Gweminarau Gwleidyddiaeth

Prifysgol Aberystwyth yn trafod Materion Cyfoes mewn Gwleidyddiaeth Ryngwladol.

Mae Gwleidyddiaeth Ryngwladol yn cychwyn ar gyfnod hynod ddiddorol a chythryblus ac o bosib anodd gyda llawer o’r prif gymeriadau, materion, heriau a bygythiadau yn cael eu trawsnewid yn radical. Mae natur gynyddol gymhleth a chydgysylltiedig gwleidyddiaeth leol, genedlaethol, ranbarthol, ryngwladol a byd-eang, yn codi cwestiynau, cyfleoedd a rhwystrau newydd o safbwynt rheoli, neu hyd yn oed ddatrys, y problemau sy'n wynebu’r ddynoliaeth a'r blaned yn yr 21ain ganrif. Mae gwleidyddiaeth ryngwladol yn ceisio cynnig yr offer i ddeall ac i wella’r berthynas rhwng pobloedd, cymdeithasau, taleithiau, sefydliadau, a'r adnoddau ar draws y blaned hon.

Mae'r gweminarau hyn wedi'u cynllunio i gyfoethogi nifer o bynciau Safon Uwch gan gynnwys Gwleidyddiaeth, Daearyddiaeth a Hanes. Bydd y gweminarau yn hybu dealltwriaeth o faterion amserol a dadleuol mewn gwleidyddiaeth a chysylltiadau rhyngwladol, gan roi blas o ymholi a thrafod ar lefel prifysgol i chi.

Mewn partneriaeth â Channel Talent mae yr adran Gwleidyddiaeth Ryngwladol wedi bod yn cynnal gweminarau byw yn trafod y materion cyfoes sy’n ymwneud â Gwleidyddiaeth Ryngwladol. Mae recordiadau o'r gweminarau yma ar y dudalen hon.

Recordiadau Blaenorol

Gwleidyddiaeth: Y Wleidyddiaeth Ryngwladol o Covid-19

Mae COVID19 yn argyfwng iechyd cyhoeddus, sy’n effeithio ar fywydau, ffyrdd o fyw a bywoliaeth i bobl ledled y blaned.

Ond mae’n fwy na hynny hefyd. Mae'n argyfwng gwleidyddiaeth ryngwladol.

Mae rheoli’r argyfwng ar lefel byd-eang yn fater gwleidyddol - o gyfyngiadau teithio, i fynediad at frechlynnau, o gydweithio ar atebion gwyddonol i bryderon o safbwynt sut i fonitro afiechydon.

Ddaeth y dadleuon hyn ar COVID19 ddim i’r golwg ar amrantiad, ond maent yn gynnyrch dau ddegawd o gydweithuio ym maes ‘iechyd byd-eang’.

Mae'r weminar hon yn ceisio dadansoddi beth yw gwleidyddiaeth iechyd byd-eang - sut y datblygodd, beth mae'n ei olygu a beth yw'r problemau gyda gwleidyddiaeth iechyd byd-eang.

Mae’r digwyddiad hwn yn rhan o gyfres Materion Cyfoes mewn Gwleidyddiaeth Ryngwladol Aberystwyth.

Gwleidyddiaeth: Materion Cyfoes Gwleidyddieath yr UDA

 Ymunwch â Dr Warren Dockter a Dr Jenny Mathers wrth iddynt dreiddio i Faterion Cyfoes Gwleidyddiaeth yr UDA.

Mae Gwleidyddiaeth yr UDA yn swyno’r holl fyd.

Gydag etholiad Arlywyddol 2020 yr Unol Daleithiau ar y gorwe, a hynny yng nghanol rhaniadau, tensiynau ac anghydraddoldebau gwleidyddol, economaidd a chymdeithasol cynyddol, mae hwn yn gyfle amserol gwych i archwilio rhai o'r cwestiynau pwysig sy'n siapio bywyd gwleidyddol America.

Pa mor gynrychioliadol yw gwleidyddiaeth yr UDA? Pwy sy'n siapio materion a pholisïau ymgyrchu a sut? Pa rôl fydd mewnfudo yn ei chwarae yn yr etholiad? Beth sy'n gwneud Arlywydd yn boblogaidd? Beth mae'r materion hyn yn ei ddweud wrthym am gymdeithas ehangach yr UDA?

Yn y weminar hon byddwn yn defnyddio cwis, dadl a thrafodaeth i hel syniadau ac ystyriaethayu a fydd yn cyfoethogi astudiaethau Safon Uwch, yn dyfnhau dealltwriaeth o faterion cyfredol a dadleuol, ac yn rhoi rhagflas o ddulliau astudio ar lefel prifysgol.

Mae’r weminar hon yn rhan o gyfres Materion Cyfoes mewn Gwleidyddiaeth Ryngwladol Aberystwyth.

Cyrsiau Gwleidyddiaeth Ryngwladol

Cyrsiau Gwleidyddiaeth Ryngwladol

Cymerwch gip ar y rhestr o gyrsiau Isreaddedig sydd gan yr Adran Gwleidyddiaeth Ryngwladol i'w gynnig: https://www.aber.ac.uk/cy/interpol/study-with-us/undergraduate/