Arholiadau Mynediad a Gwobrau Teilyngdod - Mynediad yn 2020

Arholiadau Mynediad a Gwobrau Teilyngdod

Noder bydd ffurflen cais a manylion am yr arholiadau ar gyfer mynediad yn 2021 yn dilyn erbyn canol Hydref.

Mae’r gystadleuaeth Arholiadau Gwobrau Teilyngdod ar gael i fyfyrwyr sy’n astudio ar gyfer unrhyw radd israddedig yn Aberystwyth. Bydd yn rhaid i chi sefyll dau arholiad o blith y pynciau a gynigiwn. Mae pob arholiad yn para awr a hanner.

Mae’r arholiadau’n cael eu gosod a’u marcio gan ein hadrannau academaidd, felly dydyn nhw ddim yn dilyn maes llafur penodol, ond fe ddylai eu safon fod tua’r un fath ag arholiadau Safon Uwch.

Lawrlwythwch y llyfryn Ysgoloriaethau

 

Noder:

Oherwydd pandemig Covid-19, ni fydd yn bosib cynnal ail gyfle i sefyll ein Harholiadau Mynediad eleni. Ymddiheurwn am unrhyw siom ond byddwch yn gwerthfawrogi bod hwn yn fater y tu hwnt i'n rheolaeth.

Mae 4 math o wobr, yn dibynnu ar y marciau a gewch yn y ddau bapur:

 

1. Ysgoloriaethau Cyfadran – £2,000 y flwyddyn
Mae 20 Ysgoloriaeth Cyfadran ar gael, sy’n werth £2,000 y flwyddyn, ynghyd â gwarant o le yn llety’r Brifysgol gydol y cwrs. Gweler hefyd rhif 4 isod. Ein cyfadrannau academaidd sy’n clustnodi’r gwobrau hyn ar sail perfformiad rhagorol yn yr Arholiadau Mynediad.

3. Gwobrau Teilyngdod – £1,000 yn y flwyddyn gyntaf
Rydym yn cynnig tua 250 o Wobrau Teilyngdod bob blwyddyn i fyfyrwyr sy’n gwneud yn dda yn yr Arholiadau Mynediad ond yn methu o drwch blewyn â chael Ysgoloriaeth. Bydd deiliaid Gwobrau Teilyngdod yn derbyn £1,000 yn ystod eu blwyddyn gyntaf. Gweler hefyd rhif 4 isod.

2. Ysgoloriaethau’r Brifysgol – £1,000 y flwyddyn
Mae gennym 50 o Ysgoloriaethau’r Brifysgol i’w dyfarnu i’r ymgeiswyr sy’n cael y marciau cyfunol uchaf yn y ddau bapur arholiad. Bydd ymgeiswyr llwyddiannus yn derbyn £1,000 ym mhob blwyddyn o’u cwrs. Gweler hefyd rhif 4 isod.

4. Cynigion Diamod
Gall perfformiad cryf yn yr Arholiadau Mynediad arwain at y Brifysgol yn cadarnhau lleoedd ymgeiswyr heb fwy o amodau gan arwain at gynnig diamod trwy UCAS. Mae’n bosib bydd ymgeiswyr sy’n colli allan ar wobr o drwch blewyn yn derbyn cynnig diamod ar sail perfformiad cryf yn yr Arholiadau.

Cwestiynau Cyffredin

1. Pa bapurau arholiad ddylwn i eu dewis?

Sicrhau eich bod yn dewis pynciau sy’n berthnasol i’r cynllun gradd rydych am ei astudio. Os na fyddwch yn sefyll arholiadau mewn pynciau priodol, gallai hynny olygu na fyddwch yn gymwys i gael gwobr a/neu gynnig gostyngol.

