Cyllid

Cyfleoedd Cyllido PhD i Ddechreuwyr yn 2021/22

Ysgoloriaeth Ymchwil y Coleg Cymraeg Cenedlaethol

Cloriannu’r berthynas rhwng ymdrechion adfywio iaith a strategaethau datblygu economaidd cyfoes

Gwahoddir ceisiadau ar gyfer yr ysgoloriaeth PhD uchod a gaiff ei goruchwylio ar y cyd rhwng Adran Gwleidyddiaeth Ryngwladol ac Ysgol Fusnes Prifysgol Aberystwyth i gychwyn 21 Medi 2020. Disgwylir y bydd yr ymgeisydd llwyddiannus wedi cwblhau gradd israddedig (isafswm dosbarth 2:1) ynghyd â gradd meistr cyn dechrau ar y ddoethuriaeth.  Mae’r ysgoloriaeth yn cynnwys ffioedd a chynhaliaeth dros gyfnod o 3 blynedd.

Manylion pellach yma.

Cyllidir yr ysgoloriaeth gan y Coleg Cymraeg Cenedlaethol a cheir manylion am weithgaredd y Coleg ar www.colegcymraeg.ac.uk.  

Y dyddiad cau ar gyfer derbyn ceisiadau ar gyfer yr ysgoloriaeth yw 12.00 (canol dydd) 31 Gorffennaf 2020.

Ysgoloriaethau Cyffredinol DTP Cymru yr ESRC

Mae Adran Gwleidyddiaeth Ryngwladol Prifysgol Aberystwyth, gyda chefnogaeth Partneriaeth Hyfforddi Ddoethurol Cymru ESRC, yn gwahodd ceisiadau ar gyfer astudiaethau PhD gyda phosibilrwydd o ddyfarniad llawn trwy Ysgoloriaeth ESRC. Bydd yr ysgoloriaeth yn dechrau fis Hydref 2021 ar sail +3 neu 1+3.

Gwahoddir ceisiadau gan ymgeiswyr eithriadol sydd â gradd dosbarth cyntaf neu radd ail ddosbarth uchel gref, neu radd Meistr briodol. Mae amrywiaeth a chydraddoldeb yn bwysig i’r Brifysgol ar bob lefel ac anogir ceisiadau o bob rhan o’r gymuned, waeth bynnag am oedran, anabledd, rhyw, hunaniaeth o ran rhywedd, statws priodasol a phartneriaeth sifil, beichiogrwydd a mamolaeth, hil, crefydd neu gred a chyfeiriadedd rhywiol. Yn unol â’n hymrwymiad i gefnogi a hyrwyddo cydraddoldeb, amrywiaeth a chynhwysiant, ac er mwyn cynyddu nifer yr unigolion a ddenir o grwpiau nad oes ganddynt gynrychiolaeth ddigonol ar hyn o bryd, anogir a chroesawir yn enwedig geisiadau gan ymgeiswyr Prydeinig Du, Prydeinig Asiaidd, lleiafrifoedd ethnig Prydeinig a phobl Brydeinig sy’n gymysg eu hil.

Rydym yn croesawu ceisiadau i astudio’n llawn amser ac yn rhan amser, ac mae ysgoloriaethau ymchwil ar gael fel un ai ‘1+3’ (h,y. un flwyddyn lawn amser o radd Meistr hyfforddiant ymchwil cyn tair blynedd o astudiaeth Ddoethurol lawn amser, neu’r cymhwyster rhan amser cyfatebol), neu ‘+3’ (h.y. tair blynedd o astudiaeth ddoethurol llawn amser neu’r cymhwyster rhan amser cyfatebol), yn ddibynnol ar anghenion yr ymgeisydd.’

Am fanylion pellach am sut i ymgeisio i astudio doethuriaeth yn Aberystwyth cysylltwch â Dr Charalampos Efstathopoulos (che15@aber.ac.uk), Cyfarwyddwr Astudiaethau i Raddedigion yn yr Adran Gwleidyddiaeth Ryngwladol.

Croesewir ceisiadau erbyn 12.00 (canol dydd) (GMT) ar 3 Chwefror 2021.

