Llety Haf

Mae ceisiadau am lety haf bellach ar agor nawr!!

I gael holl ganllawiau a gwybodaeth y Brifysgol ar coronafeirws, gweler y cwestiynau cyffredin i fyfyrwyr.

* Mae Llety Haf ar gyfer 2020 yn cael ei adolygu'n barhaus oherwydd pandemig Coronafeirws ac mae'n amodol ar argaeledd.*

* * O ganlyniad i'r sefyllfa bresennol, gallai'r wybodaeth ar y wefan isod newid. * *

Ydych chi’n chwilio am rywle i fyw dros yr haf (Mehefin - Medi)? Os byddwch yn fyfyriwr cofrestredig ym Mhrifysgol Aberystwyth does dim angen chwilio ymhellach oherwydd rydym yn darparu llety ym Mhrifysgol Aberystwyth (PA) yn ystod y cyfnod hwn. Felly os ydych chi’n byw yn y neuaddau ar hyn o bryd ac eisiau estyn eich arhosiad, neu os ydych chi’n byw mewn tŷ yn y sector preifat ar hyn o bryd, yna mae’r llety haf ar gael i chi!

Bydd ceisiadau ar gyfer llety haf ar agor nawr (gweler isod am wybodaeth bellach). Bydd llety haf y Brifysgol ar gyfer 2020 ar gael yn Cwrt Mawr Band Pris 2 (sef neuadd hunanarlwyo gydag ystafelloedd sengl). Y pris wythnosol fydd £85.40 (cyfradd nosweithiol £12.20) yn cynnwys ynni, y we/cyswllt diwifr, a lefel uchel o yswiriant cynnwys personol yswiriant cynnwys personol ac Aelodaeth Blatinwm yn RHAD AC AM DDIM yn y Ganolfan Chwaraeon er budd eich iechyd a'ch lles.

Bydd llety haf y Brifysgol ar gael i fyfyrwyr cofrestredig Prifysgol Aberystwyth (PA) yn unig rhwng dydd Gwener 19 Mehefin 2020 a dydd Mercher 30 Medi 2020.

Sut i Wneud Cais

Mae ceisiadau ar agor o 09:00yb ar ddydd Mercher 29 Ebrill 2020.

I ofyn am lety ar gyfer yr haf bydd angen cwblhau ffurflen gais ar-lein:

  1. Mewngofnodwch i’r Porth Llety fel 'Myfyriwr Presennol’ gan ddefnyddio eich enw defnyddiwr Aberystwyth a’ch cyfrinair.
  2. Dewiswch 'Llety Prifysgol Aberystwyth – Haf 2020'.
  3. Dewiswch y botwm 'Ffurflen Gais Llety’ a dilynwch y cyfarwyddiadau ar gyfer dewis y dyddiadau ar gyfer eich llety.

Noder:

  • Cynigir ystafelloedd ar sail y cyntaf i’r felin yn ôl y dyddiad a’r amser y byddwch yn cyflwyno eich ffurflen gais am lety ar-lein yn llwyddiannus. Rhoddir blaenoriaeth i fyfyrwyr fydd yn parhau i astudio yn ystod yr haf. 
  • Ein nod fydd neilltuo lle gyda’i gilydd i fyfyrwyr fydd yn aros am yr un cyfnod. Yn anffodus, ni allwn hwyluso ceisiadau i ffrindiau fyw gyda’i gilydd.
  • Ni fydd ceisiadau ar gyfer llety haf yn cael eu hystyried os oes gennych ddyled am lety gyda PA neu os ydych wedi cael eich gwahardd o Neuaddau PA yn ystod cyfnod eich trwydded ar gyfer y tymor. 
  • Bydd ymgeiswyr llwyddiannus ac aflwyddiannus yn cael gwybod yn yr wythnos sy’n dechrau dydd Llun, 11 Mai 2020, neu cyn hynny. Felly, gofynnwn i chi barhau i edrych ar eich cyfrif e-bost PA yn rheolaidd. 
  • Bydd ymgeiswyr llwyddiannus yn derbyn cynnig o lety haf trwy e-bost a fydd yn cynnwys manylion ynglŷn â sut i gwblhau’r Pecyn Trwydded Llety Haf erbyn y dyddiad a nodir. Ni chewch hawl mynediad i lety haf heb ichi gwblhau’r pecyn trwydded hwn yn llwyddiannus.
  • Rhoddir cyfle i ymgeiswyr aflwyddiannus gael eu gosod ar restr aros ar gyfer lle gwag.

Beth yw fy opsiynau os ydw i'n graddio eleni?

Ni fyddwch bellach yn fyfyriwr cofrestredig.

Os nad ydych yn fyfyriwr cofrestredig PA gallwch gysylltu â’r Swyddfa Llety ar llety@aber.ac.uk neu ar 01970 622900 (opsiwn 4) a fydd yn gallu eich helpu. Fel arall, gallwch weld a oes ystafelloedd ar gael mewn gwestai/Gwely a Brecwast lleol. 

 

Pryd gallaf symud i lety haf?

