Gweminarau Gwleidyddiaeth

Prifysgol Aberystwyth yn trafod Materion Cyfoes mewn Gwleidyddiaeth Ryngwladol.

Mae Gwleidyddiaeth Ryngwladol yn cychwyn ar gyfnod hynod ddiddorol a chythryblus ac o bosib anodd gyda llawer o’r prif gymeriadau, materion, heriau a bygythiadau yn cael eu trawsnewid yn radical.

Mae yna nifer o weminarau ar amrywiaeth o bynciau gwleidyddol yn y Gymraeg a'r Saesneg isod. Mae'r recordiadau hyn yn berffaith i fyfyrwyr sydd â diddordeb mewn astudio Gwleidyddiaeth a byddant yn eich helpu gyda'ch astudiaethau presennol tra hefyd yn rhoi cipolwg i chi ar y math o addysg sy'n aros amdanoch yn y Brifysgol. 

Recordiadau Cyfrwng Cymraeg

Dylanwad Covid-19 ar Wleidyddiaeth y Deyrnas Unedig

Yn y sesiwn hon buom yn canolbwyntio ar ddylanwad Covid-19 ar wleidyddiaeth y Deyrnas Unedig. 

Cyflwyniad gan Dr Anwen Elias, Darllenydd mewn Gwleidyddiaeth yn yr Adran Gwleidyddiaeth Ryngwladol.

Etholiad Arlywyddol America 2020

Yn y sesiwn hon buom yn trafod yr etholiad arlywyddol yn America, yn cynnwys yr etholiad diweddar ac wedyn rhoi ychydig mwy o gyd-destun i'r etholiad.

Byddwn yn trafod cwestiynau fel -

  • Sut mae America yn ethol arlywydd?
  • Y Coleg Etholiadol: sut mae'n gweithio?
  • Sut mae'r Coleg Etholiadol wedi newid dros amser?
  • Cryfderau a gwendidau system y Coleg Etholiadol

Cyflwyniad gan - Dr Huw Lewis, Darlithydd yn yr Adran Gwleidyddiaeth Ryngwladol. 

 

 

Edrych ymlaen at Etholiadau Senedd Cymru 2021

Yn y sesiwn yma buom yn edrych ymlaen at Etholiadau Senedd Cymru yn 2021 wrth edrych ar etholiadau allweddol yng Nghymru i helpu ni ddeall cyd-destun gwleidyddiaeth etholiadol a bleidiol yng Nghymru.

Pwrpas y sesiwn yma yw rhoi well dealltwriaeth i chi ar rhai o'r prif nodweddion a thueddiadau mewn gwleidyddiaeth pleidio Cymru trwy edrych ar 9 etholiad allweddol.

Cyflwyniad gan Dr Elin Royles, Uwch Ddarlithydd yn yr Adran Gwleidyddiaeth Ryngwladol. 

Sesiwn Holi ac Ateb: Gwleidyddiaeth Cymru yn 2020

Yn y sesiwn hon croesawyd tri chyn-fyfyriwr Prifysgol Aberystwyth i gymryd rhan mewn sesiwn holi ac ateb er mwyn rhoi cipolwg i fyfyrwyr ar fyd gwleidyddiaeth Cymru.

Bu Dr Anwen Elias o'n hadran Gwleidyddiaeth Ryngwladol yn croesawu - 

Elin Jones - AS Ceredigion a Llywydd Senedd Cymru

Carwyn Jones - AS Pen-y-bont ar Ogwr a cyn Prif Weinidog Cymru

Owain Phillips - Gohebydd Gwleidyddol ITV Cymru

 

 

Recordiadau Cyfrwng Saesneg

Y Wleidyddiaeth Ryngwladol o Covid-19

Mae COVID19 yn argyfwng iechyd cyhoeddus, sy’n effeithio ar fywydau, ffyrdd o fyw a bywoliaeth i bobl ledled y blaned.

Ond mae’n fwy na hynny hefyd. Mae'n argyfwng gwleidyddiaeth ryngwladol.

Mae rheoli’r argyfwng ar lefel byd-eang yn fater gwleidyddol - o gyfyngiadau teithio, i fynediad at frechlynnau, o gydweithio ar atebion gwyddonol i bryderon o safbwynt sut i fonitro afiechydon.

Ddaeth y dadleuon hyn ar COVID19 ddim i’r golwg ar amrantiad, ond maent yn gynnyrch dau ddegawd o gydweithuio ym maes ‘iechyd byd-eang’.

Mae'r weminar hon yn ceisio dadansoddi beth yw gwleidyddiaeth iechyd byd-eang - sut y datblygodd, beth mae'n ei olygu a beth yw'r problemau gyda gwleidyddiaeth iechyd byd-eang.

Mae’r digwyddiad hwn yn rhan o gyfres Materion Cyfoes mewn Gwleidyddiaeth Ryngwladol Aberystwyth.

Materion Cyfoes Gwleidyddieath yr UDA

 Ymunwch â Dr Warren Dockter a Dr Jenny Mathers wrth iddynt dreiddio i Faterion Cyfoes Gwleidyddiaeth yr UDA.

Mae Gwleidyddiaeth yr UDA yn swyno’r holl fyd.

Gydag etholiad Arlywyddol 2020 yr Unol Daleithiau ar y gorwe, a hynny yng nghanol rhaniadau, tensiynau ac anghydraddoldebau gwleidyddol, economaidd a chymdeithasol cynyddol, mae hwn yn gyfle amserol gwych i archwilio rhai o'r cwestiynau pwysig sy'n siapio bywyd gwleidyddol America.

Pa mor gynrychioliadol yw gwleidyddiaeth yr UDA? Pwy sy'n siapio materion a pholisïau ymgyrchu a sut? Pa rôl fydd mewnfudo yn ei chwarae yn yr etholiad? Beth sy'n gwneud Arlywydd yn boblogaidd? Beth mae'r materion hyn yn ei ddweud wrthym am gymdeithas ehangach yr UDA?

Yn y weminar hon byddwn yn defnyddio cwis, dadl a thrafodaeth i hel syniadau ac ystyriaethayu a fydd yn cyfoethogi astudiaethau Safon Uwch, yn dyfnhau dealltwriaeth o faterion cyfredol a dadleuol, ac yn rhoi rhagflas o ddulliau astudio ar lefel prifysgol.

Mae’r weminar hon yn rhan o gyfres Materion Cyfoes mewn Gwleidyddiaeth Ryngwladol Aberystwyth.

Cyrsiau Gwleidyddiaeth Ryngwladol

Cyrsiau Gwleidyddiaeth Ryngwladol

Cymerwch gip ar y rhestr o gyrsiau Isreaddedig sydd gan yr Adran Gwleidyddiaeth Ryngwladol i'w gynnig: https://www.aber.ac.uk/cy/interpol/study-with-us/undergraduate/