Manylion pellach am Ysgoloriaethau Cyffredinol DTP Cymru yr ESRC

Gwobrau ‘agored’ yw’r ysgoloriaethau hyn. Gellir lleoli prosiectau mewn unrhyw faes o wleidyddiaeth ryngwladol lle gall yr Adran ddarparu goruchwyliaeth arbenigol. Dylai ymgeiswyr ystyried mynd at ddarpar oruchwyliwr cyn cyflwyno eu cais i gadarnhau bod gallu goruchwylio priodol yn y Brifysgol ac i drafod y cais drafft. Gellir dod o hyd i wybodaeth am ddiddordebau ymchwil ein staff ar dudalennau gwe'r Adran. Mae disgrifiadau byr o bob llwybr achrededig ar gael ar wefan DTP ESRC Cymru. Efallai y bydd y cynullydd llwybr ar gyfer y llwybr Gwleidyddiaeth a Chysylltiadau Rhyngwladol, Dr Charalampos Efstathopoulos (che15@aber.ac.uk), yn gallu eich cynghori.

Beth fydd yr Ysgoloriaeth Ymchwil yn ei chynnwys?

Mae’r ysgoloriaethau ymchwil yn dechrau ym mis Hydref 2021 a byddant yn talu am eich ffioedd dysgu yn ogystal â grant cynhaliaeth (£ 15,285 y flwyddyn yn 2020/21 ar gyfer myfyrwyr amser llawn, a ddiwedderir bob blwyddyn); ac mae’n cynnwys mynediad at Grant Cymorth Hyfforddiant Ymchwil ychwanegol, er y gall elfen o’r gronfa hon gael ei ‘chyfuno’ gan alw am geisiadau ar wahân o 2021 ymlaen. Mae cyfleoedd a buddion eraill ar gael i ddeiliaid ysgoloriaeth ymchwil, gan gynnwys lwfans gwaith maes tramor (os yw'n berthnasol), cyfleoedd ar gyfer interniaethau, ymweliadau sefydliadol tramor a grantiau bach eraill.

Pwy all ymgeisio? 

Mae ysgoloriaethau yr ESRC yn hynod gystadleuol, dylai fod gan ymgeiswyr gefndir academaidd rhagorol yn y gwyddorau cymdeithasol, gan feddu ar radd dosbarth 1af neu radd gref yn uchel yn yr 2il ddosbarth; bydd ceisiadau gan y rhai sydd hefyd â gradd Meistr hyfforddiant ymchwil perthnasol (neu gefndir cyfatebol mewn hyfforddiant ymchwil) yn cael eu hystyried ar gyfer dyfarniad +3. Mae ysgoloriaethau ymchwil DTP Cymru ar gael i fyfyrwyr yma ym Mhrydain ac yn rhyngwladol (yn cynnwys UE ac AEE). Mae’r ymgeiswyr i gyd yn gymwys i dderbyn dyfarniadau llawn sy’n cynnwys grant cynhaliaeth a ffioedd ar raddfa sefydliad ymchwil ym Mhrydain. Rhaid i fyfyrwyr fodloni gofynion cymhwysedd ysgoloriaethau ymchwil. I gael mwy o wybodaeth gweler gwefan UKRI. Bydd myfyrwyr llwyddiannus rhyngwladol llwyddiannus yn derbyn ysgoloriaethau ymchwil DTP Cymru lawn ac ni fydd gofyn iddynt dalu’r gwahaniaeth rhwng ffioedd Prydain a’r ffioedd rhyngwladol.

1 + 3 NEU +3?

Ac eithrio ysgoloriaethau ym maes Economeg, mae dyfarniadau ar gael naill ai ar sail 1 + 3 neu +3. Mae ysgoloriaeth 1 + 3 yn darparu cyllid am bedair blynedd (neu gyfwerth rhan-amser), gan gwblhau hyfforddiant ymchwil Meistr yn y flwyddyn 1af, ac yna cyllid ymchwil 3 blynedd ar gyfer PhD. Mae ysgoloriaeth +3 yn darparu cyllid ar gyfer yr astudiaeth ymchwil PhD tair blynedd yn unig (neu gyfwerth rhan-amser). 

Sut i wneud cais

Dylid cwblhau a chyflwyno ffurflen gais ar gyfer mynediad i astudiaeth ddoethurol ym Mhrifysgol Aberystwyth erbyn y dyddiad cau o 12.00 (canol dydd) 3 Chwefror 2020. Ni dderbynnir ceisiadau anghyflawn neu geisiadau a fydd yn cyrraedd ar ôl yr amser penodedig hwn.

