth am weithio i Fusnes Llai? - Bydd y weminar hon yn ystyried sut beth yw gweithio, fel myfyriwr graddedig, i fusnes bach yn hytrach na sefydliad mwy. Bydd hefyd yn edrych ar ofynion penodol cyflogwyr graddedigion llai o ran sgiliau.

21 Mawrth, 6yp, Sut i greu eich swydd eich hun - Bydd y weminar hon yn ystyried hunangyflogaeth a gweithio ar eich liwt eich hunan fel llwybrau gyrfaol sy’n wahanol i weithio mewn sefydliad sydd wedi ennill ei blwy. Bydd yn sôn am sut mae Prifysgol Aber yn cefnogi myfyrwyr a graddedigion entrepreneuraidd.

31 Mawrth, 10yb, Sgiliau Cyflwyno - Sut i gyflwyno'n effeithiolMae’r rhai sy’n cyflogi graddedigion yn aml yn chwilio am bobl sy’n gallu cyfathrebu’n dda o flaen cynulleidfa.   Mae'r sesiwn hon yn amlinellu'r egwyddorion allweddol a fydd yn eich helpu chi i greu cyflwyniad deinamig cadarnhaol, a sut i osgoi defnyddio PowerPoint hyd syrffed. 

 

Gall y dyddiadau a’r amseroedd newid felly cofiwch edrych ar gyrfaoeddABER i gael y wybodaeth ddiweddaraf ac i archebu'ch lle.

Recordiadau Gweminarau Datblygu Gyrfa a Sgiliau

Cynigiwn gyfres o weminarau wedi eu recordio fel y gallwch cael gafael arnynt pan fo hynny'n gyfleus i chi.  Gweler isod am y rhestr gyflawn.  Byddwn yn recordio pigion a phrif negeseuon rhai o'n gweminarau byw hefyd, felly dewch 'nol yn gyson i weld beth sydd wedi ei ychwanegu!

 

Weminarau Gwanwyn 2022

Weithio i fusnes bach - Bydd y weminar hon yn ystyried sut beth yw gweithio i fusnes bach yn hytrach na sefydliad mwy. Bydd hefyd yn edrych ar ofynion penodol cyflogwyr graddedigion llai o ran sgiliau. 

Canolfannau Asesu - Darganfod beth mae canolfan asesu yn ei olygu o safbwynt cyflogwr yng nghwmni Jamie Wharfe, Arbenigwr Denu Talent yn Enterprise Rent a Car.  Yn y sesiwn ryngweithiol hon, byddwn yn rhannu awgrymiadau ymarferol ac awgrymiadau ar werthu eich sgiliau'n effeithiol yn yr amgylchedd hwn.

Sut i rwydweithio - Dysgwch sut a pham y dylech ddechrau creu cysylltiadau, sut i rwydweithio'n effeithiol a llawer o awgrymiadau ymarferol eraill ar sut i greu cysylltiadau defnyddiol. Byddwn hefyd yn trafod sut y gall cael mentor roi hwb i'ch cynlluniau gyrfaol a sut rydych yn meddwl am eich gyrfa. 

Sut i baratoi ar gyfer cyfweliadau - Bydd y weminar hon yn eich helpu i baratoi ar gyfer cyfweliadau sydd ar y gweill, a chewch ddysgu am yr hyn i'w ddisgwyl yn eich cyfweliad, y mathau o gwestiynau a all godi ac awgrymiadau da i’ch helpu chi eu hateb yn effeithiol. 

A ddylwn i wneud cwrs Meistr? - Mae’r sesiwn addysgiadol hon yn archwilio’r rhesymau dros astudio ar lefel gradd Meistr, sut mae hyn yn gweddu i’ch meddylfryd gyrfa chi, ynghyd â chanllawiau ymarferol ar y broses ymgeisio.

Aber+ Sgiliau Cyflwyno - Bydd y weminar hon yn eich helpu hefo chyngor ar cyflwyno'n effeithiol.

Sut i wneud cais am swyddi a phrofiad gwaith - Y cyfan sydd angen i chi ei wybod am ymgeisio am swyddi a lleoliadau i raddedigion, a sut i roi’r cyfle gorau posib i chi’ch hun i gyrraedd y rhestr fer.

