Llety Haf

Ydych chi’n chwilio am rywle i fyw dros yr haf? Does dim angen chwilio ymhellach oherwydd rydym yn darparu llety yn y Brifysgol yn ystod y cyfnod hwn. Felly os ydych chi’n byw yn y neuaddau ar hyn o bryd ac eisiau estyn eich arhosiad neu, os ydych chi’n byw mewn tŷ yn y sector preifat ar hyn o bryd yna mae’r llety haf ar gael i chi!

Bydd ceisiadau ar gyfer llety haf ar agor o 09.00yb ar ddydd Llun 23ain Ebrill 2018 (gwelwch isod am wybodaeth pellach) a bydd llety haf y brifysgol ar gyfer 2018 ar gael yng Cwrt Mawr Band Pris 2 (sef neuadd hunanarlwyo gydag ystafelloedd sengl). Y pris bob wythnos fydd £85.40 (£12.20 cyfradd nosweithiol) yn cynnwys ynni, y we/cyswllt, diwifr a lefel uchel o yswiriant cynnwys personol ac Aelodaeth Blatinwm yn RHAD AC AM DDIM yn y Ganolfan Chwaraeon er budd eich iechyd a'ch lles.

Bydd llety haf y Brifysgol ar gael i fyfyrwyr cofrestredig Prifysgol Aberystwyth (PA) yn unig rhwng dydd Gwener Mehefin 22ain 2018* a dydd Gwener Awst 31ain 2018.

*noder fod y dyddiad hwn yn dibynnu a ydych yn byw yn llety’r Brifysgol ar hyn o bryd neu yn y sector preifat – gweler isod am fanylion pellach.

 

Am fanylion pellach am lety haf, gweler isod:

Sut i Wneud Cais

Mae ceisiadau ar agor o 09:00yb ar ddydd Llun 23ain Ebrill 2018.

I ofyn am lety ar gyfer yr haf bydd angen cwblhau ffurflen gais ar-lein:

1. Mewngofnodwch i’r Porth Llety fel 'Myfyriwr Cyfredol’  gan ddefnyddio eich enw defnyddiwr Aberystwyth a’ch cyfrinair.

2. Dewiswch 'Llety Prifysgol Aberystwyth – Haf 2018'.

3. Dewiswch y botwm 'Ffurflen Gais Llety’ a dilynwch y cyfarwyddiadau ar gyfer dewis y dyddiadau ar gyfer eich llety.

Noder:

1. Cynigir ystafelloedd ar sail y cyntaf i’r felin yn ôl y dyddiad a’r amser y byddwch yn cyflwyno eich ffurflen gais am lety ar-lein yn llwyddiannus. Rhoddir blaenoriaeth i fyfyrwyr fydd yn parhau i astudio yn ystod yr haf. 

2. Ein nod fydd neilltuo lle gyda’i gilydd i fyfyrwyr fydd yn aros am yr un cyfnod. Yn anffodus, ni allwn hwyluso ceisiadau i ffrindiau fyw gyda’i gilydd.

3. Ni fydd ceisiadau ar gyfer llety haf yn cael eu hystyried os oes gennych ddyled am lety gyda PA neu os ydych wedi cael eich gwahardd o Neuaddau Prifysgol Aberystwyth yn ystod cyfnod eich trwydded ar gyfer y tymor. 

4. Bydd ymgeiswyr llwyddiannus ac aflwyddiannus yn cael gwybod yn yr wythnos sy’n dechrau dydd Llun 30ain Ebrill 2018, neu cyn hynny. Felly, a wnewch barhau i edrych ar eich cyfrif e-bost PA yn rheolaidd. 

5. Bydd ymgeiswyr llwyddiannus yn derbyn cynnig o lety haf trwy e-bost a fydd yn cynnwys manylion ynglŷn â sut i gwblhau’r Pecyn Trwydded Llety Haf erbyn y dyddiad a nodir. Ni chewch hawl mynediad i lety haf heb ichi gwblhau’r pecyn trwydded hwn yn llwyddiannus.

6. Rhoddir cyfle i ymgeiswyr aflwyddiannus gael eu gosod ar restr aros ar gyfer lle gwag.

Beth yw fy opsiynau os ydw i'n graddio eleni?

Ni fyddwch bellach yn fyfyriwr cofrestredig.

Os nad ydych yn fyfyriwr cofrestredig PA gallwch gysylltu â’r Swyddfa Gynadleddau ar conferences@aber.ac.uk neu ar 01970 621960 a fydd yn gallu eich helpu. Fel arall, gallwch weld a oes ystafelloedd ar gael mewn gwestai/Gwely a Brecwast lleol. 

 

Pryd gallaf symud i lety haf?

A ydych yn byw yn llety’r brifysgol ar hyn o bryd?

Os ydych yn byw yn llety’r brifysgol ar hyn o bryd a bod eich Cytundeb Trwydded yn dod i ben ar ddydd Gwener Mehefin 22ain 2018 bydd llety haf ar gael i chi o’r dyddiad hwn. 

Byddwn yn cysylltu â chi yn yr wythnos sy’n cychwyn 28ain Mai 2018 i roi manylion pellach i chi ynglŷn â’r dyddiad penodol y bydd angen ichi symud allan o’ch ystafell yn ystod y tymor i’ch ystafell haf. Serch hynny, mae’n bosibl y bydd angen i chi symud ar unrhyw adeg o ddydd Gwener 22ain Mehefin 2018. Gallwch barhau yn eich ystafell bresennol tan i ni roi gwybod i chi am y dyddiad symud. Cynghorir chi i bacio cyn yr amser hwn!

Byddwn yn codir tâl ar raddfa’r haf arnoch o £85.40 bob wythnos (£12.20 cyfradd nosweithiol) o ddydd Gwener Mehefin 22ain 2018.  

Os ydych yn byw yn llety’r brifysgol ar hyn o bryd a bod eich Cytundeb Trwydded yn dod i ben ddydd Gwener Mehefin 29ain 2018 bydd llety haf ar gael i chi o’r dyddiad hwn. Noder y bydd gofyn i chi symud i’ch ystafell haf ddydd Gwener Mehefin 29ain 2018.

Byddwn yn codir tâl ar raddfa’r haf arnoch o ddydd Gwener Mehefin 29ain 2018.  

Bydd rhagor o fanylion ynglŷn â symud i’ch llety haf yn cael eu hanfon atoch drwy e-bost cyn ichi symud, felly cadwch olwg ar eich cyfrif e-bost PA. 

A ydych yn byw yn llety’r sector preifat ar hyn o bryd?

Os ydych yn byw yn y sector preifat ar hyn o bryd, bydd llety haf ar gael i chi o 10.00yb ar ddydd Mercher Mehefin 27ain 2018. Yn anffodus, ni allwn gynnig llety haf i chi cyn y dyddiad hwn.

Fe’ch cynghorwn i gadarnhau’r dyddiad y daw eich cytundeb tenantiaeth i ben er mwyn ichi wybod pryd i adael eich llety presennol gan mae’n bosibl y bydd raid i chi ystyried llety arall (e.e. gwesty, Gwely a Brecwast, ffrindiau) tan y bydd llety haf y brifysgol ar gael i chi. 

A oes raid aros am gyfnod penodol?

Rhaid aros am o leiaf un mis.

Tan ba bryd y bydd llety haf ar gael?

Bydd llety haf ar gael tan 10.00yb ar ddydd Gwener Awst 31ain 2018.

Byddwch yn derbyn rhagor o fanylion ynglŷn â’r trefniadau symud allan wrth ichi gyrraedd.

Beth os ydw I hefyd yn mynd i fod yn byw mewn llety prifysgol ar gyfer blwyddyn academaidd 2018/19?

Os ydych wedi sicrhau lle yn llety haf y brifysgol tan 31ain Awst 2018 ac hefyd wedi sicrhau lle yn llety’r brifysgol ar gyfer 2018/19, cewch barhau i fyw gyda ni tan fydd eich llety adeg-tymor yn barod.  I wneud hyn bydd angen i chi gysylltu â’r Swyddfa Llety drwy anfon e-bost i llety@aber.ac.uk dim hwyrach na 1af Awst 2018 er mwyn i ni wirio argaeledd.

Noder:

1. Os nad ydych yn cysylltu â ni erbyn y dyddiad hwn, yna ni fyddwn yn gallu rhoi llety prifysgol i chi ar ôl 31ain Awst 2018 a bydd angen i chi adael llety haf y brifysgol. Y cynharaf y byddwch yn gallu symud i mewn i’ch ystafell adeg-tymor bydd 10.00yb ar ddydd Gwener 21ain Medi 2018, sef dechrau eich Cytundeb Trwydded Llety tymor.

2. Os bydd eich cais yn llwyddiannus, yna bydd y nosweithiau ychwanegol rhwng yr 31ain Awst-21ain Medi, 2018 yn cael ei ychwanegu at unrhyw gynllun taliad a sefydlwyd gennych. Fel arall, os yw eich ffioedd llety haf wedi cael eu talu ymlaen llaw, yna bydd hefyd angen i chi dalu ar gyfer nosweithiau ychwanegol o flaen llaw.

3. Os bydd eich cais yn llwyddiannus, nid ydyn yn gallu darparu’r dyddiad y byddwch yn gallu symud o’ch ystafell haf i mewn i’ch ystafell adeg-tymor tan yn nes at yr amser. Fodd bynnag, bydd yn ofynol i chi fod ar gael i symud unrhyw adeg rhwng 31ain Awst-21ain Medi 2018 a gellir ei roi byr rybudd i gwblhau’r symudiad hwn.

4. Os bydd eich cais yn llwyddiannus y dyddiad y byddwch yn symud i mewn i’ch ystafell adeg-tymor yw’r dyddiad y byddwch yn dechrau talu’r ffioedd llety 2018/19 ar gyfer yr ystafell honno. Cyfeiriwch at y Ffioedd Llety ar gyfer 2018/19.

Sut mae talu am lety haf?

Fel rhan o’ch Pecyn Trwydded Llety, gofynnir ichi sefydlu cynllun talu er mwyn talu am eich ffioedd llety haf. Os oes gennych gwestiynau ynghylch talu ffioedd, cysylltwch â’r Swyddfa Ffioedd Myfyrwyr ar 01970 621583, neu ffioedd@aber.ac.uk. 

A fydd angen imi dalu blaendal?

Gofynnir am flaendal o £100 i sicrhau llety haf sy’n daladwy wrth ichi gwblhau eich pecyn trwydded.

Os ydych yn byw yn llety’r brifysgol ar hyn o bryd, byddwn yn parhau i ddefnyddio eich blaendal tymor yn ystod yr haf. Os yw eich blaendal yn llai na £100 bellach, gofynnir ichi ychwanegu at y taliad.

Ceir manylion am ad-dalu blaendal yn y Cytundeb Trwydded Llety sydd ar gael yn y Llawlyfr i Breswylwyr.

A fydd Ymweliadau Cymunedol neu Archwiliadau Ystafell Wely yn ystod fy arhosiad?

Bydd Ymweliadau Cymunedol ac Archwiliadau Ystafell Wely yn parhau i gael eu cynnal trwy gydol yr Haf. Bydd yr holl Ymweliadau ac Arolygiadau ar gyfer myfyrwyr sy'n aros yn llety'r Haf yn cael eu cynnal ar ddydd Mercher 8fed o Awst 2018. Mae hyn yn cynnwys myfyrwyr sy'n aros yn y preswylfeydd canlynol:

Fferm Penglais Bloc 14

Cwrt Mawr J a K

Rosser G

Lon Hendre

PJM 163, 164, 165, 166

Gellir dod o hyd i ragor o wybodaeth am Ymweliadau Cymunedol ac Archwiliadau Ystafell Wely ar ein gwefan archwiliadau.