Mae’n syniad da edrych ar rai o Hen Bapurau’r Arholiadau Mynediad er mwyn cael syniad o’r math o gwestiynau sy’n debygol o gael eu gofyn, ac ar ba lefel, ond cofiwch y gall ffurf y papurau cwestiynau newid o flwyddyn i flwyddyn:

2. Sut mae gwneud cais? Rydw i’n byw yn y DU

Os ydych yn byw yn y DU gallwch wneud cais yn gyflym ac yn rhwydd drwy’r Ffurflen Gais Ar-lein. Fel arall, gallwch lawrlwytho copi papur y Ffurflen Gais yr Arholiadau Mynediad yma. Y dyddiad cau ar gyfer ceisiadau yw 18 Mehefin 2020.

Cewch ddewis sefyll yr arholiadau yma ym Mhrifysgol Aberystwyth neu yn eich ysgol/coleg.  Bydd angen i ymgeiswyr sydd am ddod i Aberystwyth i sefyll yr arholiadau wneud eu trefniadau teithio a llety eu hunain.  Os dewch chi i Aberystwyth gallwch gyfuno eich ymweliad ag ymweliad Adrannol, ac fe gyfrannwn tuag at eich costau (cewch ragor o wybodaeth drwy ebost os dewiswch sefyll eich arholiadau yma).

Os byddai’n well gennych sefyll yr arholiadau yn eich ysgol/coleg mae croeso i chi wneud hynny, a bwrw bod eich Swyddog Arholiadau’n cadarnhau ei fod yn fodlon gwneud y trefniadau angenrheidiol. RHAID i chi gael caniatâd y Swyddog Arholiadau cyn cyflwyno eich ffurflen gais.

3. Sut mae gwneud cais? Rydw i’n byw y tu allan i’r DU.

Os ydych yn byw y tu allan i’r DU bydd angen i chi lenwi fersiwn papur o Ffurflen Gais yr Arholiadau Mynediad a’i dychwelyd atom (drwy ebost neu’r post) erbyn 15 Mehefin 2020.

Mae croeso i chi ddod i Aberystwyth i sefyll yr arholiadau yn y Brifysgol, neu efallai y bydd modd i chi sefyll yr arholiadau y tu allan i’r DU. Am resymau gweinyddol, os ydych yn sefyll yr arholiadau y tu allan i’r DU bydd yn rhaid i chi wneud hynny:

(a) Ar y cyd ag un o’n partneriaid yn Ewrop – cysylltwch â’n partneriaid yn uniongyrchol os hoffech chi sefyll yr arholiadau yn eu canolfannau:

(b) Mewn ysgol/coleg sydd wedi’i ddilysu i gynnal cymwysterau Safon Uwch neu gyfatebol ac sydd wedi’i achredu gan un o fyrddau arholi’r DU. Bydd angen i chi ddarparu tystiolaeth bod eich ysgol/coleg wedi’i achredu i gynnal arholiadau byrddau arholi’r DU wrth gyflwyno eich ffurflen gais. NI FYDDWN yn derbyn ceisiadau a gyflwynir heb y dystiolaeth hon.

Os hoffech sefyll yr arholiadau y tu allan i’r DU y dyddiad cau ar gyfer ceisiadau yw 15 Mehefin 2020.

4. Pryd fydd yr arholiadau’n cael eu cynnal?

Bydd angen i chi sefyll dau arholiad ddydd Mawrth 30 Mehefin 2020 – un yn y bore a’r llall yn y prynhawn. Mae pob arholiad yn para awr a hanner. Yn anffodus, nid yw’n bosib sefyll yr arholiadau ar unrhyw ddiwrnod arall.

Dyma amserlen yr Arholiadau Mynediad. Canllaw yn unig yw’r amserlen hon, felly does dim angen i chi ddewis un papur o sesiwn y bore ac un arall o sesiwn y prynhawn – os yw arholiadau’r ddau bwnc rydych wedi’u dewis yn cael eu cynnal ar yr un pryd, byddwch yn sefyll un yn ystod sesiwn y bore a’r llall yn ystod sesiwn y prynhawn.