Sut i ddod o hyd i interniaethau a phrofiad gwaith o bell - Bydd y weminar hon yn rhoi cipolwg i chi ar dechnegau ac adnoddau i’ch helpu chi i ddod o hyd i interniaethau a phrofiad gwaith o bell.

 

Weminarau Hydref 2021

Gwneud cais am swyddi rhan-amser yn Aberystwyth - Awgrymiadau a chyngor ar ddod o hyd i swyddi rhan-amser yn lleol a gwneud cais amdanynt.

LinkedIn Learning - Cyflwyniad i'r platfform dysgu ar-lein hwn, sydd ar gael am ddim i fyfyrwyr Prifysgol Aberystwyth. Dewch i ddysgu sut y gallwch gael gafael ar gyrsiau ar-lein o ansawdd uchel mewn sgiliau digidol a chreadigol a sgiliau busnes.

Cyfweliadau ac addasiadau - Gall cyfweliadau fod yn heriol, yn enwedig os ydych chi'n fyfyriwr anabl. Bydd y sesiwn hon yn eich helpu i baratoi ar gyfer cyfweliadau, gan gynnwys gofyn am addasiadau a sut i ateb cwestiynau cyfweliad.

Defnyddio LinkedIn i rhwydweithio a chwilio am swyddi - Bydd y sesiwn ryngweithiol hon yn dangos sut i ddefnyddio LinkedIn i ddatblygu eich rhwydwaith proffesiynol, cysylltu â chyflogwyr ar-lein a dod o hyd i gyfleoedd gwaith.

Gweithio tramor - Bydd y sesiwn hon yn edrych ar gyfleoedd i weithio mewn gwledydd eraill a'r adnoddau gorau i'ch helpu i ddod o hyd i leoliadau a rolau graddedig dramor. Byddwn hefyd yn ymdrin â chyfleoedd cyllido gan gynnwys y cynllun Turing newydd (y cynllun sy’n disodli Erasmus.)

Aber+ Gwneud gais am gynlluniau i graddedigion/lleoliadau hefo anabledd - Gall gwneud cais ar gyfer cynlluniau graddedig fod yn eithaf brawychus a hyd yn oed yn fwy felly os oes gennych anabledd. Bydd y sesiwn hon yn eich helpu i lywio drwy gamau amrywiol y broses o ymgeisio ar gyfer cyrsiau graddedig.

CVs - Creu CV deinameg  - Bydd y sesiwn hon yn eich helpu i ysgrifennu dogfen farchnata gadarnhaol wedi'i hanelu at gyflogwyr sy’n amlinellu'ch sgiliau trosglwyddadwy, gwneud cais am swyddi gwag a chyrraedd y rhestr fer ar gyfer cyfweliadau.

Aber+ Datgelu Anableddau ac Addasiadau - Bydd y sesiwn hon yn trafod hawliau myfyrwyr anabl yn y broses recriwtio, ac yn ymdrin â Deddf Cydraddoldeb 2010, sut i ddatgelu a sut i ofyn i gyflogwyr am addasiadau.

LinkedIn - Adeiladu eich proffil - Bydd y sesiwn hon yn eich tywys trwy'r broses o adeiladu eich proffil LinkedIn ac yn cwmpasu'r holl bethau sylfaenol sydd eu hangen arnoch i ddechrau arni.

Paratoi ar gyfer Ffeiriau Gyrfaoedd - Mae ffeiriau gyrfaoedd yn gyfle gwych i gwrdd â chyflogwyr, a chael gwybod mwy am y cyfleoedd diweddaraf. Ond beth sy'n digwydd mewn gwirionedd, a sut ydych chi'n paratoi? Fydd y weminar yma yn rhoi cipolwg ar ffeiriau gyrfaoedd ynghyd ag awgrymiadau da ar baratoi'n effeithiol.

Gwneud cais an swydd ddysgu/gwneud cais am gwrs TAR - Bydd y sesiwn hon yn eich tywys trwy eich dewisiadau o ran hyfforddiant athrawon, y broses ymgeisio a sut i fynd ati i ysgrifennu eich datganiad personol.

 

Graddedigion '21

Sut i apelio at gyflogwyr graddedigion (MS Stream) - Dysgwch sut i ysgrifennu ceisiadau o safon a sicrhau’r swydd honno i raddedigion drwy ddeall yn union yr hyn y mae cyflogwyr yn chwilio amdano yn y farchnad swyddi gystadleuol. 

