Arholiadau Mynediad a Gwobrau Teilyngdod - Mynediad yn 2020

Arholiadau Mynediad a Gwobrau Teilyngdod

Mae’r gystadleuaeth Arholiadau Gwobrau Teilyngdod ar gael i fyfyrwyr sy’n astudio ar gyfer unrhyw radd israddedig yn Aberystwyth.

Bydd yn rhaid i chi sefyll dau arholiad o blith y pynciau a gynigiwn. Mae pob arholiad yn para awr a hanner.

Mae’r arholiadau’n cael eu gosod a’u marcio gan ein hadrannau academaidd, felly dydyn nhw ddim yn dilyn maes llafur penodol, ond fe ddylai eu safon fod tua’r un fath ag arholiadau Safon Uwch.

Lawrlwythwch y llyfryn Ysgoloriaethau

 

Mae 4 math o wobr, yn dibynnu ar y marciau a gewch yn y ddau bapur:

 

1. Ysgoloriaethau Cyfadran – £2,000 y flwyddyn
Mae 20 Ysgoloriaeth Cyfadran ar gael, sy’n werth £2,000 y flwyddyn, ynghyd â gwarant o le yn llety’r Brifysgol gydol y cwrs. Gweler hefyd rhif 4 isod. Ein cyfadrannau academaidd sy’n clustnodi’r gwobrau hyn ar sail perfformiad rhagorol yn yr Arholiadau Mynediad.

3. Gwobrau Teilyngdod – £1,000 yn y flwyddyn gyntaf
Rydym yn cynnig tua 250 o Wobrau Teilyngdod bob blwyddyn i fyfyrwyr sy’n gwneud yn dda yn yr Arholiadau Mynediad ond yn methu o drwch blewyn â chael Ysgoloriaeth. Bydd deiliaid Gwobrau Teilyngdod yn derbyn £1,000 yn ystod eu blwyddyn gyntaf. Gweler hefyd rhif 4 isod.

2. Ysgoloriaethau’r Brifysgol – £1,000 y flwyddyn
Mae gennym 50 o Ysgoloriaethau’r Brifysgol i’w dyfarnu i’r ymgeiswyr sy’n cael y marciau cyfunol uchaf yn y ddau bapur arholiad. Bydd ymgeiswyr llwyddiannus yn derbyn £1,000 ym mhob blwyddyn o’u cwrs. Gweler hefyd rhif 4 isod.

4. Cynigion Diamod
Gall perfformiad cryf yn yr Arholiadau Mynediad arwain at y Brifysgol yn cadarnhau lleoedd ymgeiswyr heb fwy o amodau gan arwain at gynnig diamod trwy UCAS. Mae’n bosib bydd ymgeiswyr sy’n colli allan ar wobr o drwch blewyn yn derbyn cynnig diamod ar sail perfformiad cryf yn yr Arholiadau.

1. Pa bapurau arholiad ddylwn i eu dewis?

Sicrhau eich bod yn dewis pynciau sy’n berthnasol i’r cynllun gradd rydych am ei astudio. Os na fyddwch yn sefyll arholiadau mewn pynciau priodol, gallai hynny olygu na fyddwch yn gymwys i gael gwobr a/neu gynnig gostyngol.

Mae’n syniad da edrych ar rai o Hen Bapurau’r Arholiadau Mynediad er mwyn cael syniad o’r math o gwestiynau sy’n debygol o gael eu gofyn, ac ar ba lefel, ond cofiwch y gall ffurf y papurau cwestiynau newid o flwyddyn i flwyddyn:

2. Sut mae gwneud cais? Rydw i’n byw yn y DU.

Os ydych yn byw yn y DU gallwch wneud cais yn gyflym ac yn rhwydd drwy’r Ffurflen Gais Ar-lein. Fel arall, gallwch lawrlwytho copi papur y Ffurflen Gais yr Arholiadau Mynediad yma. Y dyddiad cau ar gyfer ceisiadau yw 18 Ionawr 2020.

