Perfformiad Carbon a Chyfleustodau

Rydym yn falch o fod yn un o'r prifysgolion cyntaf yn y Deyrnas Unedig i ddatgan argyfwng hinsawdd.

Cyhoeddodd Prifysgol Aberystwyth ein Strategaeth tuag at Garbon Sero Net 2030 yn 2023, gan dynnu sylw at y camau yr ydym yn eu cymryd i gyflawni'r amcanion hyn. 

Dros y 3 blynedd diwethaf, rydym wedi buddsoddi dros £6 miliwn mewn mesurau lleihau carbon, gan gynnwys ein haraeau solar, gwelliannau effeithlonrwydd ynni a phrosiectau goleuo. Darllenwch fwy am y rhain isod.

Ffynonellau Ynni

Paneli Solar

Ym mis Chwefror 2023, cwblhaodd y Brifysgol waith ar baneli solar ffotofoltäig 2.5MW ger Fferm Penglais a fydd yn cynhyrchu 25% o ofynion trydan blynyddol campws Penglais. Mae'r safle eisoes wedi lleihau allyriadau o bron i 300tCO2e, ac roedd disgwyl iddo leihau allbynnau blynyddol allyriadau CO2 sy'n gysylltiedig ag ynni o >500tCO2e. 

Mae’r Brifysgol hefyd yn rhan o grŵp ehangach o 20 o brifysgolion sydd wedi taro bargen ynni gwyrdd nodedig gwerth £50m, i leihau ein hallyriadau a'n hôl troed carbon fel rhan o gytundeb pŵer prynu cyfun. Dyma'r tro cyntaf i ddefnyddwyr ynni'r sector cyhoeddus gydweithio ar fargen i brynu trydan glân.

Mae'n bleser gennym gyhoeddi bod ein harae solar wedi sicrhau lle i ni yn rownd derfynol gwobrau ‘Green Gown’ 2023, gwobr sy'n tynnu sylw at ragoriaeth ym maes cynaliadwyedd ar draws addysg drydyddol. Mae rhagor o wybodaeth am ein cais i’w weld yma.

Green Gown Awards 2023. Ar y cyd â UKRI, Wedi cyrraedd ROWND DERFYNOL   Gwobrau Green Gown y Deyrnas Unedig ac Iwerddon 2023

Systemau Pen Tŷ 

Mae gennym hefyd nifer o systemau pen tŷ llai ar draws ein campysau, gan gynnwys 2 system solar ar gampws Gogerddan gyda thrydedd wedi'i chynllunio ar gyfer nes ymlaen yn y flwyddyn ariannol hon.

Lleihau Carbon

Datganiadau Blynyddol ar Berfformiad Rheoli Carbon

Er mwyn sicrhau bod ein Strategaeth Sero Net ar y trywydd iawn, rydym yn monitro ein perfformiad carbon bob blwyddyn i gymharu hyn â'n blwyddyn waelodlin 2019-2020. 

Yn 2023, gwelsom ostyngiad o 29% mewn allyriadau ers 2019, gan nodi ein hymrwymiad i sero net. 

Gweler ein Datganiadau Perfformiad:

Datganiadau ar Berfformiad Rheoli Carbon 2019-20 a 2020-21

Datganiad ar Berfformiad Rheoli Carbon 2021-22

Datganiad ar Berfformiad Rheoli Carbon 2022-23

Rheoli Carbon

Strategaeth tuag at Garbon Sero Net 2030 

Darllenwch ein Strategaeth tuag at Garbon Sero Net 2030Strategaeth tuag at Garbon Sero Net 2030

Yn 2019, cyhoeddodd Prifysgol Aberystwyth argyfwng hinsawdd, gan gydnabod yr angen i gefnogi'r trawsnewid i ddyfodol carbon isel.

I gefnogi hyn, mae Prifysgol Aberystwyth wedi cytuno'n wirfoddol i ymrwymo i darged sero net erbyn diwedd blwyddyn ariannol 2030-31, gyda'n Strategaeth tuag at Garbon Sero Net 2030, gan osod targedau CAMPUS i leihau allyriadau.