Sut i adnabod eich sgiliau (MS Stream) - Dewch i wrando ar hanesion gyrfaoedd graddedigion diweddar a darganfod pa sgiliau y mae eich profiad prifysgol wedi’u datblygu a sut i adnabod eich sgiliau er mwyn sicrhau llwyddiant yn y farchnad swyddi i raddedigion.

Sut i gyfleu’ch sgiliau mewn cyfweliad (MS Stream) - Awgrymiadau da gan gyflogwr ar ateb cwestiynau cyfweliad yn effeithiol, gwneud y gorau o dechnegau cyfweld a mynegi eich sgiliau mewn cyfweliad.

Sut i gyfleu'ch sgiliau mewn canolfanau asesu Rhan 1 Rhan 2 (MS Stream) - Darganfod beth mae canolfan asesu yn ei gynnwys o safbwynt cyflogwr, gyda chyngor ac awgrymiadau ar werthu eich sgiliau yn effeithiol yn yr amgylchedd hwn. Nodir, mae'r sesiwn yma mewn 2 rhan.

A yw hi’n rhy hwyr i wneud cais am gwrs Meistr? (MS Stream) - Dyma sesiwn sy’n llawn gwybodaeth ac sy’n archwilio'r rhesymau dros fynd ati i astudio ar lefel Meistr a sut mae hyn yn cyd-fynd â'ch cynlluniau o ran gyrfa, ynghyd â rhoi arweiniad ymarferol ar y broses ymgeisio.

Gloywi eich CV (MS Stream) - Bydd y weminar hon yn amlinellu’r pethau allweddol y mae angen i chi eu cynnwys yn eich CV a sut i sicrhau eich bod chi’n sefyll allan.

Dod o hyd i gyfleoedd i raddedigion (MS Stream)  - I ble yr ewch chi i ddod o hyd i swyddi a chyfleoedd i raddedigion? Bydd y weminar hon yn nodi’r ffyrdd o ddod o hyd i gyfleoedd da i raddedigion fel man cychwyn wrth chwilio am swydd.

Ymchwilio i'ch opsiynau gyrfa (MS Stream) - Pa un yw’r cyfeiriad cywir ar eich cyfer wedi ichi gwblhau eich astudiaethau? Mae angen bod yn wybodus wrth ddewis y cam nesaf. Bydd y sesiwn hon yn archwilio'r broses o wneud penderfyniadau am eich gyrfa ac yn rhoi cymorth ymarferol wrth ddewis y cam nesaf.

Bod gam ar y blaen gyda mentor (MS Stream) - Yn y weminar hon byddwch yn dysgu sut i gysylltu a chreu cysylltiad â mentor ar gynllun eFentora’r brifysgol. Dangoswyd bod mentora yn cael dylanwad uniongyrchol ar lwyddiant mewn gyrfa felly manteisiwch ar y cyfle hwn i fod gam ar y blaen.

 

Weminarau 2020/21

Di-glem ynglŷn â’ch gyrfa? (MS Stream) - Dim syniad pa swydd ddylech chi fynd amdani? Mae gwybodaeth dda yn allweddol er mwyn dewis y cam nesaf. Bydd y sesiwn hon yn edrych ar y broses o benderfynu ar yrfa ac yn rhoi cymorth ymarferol er mwyn eich helpu i ddewis y cam nesaf.

Gweithio dramor (MS Stream) – popeth sydd angen i chi ei wybod am wneud y gorau o gyfleoedd tramor.

Cyflwyniad i gyfweliadau a chanolfannau asesu (MS Stream) - Nod y sesiwn hon yw rhoi gwybod i ymgeiswyr pa wybodaeth y dylid mynd â hi i ystafell gyfweld a chanolfan asesu er mwyn dangos eich potensial i gyflogwyr.

Ystyried dilyn Gradd Meistr (MS Stream) - Ai astudiaethau pellach yw'r dewis iawn i chi a'ch gyrfa yn y dyfodol? Bydd y sesiwn hon yn eich arwain drwy'r broses o ddod o hyd i'r cwrs cywir, gwneud cais am gwrs a'r dewisiadau cyllido.

Interniaethau a phrofiad gwaith rhithiol (MS Stream) - Bydd y sesiwn hon yn archwilio ystod o gyfleoedd profiad gwaith i hybu potensial eich gyrfa. Beth allech chi fod yn ei wneud yr haf hwn?

