Cwestiynau Cyffredin - Myfyrwyr

Students on Penglais Campus

Os gwnawn ni i gyd barhau i ddilyn y patrymau ymddygiad canlynol i’n hamddiffyn, gallwn barhau i gadw’n gilydd a Chymru yn ddiogel:

  • cael ein brechu
  • hylendid dwylo da
  • hunanynysu pan fydd gennym symptomau
  • gwisgo gorchudd wyneb mewn mannau cyhoeddus gorlawn dan do
  • cwrdd ag eraill yn yr awyr agored
  • pan fyddwn dan do, cynyddu’r awyru a gadael awyr iach i mewn.

Diogelwch ar ein campysau

A oes angen imi wisgo gorchudd wyneb?

Yn unol â chyngor Llywodraeth Cymru, mae’r Brifysgol yn dal i'ch annog i wisgo gorchudd wyneb mewn lleoliadau cyhoeddus dan do, oni bai bod gennych eithriad meddygol. Mae hyn oherwydd bod gorchuddion wyneb yn dal i wneud gwahaniaeth gwirioneddol o ran cyfyngu ar drosglwyddo heintus.

Gofynnwn i chi barchu dewisiadau eich gilydd, p'un a ydych yn dewis parhau i wisgo un ai peidio.

Oes angen i mi gadw pellter ar y campws?

Mae cadw pellter corfforol yn gallu cynorthwyo i gyfyngu lledaeniad COVID-19 a chlefydau heintus eraill.

Er nad yw hyn bellach yn orfodol yn gyfreithiol, efallai y bydd rhai yn dymuno cadw pellter o hyd i’w diogelu eu hunain neu eraill, felly cofiwch barchu gofod personol wrth symud ar hyd a lled y campws.

Rwy'n fyfyriwr - beth ddylwn i ei wneud os oes gen i symptomau Covid-19?

Prif symptomau COVID-19 yw

  • tymheredd uchel
  • peswch cyson
  • colli eich synnwyr o flas neu arogl neu sylwi ar newid ynddo

Os oes gennych chi unrhyw un o’r prif symptomau COVID-19, dylech hunanynysu a chymryd prawf llif unffordd (LFT).  Cofiwch hunanynysu nes y cewch ganlyniad eich prawf llif unffordd.

Os cewch ganlyniad prawf LFT negatif

Gallwch roi’r gorau i hunanynysu ar unwaith

Os cewch ganlyniad prawf LFT positif

Dylech ddilyn canllawiau hunan-ynysu Llywodraeth Cymru.  

Hysbysu'r Brifysgol trwy fewngofnodi i'ch cofnod myfyriwr (studentrecord.aber.ac.uk), cliciwch ar y tab Personol a dewis yr opsiwn Cofnodi symptomau COVID-19. Ar ôl cwblhau'r ffurflen ar-lein, byddwch yn derbyn cyfarwyddiadau pellach trwy e-bost.

Sut gallaf gysylltu â llinell gymorth COVID-19 y Brifysgol?

Cysylltwch â coronavirus@aber.ac.uk neu ffoniwch 01970 622483.  Mae’r ddesg gymorth ar agor rhwng 10yb a 3yp o ddydd Llun i ddydd Gwener.

Hunanynysu

A ddylwn i hunan-ynysu os oes gen i symptomau COVID-19 neu brofi'n bositif?

Ewch i wefan Llywodraeth Cymru am fanylion am yr hyn y dylech ei wneud os oes gennych symptomau COVID-19, os ydych wedi profi’n bositif am COVID-19, neu wedi bod mewn cysylltiad â rhywun sydd â COVID-19.

Os ydw i’n hunanynysu, a ddylen ni roi gwybod i’r Brifysgol?

Os ydych yn hunanynysu neu wedi derbyn canlyniad positif i brawf LFD am COVID-19, dylech roi gwybod i'r Brifysgol trwy fewngofnodi i'ch cofnod myfyriwr, clicio ar y tab ‘Personol’ a dewis yr opsiwn ‘Cofnodi symptomau COVID-19’.

