Lwfans Myfyrwyr Anabl (LMA)

Beth yw’r Lwfans Myfyrwyr Anabl (LMA)?

Gellir defnyddio’r lwfans i roi’r cymorth ychwanegol sy’n angenrheidiol i fyfyrwyr ag anableddau. Ei fwriad yw darparu cyllid ar gyfer eitemau a fydd yn gymorth i unioni unrhyw anfanteision a fo ar y myfyrwyr hynny.

Gwybodaeth pellach am LMA a sut i wneud cais

Beth y gellir ei ddarparu?

Pwrpas y LMA yw darparu cyllid i dalu’r costau ychwanegol sy’n gysylltiedig â’ch cwrs AU, ac sy’n deillio’n uniongyrchol o’ch anabledd. Gall y LMA roi cymorth dynol, cyfarpar, a chymorth tuag at gostau eraill sy’n ymwneud ag anabledd, a theithio. Ni all gyllido: costau cysylltiedig ag anabledd a fyddai arnoch p’un a fyddech yn fyfyriwr neu beidio, a chostau astudio a allai fod ar bob myfyriwr.

Pwy all wneud cais am LMA?

Yn gyffredinol, gall unrhyw fyfyriwr mewn Addysg Uwch sydd ag anabledd wneud cais (yn cynnwys y rhai sydd ag Anawsterau Dysgu Penodol megis Dyslecsia).

Lle dylwn gychwyn?

Ewch i adran y Drefn Gwneud Ceisiadau am wybodaeth lawn. Yn y lle cyntaf, mae angen i’ch corff cyllido gael gwybod am eich bwriad i wneud cais am LMA, yn achos myfyrwyr Brifysgol Aberystwyth, gellwch gysylltu â’r Ymgynghorydd Hygyrchedd (hygyrchedd@aber.ac.uk).

Trefn Gwneud Cais

Cam Un

Yn y lle cyntaf, dylech gysylltu â’ch Corff Cyllido i’w hysbysu am eich bwriad i wneud cais am y LMA. Bydd yn anfon ffurflen atoch, i’w llenwi a’i hanfon yn ôl. Gellwch wneud hyn mewn cysylltiad â’r Cynghorwr Anabledd, neu â’r Uned Dyslecsia fel y bo’n briodol.

Cam Dau

Rhoi eich ‘Tystiolaeth Feddygol’ i Ganolfan Access. Gall hon fod yn nodyn gan feddyg, neu’n ddogfennaeth arall sy’n rhoi tystiolaeth o’ch anabledd. Yn achos myfyrwyr Dyslecsig, rhaid i’r ddogfen hon fod yn adroddiad diweddar gan Seicolegydd Addysgol. Rhaid iddyn nhw anfon hwn i’r Corff Cyllidol ei harchwilio. Yr Corff Cyllido fydd yn penderfynu a oes gennych hawl i gael y LMA. Rhaid i’ch hawl gael ei phrofi cyn y gellir cynnal Asesiad Anghenion.

Canolfan Access y Prifysgol yw Canolfan Access Prifysgol Aberystwyth. Ewch isod i weld mwy o wybodaeth.  

Rydym ni'n argymell i drefnu eich Asesiad Anghenion trwy Ganolfan Access Prifysgol Aberystwyth, ond gall Asesiadau gael eu cynnal mewn lleoliadau eraill ledled y DU - cliciwch ar y ddolen: DSA-QAG.

Cam Tri

Unwaith fod eich Corff Cyllido wedi cadarnhau fod gennych hawl, cewch Asesiad Anghenion Astudio. Yn y fan hon, byddwch, fel rheol, yn dod i’r Ganolfan Access, a byddwn yn trafod eich anghenion yng nghyswllt anabledd. Byddwn yn ysgrifennu adroddiad yn argymell y gefnogaeth berthnasol etc. sydd ei hangen arnoch.

Cam Pedwar

Bydd gofyn ichi ddarllen yr adroddiad y byddwn yn ei lunio, cyn inni ei anfon i’r Corff Cyllido. Eich cais chi yw hwn, ac mae angen ichi fod yn hapus yn ei gylch cyn inni ei hanfon i’ch Corff Cyllido.

Cam Pump

Mae eich adroddiad yn mynd i’r Corff Cyllido (a chewch chi gopi ohono). Yr Corff Cyllido sy’n penderfynu pa rai o’n hargymhellion y gall dalu amdanynt gyda chyllid y LMA. Dylai ysgrifennu atoch i’ch hysbysu am ganlyniad yr asesiad.

Cam Chwech

Unwaith y cewch gadarnhad y bydd yr Corff Cyllido yn cyllido’r cymorth etc. sydd wedi’i argymell, dylech roi copi o’r llythyr i’r sawl sy’n rhoi’r cymorth (e.e. Gwasanaethau Myfyrwyr, yr Uned Dyslecsia, neu, yn achos cyfarpar, y Ganolfan Access). Rhaid i’r cyflenwydd gael cadarnhad y bydd yr Corff Cyllido yn talu am y gwasanaethau a’r cyfarpar a ddarperir.

Yn achos cefnogaeth astudio yn yr Uned Dyslecsia, gellwch, fel arfer, gymryd hon cyn i’r Corff Cyllidol gysylltu â chi. Ni ellir cyflenwi eitemau eraill, megis cyfarpar, heb gadarnhad gan yr Corff Cyllido.

Gwybodaeth Ychwanegol

Unwaith y byddwch wedi cael asesiad o’ch anghenion, bydd Canolfan Access Prifysgol Aberystwyth yn anelu at gael eich adroddiad yn barod ichi ei ddarllen o fewn pythefnos.
Gallwn roi mwy o gymorth a chyfarpar yn ddiweddarach yn eich cwrs, os bydd angen. Bydd angen i’r Ganolfan Access drafod yr angen ychwanegol â chi, a bydd yn ysgrifennu at yr Corff Cyllido, gan ofyn am unrhyw eitemau ychwanegol y bo eu hangen.

Mae'r Ganolfan Access yn gweithio i'r amseroedd canlynol:

Beth fyddwn ni’n ei wneud

Graddfa amser

Cynnig apwyntiad chi ar gyfer Asesiad Anghenion unwaith y byddwn wedi derbyn y papurau angenrheidiol (fel rheol cadarnhad Corff Cyllido a naill ai tystiolaeth feddygol neu adroddiad Seicolegydd Addysg)...

... cyn gynted ag y bydd y wybodaeth hon gennym a'n bod mewn cysylltiad uniongyrchol â chi

Cynnig apwyntiad i chi ar gyfer Asesiad Anghenion o fewn ...

... y 15 diwrnod gwaith nesaf

Ar ôl i chi gael eich asesiad, byddwn yn anfon copi drafft o’r adroddiad atoch i’w ddarllen (a chytuno â’r cynnwys drwy lenwi’r ffurflen amgaeedig) ...

... o fewn 10 diwrnod gwaith o’ch apwyntiad asesiad

Cytuno a gwneud unrhyw newidiadau i’ch adroddiad Asesiad unwaith y byddwn wedi clywed oddi wrthych ...

... o fewn 2 ddiwrnod gwaith

Anfon copi terfynol eich adroddiad Asesiad Anghenion at eich corff cyllido ...

... o fewn 1 diwrnod gwaith

Anfon copi terfynol o’ch adroddiad Asesiad Anghenion atoch ...

... o fewn 3 diwrnod gwaith

 

Canolfan Access Prifysgol Aberystwyth

Croeso i wefan y Ganolfan Access. Mae Canolfan Access Prifysgol Aberystwyth yn Ganolfan Allgymorth i Ganolfan Asessu Prifysgol Bangor. Yma, cewch wybodaeth am y gwasanaethau y mae’r Ganolfan yn eu cynnig, a sut y gellwch eu defnyddio.


Rydym yn darparu Asesiadau Anghenion Astudio ar gyfer myfyrwyr sydd â hawl i dderbyn y LMA.  Mae hyn yn golygu siarad â chi ynglyn â’ch anabledd a’r rhwystrau a gewch, ac yna argymell y strategaethau a’r cyfarpar ategol a fydd yn eich galluogi i gael addysg ar yr un lefel â’ch cyd-fyfyrwyr.

Lle mae’r Ganolfan ACCESS?

Prifysgol Aberystwyth

Mae’r gwasanaeth estyn allan ym Mhrifysgol Aberystwyth yn y Ganolfan Groesawu ar Gampws Penglais, lle gallwch chi'n gael mynediad at ystod o wasanaethau.

Os cewch drafferth cael hyd i’r adeilad, gellwch gael cymorth yn y brif dderbynfa yn y fynedfa i’r campws.  

Sat Nav: SY23 3FB

Map Prifysgol Aberystwyth

Canolfan Access Bangor

Pam dewis Canolfan Access Aberystwyth?

  • Rydym yn darparu gwasanaeth cyfeillgar a phroffesiynol;
  • Rydym yn darparu adroddiadau ac asesiadau o ansawdd uchel;
  • Rydym yn canolbwyntio ar fyfyrwyr ac yn cael adborth ardderchog am ein gwasanaeth.

 

Oriau Swyddfa

 

Bydd personél ar gael i ateb galwadau ac ymholiadau myfyrwyr.

Asesiadau o Anghenion

 

Aseswyr ar gael i gynnal asesiadau anghenion.

Dydd Llun

9y.b i 5.00y.p

10y.b i 3y.p

Dydd Mawrth

9y.b i 5.00y.p

10y.b i 3y.p

Dydd Mercher

9y.b i 5.00y.p

10y.b i 3y.p

Dydd Iau

9y.b i 5.00y.p

10y.b i 3y.p

Dydd Gwener

9y.b i 4.00y.p

10y.b i 3y.p

Dydd Sadwrn

Ar gau

Ar gau

Dydd Sul

Ar gau

Ar gau

Ein rhif achrediad i'w: 110667

Cysylltu â'r Ganolfan

Cymorth Myfyrwyr
Canolfan Croesawu Myfyrwyr
Campws Penglais
Aberystwyth
Ceredigion
SY23 3FB
Ffôn: 01248 388101
Ebost:canolfan_access@bangor.ac.uk / access_centre@bangor.ac.uk

Amseroedd agor: Dydd Llun i Ddydd Iau o 9y.b i 5.00y.p, Dydd Gwener o 9y.b i 4.00y.p heblaw am Wyliau Banc.