Cwestiynau Cyffredin - Myfyrwyr

Diogelwch ar ein campysau

Beth ddylwn i ei wneud os oes gen i symptomau covid-19?

Os ydych chi'n arddangos symptomau COVID-19, dylech:

 • Hunanynysu ar unwaith
 • Cael prawf. Mae manylion ar sut i drefnu prawf ar gael yma.
 • Hysbysu'r Brifysgol trwy fewngofnodi i'ch cofnod myfyriwr (studentrecord.aber.ac.uk), cliciwch ar y tab Personol a dewis yr opsiwn Cofnodi symptomau COVID-19.
 • Ar ôl cwblhau'r ffurflen ar-lein, byddwch yn derbyn cyfarwyddiadau pellach trwy e-bost
 • Dilynwch y cyfarwyddiadau a gewch yn ofalus i ddarganfod a oes angen prawf arnoch ar gyfer COVID-19, ac os felly beth i'w wneud nesaf

Mae'n hynod bwysig eich bod chi'n hunanynysu wrth bobl eraill tra'ch bod chi'n profi symptomau sy'n gysylltiedig â COVID-19.

 • Fe ddylech chi gadw draw oddi wrth bobl eraill yr ydych chi'n byw gyda nhw gymaint â phosib
 • Peidiwch â defnyddio ardaloedd a rennir (fel y gegin) ar yr un pryd â phobl eraill – dylech fwyta'ch prydau bwyd yn eich ystafell
 • Peidiwch â mynd i'ch adran academaidd nac unrhyw fannau cyhoeddus
 • Peidiwch â mynd ar drafnidiaeth gyhoeddus na defnyddio tacsis
 • Peidiwch â mynd allan i gael bwyd a meddyginiaeth – archebwch nhw ar-lein neu dros y ffôn, neu gofynnwch i rywun ddod â nhw i'ch cartref
 • Peidiwch â chael ymwelwyr yn eich cartref, gan gynnwys ffrindiau a theulu
 • Peidiwch â mynd allan i wneud ymarfer corff – gallwch wneud ymarfer corff yn eich ystafell
 • Arhoswch ar eich pen eich hun mewn un ystafell gymaint â phosibl a chadwch y drws ar gau
 • Defnyddiwch ystafell ymolchi ar wahân - neu, defnyddiwch yr ystafell ymolchi ar ôl pawb arall a'i lanhau bob tro yr ydych chi'n ei ddefnyddio, er enghraifft, trwy sychu'r arwynebau rydych chi wedi cyffwrdd â nhw

Os ydych chi'n cael anhawster i lenwi'r ffurflen ar-lein, cysylltwch â coronafeirws@aber.ac.uk

Oes angen i mi gadw pellter ar y campws?

Dylech ystyried eraill wrth i chi symud ar hyd y campws a cheisio cadw 2 fetr ar wahân lle gallwch chi. Mae hyn er mwyn helpu i atal COVID-19 rhag lledaenu. Os ydych chi dan do, yn gwisgo gorchudd ac yn methu cynnal 2 fetr am gyfnod hir (15 munud neu fwy), dylech ystyried mesurau lliniaru eraill - gall hyn gynnwys defnyddio sgriniau a/neu orchuddion wyneb gwell.

A ddylwn i lawrlwytho ap COVID-19 y GIG?

Rydym yn annog staff ac ymwelwyr i fanteisio ar yr ap a helpu i atal lledaeniad y feirws, gan sicrhau bod ein campysau a'n cymunedau yn ehangach mor ddiogel â phosibl.  Mae'r defnydd o'r ap yn wirfoddol ac nid yw'n golygu y gellir hepgor unrhyw un o'n prosesau presennol. Ei nod, yn hytrach, yw gweithio gyda hwy a helpu i arafu lledaeniad COVID-19.

Sut mae cofrestru gyda Meddyg Teulu?

Er mwyn cael mynediad at ofal iechyd tra yn y Brifysgol, mae'n ofynnol i bob myfyriwr gofrestru gyda meddyg teulu lleol o'u dewis o fewn yr wythnos gyntaf ar ôl cyrraedd. Mae hyn yn arbennig o bwysig ar hyn o bryd.

Gellir dod o hyd i wybodaeth am feddygfeydd yn yr ardal leol yma a gallwch gofrestru gydag unrhyw un o dair Meddygfa yn Aberystwyth (Padarn, Church ac Ystwyth) gan ddefnyddio'r ffurflen gofrestru ar-lein ar wefan y feddygfa.