Rhaid i'r cais gynnwys y dogfennau canlynol: 

1. Llythyr cyflwyniadol: Cyfeiriwch hwn at Dr Andrew Davenport. Rhaid i'r llythyr enwi'r ysgoloriaeth y gwnaed cais amdani. Rhaid iddo nodi'ch rhesymau a'ch cymhellion dros wneud cais i astudio ym Mhrifysgol Aberystwyth, a'r Llwybr Gwleidyddiaeth a Chysylltiadau Rhyngwladol; eich dealltwriaeth, a'ch disgwyliadau o astudio ar gyfer doethuriaeth; a'ch diddordebau academaidd yn gyffredinol, ac yn enwedig sut mae'r rhain yn gysylltiedig â'r disgrifiad o'r prosiect dan sylw. Ni ddylai'r llythyr eglurhaol fod yn fwy na dwy dudalen. Nodwch hefyd a ydych am wneud cais ar sail +3 neu 1 + 3.

2. Cymwysterau Academaidd / Proffesiynol: Lle bo hynny'n briodol, dylai hyn hefyd gynnwys prawf o Gymhwysedd Iaith Saesneg (lleiafswm 7.0 IELTS). 

3. Tystlythron: Mae pob cais yn gofyn am gyflwyno dau dystlythyr academaidd i gefnogi. Rhaid i ymgeiswyr fynd at ganolwyr eu hunain a chynnwys y tystlythyrau gyda'u cais.

4. Curriculum Vitae: Ni ddylai hwn fod yn hwy na dwy dudalen.

5. Cynnig Ymchwil: Ar gyfer ysgoloriaethau cydweithredol, dylai'r cynnig adeiladu'n uniongyrchol ar y disgrifiad amlinellol a ddarparwyd. Dylai'r cynnig fod hyd at uchafswm o 1000 o eiriau, heb gynnwys cyfeiriadau llyfryddiaethol. Awgrymwn eich bod yn defnyddio'r pum pennawd canlynol yn eich cynnig ymchwil:

 • Eich myfyrdodau ar deitl, nodau a phwrpas yr ymchwil;
 • Trosolwg o ran o’r llenyddiaeth ymchwil allweddol sy'n berthnasol i'r astudiaeth;
 • Eich cynigion ar gyfer datblygu dyluniad a dulliau'r astudiaeth;
 • Disgrifiad o ganlyniadau posibl y prosiect ar gyfer deall, gwybodaeth, polisi ac arfer (fel sy'n briodol i'r pwnc);
 • Cyfeiriadau llyfryddiaethol 

Asesu 

Y dyddiad cau ar gyfer ceisiadau yw 12.00 (canol dydd) ar ddydd Gwener 3 Chwefror 2021. Gwahoddir ymgeiswyr ar y rhestr fer i gyfweliad, a disgwylir iddynt gael eu cynnal ddiwedd mis Chwefror / ddechrau mis Mawrth 2021. Ar ôl cyfweliad, bydd rhestr fer derfynol o ymgeiswyr yn cael ei chyflwyno i banel a gynullwyd gan Grŵp Rheoli DTP ESRC Cymru lle bydd penderfyniadau terfynol yn cael eu gwneud mewn perthynas â dyfarnu’r ysgoloriaethau ymchwil. Yn y rhan fwyaf o achosion gall ymgeiswyr llwyddiannus ddisgwyl clywed erbyn dechrau Ebrill 2021.

Partneriaeth Hyfforddi Doethuriaethol Cymru ESRC

Partneriaeth Hyfforddi Doethuriaethol Cymru ESRC [ESRC Wales DPT Collaborative Studentships]

Mae Adran Gwleidyddiaeth Ryngwladol Prifysgol Aberystwyth, gyda chefnogaeth Partneriaeth Hyfforddi Ddoethurol Cymru ESRC, yn gwahodd ceisiadau ar gyfer astudiaethau PhD wedi eu hariannu. Gelwir yr ysgoloriaethau penodol hyn yn ‘ysgoloriaethau cydweithredol’ sy’n galw am gydweithio gyda sefydliad an-academaidd, a hynny’n aml ar adegau allweddol yn ystod y rhaglen ymchwil. Byddant yn dechrau fis Hydref 2020. Bydd yr ysgoloriaethau cydweithredol canlynol ar gael:  

Arbrofi democrataidd, is-wladwriaethau a dyfodol democratiaeth – Dr Elin Royles (ear@aber.ac.uk)

Sialensiau yn yr oes ddigidol i swyddogaeth a dilysrwydd mudiadau anllywodraethol dyngarol fel actorion ym maes llywodraethiant byd-eang – Dr Berit Bliesemann de Guevara (beb14@aber.ac.uk)

