Cyfieithu

Nod yr Uned Gyfieithu yw rhoi gwasanaeth parod ac effeithiol, gan sicrhau bod pob cyfieithiad o'r ansawdd uchaf. Cynigir Gwasanaeth Cyfieithu Cymraeg > Saesneg a Saesneg > Cymraeg i holl adrannau academaidd a gweinyddol Prifysgol Aberystwyth.

Golygu

Anogir staff adrannau a swyddfeydd i gysylltu â’r Ganolfan hefyd os hoffent iddynt edrych dros ddarn o waith y maent wedi ei gyfieithu eu hunain neu wedi ei ysgrifennu yn Gymraeg cyn iddo ymddangos yn gyhoeddus er mwyn sicrhau bod y gwaith yn gywir a bod pob gair a threiglad yn eu lle!

Cyfieithu ysgrifenedig

Dyma enghreifftiau o’r mathau o ddogfennau yr ydym yn eu cyfieithu. Os nad ydych yn siŵr a yw eich gwaith chi yn berthnasol i un o’r categorïau hyn cysylltwch â’r Ganolfan am gyngor pellach.

 • Dogfennau gweinyddol
 • Gohebiaeth
 • Lawlyfrau/taflenni gwybodaeth
 • Gwefannau adrannol a thudalennau'r Brifysgol ar y we
 • Deunydd cyhoeddusrwydd
 • Hysbysebion
 • Arwyddion a hysbysiadau
 • Cofnodion rhai o bwyllgorau'r Brifysgol
 • Deunydd addysgu
 • Papurau arholiad at gyrsiau sy'n rhan o gynlluniau gradd
 • Sgriptiau arholiad a thraethodau sy'n rhan o asesiad ffurfiol
 • Ffurflenni cais gan ddarpar-fyfyrwyr
 • Ceisiadau am swyddi neu ddyrchafiadau yn y Brifysgol
 • Papurau/sgriptiau arholiadau am ysgoloriaethau mynediad

Cyfieithu ar y pryd

Rydym yn darparu gwasanaeth cyfieithu ar y pryd ar gyfer sawl achlysur, ac anogir adrannau i ystyried gofynion dwyieithrwydd wrth drefnu pwyllgorau neu gyfarfodydd mewnol ac allanol. Cysylltwch â’r Ganolfan i drefnu cyfieithu ar y pryd neu os hoffech gyngor. Ymhlith y cyfarfodydd a’r pwyllgorau y trefnir cyfieithu ar y pryd ar eu cyfer mae’r canlynol:

 • Y Llys, y Cyngor, y Senedd a phwyllgorau sy'n ateb iddynt
 • Byrddau adrannol
 • Cyfweliadau/gwrandawiadau yn ymwneud â staff neu fyfyrwyr
 • Cynadleddau a chyfarfodydd a drefnir gan yr adran

At sylw myfyrwyr

Os oes angen cymorth arnoch i gyfieithu dogfen sy’n gysylltiedig â’ch gwaith ymchwil academaidd mae’n bosibl y gallwn eich helpu. Cysylltwch yn uniongyrchol â cyfieithu@aber.ac.uk i drafod eich anghenion gan nodi nifer y geiriau sydd i’w cyfieithu a’r amserlen.