Arholiadau

Adolygu a chynllunio

Gall arholiadau edrych yn wirioneddol frawychus ac mae eu henw da yn cael ei waethygu gan y profiadau y mae pobl yn siarad amdanynt pan fyddant yn meddwl eu bod wedi gwneud yn wael mewn arholiad. Nid diffyg gallu ar ran y myfyriwr sy’n gyfrifol am y rhan fwyaf o brofiadau negyddol mewn sefyllfaoedd arholiad, ond diffyg strategaethau adolygu a chynllunio digonol ar gyfer yr hyn i’w ddisgwyl a sut i fynd ati i ateb cwestiynau gyda dim ond pum neu ddeg munud o gynllunio a dim cymorth gan nodiadau.

Y man cychwyn hanfodol:

Mae’r Pencampwyr Digidol Myfyrwyr hefyd wedi creu sawl adnodd i gefnogi myfyrwyr wrth iddynt baratoi ar gyfer eu harholiadau (cyrsiau Saesneg yn unig):

Ysgrifennu mewn arholiad

Nid yw ysgrifennu mewn arholiadau yr un peth ag ysgrifennu traethodau ar gyfer aseiniadau cwrs. Gydag aseiniadau mae'n hanfodol ystyried holl fanylion ysgrifennu llyfryddiaeth a materion cyfeirio cysylltiedig. Mewn arholiad ni fyddwch yn gallu gwneud hyn oni bai ei fod yn llyfr agored neu arholiad wedi'i weld, lle gwelwch y cwestiynau cyn yr arholiad. Yn yr achosion hynny efallai y bydd angen cynnwys deunydd ychwanegol, ond bydd hynny'n dibynnu i raddau helaeth ar reolau'r arholiad ei hun.

 • Mae angen i chi ystyried arddull traethawd wedi'i addasu ar gyfer ysgrifennu mewn arholiadau
 • Nid oes gennych amser i ystyried holl fanylion traethawd ar brosesydd geiriau
 • Mae angen i chi ysgrifennu gydag eglurder, effaith ac uniongyrchedd
 • Dechreuwch gynllunio gyda'r prif gorff
 • Ewch yn ôl i gynllunio datganiad rhagarweiniol byr
 • Peidiwch â chynllunio’r casgliad, ond cofiwch:
 • cwblhewch eich paragraff olaf pan fydd gennych ddeg munud ar ôl
 • ysgrifennu datganiad cloi pan fydd gennych bum munud ar ôl

Pethau eraill i'w nodi:

 • Ysgrifennwch yn glir ac yn ddarllenadwy.
 • Ysgrifennwch ar bob llinell arall o'r llyfryn ateb i osgoi gorlenwi'r dudalen gyda geiriau sy'n gorgyffwrdd.
 • Ysgrifennwch o fewn terfynau'r hyn rydych chi'n ei wybod.
 • Crëwch gynllun sgerbwd byr ar y cwestiwn ar y dechrau. Ni ddylai hyn gymryd mwy na thri i bum munud. Bydd yn caniatáu ichi weithio yn unol â chynllun a pharhau i ganolbwyntio ar y cwestiwn.
 • Mewn perthynas â’r prif bwyntiau damcaniaethol yr ydych wedi’u nodi trwy gynnwys modiwl a chanlyniadau dysgu, meddyliwch am ychydig o bwyntiau neu sefyllfaoedd y gellid eu defnyddio fel enghreifftiau ymarferol.

Mae ateb arholiad da yn dangos dealltwriaeth gyffredinol o'r materion a sut maent yn gweithio'n ymarferol

Pethau i’w cynnwys mewn cynllun ateb arholiad: defnyddiwch ffurf nodyn yn unig ac nid brawddegau llawn:

Rhagymadrodd

 • Prif ddehongliad y cwestiwn
 • Ffocws penodol

Prif gorff

 • *pwnc (gwnewch yn siŵr bod ganddo berthynas glir â’r mater)
 • *brawddegau byr, clir i ddiffinio a thrafod y pwyntiau allweddol
 • * enghreifftiau, os oes angen
  • *Dylid ailadrodd y broses hon ar gyfer pob paragraff a gynhwysir
 • Peidiwch â chynllunio casgliad, ond pan mai dim ond pum munud sydd gennych ar ôl, gorffennwch y paragraff rydych chi'n ei ysgrifennu ac ysgrifennwch ddatganiad crynhoi byr i'w gloi. Bydd hyn yn sicrhau bod gennych draethawd cyflawn.

Yr her ugain munud 

 • Gwnewch yn siŵr eich bod wedi nodi ystod o gwestiynau, gan gynnwys rhai rydych chi'n gyfarwydd ac yn gyfforddus â nhw - a rhai nad ydych chi'n gyfarwydd ac yn anghyfforddus â nhw.
 • Dechreuwch gyda chwestiwn cyfarwydd a lluniwch gynllun ffurf nodiadau mewn tua 20 munud.
 • Symudwch ymlaen at gwestiynau gwahanol a chreu cynlluniau mewn 15, 10 a 5 munud yn olynol.
 • Parhewch i ymarfer nes eich bod yn gyfforddus â chreu cynlluniau traethawd ar ystod o brif gwestiynau ar gyfer modiwl penodol.
 • Gwnewch yn siŵr eich bod chi'n gwneud hyn gyda chwestiynau anoddach hefyd, fel eich bod chi'n barod ar gyfer pob posibilrwydd.
 • Gwiriwch gynnwys modiwlau ar gyfer y flwyddyn gyfredol, o ran nodau, canlyniadau dysgu a chynnwys gwirioneddol.

Cyngor Undeb Myfyrwyr

Mae Llacio Straen Arholiadau yn Aber yn ddigwyddiad wythnos o hyd, sy'n rhoi cyfle i fyfyrwyr gael hwyl ac ymlacio rhywfaint. Gall cyfnodau arholiadau ac asesu fod yn adeg eithriadol o brysur i lawer o fyfyrwyr.

Rydym am sicrhau eich bod yn cael y cymorth sydd ei angen arnoch yn ystod y cyfnod hwn, a dyna pam rydym yn gweithio mewn partneriaeth â'r Brifysgol i'ch cynorthwyo gyda gwybodaeth, gweithgareddau a digwyddiadau.

Mwy o wybodaeth: Gwaredu Straen Arholiadau Aber

Dysgu cynhwysol

Dysgu cynhwysol

Os oes gennych gyflwr iechyd hirsefydlog neu wahaniaeth dysgu penodol, gallwn gynnig cyngor i chi ar dechnoleg galluogi a threfniadau arholiadau unigol fel y gallwch gyrraedd eich llawn botensial a chael y canlyniadau da yr ydych yn eu haeddu.

Os hoffech ragor o wybodaeth am ein darpariaeth ar gyfer myfyrwyr ag anableddau neu os oes gennych gwestiynau penodol, ewch i dudalen we Gwasanaeth Hygyrchedd neu cysylltwch â ni drwy:

E-bost: hygyrchedd@aber.ac.uk 

Gall ein tîm o gynhorwyr hygyrchedd eich cynghori ar y mathau o dystiolaeth sydd ei hangen arnoch i gael mynediad at ddarpariaeth benodol yn y Brifysgol.

Os ydych yn credu bod gennych wahaniaeth dysgu fel dyslecsia/dyscalcwlia gallwn hefyd gynnig asesiad sgrinio rhagarweiniol i chi. Byddwn yn rhoi cyngor i chi ar unwaith ac yn dweud wrthych a ydym yn meddwl y dylech fynd ymlaen i gael Asesiad Seicolegydd Addysg mwy ffurfiol. Gallwn eich helpu i drefnu hyn.