Gwahoddir ceisiadau gan ymgeiswyr arbennig sy’n meddu ar radd anrhydedd yn y dosbarth cyntaf neu ar frig yr ail ddosbarth, neu radd Meistr berthnasol. Mae’r Brifysgol a Phartneriaeth Cymru ESRC yn rhoi pris uchel ar amrywiaeth a chydraddoldeb ar bob lefel ac am annog ceisiadau o bob rhan o’r gymuned. Croesawir ceisiadau ar gyfer astudio llawn amser a rhan amser, a bydd ysgoloriaethau ar gyfer ‘1+3’ (sef blwyddyn ar gynllun Meistr hyfforddi ymchwil ac yna tair blynedd o astudio llawn amser ar gyfer doethuriaeth, neu’r cyfnod cyfwerth rhan amser), neu ‘+3’ (tair blynedd o astudio doethurol neu’r cyfnod cyfwerth yn rhan amser), a hynny’n dibynnu ar anghenion yr ymgeisydd.

Dylai ymgeiswyr nodi mai dyfarniadau ‘cydweithredol’ yw’r ysgoloriaethau hyn, ac ystyried yn ofalus y teitl gweithredol a’r disgrifiad o’r prosiect sy’n deillio o’r teitl. Mae’n bosibl y byddant am gysylltu â’r aelod staff a enwir er mwyn trafod cyn cyflwyno cais.

Am fanylion pellach ar sut i ymgeisio i astudio doethuriaeth yn Aberystwyth cysylltwch â Dr Andrew Davenport (acd11@aber.ac.uk), Cyfarwyddwr Astudiaethau i Raddedigion yn yr Adran Gwleidyddiaeth Ryngwladol.

Rhaid cyflwyno ceisiadau erbyn 12.00 (canol dydd) ar 3 Chwefror 2020.

Beth fydd yr Ysgoloriaeth yn ei gynnwys?

Mae’r ysgoloriaethau yn cychwyn ym mis Hydref 2020 a byddant yn talu am eich ffioedd dysgu yn ogystal â grant cynhaliaeth (£ 15,009 y flwyddyn yn 2019/20 ar gyfer myfyrwyr amser llawn, a ddiwedderir bob blwyddyn); ac mae’n cynnwys mynediad at Grant Cymorth Hyfforddiant Ymchwil ychwanegol, er y gall elfen o’r gronfa hon gael ei ‘chyfuno’ gan alw am geisiadau ar wahân o 2020 ymlaen. Mae cyfleoedd a buddion eraill ar gael i ddeiliaid ysgoloriaeth, gan gynnwys lwfans gwaith maes tramor (os yw'n berthnasol), cyfleoedd ar gyfer interniaethau, ymweliadau sefydliadol tramor a grantiau bach eraill.

Pwy all ymgeisio? 

Mae ysgoloriaethau yr ESRC yn hynod gystadleuol, dylai fod gan ymgeiswyr gefndir academaidd rhagorol yn y gwyddorau cymdeithasol, gan feddu ar radd dosbarth 1af neu gryf yn yr 2il ddosbarth uchaf; bydd ceisiadau gan y rhai sydd hefyd â gradd Meistr hyfforddiant ymchwil perthnasol (neu gefndir cyfatebol mewn hyfforddiant ymchwil) yn cael eu hystyried ar gyfer dyfarniad +3. Mae dyfarniadau llawn (ffioedd ynghyd â grant cynhaliaeth) yn agored i fyfyrwyr o’r DU ynghyd â myfyrwyr o’r UE sy'n gallu bodloni gofynion preswylio'r DU. 

1 + 3 NEU +3?

Ac eithrio ysgoloriaethau ym maes Economeg, mae dyfarniadau ar gael naill ai ar sail 1 + 3 neu +3. Mae ysgoloriaeth 1 + 3 yn darparu cyllid am bedair blynedd (neu gyfwerth rhan-amser), gan gwblhau hyfforddiant ymchwil Meistr yn y flwyddyn 1af, ac yna cyllid ymchwil 3 blynedd ar gyfer PhD. Mae ysgoloriaeth +3 yn darparu cyllid ar gyfer yr astudiaeth ymchwil PhD tair blynedd yn unig (neu gyfwerth rhan-amser). 

Sut i wneud cais? 