Er mwyn cofrestru, bydd angen eich:

 • Rhif y GIG
 • tref a gwlad enedigol
 • cyfeiriad amser tymor
 • hanes meddygol diweddar yn ymwneud ag alergeddau, meddyginiaeth, ystadegau hanfodol, dewisiadau ffordd o fyw neu unrhyw ddiagnosis neu driniaeth barhaus.

Sut mae cael pás Covid i fynd i ddigwyddiadau mawr a lleoliadau?

Os ydych dros 18 mae’n rhaid i chi ddangos pàs COVID y GIG i fynd i theatrau, sinemâu a neuaddau cyngerdd.

Mae manylion pryd y bydd angen y pas, a fydd yn berthnasol i bawb dros 18 oed, ar gael ar-lein yma.

Mae gwybodaeth gyffredinol am y pas, gan gynnwys sut i gael un, ar gael ar-lein yma.

Gorchuddion wyneb

A oes angen imi wisgo gorchudd wyneb?

Mae’n ofynnol i bawb - staff, myfyrwyr ac ymwelwyr - wisgo gorchudd wyneb tra byddant y tu mewn i adeiladau ar safleoedd Prifysgol Aberystwyth.

Mae hyn yn cynnwys yr holl fannau dysgu ac addysgu a’r holl fannau cymdeithasu ac astudio, coridorau, swyddfeydd amlddefnydd a mannau masnachol megis y Ganolfan Chwaraeon, Canolfan y Celfyddydau a mannau gwerthu'r Gwasanaethau Croeso, ac ar gludiant a ddarperir gan y Brifysgol. Yr unig eithriadau yw pan fyddwch yn gwneud ymarfer corff yn y Ganolfan Chwaraeon, yn eistedd i lawr i fwyta neu yfed yn y mannau lletygarwch a phan fyddwch yn eich llety myfyrwyr eich hun.

Mae'r angen i wisgo gorchudd wyneb yn berthnasol i'r holl unigolion ar ein campysau - myfyrwyr, cyd-weithwyr, contractwyr, ymwelwyr a chyflenwyr / cleientiaid masnachol. Byddwn yn dal ati i adolygu'r angen i wisgo gorchuddion wyneb ar sail ein hasesiadau risg cynhwysfawr a chanllawiau diweddaraf y Llywodraeth.

Mae gorchuddion wyneb am ddim ar gael o’r Sgubor (Fferm Penglais), Derbynfa’r Campws, Canolfan Chwaraeon ac Undeb y Myfyrwyr ar gampws Penglais.

Byddwn yn dal i roi ystyriaeth sensitif i anghenion y rheini nad ydynt, am resymau iechyd neu anabledd, yn gallu gwisgo gorchudd wyneb.  Os nad ydych chi'n gallu gwisgo gorchudd wyneb am reswm yn ymwneud ag oed, iechyd neu anabledd, gallwch gasglu laniard gwyn o Lyfrgell Hugh Owen. Rydym yn argymell y dylech ei wisgo yn adeiladau'r Brifysgol fel y gall pobl eraill weld eich bod wedi cael eich eithrio.

Ble allaf i gael gorchudd wyneb?

Mae gorchuddion wyneb am ddim ar gael o’r Sgubor (Fferm Penglais), Derbynfa’r Campws, Canolfan Chwaraeon ac Undeb y Myfyrwyr ar gampws Penglais.

Pa fath o orchudd wyneb ddylwn i ei wisgo y tu mewn i adeiladau'r Brifysgol?

Dylid gwisgo gorchudd wyneb tair haenen dros y geg a’r trwyn bob amser y tu mewn i adeiladau'r Brifysgol.

Mae hyn yn bwysig iawn gan fod COVID-19 yn lledaenu i raddau helaeth trwy ronynnau bach yn yr awyr sy'n cael eu creu pan fydd pobl sydd wedi’u heintio yn pesychu, tisian, siarad ac anadlu.

Dylid osgoi gwisgo gorchuddion amgen megis sgarffiau crwn o gylch y gwddf achos mae’r dystiolaeth wyddonol yn dangos nad ydynt yn ddigonol wrth rwystro’r feirws rhag ymledu.

A oes angen imi wisgo gorchudd wyneb pan fyddaf ar gludiant a ddarperir gan y Brifysgol?

Oes. Bydd angen i ddefnyddwyr cludiant a ddarperir gan y Brifysgol wisgo gorchudd wyneb ar gyfer y daith ar ei hyd.