5. Beth os oes gennyf ofynion arholi arbennig?

Rhaid i ymgeiswyr a chanddynt ofynion arholi penodol yn eu harholiadau arferol yn yr ysgol (e.e. amser ychwanegol, defnyddio cyfrifiadur) gyflwyno llythyr/ebost gyda’u cais oddi wrth eu hysgol yn cadarnhau’r gofynion hynny. Mae’n bosib y caiff ymgeiswyr cymwys 25% o amser ychwanegol, a’r un trefniadau ag yn eu harholiadau arferol yn yr ysgol. Gweler ein Polisi ar wneud addasiadau rhesymol ar gyfer ymgeiswyr sy’n eistedd yr Arholiadau Mynediad.

6. Beth sydd hawl gennyf i fynd mewn i'r arholiadau? 

Ni chaniateir i ymgeiswyr fynd â ffonau symudol, oriawr digidol (smart watch) nag unrhyw ddyfeisiau digidol tebyg i fewn i'r Arholiadau Mynediad.  Oni noder yn wahanol isod, ni chaniateir defnyddio testunau, geiriaduron, atlas, nac ychwaith unrhyw ddogfennau neu gyfarpar ychwanegol yn yr arholiadau:

 • Busnes a Rheolaeth– gellir defnyddio cyfrifianellau nad oes modd eu rhaglennu.
 • Celf (Portffolio) – rhaid i ymgeiswyr drefnu i gyflwyno eu portffolio erbyn dyddiad yr arholiadau ysgrifenedig.
 • Cemeg– darperir tabl cyfnodol a gellir defnyddio cyfrifiannell.
 • Cyfrifeg a Chyllid – gellir defnyddio cyfrifianellau nad oes modd eu rhaglennu.
 • Daeareg - Anogir ymgeiswyr i ddod â phensil, pensiliau lliw, pren mesur a rhwbiwr i’r arholiad hwn.
 • Daearyddiaeth (Ffisegol) – Anogir ymgeiswyr i ddod â phensil, pensiliau lliw, pren mesur a rhwbiwr i’r arholiad hwn.
 • Economeg– gellir defnyddio cyfrifianellau nad oes modd eu rhaglennu.
 • Ffiseg– bydd yr holl wybodaeth berthnasol wedi’i chynnwys yn y papur, ond gall yr ymgeiswyr fynd ag unrhyw ‘Lyfrynnau Gwybodaeth’ a ganiateir gan eu Byrddau Arholi i’r ystafell arholiad i’w defnyddio yn yr arholiadau hynny os hoffent. Caiff yr ymgeiswyr ddefnyddio cyfrifianellau (os ydynt yn dawel, hunanbweredig, heb adnoddau cyfathrebu, ac yn methu dal testun neu ddeunydd arall y gellir ei ddefnyddio i ennill mantais annheg)
 • Mathemateg– caniateir i ymgeiswyr ddefnyddio cyfrifianellau (os ydynt yn dawel, hunanbweredig, heb adnoddau cyfathrebu, ac yn methu dal testun neu ddeunydd arall y gellir ei ddefnyddio i ennill mantais annheg), dylai ymgeiswyr ddod â’u cyfrifianellau eu hunain. Gall ymgeiswyr ddod ag unrhyw ‘Lyfrynnau Gwybodaeth’ i’r arholiad os ydynt wedi’u cymeradwyo gan eu bwrdd arholi ar gyfer eu defnyddio mewn arholiadau (darperir Tablau Ystadegol ar gyfer y papur Mathemateg Bellach). 