Rhwydweithio Creadigol (MS Stream) - Mae rhwydweithio yn ffordd wych o ddod i wybod am gyfleoedd, tynnu sylw at eich hun a ddatblygu cysylltiadau gwerthfawr. Bydd y sesiwn hon yn rhoi cipolwg i chi ar adeiladu, sefydlu a mynd at eich rhwydwaith.

Gwneud cais am swyddi – y cyfan sydd angen i chi ei wybod am y broses ymgeisio (MS Stream) - Gan gynnwys ffurflenni cais ar-lein, CVs a llythyrau eglurhaol, byddwch yn darganfod beth sydd angen i chi ei wneud er mwyn cyrraedd y rhestr fer a pheidio cael eich sifftio allan o’r broses recriwtio.

Gwneud cais am swyddi rhan-amser yn Aberystwyth (MS Stream) - Awgrymiadau a chyngor ar ddod o hyd i swyddi rhan-amser yn lleol a gwneud cais amdanynt. Ble gallwch chi edrych? Sut all eich cais fod ben ac ysgwydd yn well na'r lleill.

CVs rhan 1 -  Cynllun eich CV (MS Stream)  -Yn ystod y weminar hon, byddwn yn eich tywys drwy gynllunio CVs.

CVs rhan 2 -  marchnata eich sgiliau'n effeithiol (MS Stream) - Bydd y weminar hon yn eich arwain drwy'r prif elfennau y mae'n rhaid eu cynnwys yn eich CV, a chewch wybod sut i greu CV sydd ben ac ysgwydd yn well na'r lleill.

Gwneud cais am swyddi rhan-amser yn Aberystwyth (MS Stream) - Awgrymiadau a chyngor ar ddod o hyd i swyddi rhan-amser yn lleol a gwneud cais amdanynt. Ble gallwch chi edrych? Sut all eich cais fod ben ac ysgwydd yn well na'r lleill?

Uwchraddedigion Meistr - Cynllunio eich blwyddyn (MS Stream) - Am fod yr amserlen yn ystod y flwyddyn astudio ar lefel Meistr yn dynn, mae'r sesiwn hon yn nodi’r hyn y gallech ei wneud ar adegau penodol yn ystod y flwyddyn i gynllunio'n gyson ar gyfer eich gyrfa, fel y gallwch gychwyn ar eich gyrfa newydd toc wedi graddio.

Help! Rwyf wedi Graddio, beth nesaf? (MS Stream) - Yn y weminar hon, byddwn yn trafod y camau nesaf y bydd yn rhaid ichi eu hystyried wrth ddilyn eich gyrfa a'r cymorth sydd ar gael ichi.

Dod o hyd i gyfleoedd i raddedigion (MS Stream) - Mae'r weminar hon yn sôn am ffyrdd o ddod o hyd i gyfleoedd da i raddedigion fel man cychwyn i ddod o hyd i swydd.

Mewn cyfyng-gyngor ynglŷn â’ch gyrfa? (MS Stream) - Bydd y sesiwn hon yn sôn am y broses o wneud penderfyniadau ynglŷn â’ch gyrfa, gan gynnig cymorth ymarferol i'ch helpu i benderfynu ar y cam pwysig nesaf.

Dosbarth feistr - cynllunio eich gyrfa (MS Stream) - Dewch i ddatblygu dealltwriaeth gwell o’ch sgiliau, diddordebau ac ysgogiadau, fel y gallwch ddatblygu syniadau a strategaethau i hwyluso eich cynlluniau tuag at darpar yrfa/gwrs pellach, fydd yn gweddu yn berffaith i chi a’ch dyhedau.

Dygnwch yn y farchnad yrfaoedd (MS Stream) - Mae dygnwch yn rhinwedd sy'n apelio at gyflogwyr, ac mae'n aml yn ffactor yn ystod y broses recriwtio. Rhaid i raddedigion heddiw ddangos eu bod yn gallu goresgyn ergydion. Os nad ydych yn siŵr lle i ddechrau arni, bydd y sesiwn yn eich tywys drwy rai strategaethau defnyddiol.