A ydych yn byw yn llety’r PA ar hyn o bryd?

Os ydych yn byw yn llety’r PA ar hyn o bryd a bod eich Cytundeb Trwydded yn dod i ben am 10.00yb dydd Gwener 19eg Mehefin 2020 bydd llety haf ar gael i chi symud i mewn o 09.00yb dydd Mercher 17eg Mehefin 2020Fe gewch chi o 09.00yb dydd Mercher 17eg Mehefin 2020 tan 10.00yb dydd Gwener 19eg Mehefin 2020 i gwblhau'ch symudiad.

Byddwn yn codir tâl ar raddfa’r haf arnoch o £85.40 bob wythnos (£12.20 cyfradd nosweithiol) o ddydd Gwener 19eg Mehefin 2020.  

Os ydych yn byw yn llety’r PA ar hyn o bryd a bod eich Cytundeb Trwydded yn dod i ben am 10.00yb dydd Gwener Mehefin 26ain 2020 bydd llety haf ar gael i chi symud i mewn o 09.00yb dydd Mercher 24ain Mehefin 2020.  Fe gewch chi o 9.00yb dydd Mercher 24ain Mehefin 2020 tan 10.00yb dydd Gwener 26ain Mehefin 2020 i gwblhau'ch symudiad.

Byddwn yn codir tâl ar raddfa’r haf arnoch o £85.40 bob wythnos (£12.20 cyfradd nosweithiol) o ddydd Gwener 26ain Mehefin 2020. 

Sylwch, am 10.00yb ar ddyddiad diwedd eich trwydded, na fyddwch yn gallu cael mynediad i'ch llety amser tymor gan ddefnyddio'ch Cerdyn Aber.

A ydych yn byw yn llety’r sector preifat ar hyn o bryd?

Os ydych yn byw yn y sector preifat ar hyn o bryd, bydd llety haf ar gael i chi o 10.00yb dydd Mercher Mehefin 19eg 2020. Yn anffodus, ni allwn gynnig llety haf i chi cyn y dyddiad hwn. Rydym yn cynghori eich bod yn gwirio dyddiad diwedd eich cytundeb tenantiaeth er mwyn i chi wybod pryd bydd rhaid i chi adael eich llety presennol oherwydd efallai y bydd angen i chi ystyried llety arall (ee gwesty, B & B, ffrindiau) nes bod llety haf y PA ar gael i chi.

A oes raid aros am gyfnod penodol?

Isafswm hyd yr arosiad yw 3 wythnos.

Tan ba bryd y bydd llety haf ar gael?

Bydd llety haf ar gael tan 10.00yb ar ddydd Mercher Medi 30ain 2020.

Byddwch yn derbyn rhagor o fanylion ynglŷn â’r trefniadau symud allan wrth ichi gyrraedd.

Beth os ydw i hefyd yn mynd i fod yn byw mewn llety PA ar gyfer y flwyddyn academaidd 2020/21? A allaf aros tan bod fy llety tymor yn barod i mi symud i mewn?

Mae ein Cytundeb Trwydded Llety tymor 2020/21 yn dechrau dydd Gwener 18fed Medi 2020.

Os ydych wedi sicrhau lle mewn llety haf PA a hefyd wedi sicrhau lle mewn llety PA ar gyfer blwyddyn academaidd 2020/21, yna gallwch barhau i fyw gyda ni nes bydd eich llety tymor ar gael yn syml trwy ddewis y dyddiadau priodol ar y ffurflen gais e.e. 19/06/2020 - 18/09/2020 neu 26/06/2020 - 18/09/2020.

Sut mae talu am lety haf?

Fel rhan o’ch Pecyn Trwydded Llety, gofynnir ichi sefydlu cynllun talu er mwyn talu am eich ffioedd llety haf. Os oes gennych gwestiynau ynghylch talu ffioedd, cysylltwch â’r Swyddfa Ffioedd Myfyrwyr ar 01970 621583, neu ffioedd@aber.ac.uk

A fydd angen imi dalu blaendal?

Gofynnir am flaendal o £100 i sicrhau llety haf sy’n daladwy wrth ichi gwblhau eich pecyn trwydded.

Os ydych yn byw yn llety PA ar hyn o bryd, byddwn yn parhau i ddefnyddio eich blaendal tymor yn ystod yr haf. Os yw eich blaendal yn llai na £100 bellach, gofynnir ichi ychwanegu at y taliad.

Ceir manylion am ad-dalu blaendal yn y Cytundeb Trwydded Llety sydd ar gael yn y Llawlyfr i Breswylwyr.

A fydd unrhyw Arolygiadau yn ystod fy arhosiad?

Bydd arolygiadau cymunedol ac ystafell wely yn parhau i gael eu cynnal trwy gydol yr haf gyda manylion pellach yn cael eu hanfon atoch gan y Tîm Rheoli Bywyd Campws. Mae rhagor o wybodaeth ynglŷn ag ymweliadau cymunedol ac arolygiadau ystafell wely i'w gweld ar ein gwefan.