Dylid cwblhau a chyflwyno ffurflen gais ar gyfer mynediad i astudiaeth ddoethurol ym Mhrifysgol Aberystwyth erbyn y dyddiad cau o 12.00 (canol dydd) 3 Chwefror 2020. Ni dderbynnir ceisiadau anghyflawn neu geisiadau a fydd yn cyrraedd ar ôl yr amser penodedig hwn.

Rhaid i'r cais gynnwys y dogfennau canlynol: 

1. Llythyr cyflwyniadol: Cyfeiriwch hwn at Dr Andrew Davenport. Rhaid i'r llythyr enwi'r ysgoloriaeth y gwnaed cais amdani. Rhaid iddo nodi'ch rhesymau a'ch cymhellion dros wneud cais i astudio ym Mhrifysgol Aberystwyth, a'r Llwybr Gwleidyddiaeth a Chysylltiadau Rhyngwladol; eich dealltwriaeth, a'ch disgwyliadau o astudio ar gyfer doethuriaeth; a'ch diddordebau academaidd yn gyffredinol, ac yn enwedig sut mae'r rhain yn gysylltiedig â'r disgrifiad o'r prosiect dan sylw. Ni ddylai'r llythyr eglurhaol fod yn fwy na dwy dudalen. Nodwch hefyd a ydych am wneud cais ar sail +3 neu 1 + 3.

2. Cymwysterau Academaidd / Proffesiynol: Lle bo hynny'n briodol, dylai hyn hefyd gynnwys prawf o Gymhwysedd Iaith Saesneg (lleiafswm 7.0 IELTS). 

3. Tystlythron: Mae pob cais yn gofyn am gyflwyno dau dystlythyr academaidd i gefnogi. Rhaid i ymgeiswyr fynd at ganolwyr eu hunain a chynnwys y tystlythyrau gyda'u cais.

4. Curriculum Vitae: Ni ddylai hwn fod yn hwy na dwy dudalen.

5. Cynnig Ymchwil: Ar gyfer ysgoloriaethau cydweithredol, dylai'r cynnig adeiladu'n uniongyrchol ar y disgrifiad amlinellol a ddarparwyd. Dylai'r cynnig fod hyd at uchafswm o 1000 o eiriau, heb gynnwys cyfeiriadau llyfryddiaethol. Awgrymwn eich bod yn defnyddio'r pum pennawd canlynol yn eich cynnig ymchwil:

 • Eich myfyrdodau ar deitl, nodau a phwrpas yr ymchwil;
 • Trosolwg o ran o’r llenyddiaeth ymchwil allweddol sy'n berthnasol i'r astudiaeth;
 • Eich cynigion ar gyfer datblygu dyluniad a dulliau'r astudiaeth;
 • Disgrifiad o ganlyniadau posibl y prosiect ar gyfer deall, gwybodaeth, polisi ac arfer (fel sy'n briodol i'r pwnc);
 • Cyfeiriadau llyfryddiaethol 

Asesu 

Y dyddiad cau ar gyfer ceisiadau yw 12.00 (canol dydd) ar ddydd Llun 3 Chwefror 2020. Gwahoddir ymgeiswyr ar y rhestr fer i gyfweliad, a disgwylir iddynt gael eu cynnal ddiwedd mis Chwefror / ddechrau mis Mawrth 2020. Ar ôl cyfweliad, bydd rhestr fer derfynol o ymgeiswyr yn cael ei chyflwyno i banel a gynullwyd gan Grŵp Rheoli DTP ESRC Cymru lle bydd penderfyniadau terfynol yn cael eu gwneud mewn perthynas â dyfarnu’r ysgoloriaethau Yn y rhan fwyaf o achosion gall ymgeiswyr llwyddiannus ddisgwyl clywed erbyn dechrau Ebrill 2020.

Ysgoloriaethau PhD AberDoc

Mae’n bleser gan yr Adran Gwleidyddiaeth Ryngwladol wahodd ceisiadau ar gyfer ysgoloriaethau PhD AberDoc i ddechrau yn 2021.

Bydd y rhai sy’n ennill Ysgoloriaeth AberDoc yn derbyn grant am am hyd at dair blynedd a fydd yn cynnwys eu ffioedd dysgu (hyd at gyfradd y Deyrnas Unedig o £4,407 y flwyddyn*), lwfans cynhaliaeth sydd o ddeutu £15,285 y flwyddyn* a mynediad at gronfa deithio/ymchwil (uchafswm o £500 y flwyddyn*). Bydd yr ysgoloriaethau’n dechrau ym mis Medi 2021.

Byddai’n rhaid i ddeiliaid y dyfarniad o’r UE a thu allan i’r UE dalu’r gwahaniaeth rhwng ffioedd dysgu’r Deyrnas Unedig a ffioedd dysgu i fyfyrwyr o’r UE neu du allan i’r UE o’u hysgoloriaeth. Fodd bynnag bydd 3 Ysgoloriaeth Llywydd ychwanegol ar gael a fyddai’n talu’r gwahaniaeth hwn yn y ffioedd dysgu. Byd yr ysgoloriaethau hyn yn cael eu dyfarnu i’r tri ymgeisydd gorau o’r UE/rhyngwladol yng nghystadleuaeth AberDoc.

Yn ogystal, mae modd i fyfyrwyr ymchwil doethurol yn aml wneud gwaith dysgu. Byddant yn cael eu talu’n unol â’r gyfradd a delir i staff dysgu fesul awr. Mae posibilrwydd o gyfleoedd gwaith cyflogedig eraill hefyd, megis cynorthwyo gwaith ymchwil, marcio, dennu myfyrwyr a gweithgareddau cymorth.

Cysylltwch â Chyfarwyddwr Astudiaethau i Raddedigion, Dr Charalampos Efstathopoulos (che15@aber.ac.uk) gydag unrhyw ymholiadau.

Y dyddiad cau i ymgeisiadau AberDoc i’r Adran Gwleidyddiaeth Ryngwladol yw 29 Ionawr 2021.

Noder mai dyddiad cau penodol i’r Adran Gwleidyddiaeth Ryngwladol yw hwn.

*Mae gwerth y dyfarniad yn amodol ar gadarnhad ar gyfer 2021-2022.

Gwybodaeth bellach ynghylch sut i gyflwyno cais.

Gwybodaeth bellach ynghylch ysgoloriaethau AberDoc.

Partneriaeth Hyfforddi Doethurol AHRC 2017

Prifysgol Aberystwyth yw un o’r partneriaid ym Mhartneriaeth Hyfforddiant Doethurol (DTP) De a Gorllewin Lloegr a Chymru ac mae wedi sicrhau cyllid ar gyfer ysgoloriaethau PhD yn y celfyddydau a’r dyniaethau, gan gynnwys ymchwil Gwleidyddiaeth Ryngwladol sy’n cyd-fynd â nodau’r Bartneriaeth. Bydd myfyrwyr sy’n llwyddo i sicrhau cyllid gan y Bartneriaeth hon hefyd yn gallu manteisio ar oruchwylio ar draws prifysgolion a hyfforddiant arall sydd ar gael mewn mwy nag un brifysgol o fewn y Bartneriaeth.

I gael manylion am sut i ymgeisio am gyllid gan y Bartneriaeth hon ewch i wefan SWW DTP i gael rhagor o wybodaeth, gan gynnwys meysydd pwnc.

Gellir cyflwyno ceisiadau drwy safle SWW DTP.

 • 25 Ionawr 2021 yw’r dyddiad cau ar gyfer ceisiadau am bob ysgoloriaeth ymchwil sy’n cychwyn ym mis Medi 2021.

Mae dyfarniadau’n cwmpasu ffioedd dysgu gwerth 4,407 y flwyddyn (neu swm rhan amser cyfatebol) a grant cynhaliaeth o £15,285 y flwyddyn (neu’r ffigwr cyfwerth rhan amser).

Cysylltwch â Chyfarwyddwr Astudiaethau i Raddedigion, Dr Charalampos Efstathopoulos (che15@aber.ac.uk) gydag unrhyw ymholiadau.

 

Sut i Ymgeisio

Gellir cyflwyno ceisiadau i astudio am PhD ar-lein neu gellir lawrlwytho ac argraffu’r ffurflenni. Gweler Wefan y Swyddfa Derbyn Uwchraddedigion am fanylion llawn. Hefyd rhaid cyflwyno cynnig ymchwil nad yw’n fwy na 1,500 o eiriau, dau dystlythyr a thrawsgrifiadau academaidd. Nid oes ffurflenni cais ar wahân ar gamau cyntaf cyllido.

Noder bod dyddiadau cau gwahanol ar gyfer y gystadleuaeth AberDoc a’r cystadleuthaeu ESRC ac AHRC. Gwnewch yn siŵr eich bod yn cyflwyno cais cyflawn cyn y dyddiad cau.