7. A oes cynllun marcio?

Nid yw’r cynllun marcio’n dilyn maes llafur Safon Uwch penodol a bwriedir iddo gael ei ddefnyddio fel canllaw cyffredinol yn unig.  Nid yw’r holl feini prawf o reidrwydd yn berthnasol i bob maes pwnc:

 • 80-100%: Dangos gwreiddioldeb, dirnadaeth, gallu beirniadol. Cynnwys rhagorol, ychydig iawn o gamgymeriadau, gwybodaeth dda am egwyddorion a chysyniadau’r pwnc. Dylai safbwynt yr ymgeisydd ei hun fod yn amlwg. Cyflwyniad rhagorol (dilyniant rhesymegol, rhannu’r deunydd yn synhwyrol, arddull glir). Sgiliau dadansoddi a dehongli rhagorol
 • 70-79%: Tystiolaeth o ddealltwriaeth a dirnadaeth. Cynnwys da iawn, ychydig o gamgymeriadau. Cyflwyniad da a mynegiant clir. Sgiliau dadansoddi a dehongli da
 • 60-69%: Addewid y bydd datblygiad yn y dyfodol. Cynnwys da, cymharol ychydig gamgymeriadau, trafod pwyntiau perthnasol. Rhywfaint o dystiolaeth o ddealltwriaeth a dirnadaeth. Cyflwyniad boddhaol. Gallu dadansoddi a dehongli gwybodaeth
 • 50-59%: Gwybodaeth gadarn am y ffeithiau a’r egwyddorion, trafod y rhan fwyaf o’r pwyntiau, ond rhai camgymeriadau a hepgoriadau. Cyflwyniad rhesymol. Gallu gwerthuso gwybodaeth
 • 40-49%: Rhywfaint o ddiffyg cynnwys, colli eglurder mewn mannau, ychydig o dystiolaeth o ddealltwriaeth gyson. Camgymeriadau a hepgoriadau mynych, cyflwyniad gwael

8. Sut fyddaf i’n cael fy nhalu?

Cewch eich talu mewn dau randaliad cyfartal yn syth i’ch cyfrif banc – y cyntaf ddechrau mis Rhagfyr a’r ail ddechrau mis Mawrth. Os oes gennych Ysgoloriaeth cewch daliadau ym mhob blwyddyn o’r cwrs (ar yr amod eich bod yn bresennol yn o leiaf 70% o ddarlithoedd, seminarau, sesiynau tiwtorial, gweithdai ac ati y flwyddyn gyntaf). Gwneir taliadau Gwobrau Teilyngdod yn ystod y flwyddyn gyntaf yn unig.

9. Gwybodaeth i Ysgolion a Cholegau

Anfonir holl bapurau a deunyddiau’r arholiadau at y Swyddog Arholiadau penodedig tua wythnos cyn yr arholiadau. Ni chodir tâl am sefyll yr Arholiadau Mynediad, ond ni all y Brifysgol gyfrannu at unrhyw gostau goruchwylio nac archebu ystafelloedd. Os mai dim ond un ymgeisydd sy’n sefyll yr arholiadau fydd dim angen i chi eu goruchwylio drwy gydol yr arholiadau (ar yr amod eu bod mewn ystafell/swyddfa ddiogel ac nad oes adnoddau’r we, llyfrau, deunyddiau cyfeirio, na dyfeisiau symudol neu electronig ar gael yno). Bydd trefniadau arholiadau arferol yn berthnasol.

10. Enillwyr gwobrau

Rydym yn falch iawn o gyhoeddi enwau enillwyr ein Hysgoloriaethau Mynediad. Llongyfarchiadau mawr i’r holl enillwyr ac i’w hysgolion a’u colegau.

11. Cymwynaswyr

Cynigiwn ein Hysgoloriaethau Mynediad drwy garedigrwydd nifer o gymwynaswyr sydd wedi rhoi rhoddion hael i ni dros y blynyddoedd. Mae cyfyngiadau ar rai gwobrau o ran pwy gaiff eu derbyn. Nid oes raid gwneud cais am Ysgoloriaeth benodol – os bydd eich canlyniadau’n ddigon da byddwn yn dyfarnu Ysgoloriaeth addas i chi. Fodd bynnag, dylech roi gwybod i ni os ydych yn fab i Weinidog Anghydffurfiol ac felly’n gymwys i gael eich ystyried am Ysgoloriaeth Goffa David Morgan Thomas o Caterham. Mae rhestr o’n cymwynaswyr a’r telerau a’r amodau sydd ynghlwm wrth wobrau unigol ar gael ar-lein.