Uwchraddedigion a addysgir - marchnata eich gradd meistr (MS Stream) - Bydd y weminar hon yn sôn am y ffordd y gallwch farchnata'ch astudiaethau ar eich CV ac mewn ceisiadau er mwyn dangos yr ystod eang o sgiliau yr ydych wedi'u datblygu ac a fydd yn eich gwneud yn ymgeisydd delfrydol.

"Beth yw eich stori chi" - sut i ddatblygu naratif eich gyrfa (MS Stream) - Mae'r sesiwn hon yn sôn am rym stori yng nghyd-destun gyrfaoedd, a bydd yn eich tywys drwy egwyddorion datblygu eich stori dda eich hun at ddibenion gwahanol.

Sesiynau gyda Chyflogwyr

Digwyddiadau Cyflogwyr

Mae mynychu digwyddiad cyflogwr yn ffordd ardderchog o gael gwybodaeth am fyd gwaith yn uniongyrchol gan weithwyr proffesiynol y diwydiant. Mae hefyd yn gyfle amhrisiadwy i feithrin eich hyder wrth gwrdd â chyflogwyr, a datblygu sgiliau pwysig megis ymwybyddiaeth fasnachol a rhwydweithio. Mae llawer o wahanol fformatau digwyddiadau, a rhywbeth i bawb!

Os ydych yn fyfyriwr neu'n raddedig ym Mhrifysgol Aberystwyth, ewch i adran 'digwyddiadau' gyrfaoeddABER yn rheolaidd i gael manylion am yr holl ddigwyddiadau sydd ar y gweill.

 

Ffair Yrfaoedd Rithiol Cymru

 

Nodwch y dyddiad! Ar eich cyfer chi ac mewn partneriaeth â chymdeithasau, prifysgolion a rhai o’r prif gyflogwyr, o bob rhan o Gymru, rydym yn cynnal Ffair Yrfaoedd Rithiol gyntaf Cymru!

Ar ddydd Llun 1 Mawrth 2021 rydym yn gwahodd miloedd o fyfyrwyr a graddedigion i Ffair Yrfaoedd Rithiol Cymru. Cofrestrwch nawr i sicrhau eich lle ar y diwrnod.

Gyda chyflogwyr blaenllaw o ystod o sectorau, darparwyr cyrsiau a chynghorwyr gyrfaoedd, bydd rhywbeth at ddant pawb.

 • Ychwanegu at eich rhwydwaith proffesiynol a gofyn cwestiynau’n uniongyrchol i recriwtwyr
 • Gwella eich sgiliau ysgrifennu CV a chael cyngor ar gael eich cyfweld
 • Dod o hyd i'ch llwybr chi a dysgu sut mae gwneud i’ch cais sefyll allan
 • Gwneud ceisiadau uniongyrchol am swyddi sydd ar gael
 • Cael gafael ar gynnwys unigryw trwy ymuno â gweithdai a chyflwyniadau byw.

Y cyfan y mae angen i chi ei wneud yw cofrestru!

Entreprenwriaeth a Menter

Erioed wedi ystyried cychwyn busnes eich hunan?  

Heb ystyried gallai hunan-gyflogaeth fod yn opsiwn?

Fe synnech faint o sectorau gwaith sydd bellach yn chwilio am bobl sy'n fodlon fod yn fwy creadigol yn y modd maent yn gweithio.  Mae gweithio'n llawrydd yn opsiwn naturiol erbyn hyn, ac o fewn galwediagaethau tu hwnt i'r celfyddydau creadigol a pherfformio traddodiadol, megis cyfrifiadureg, peirianneg, yr amgylchfyd, gwyddorau anifeiliaid a cheffylau, addysg, ieithoedd modern, ymchwil, a llawer mwy. 

Cewch llawer mwy o wybodaeth am weithredu mewn dull entreprenwraidd ac yn fentergarol, a'r gefnogaeth sydd ar gynnig ichi i wenud hyn, ar ein tudalen we AberPreneurs.

eFentora

Defnyddiwch ein system eFentora i ddod o hyd i raddedigion sydd yn barod wedi troedio'r llwybrau sydd o'ch blaen.  Cewch gyngor a gwybodaeth un-i-un gan rheiny sydd wedi llwyddo yn y swyddi a'r sectorau sydd o ddiddordeb ichi.

Felly, mynwch gyngor pellach ar ddatblygu rhwydwaith effeithiol a chofrestru ar ein system eFentora