Cewch ddewis sefyll yr arholiadau yma ym Mhrifysgol Aberystwyth neu yn eich ysgol/coleg.  Bydd angen i ymgeiswyr sydd am ddod i Aberystwyth i sefyll yr arholiadau wneud eu trefniadau teithio a llety eu hunain.  Os dewch chi i Aberystwyth gallwch gyfuno eich ymweliad ag ymweliad Adrannol, ac fe gyfrannwn tuag at eich costau (cewch ragor o wybodaeth drwy ebost os dewiswch sefyll eich arholiadau yma).

Os byddai’n well gennych sefyll yr arholiadau yn eich ysgol/coleg mae croeso i chi wneud hynny, a bwrw bod eich Swyddog Arholiadau’n cadarnhau ei fod yn fodlon gwneud y trefniadau angenrheidiol. RHAID i chi gael caniatâd y Swyddog Arholiadau cyn cyflwyno eich ffurflen gais.

3. Sut mae gwneud cais? Rydw i’n byw y tu allan i’r DU.

Os ydych yn byw y tu allan i’r DU bydd angen i chi lenwi fersiwn papur o Ffurflen Gais yr Arholiadau Mynediad a’i dychwelyd atom (drwy ebost neu’r post) erbyn 15 Ionawr 2020.

Mae croeso i chi ddod i Aberystwyth i sefyll yr arholiadau yn y Brifysgol, neu efallai y bydd modd i chi sefyll yr arholiadau y tu allan i’r DU. Am resymau gweinyddol, os ydych yn sefyll yr arholiadau y tu allan i’r DU bydd yn rhaid i chi wneud hynny:

(a) Ar y cyd ag un o’n partneriaid yn Ewrop – cysylltwch â’n partneriaid yn uniongyrchol os hoffech chi sefyll yr arholiadau yn eu canolfannau:

(b) Mewn ysgol/coleg sydd wedi’i ddilysu i gynnal cymwysterau Safon Uwch neu gyfatebol ac sydd wedi’i achredu gan un o fyrddau arholi’r DU. Bydd angen i chi ddarparu tystiolaeth bod eich ysgol/coleg wedi’i achredu i gynnal arholiadau byrddau arholi’r DU wrth gyflwyno eich ffurflen gais. NI FYDDWN yn derbyn ceisiadau a gyflwynir heb y dystiolaeth hon.

Os hoffech sefyll yr arholiadau y tu allan i’r DU y dyddiad cau ar gyfer ceisiadau yw 15 Ionawr 2020.

4. Pryd fydd yr arholiadau’n cael eu cynnal?

Bydd angen i chi sefyll dau arholiad ddydd Mawrth 28 Ionawr 2020 – un yn y bore a’r llall yn y prynhawn. Mae pob arholiad yn para awr a hanner. Yn anffodus, nid yw’n bosib sefyll yr arholiadau ar unrhyw ddiwrnod arall.

Dyma amserlen yr Arholiadau Mynediad. Canllaw yn unig yw’r amserlen hon, felly does dim angen i chi ddewis un papur o sesiwn y bore ac un arall o sesiwn y prynhawn – os yw arholiadau’r ddau bwnc rydych wedi’u dewis yn cael eu cynnal ar yr un pryd, byddwch yn sefyll un yn ystod sesiwn y bore a’r llall yn ystod sesiwn y prynhawn.

5. Beth os oes gennyf ofynion arholi arbennig?

Rhaid i ymgeiswyr a chanddynt ofynion arholi penodol yn eu harholiadau arferol yn yr ysgol (e.e. amser ychwanegol, defnyddio cyfrifiadur) gyflwyno llythyr/ebost gyda’u cais oddi wrth eu hysgol yn cadarnhau’r gofynion hynny. Mae’n bosib y caiff ymgeiswyr cymwys 25% o amser ychwanegol, a’r un trefniadau ag yn eu harholiadau arferol yn yr ysgol. Gweler ein Polisi ar wneud addasiadau rhesymol ar gyfer ymgeiswyr sy’n eistedd yr Arholiadau Mynediad.