12. Telerau ac Amodau

13. Gwybodaeth ar gyfer ymgeiswyr sy'n sefyll yr Arholiadau Mynediad yn Aberystwyth

Bydd gwybodaeth ar gyfer arholiadau mis Mehefin yn ymddangos yma yn fuan.

 

Diolch am ddewis dod i Brifysgol Aberystwyth er mwyn eistedd arholiadau’r Ysgoloriaethau Mynediad ar ddydd Mawrth, 28 Ionawr 2020.  Cewch wybodaeth lawn isod ar gyfer eich ymweliad i Aberystwyth: 

 1. Map o’r dref a’r campws
 2. Map yn dangos sut i gyrraedd Neuadd Penbryn o’r maes parcio uwchlaw Canolfan y Celfyddydau (i ddilyn)
 3. Trwydded Barcio
 4. Amserlen yr arholiadau (os yw’ch pynciau wedi eu hamserlennu yn yr un sesiwn, byddwch yn eistedd un arholiad yn sesiwn y bore, a’r llall yn sesiwn y prynhawn)
 5. Rheoliadau Fesul Pwnc - gwybodaeth am bynciau unigol, yr hyn y caniateir ar gyfer yr arholiad 
 6. Ffurflen hawlio costau
 7. Rhaglen o weithgareddau ar gyfer rhieni/ffrindiau
 8. Llety dros nos
  Ar gyfer yr Arholiadau Mynediad a’r Ganolfan Ymwelwyr rydym yn falch o gynnig llety dros nos am ddim (gwely a brecwast) yn ein ‘Byncws’ *. Mae’r cynnig hwn yn agored i ymgeiswyr a rhieni /gwarchodwyr ddydd Llun 27 a / neu ddydd Mawrth 28 Ionawr, yn amodol ar argaeledd.
  * yn amodol ar argaeledd

Nodwch bydd yr arholiadau’n dechrau am 10.30yb a 1.30yp ar ddydd Mawrth, 28 Ionawr.  Bydd angen i chi cofrestru rhwng 9am a 10am yn nerbynfa Neuadd Penbryn (bydd arwyddion yn nodi lleoliad Neuadd Penbryn o gwmpas ar y diwrnod, ynghyd ag arwyddion i’r maes parcio).  Wrth gofrestru byddwch yn cael gwybod ym mha ystafell y byddwch yn eistedd yr arholiadau.  Bydd ystafell gerllaw ar gael at ddefnydd eich teulu/ffrindiau tra bod nhw’n aros amdanoch.

Os oes gennych anghenion arbennig ar gyfer arholiadau nad ydych wedi’n hysbysebu amdanynt eto, rhowch wybod ar frys.

Mae croeso cynnes i chi ymuno â thaith o amgylch y campus gydag un o’n llysgenhadon myfyriwr, a fydd yn gadael derbynfa Penbryn am 3.45pm ac yn para tua 40 munud.

Canolfan Ymwelwyr Arholiadau Mynediad - Ddydd Mercher 29 Ionawr

Ar gyfer ymgeiswyr sy’n sefyll yr Arholiadau Mynediad ar y campws ar 28 Ionawr, rydym yn falch o gynnig y cyfle i ymestyn dy arhosiad i ti gael darganfod mwy am Aberystwyth trwy ein Canolfan Ymwelwyr ddydd Mercher 29 Ionawr.  Gellir dod o hyd i ragor o wybodaeth a ffurflen archebu yma.

Cofiwch gysylltu â ni os oes gennych unrhyw Ymholiadau: ysgoloriaethau@aber.ac.uk / 01970 622065.

Edrychwn ymlaen at eich croesawu i Aberystwyth.