Gwasanaeth Lles y Myfyrwyr

Yma i helpu

Mae Gwasanaeth Lles y Myfyrwyr yn deall pwysigrwydd lles er mwyn i fyfyrwyr ffynnu yn ystod eu cyfnod yma ym Mhrifysgol Aberystwyth a thu hwnt. Rydym ni yma i helpu unrhyw fyfyrwyr sy'n pryderu ynglŷn â lles a'n nod ni yw helpu unigolion i feithrin y sgiliau oes a fydd yn eu paratoi ar gyfer eu siwrnai drwy fywyd.

Strategaeth Iechyd Meddwl a Lles Myfyrwyr 2020-2023

Beth ydym ni'n ei wneud?

Mae gennym ni ystod o opsiynau ar gael i helpu myfyrwyr i reoli unrhyw fater sy'n gysylltiedig â lles. Boed hwnnw'n fater sy'n gysylltiedig â chyfeillgarwch, profedigaeth, pryder neu straen oherwydd llwyth gwaith, mân broblemau iechyd meddwl neu rai difrifol a pharhaol, bydd ein hymarferwyr cymwysedig yn helpu i dywys myfyrwyr gan ddefnyddio dull sy'n canolbwyntio ar atebion. Byddant yn helpu i feithrin gwydnwch a datblygu sgiliau a chymorth, a byddant yn cyfeirio myfyrwyr at lwybrau a fydd yn eu helpu i ddelio'n effeithiol ag anawsterau bywyd.

Sut i gael cymorth

Gall unrhyw un sy'n pryderu amdanynt eu hunain neu am fyfyriwr arall gysylltu â'n gwasanaeth. Mae gennym ni ffurflenni cofrestru ar-lein diogel sy'n fodd i ni gael mwy o wybodaeth ynglŷn â'r pryderon hynny. Bydd un o'n hymarferwyr yn eich gwahodd i wneud apwyntiad gyda ni a/neu bydd yn anfon e-bost atoch chi â rhai awgrymiadau defnyddiol ynglŷn ag opsiynau cymorth eraill. Cewch hefyd ein ffonio neu anfon e-bost atom ni.

Mae'r ffurflenni cofrestru i'w cael ar dudalen Sut i gael cymorth.

E-bost: studentwellbeing@aber.ac.uk  Rhif ffôn: 01970621761/2087

Y Cyfryngau Cymdeithasol

Hoffwch ein tudalen i gael y wybodaeth ddiweddaraf am gyngor lles, digwyddiadau a chymorth defnyddiol.

Dilynwch ni ar:

Opsiynau cymorth

Mae cymorth a chyngor amrywiol ar gael ar-lein o deunyddiau, dolenni defnyddiol, apiau, a platfformau ar y we i sesiynau hyfforddi sy'n cyd-fynd ag unrhyw gymorth un i un gyda'n Harbenigwyr Iechyd Meddwl neu'n Cwnselwyr. Mae'n bosib y bydd arnoch chi angen help arbenigol, a bydd ein hymarferwyr yn rhoi arweiniad i chi ar y broses o gael y cymorth mwyaf priodol, o fewn neu du allan i'r Brifysgol.

Togetherall

Cymorth a Chyngor am ddim 24/7. Cyfle i gael sgyrsiau yn ddienw, hunanasesiadau a modiwlau hyfforddi ar ystod o faterion sy'n gysylltiedig ag iechyd meddwl a lles.

Argyfwng, help ar frys

Mae'n bwysig cael yr help cywir heb oedi os oes pryderon ynglŷn â diogelwch. Mae ein tudalen wybodaeth argyfwng yn rhoi gwybodaeth ynglŷn â sut i gael cymorth ar frys neu mewn argyfwng.

Ein cyngor ni yw gofyn am help a chyngor ynglŷn â phroblemau lles cyn gynted â phosib. Bydd gweithredu'n gyflym yn rhoi mwy o reolaeth i chi o'r sefyllfa dan reolaeth cyn gynted ag y bo modd, gall eich helpu i wella'n dda a gall helpu i wella'r ffordd y byddwch yn mynd i'r afael â bywyd bob dydd.