6. A fyddaf yn cael mynd â thestunau/geiriaduron/cyfrifianellau i mewn i’r arholiadau?

Gweler isod y rheoliadau ar gyfer pob papur arholiad unigol:

 • Cyfrifeg a Chyllid: cewch ddefnyddio cyfrifianellau na ellir eu rhaglennu
 • Celf - Archwiliad Portffolio: gofynnir i ymgeiswyr gysylltu â’r Ysgol Gelf i drefnu Archwiliad Portffolio cyn dyddiad olaf yr Arholiadau Mynediad
 • Busnes a Rheolaeth: cewch ddefnyddio cyfrifianellau na ellir eu rhaglennu
 • Cemeg: darperir tabl cyfnodol a chewch ddefnyddio cyfrifiannell
 • Drama: ni chaiff ymgeiswyr fynd â thestunau i mewn i’r arholiad hwn
 • Economeg: cewch ddefnyddio cyfrifianellau na ellir eu rhaglennu
 • Saesneg ac Ysgrifennu Creadigol: ni chaiff ymgeiswyr fynd â thestunau i mewn i’r arholiad hwn
 • Ieithoedd Ewropeaidd (Ffrangeg, Almaeneg, Sbaeneg): NI CHAIFF ymgeiswyr ddefnyddio geiriadur
 • Astudiaethau Ffilm a Theledu: ni chaiff ymgeiswyr fynd â thestunau i mewn i’r arholiad hwn
 • Ffrangeg: dylai ymgeiswyr ateb cwestiynau o wahanol adrannau mewn llyfrau ateb ar wahân, pan ofynnir iddynt wneud hynny
 • Daearyddiaeth (Dynol a Ffisegol): ni chaiff ymgeiswyr ddefnyddio atlas
 • Mathemateg: caiff ymgeiswyr ddefnyddio cyfrifianellau (rhai nad ydynt yn gwneud sŵn, sy’n eu pweru eu hunain, heb gyfleusterau cyfathrebu, ac na allant gadw testun neu ddeunyddiau eraill y gellid eu defnyddio i gael mantais annheg). Dylai ymgeiswyr ddod â’u cyfrifianellau eu hunain. Caiff ymgeiswyr fynd ag unrhyw rai o’r ‘Llyfrynnau Gwybodaeth’ a gymeradwywyd gan eu bwrdd arholi gyda nhw i’w defnyddio yn yr arholiadau (darperir Tablau Ystadegol). Dylai ymgeiswyr ateb cwestiynau o wahanol adrannau mewn llyfrau ateb ar wahân, pan ofynnir iddynt wneud hynny
 • Ffiseg: bydd yr holl wybodaeth berthnasol wedi’i chynnwys yn y papur, ond caiff ymgeiswyr fynd ag unrhyw rai o’r ‘Llyfrynnau Gwybodaeth’ a gymeradwywyd gan eu bwrdd arholi gyda nhw i’w defnyddio yn yr arholiadau os dymunant wneud hynny. Caiff ymgeiswyr ddefnyddio cyfrifianellau (rhai nad ydynt yn gwneud sŵn, sy’n eu pweru eu hunain, heb gyfleusterau cyfathrebu, ac na allant gadw testun neu ddeunyddiau eraill y gellid eu defnyddio i gael mantais annheg) 
 • Cymraeg (IG ac IF): NI CHAIFF ymgeiswyr fynd â thestunau na geiriaduron i mewn i’r arholiad hwn

7. A oes cynllun marcio?

Nid yw’r cynllun marcio’n dilyn maes llafur Safon Uwch penodol a bwriedir iddo gael ei ddefnyddio fel canllaw cyffredinol yn unig.  Nid yw’r holl feini prawf o reidrwydd yn berthnasol i bob maes pwnc:

 • 80-100%: Dangos gwreiddioldeb, dirnadaeth, gallu beirniadol. Cynnwys rhagorol, ychydig iawn o gamgymeriadau, gwybodaeth dda am egwyddorion a chysyniadau’r pwnc. Dylai safbwynt yr ymgeisydd ei hun fod yn amlwg. Cyflwyniad rhagorol (dilyniant rhesymegol, rhannu’r deunydd yn synhwyrol, arddull glir). Sgiliau dadansoddi a dehongli rhagorol
 • 70-79%: Tystiolaeth o ddealltwriaeth a dirnadaeth. Cynnwys da iawn, ychydig o gamgymeriadau. Cyflwyniad da a mynegiant clir. Sgiliau dadansoddi a dehongli da
 • 60-69%: Addewid y bydd datblygiad yn y dyfodol. Cynnwys da, cymharol ychydig gamgymeriadau, trafod pwyntiau perthnasol. Rhywfaint o dystiolaeth o ddealltwriaeth a dirnadaeth. Cyflwyniad boddhaol. Gallu dadansoddi a dehongli gwybodaeth
 • 50-59%: Gwybodaeth gadarn am y ffeithiau a’r egwyddorion, trafod y rhan fwyaf o’r pwyntiau, ond rhai camgymeriadau a hepgoriadau. Cyflwyniad rhesymol. Gallu gwerthuso gwybodaeth
 • 40-49%: Rhywfaint o ddiffyg cynnwys, colli eglurder mewn mannau, ychydig o dystiolaeth o ddealltwriaeth gyson. Camgymeriadau a hepgoriadau mynych, cyflwyniad gwael

8. Sut fyddaf i’n cael fy nhalu?

Cewch eich talu mewn dau randaliad cyfartal yn syth i’ch cyfrif banc – y cyntaf ddechrau mis Rhagfyr a’r ail ddechrau mis Mawrth. Os oes gennych Ysgoloriaeth cewch daliadau ym mhob blwyddyn o’r cwrs (ar yr amod eich bod yn bresennol yn o leiaf 70% o ddarlithoedd, seminarau, sesiynau tiwtorial, gweithdai ac ati y flwyddyn gyntaf). Gwneir taliadau Gwobrau Teilyngdod yn ystod y flwyddyn gyntaf yn unig.

9. Gwybodaeth i Ysgolion a Cholegau

Anfonir holl bapurau a deunyddiau’r arholiadau at y Swyddog Arholiadau penodedig tua wythnos cyn yr arholiadau. Ni chodir tâl am sefyll yr Arholiadau Mynediad, ond ni all y Brifysgol gyfrannu at unrhyw gostau goruchwylio nac archebu ystafelloedd. Os mai dim ond un ymgeisydd sy’n sefyll yr arholiadau fydd dim angen i chi eu goruchwylio drwy gydol yr arholiadau (ar yr amod eu bod mewn ystafell/swyddfa ddiogel ac nad oes adnoddau’r we, llyfrau, deunyddiau cyfeirio, na dyfeisiau symudol neu electronig ar gael yno). Bydd trefniadau arholiadau arferol yn berthnasol.

10. Enillwyr gwobrau:

Rydym yn falch iawn o gyhoeddi enwau enillwyr ein Hysgoloriaethau Mynediad. Llongyfarchiadau mawr i’r holl enillwyr ac i’w hysgolion a’u colegau.

11. Cymwynaswyr

Cynigiwn ein Hysgoloriaethau Mynediad drwy garedigrwydd nifer o gymwynaswyr sydd wedi rhoi rhoddion hael i ni dros y blynyddoedd. Mae cyfyngiadau ar rai gwobrau o ran pwy gaiff eu derbyn. Nid oes raid gwneud cais am Ysgoloriaeth benodol – os bydd eich canlyniadau’n ddigon da byddwn yn dyfarnu Ysgoloriaeth addas i chi. Fodd bynnag, dylech roi gwybod i ni os ydych yn fab i Weinidog Anghydffurfiol ac felly’n gymwys i gael eich ystyried am Ysgoloriaeth Goffa David Morgan Thomas o Caterham. Mae rhestr o’n cymwynaswyr a’r telerau a’r amodau sydd ynghlwm wrth wobrau unigol ar gael ar-lein.

12. Telerau ac Amodau