Os bydd rhaid imi hunanynysu yn ystod y tymor, pa gefnogaeth a gynigir o ran y dysgu?

Fel gydag unrhyw salwch tymor byr, cynghorir myfyrwyr i ddal i fyny â’u gwaith a gofyn am gymorth eu hadran academaidd. Er na ddarperir unrhyw ddysgu ychwanegol ar-lein, bydd myfyrwyr nad ydynt yn gallu bod yn bresennol am gyfnod cyfyngedig yn gallu cael gafael ar recordiadau Panopto ac adnoddau eraill ar-lein trwy gyfrwng tudalennau eu modiwlau ar Blackboard, sydd ar gael i’r holl fyfyrwyr.

Rwy'n hunanynysu ac mae angen cymorth arnaf. Pwy y gallaf fi gysylltu â hwy?

Os ydych yn hunanynysu a bod angen cymorth arnoch, anfonwch e-bost at coronavirus@aber.ac.uk ac fe wnawn ein gorau glas i'ch cynorthwyo.

 

Brechiadau

Ble alla i gael brechlyn COVID-19?

Y ffordd fwyaf effeithiol o leihau’r risg o salwch difrifol yw cael eich brechu, gan gynnwys y pigiad atgyfnerthu. Rydym yn annog ein myfyrwyr a'n staff yn gryf i gael eu brechu. 

Nid yw hi fyth yn rhy hwyr i gael y brechlyn ac mae canolfannau galw heibio ar agor i bawb, gan gynnwys myfyrwyr rhyngwladol.

Edrychwch ar dudalen we Bwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda i gael gwybodaeth am glinigau ac apwyntiadau.

Teithio

A fydd y Brifysgol yn cynnig y dewis i ‘astudio gartref’ yn 2021-22?

Ni fydd y Brifysgol yn cynnig y dewis i ‘astudio gartref’ yn 2021-22. Dim ond myfyrwyr rhyngwladol sydd wedi gwneud cais ar sail cyfyngiadau teithio fydd yn gallu gohirio cyrraedd Aberystwyth.

What are the rules about international travel to Wales?

There are currently no restrictions on travel when you arrive to the UK or Wales.

However, Welsh Government still urges caution and advises isolating and taking a lateral flow test if you are experiencing Covid-19 symptoms. 

Please visit the Welsh Government website for up-to-date information on International Travel to and from Wales.

What are the rules about international travel from Wales?

Before you go you should check the requirements for visitors in the country you plan to travel to.  Restrictions may be still be in place, for example, proof of vaccination, negative tests, quarantine and reasons for entry.

The Foreign, Commonwealth and Development Office (FCDO) provide general guidance for British people travelling abroad (on GOV.UK).

The FCDO also provide advice about travelling abroad, including the latest information on coronavirus, safety and security, entry requirements and travel warnings. This includes advice and information about entry requirements such as covid tests and isolation for countries that you intend to visit (on GOV.UK).

Carriers may have their own requirements for negative tests to allow boarding and travel. 

The NHS COVID pass is available for people in Wales who have had two doses of vaccination and are travelling to a country that requires COVID vaccination proof.

If it is necessary to show a negative test before you can travel those must not be NHS tests instead you must book and pay for tests from a private test provider. .

You can also stay safe while you are away by following the same measures which help keep you safe while you are at home.

I need to get a COVID-19 test before international travel. What do I need to do?

It is important that you check the exact specifications of the test required to travel to your destination – whether it is a PCR or Rapid Antigen test. Please also check the timeframe you need to have it in with your airline.

In all cases the tests must be paid for privately. 

There are no local providers of private in-store PCR tests and you would need to travel to get one - Carmarthen or Shrewsbury are the nearest locations.  

Some test providers: