Adolygu ac Arholiadau

Adolygu a chynllunio

Gall arholiadau edrych yn wirioneddol frawychus ac mae eu henw da yn cael ei waethygu gan y profiadau y mae pobl yn siarad amdanynt pan fyddant yn meddwl eu bod wedi gwneud yn wael mewn arholiad. Nid diffyg gallu ar ran y myfyriwr sy’n gyfrifol am y rhan fwyaf o brofiadau negyddol mewn sefyllfaoedd arholiad, ond diffyg strategaethau adolygu a chynllunio digonol ar gyfer yr hyn i’w ddisgwyl a sut i fynd ati i ateb cwestiynau gyda dim ond pum neu ddeg munud o gynllunio a dim cymorth gan nodiadau.

Y man cychwyn hanfodol:

Mae’r Pencampwyr Digidol Myfyrwyr hefyd wedi creu sawl adnodd i gefnogi myfyrwyr wrth iddynt baratoi ar gyfer eu harholiadau (cyrsiau Saesneg yn unig):

Ydych chi'n cael trafferth rhoi eich ffôn i lawr i adolygu?

Mae Flora yn ffordd newydd i ffocysu, aros oddi ar eich ffôn, clirio eich rhstrau i'w gwneud, ac adeiladu arferion cadarnhaol. Yn syml, crëwch eitem i adolygu pwnc, gosodwch nodyn atgoffa ... a thyfu coed!

1. Dewiswch hyd ffocws, ac yna pwyswch Dechrau i dyfu coeden.

2. Os byddwch chi'n gadael yr ap ar gyfer cyfryngau cymdeithasol neu gemau, bydd y goeden yn marw.

3. Darganfyddwch goed newydd drwy gwblhau sesiynau ffocws a thasgau.

Ar gael ar Google Play ac Apple Store.

Gwybodaeth bellach: Flora - Green Focus (appfinca.com) 

Technegau adolygu

Cardiau fflach

Mae cardiau fflach yn ffordd wych o ymarfer crynhoi gwybodaeth a darganfod beth sydd angen i chi weithio arno. Dyma ychydig o ffyrdd y gallwch eu defnyddio:

 • Rhowch y pwyntiau allweddol ar gerdyn
 • Paru termau gyda'u diffiniadau
 • Cwis eich hun gyda chwestiynau ac atebion

Mae'n bwysig profi eich hun gyda chardiau fflach yn hytrach na'u darllen. Ceisiwch guddio'r atebion a gweld faint rydych chi'n ei gofio. Gofynnwch i'ch ffrindiau eich holi chi hefyd. Gall ychwanegu lliwiau/lluniau helpu gyda'r cof, ond peidiwch â chael eich dal yn ormodol wrth wneud iddynt edrych yn bert.

Nodiadau post-it

Mae nodiadau post-it yn arf defnyddiol ar gyfer cyddwyso gwybodaeth a chadw manylion pwysig. Defnyddiwch liwiau amrywiol i gategoreiddio gwahanol bynciau a'u gosod yn strategol yn eich gweithle neu amgylchedd eich cartref. Gwnewch yn siŵr eich bod yn adleoli'r nodiadau o bryd i'w gilydd i atal dod yn ddibynnol ar eu lleoliad penodol.

Storïau, caneuon a chofair (mnemonic)

 • Defnyddiwch straeon neu ganeuon trwy adrodd yr hyn rydych chi'n ceisio'i ddysgu mewn alaw sy'n odli'n syml.
 • Rhowch gynnig ar acen!
 • Gall defnyddio y dull mnemonic/acronymau, lle rydych chi'n troi llythyren gyntaf pob gair yn frawddeg fachog, ei gwneud hi'n haws cofio gwybodaeth pan fyddwch ei hangen, yn enwedig ar gyfer astudio ar gyfer arholiadau.
  • Er enghraifft:  trefn y planedau yng nghysawd yr haul:
  • "Mae Gen i Ddau Mosgito Iach, Saith Walrws a Neidr" =
   • Mercher, Gwener, y Ddaear, Mawrth, Iau, Sadwrn, Wranws, a Neifion

Ymarfer cwestiynau o gyn-bapurau

Gallwch fynd at gyn-bapurau arholiad ar-lein ac ar Lefel F Llyfrgell Hugh Owen - rhowch gynnig arnynt i weld faint rydych chi'n ei wybod. Ceisiwch ateb heb edrych ar eich nodiadau yn gyntaf, yna defnyddiwch nhw i helpu i gynllunio eich atebion. Gwnewch rai rhestrau i gymharu gwahanol bwyntiau, ac yna ceisiwch ateb eto heb unrhyw nodiadau. Mae'n ffordd dda o ddarganfod beth sydd angen i chi ganolbwyntio arno'n fwy.

Astudio mewn grŵp

Gall astudio gyda'ch ffrindiau fod yn ddefnyddiol iawn! Ceisiwch egluro pethau heb edrych ar eich nodiadau i brofi eich cof a'ch dealltwriaeth. Mae'n ffordd hwyliog o gwis eich gilydd a dysgu gyda'ch gilydd.

Mapiau meddwl

Mae mapiau meddwl yn ffordd wych o gysylltu syniadau. Ychwanegwch rai lliwiau a lluniau i'ch helpu i gofio'r wybodaeth yn well. Gall lluniadu diagramau fod yn ddefnyddiol hefyd ar gyfer cofio prosesau neu gylchredau. Ond peidiwch â gwneud map meddwl yn unig a'i adael yno. Rhowch ddefnydd iddo! Profwch eich hun ar yr hyn y gallwch chi ei gofio. Ceisiwch ei ail-greu heb edrych ar eich nodiadau.

Arholiadau ar-lein

Arholiadau ar-lein

Ar gyfer asesiadau ar-lein, ni fyddwch yn sefyll papur dan amodau arholiad, ond bydd dal angen i chi adolygu. Mae'n dal yn bwysig datblygu ymwybyddiaeth fanwl o'r pwnc. 

Mae’n debygol y bydd gennych ddyddiadau cau ac amser gwahanol rhwng derbyn arholiad a gorfod cyflwyno’ch ymateb. Gwnewch yn siŵr eich bod yn gwybod faint o arholiadau sydd ar-lein a beth yw eu fformat. Mae angen i chi wybod pryd y cânt eu rhyddhau a pha mor hir sydd gennych i'w cwblhau.

 • Gwiriwch eich technoleg
  • Os oes gennych chi asesiadau ar-lein, gwiriwch yr holl ofynion technoleg ymlaen llaw:
   • A oes angen i chi osod unrhyw feddalwedd?
   • A oes angen i chi addasu unrhyw osodiadau ar eich dyfais?
   • Oes gennych chi gysylltiad rhyngrwyd cryf?
   • Ydych chi'n gwybod beth i'w wneud os oes gennych chi broblemau technolegol?

Os oes angen help arnoch gyda'ch technoleg, cysylltwch â Gwasanaethau Gwybodaeth.

 • Darllenwch y cyfarwyddiadau
  • Gwnewch eich ymchwil o flaen llaw - beth yw'r drefn/fformat/hyd yr arholiad ayyb.
  • Gwnewch yn siŵr eich bod yn glir faint o gwestiynau sydd angen i chi eu hateb. Os yw'r cwestiynau'n cael eu rhannu'n gwestiynau lluosog, gwiriwch a oes rhaid i chi ateb unrhyw un o'r is-gwestiynau neu'r cyfan ohonynt. 

Ysgrifennu mewn arholiad

Geiriau tasg: beth mae'r cwestiwn arholiad yn gofyn i mi ei wneud? - ffeithlun (PDF)

Nid yw ysgrifennu mewn arholiadau yr un peth ag ysgrifennu traethodau ar gyfer aseiniadau cwrs. Gydag aseiniadau mae'n hanfodol ystyried holl fanylion ysgrifennu llyfryddiaeth a materion cyfeirio cysylltiedig. Mewn arholiad ni fyddwch yn gallu gwneud hyn oni bai ei fod yn llyfr agored neu arholiad wedi'i weld, lle gwelwch y cwestiynau cyn yr arholiad. Yn yr achosion hynny efallai y bydd angen cynnwys deunydd ychwanegol, ond bydd hynny'n dibynnu i raddau helaeth ar reolau'r arholiad ei hun.

 • Mae angen i chi ystyried arddull traethawd wedi'i addasu ar gyfer ysgrifennu mewn arholiadau
 • Nid oes gennych amser i ystyried holl fanylion traethawd ar brosesydd geiriau
 • Mae angen i chi ysgrifennu gydag eglurder, effaith ac uniongyrchedd
 • Dechreuwch gynllunio gyda'r prif gorff
 • Ewch yn ôl i gynllunio datganiad rhagarweiniol byr
 • Peidiwch â chynllunio’r casgliad, ond cofiwch:
 • cwblhewch eich paragraff olaf pan fydd gennych ddeg munud ar ôl
 • ysgrifennu datganiad cloi pan fydd gennych bum munud ar ôl

Pethau eraill i'w nodi:

 • Ysgrifennwch yn glir ac yn ddarllenadwy.
 • Ysgrifennwch ar bob llinell arall o'r llyfryn ateb i osgoi gorlenwi'r dudalen gyda geiriau sy'n gorgyffwrdd.
 • Ysgrifennwch o fewn terfynau'r hyn rydych chi'n ei wybod.
 • Crëwch gynllun sgerbwd byr ar y cwestiwn ar y dechrau. Ni ddylai hyn gymryd mwy na thri i bum munud. Bydd yn caniatáu ichi weithio yn unol â chynllun a pharhau i ganolbwyntio ar y cwestiwn.
 • Mewn perthynas â’r prif bwyntiau damcaniaethol yr ydych wedi’u nodi trwy gynnwys modiwl a chanlyniadau dysgu, meddyliwch am ychydig o bwyntiau neu sefyllfaoedd y gellid eu defnyddio fel enghreifftiau ymarferol.

Mae ateb arholiad da yn dangos dealltwriaeth gyffredinol o'r materion a sut maent yn gweithio'n ymarferol

Pethau i’w cynnwys mewn cynllun ateb arholiad: defnyddiwch ffurf nodyn yn unig ac nid brawddegau llawn:

Rhagymadrodd

 • Prif ddehongliad y cwestiwn
 • Ffocws penodol

Prif gorff

 • *pwnc (gwnewch yn siŵr bod ganddo berthynas glir â’r mater)
 • *brawddegau byr, clir i ddiffinio a thrafod y pwyntiau allweddol
 • * enghreifftiau, os oes angen
  • *Dylid ailadrodd y broses hon ar gyfer pob paragraff a gynhwysir
 • Peidiwch â chynllunio casgliad, ond pan mai dim ond pum munud sydd gennych ar ôl, gorffennwch y paragraff rydych chi'n ei ysgrifennu ac ysgrifennwch ddatganiad crynhoi byr i'w gloi. Bydd hyn yn sicrhau bod gennych draethawd cyflawn.

Yr her ugain munud 

 • Gwnewch yn siŵr eich bod wedi nodi ystod o gwestiynau, gan gynnwys rhai rydych chi'n gyfarwydd ac yn gyfforddus â nhw - a rhai nad ydych chi'n gyfarwydd ac yn anghyfforddus â nhw.
 • Dechreuwch gyda chwestiwn cyfarwydd a lluniwch gynllun ffurf nodiadau mewn tua 20 munud.
 • Symudwch ymlaen at gwestiynau gwahanol a chreu cynlluniau mewn 15, 10 a 5 munud yn olynol.
 • Parhewch i ymarfer nes eich bod yn gyfforddus â chreu cynlluniau traethawd ar ystod o brif gwestiynau ar gyfer modiwl penodol.
 • Gwnewch yn siŵr eich bod chi'n gwneud hyn gyda chwestiynau anoddach hefyd, fel eich bod chi'n barod ar gyfer pob posibilrwydd.
 • Gwiriwch gynnwys modiwlau ar gyfer y flwyddyn gyfredol, o ran nodau, canlyniadau dysgu a chynnwys gwirioneddol.

Gwahanol fathau o gwestiynau arholiad

Arholiadau Arddull Traethawd

Mae'r arholiadau hyn fel arfer yn cynnig detholiad o gwestiynau, pob un yn gofyn am ymatebion ar ffurf traethawd i arddangos eich gwybodaeth a'ch dealltwriaeth. Ategwch eich pwyntiau gyda thystiolaeth, strwythurwch eich atebion yn dda, a chyfathrebu'n glir ac yn rhesymegol. Cadw at unrhyw derfynau geiriau neu gyfarwyddiadau a ddarperir.

Arholiadau Ateb Byr (Short answer questions)

Mae cwestiynau atebion byr, fel y mae'r enw'n awgrymu, yn gofyn am ymatebion ysgrifenedig cryno sydd fel arfer yn amrywio o frawddeg i ddau baragraff. Mae'r cwestiynau hyn wedi'u cynllunio i asesu eich gwybodaeth a'ch dealltwriaeth o bwnc penodol. Yn wahanol i gwestiynau amlddewis (gweler isod) sy'n profi adnabyddiaeth ac adalw, mae cwestiynau atebion byr yn gofyn am ymatebion manylach, mwy penodol. Fe'u defnyddir yn aml i werthuso dealltwriaeth, y gallu i gymhwyso gwybodaeth, a sgiliau meddwl yn feirniadol. Mewn arholiadau atebion byr, mae'n debygol y bydd gennych nifer o gwestiynau i'w hateb. Neilltuwch fwy o amser i gwestiynau gyda marciau uwch, gan wneud yn siŵr eich bod yn darparu digon o fanylion. Mewn arholiadau ateb byr, mae'n debygol y bydd gennych nifer o gwestiynau i'w hateb. Neilltuwch fwy o amser i gwestiynau gyda marciau uwch, gan sicrhau eich bod yn darparu digon o fanylion.

Arholiadau Amlddewis (Multiple Choice Questions/MCQs)

Yn nodweddiadol, mae pob cwestiwn yn gyfartal o ran marciau. Fodd bynnag, mae'n anochel y bydd rhai cwestiynau'n cymryd mwy o amser i'w hateb nag eraill.

 • Adolygwch cyn yr arholiad.
 • Darllenwch y cyfarwyddiadau yn ofalus.
 • Drallenwch drwy'r holl gwestiynau yn gyflym, gan ateb y rhai rydych chi'n hyderus amdanyn nhw yn gyntaf, a gadewch y rhai anoddaf yn nes ymlaen.
 • Ceisiwch feddwl am yr ateb cyn edrych ar y dewisiadau sydd ar gael.

Fformiwlâu a Hafaliadau

Ysgrifennwch unrhyw gyfrifiadau neu gyfrifon yn glir ac yn rhesymegol. Os byddwch yn rhedeg allan o amser ac yn methu â chwblhau'r atebion, ysgrifennwch y fformiwlâu y byddech wedi'u defnyddio i'w cyrraedd.

Dysgu cynhwysol

Dysgu cynhwysol

Os oes gennych gyflwr iechyd hirsefydlog neu wahaniaeth dysgu penodol, gallwn gynnig cyngor i chi ar dechnoleg galluogi a threfniadau arholiadau unigol fel y gallwch gyrraedd eich llawn botensial a chael y canlyniadau da yr ydych yn eu haeddu.

Os hoffech ragor o wybodaeth am ein darpariaeth ar gyfer myfyrwyr ag anableddau neu os oes gennych gwestiynau penodol, ewch i dudalen we Gwasanaeth Hygyrchedd neu cysylltwch â ni drwy:

E-bost: hygyrchedd@aber.ac.uk 

Gall ein tîm o gynhorwyr hygyrchedd eich cynghori ar y mathau o dystiolaeth sydd ei hangen arnoch i gael mynediad at ddarpariaeth benodol yn y Brifysgol.

Os ydych yn credu bod gennych wahaniaeth dysgu fel dyslecsia/dyscalcwlia gallwn hefyd gynnig asesiad sgrinio rhagarweiniol i chi. Byddwn yn rhoi cyngor i chi ar unwaith ac yn dweud wrthych a ydym yn meddwl y dylech fynd ymlaen i gael Asesiad Seicolegydd Addysg mwy ffurfiol. Gallwn eich helpu i drefnu hyn.

Cyngor Undeb Myfyrwyr

Mae Llacio Straen Arholiadau yn Aber yn ddigwyddiad wythnos o hyd, sy'n rhoi cyfle i fyfyrwyr gael hwyl ac ymlacio rhywfaint. Gall cyfnodau arholiadau ac asesu fod yn adeg eithriadol o brysur i lawer o fyfyrwyr.

Rydym am sicrhau eich bod yn cael y cymorth sydd ei angen arnoch yn ystod y cyfnod hwn, a dyna pam rydym yn gweithio mewn partneriaeth â'r Brifysgol i'ch cynorthwyo gyda gwybodaeth, gweithgareddau a digwyddiadau.

Mwy o wybodaeth: Gwaredu Straen Arholiadau Aber