A oes angen i mi wisgo gorchudd wyneb yn llety'r Brifysgol?

Os ydych chi'n byw yn llety'r Brifysgol, nid oes angen ichi wisgo gorchudd wyneb yn eich ystafell nac ar eich aelwyd eich hun. Fodd bynnag, pan fyddwch yn gadael eich ystafell/aelwyd, dylech wisgo gorchudd wyneb mewn mannau cymunedol a choridorau a rennir.

Sut gallaf i ddangos nad oes rhaid i mi wisgo gorchudd wyneb?

Os nad ydych chi'n gallu gwisgo gorchudd wyneb am reswm yn ymwneud ag oed, iechyd neu anabledd, gallwch gasglu laniard gwyn o Lyfrgell Hugh Owen. Rydym yn argymell y dylech ei wisgo yn adeiladau'r Brifysgol fel y gall pobl eraill weld eich bod wedi cael eich eithrio.

A oes angen i mi wisgo gorchudd wyneb yn y siopau ar y campws?

Oes - mae gwisgo gorchudd wyneb mewn siopau yn ofyniad cyfreithiol, yn unol â chanllawiau lefel rhybudd 0 Llywodraeth Cymru.

A oes angen i mi wisgo gorchudd wyneb yn y llyfrgell?

Oes, disgwylir ichi wisgo gorchudd wyneb yn y llyfrgell, oni bai eich bod chi wedi cael eich eithrio.

A oes angen i mi wisgo gorchudd wyneb mewn mannau cymunedol?

Dylech wisgo gorchudd wyneb yn yr holl fannau cymunedol y tu mewn, megis mannau cymdeithasol, ar safleoedd Prifysgol Aberystwyth.

Lletygarwch

A oes angen i mi wisgo gorchudd wyneb yn y caffis a'r mannau lletygarwch ar y campws?

Nid oes disgwyl ichi wisgo gorchudd wyneb pan fyddwch yn eistedd wrth eich bwrdd i fwyta ac yfed.  Fodd bynnag, bydd angen ichi wisgo gorchudd wyneb oni bai eich bod yn eistedd wrth eich bwrdd.

Pan fyddaf yn ymweld, a oes rhaid imi roi fy manylion cyswllt ar gyfer Profi ac Olrhain?

Oes. Er bod y rhan fwyaf o gyfyngiadau'r Llywodraeth wedi cael eu llacio, mae hi'n dal yn orfodol i'r holl gwsmeriaid roi eu manylion cyswllt at ddibenion Profi ac Olrhain.

A oes cyfyngiadau o ran pwy y gallaf fwyta gyda hwy, neu faint o bobl y gallaf fwyta gyda hwy?

Gallwch fwyta gyda phwy bynnag y mynnwch. Nid oes rhaid iddynt fod yn byw ar yr un aelwyd â chi.  Fodd bynnag, wrth fwyta rydym yn argymell eich bod yn cadw pellter corfforol o 2 fetr oddi wrth bobl nad ydynt yn rhannu aelwyd â chi, ac felly hefyd mewn mannau a rennir megis coridorau, grisiau a thoiledau.

Mae'n bwysig hefyd eich bod chi'n gwybod pwy sydd yn eich cwmni: mae olrhain cysylltiadau yn chwarae rhan bwysig o ran ein cynorthwyo i atal lledaeniad yr afiechyd.

Y Ganolfan Chwaraeon

A oes angen i mi wisgo gorchudd wyneb yn y Ganolfan Chwaraeon?

Nid oes disgwyl ichi wisgo eich gorchudd wyneb pan fyddwch yn gwneud ymarfer corff yn y Ganolfan Chwaraeon.  Fodd bynnag, disgwylir ichi wisgo eich gorchudd wyneb wrth deithio trwy'r adeilad i'ch gweithgaredd ac oddi yno.

A oes angen i mi archebu fy lle yn y gampfa/dosbarth ymlaen llaw?

Nac oes, nid oes angen ichi archebu eich lle yn y gampfa ymlaen llaw, nac ychwaith yn y dosbarthiadau hynny lle mae lle i ragor o bobl ymuno â nhw.  

Gall pobl nad ydynt yn aelodau ddod i'r gampfa ac i ddosbarthiadau Zumba, cylched, HIIT ac LTB heb drefnu ymlaen llaw - bydd y lleoedd ar gael ar sail y cyntaf i'r felin. Gallwch dalu am eich sesiwn yn nerbynfa'r Ganolfan Chwaraeon, a hynny â cherdyn yn unig.

Gofynnir i chi lawrlwytho'r ap evePASS a sganio'r cod QR cyn dod i mewn. Os nad oes gennych fynediad i ffôn clyfar gall y staff yn y dderbynfa gofnodi eich presenoldeb.

Mannau addysgu

Sut y bydd y Brifysgol yn sicrhau y ceir digon o awyru mewn gwahanol adeiladau wrth inni ddychwelyd i ddysgu ar y campws?

Cynhaliwyd asesiad risg ar gyfer pob adeilad, ac mae hynny'n cynnwys asesu'r awyru.

Yn sgil yr asesiadau hynny, gwnaed addasiadau ac nid yw rhai ystafelloedd yn cael eu defnyddio mwyach. Cynhaliwyd arolwg o'r holl fannau a nodwyd ar gyfer dysgu ac astudio er mwyn gwirio a yw'r ffenestri'n gweithio, a hynny er mwyn sicrhau ein bod yn cydymffurfio â chyngor Llywodraeth Cymru.  

Dylai drysau a ffenestri fod ar agor os oes modd. Bydd arwyddion yr adeiladau er mwyn nodi a ellir agor ffenestri ynteu a oes rhaid eu cadw ynghau - bydd hynny oherwydd bod awyru mecanyddol ar waith. Gofynnwn i staff a myfyrwyr ddilyn cyfarwyddiadau'r arwyddion yn yr amrywiol ystafelloedd.

Rhaid peidio â dal drysau tân ar agor, boed hynny â bachau, blociau neu wrthrychau eraill, er mwyn ceisio gwella'r awyru.  Byddai hyn yn groes i'r ddeddfwriaeth diogelwch tân a byddai'n achosi perygl difrifol os ceid tân a mwg. (Dylai pob drws tân fod â theclyn cau'r drws wedi'i osod arno, a'r unig rai y caniateir eu dal ar agor yw'r rheini sy'n cael eu rhyddhau'n awtomatig pan fydd y larwm dân yn seinio.)

Mewn adeiladau lle na cheir systemau awyru awtomatig (mecanyddol), dylid agor y ffenestri am tua 15 munud wrth gyrraedd yr ystafell (yn enwedig os oedd rhywun arall yn defnyddio'r ystafell o'ch blaen). Gofynnir i arweinwyr sesiynau adael ffenestri ar agor ar ddiwedd eu sesiynau.

Beth fydd disgwyl i fyfyrwyr ei wneud er mwyn helpu cadw gofodau addysgu yn ddiogel?

Gyda’n gilydd, gallwn aros yn ddiogel a helpu i atal COVID-19 rhag lledaenu

 • A oes gennych chi brif symptomau COVID-19 (gwres, peswch, wedi colli blas/arogl) ar hyn o bryd? Os OES ar unrhyw adeg, ewch adref ac ewch i Profion COVID-19 am beth i wneud nesaf.  Os NAD OES gennych symptomau, ewch ymlaen i'r cam nesaf.
 • Defnyddiwch y gel alcohol dwylo wrth fynd i mewn ac allan o’r adeilad.
 • Oni bai bod gennych eithriad penodol, sicrhewch eich bod yn gwisgo gorchudd wyneb addas.
 • Cadwch gymaint o bellter corfforol a bod modd.
 • Dilynwch unrhyw systemau unffordd sydd ar waith
 • Bydd gan rai ystafelloedd ddrysau ‘mynediad yn unig’ ac ‘allanfa yn unig’ – dilynwch rhain bob amser.
 • Os yw mynedfa’r ystafell yn y cefn, llenwch y seddi yn y blaen yn gyntaf
 • Cofnodwch eich presenoldeb trwy roi eich Cerdyn Aber ar y pwynt monitro presenoldeb.
 • Mae deunydd glanhau ar gael os ydych chi am lanhau eich ardal waith.

Beth fydd disgwyl i mi ei wneud er mwyn helpu cadw mannau dysgu’n ddiogel?

Mewn mannau dysgu, rydym yn gofyn i chi gadw at y mesurau canlynol er mwyn cadw pawb yn ddiogel:

 • A oes gennych CHI brif symptomau COVID-19 (twymyn, pesychu, colli blas/ arogl) ar hyn o bryd? Os OES ar unrhyw adeg, ewch adref a dilynwch y cyfarwyddyd ar dudalen aber.ac.uk/coronafeirws am beth i'w wneud nesaf. Os NAD OES gennych symptomau, ewch ymlaen i'r cam nesaf.
 • Gwisgwch eich gorchudd wyneb mewn adeiladau ar safleoedd y Brifysgol, oni bai eich bod wedi'ch eithrio;
 • Byddwch yn brydlon wrth gyrraedd ystafelloedd dosbarth. Mae seminarau, sesiynau tiwtora a sesiynau labordy adeilad yr ystafell ddysgu yn cychwyn ar yr awr er mwyn osgoi ciwio'n gynnar. Dylech osgoi ciwio tu mewn i adeiladau, lle bod modd gwneud hynny;
 • Dylech gyfyngu ar fynd i mewn i adeiladau yn ystod cyfnodau symud rhwng sesiynau er mwyn osgoi ciwio tu allan i ystafelloedd a dilynwch unrhyw systemau un ffordd.  
 • Cofnodwch eich presenoldeb ym mhob gweithgaredd dysgu drwy gyffwrdd eich Cerdyn Aber ar y pwynt monitro wrth fynd i mewn i'r ystafell er mwyn cynorthwyo'r drefn olrhain a diogelu;
 • Defnyddiwch eich Cerdyn Aber yn briodol: peidiwch â’i ddefnyddio ar ran rhywun arall a chofiwch gadw eich cerdyn gyda chi ar bob adeg er mwyn cael mynediad i adeiladau ac at wasanaethau;
 • Bydd eich tiwtor yn cyrraedd sesiynau dysgu’n gyntaf a/neu’n gadael yn olaf er mwyn sicrhau bod modd cadw pellter corfforol;
 • Dylech osgoi rhannu offer gyda myfyrwyr eraill, megis beiros a llechi;
 • Mae cynnyrch glanhau ar gael os ydych yn dymuno glanhau eich desg ac ardal.

Llety’r Brifysgol

Pwy yw fy aelwyd?

Eich aelwyd yw pawb sy’n byw yn eich tŷ neu fflat, neu ‘ardal’ - y rhai yr ydych yn rhannu cegin neu ystafell ymolchi gyda nhw.

A allaf gael ymwelwyr i'm llety Prifysgol os oes gan un o'm cydletywyr symptomau Covid, neu ei fod yn hunanynysu, neu wedi profi'n bositif am Covid?

Ni chaniateir ymwelwyr i mewn i'ch llety Prifysgol os yw aelod o'r cartref wedi profi'n bositif, â symptomau Covid, neu'n hunanynysu. Mae hyn yn cynnwys ffrindiau a theulu ac aros dros nos.

Pa reolau sy'n berthnasol pan fyddaf yn fy llety yn y Brifysgol?

Pan fyddwch yn eich ystafell neu ar eich aelwyd eich hun, mae'r un rheolau'n berthnasol i aelwydydd myfyrwyr ag i dai preifat arferol.  Mae'r rheolau diweddaraf ar gael ar wefan Llywodraeth Cymru.

Os ydych chi'n byw yn llety'r Brifysgol, nid oes angen ichi wisgo gorchudd wyneb yn eich ystafell nac ar eich aelwyd eich hun. Fodd bynnag, pan fyddwch yn gadael eich ystafell/aelwyd, dylid gwisgo gorchudd wyneb mewn mannau cymunedol a choridorau a rennir.

A oes angen i mi wisgo gorchudd wyneb pan fyddaf yn fy ystafell fy hun neu pan wyf gydag aelodau eraill fy aelwyd, a dim ond ni, yn ein llety yn y Brifysgol?

Os ydych chi'n byw yn llety'r Brifysgol, nid oes angen ichi wisgo gorchudd wyneb yn eich ystafell nac ar eich aelwyd eich hun. Fodd bynnag, pan fyddwch yn gadael eich ystafell/aelwyd, dylid gwisgo gorchudd wyneb mewn mannau cymunedol a choridorau a rennir.

Brechiadau

A oes angen imi gael fy mrechu er mwyn gallu defnyddio'r cyfleusterau ar y campws?

Nid yw'n ofynnol ond ceir anogaeth gref i gael eich brechu. Mae'r brechlyn yn diogelu myfyrwyr, staff a'r gymuned yn ehangach yn Aberystwyth. Mae'n ein cynorthwyo ni oll i gadw'n ddiogel, yn arafu lledaeniad COVID-19 ac yn galluogi i'r dysgu a'r addysgu ddigwydd. Er nad yw'n hanfodol,  fe'ch anogir yn gryf i gael eich brechlyn COVID i'ch diogelu chi eich hun ac eraill.

Trefnwch apwyntiad ar gyfer eich brechlyn cyntaf neu ail COVID-19 yma.

Rwy’n fyfyriwr rhyngwladol ac rwyf wedi cael y dos cyntaf o frechlyn nad yw’n cael ei ddefnyddio yn y DU. Beth ddylwn i ei wneud o ran fy ail ddos?

Cysylltwch â’r bwrdd iechyd GIG lleol, Bwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda, i drafod hyn trwy ffonio 0300 303 8322 neu ebostio COVIDenquiries.hdd@wales.nhs.uk

Rwy’n fyfyriwr rhyngwladol a chefais fy nos cyntaf o’r brechlyn gartref. Sut gallaf drefnu fy ail ddos?

Cofrestrwch â meddyg teulu lleol fel preswyliwr dros dro cyn gynted ag y gallwch. Gallwch wneud hyn drwy gysylltu â’ch meddygfa agosaf. Bydd hyn yn golygu y cewch rif GIG dros dro. Pan fyddwch wedi cofrestru, ffoniwch y bwrdd iechyd ar 0300 303 8322 neu ebostiwch COVIDenquiries.hdd@wales.nhs.uk er mwyn trefnu apwyntiad mewn canolfan frechu dorfol.

Profion COVID-19 asymptomatig

Pam ddylwn i gael prawf os nad oes gennyf symptomau?

Diben y prawf llif unffordd yw canfod lefel y feirws mewn unigolion nad ydynt yn teimlo nac yn arddangos unrhyw symptomau (maent yn asymptomatig), ond a allai er hynny fod yn heintus a throsglwyddo'r feirws i bobl eraill.

A oes angen i mi gael fy mhrofi hyd yn oed ar ôl i mi gael y brechlyn?

Oes. Dylech barhau i gael eich profi ni waeth a ydych wedi derbyn un neu'r ddau ddos o frechlyn Covid-19.

Mae'n bwysig cofio nad yw'r brechlyn yn golygu na allwch ddal neu ledaenu’r coronafeirws. Yn syml, mae’n lleihau'r tebygolrwydd y byddwch chi'n ddifrifol wael yn ei sgil.

I need to get a COVID-19 test before international travel. What do I need to do?

The test that the University is currently offering to asymptomatic students is a lateral flow test and not the PCR test that most airlines require - please check the exact specifications of the test and the timeframe you need to have it in with your airline.


If you need a PCR test for travelling purposes you will need to pay to have this done privately. There are no local providers for a walk in service but tests are available from the following companies:

Ble ar y campws alla i gasglu fy mhecyn profi?

Mae pecynnau profi cartref i fyfyrwyr a staff ar gael i’w casglu o dderbynfeydd Medrus (Penbryn) ac Undeb y Myfyrwyr ar Gampws Penglais rhwng 10yb a 3yp, o ddydd Llun i ddydd Gwener.

Does dim angen trefnu ymlaen llaw, ond bydd angen eich cerdyn Aber arnoch pan fyddwch yn eu casglu.

Mae modd i staff sydd ddim yn gweithio ar Gampws Penglais archebu pecyn profi ar-lein er mwyn iddo gael ei anfon i gampws arall - gellir archebu ar-lein yma.

Cofiwch gofnodi ganlyniad eich prawf llif unffordd yma.

Profi, Olrhain, Diogelu (TTP)

Pam ydych chi’n Profi, Olrhain, Diogelu (TTP)?

Mae diogelwch a lles myfyrwyr, staff a'r gymuned leol yn flaenoriaeth i'r Brifysgol ac mae olrhain cyswllt yn rhan bwysig o'n strategaeth i gyfyngu ar ledaeniad y feirws yn ein cymuned.


Fel Prifysgol rydym yn hwyluso dull Profi, Olrhain, Diogelu (TTP) Llywodraeth Cymru o brofi sydd wedi ei greu i helpu pobl yng Nghymru i ailafael yn eu bywydau arferol yn raddol ac yn ddiogel.

Sut mae Profi, Olrhain, Diogelu (TTP) yn gweithio?

Mae TTP yn gweithio drwy:

 • brofi'r bobl hynny sydd â symptomau coronafeirws, gan ofyn iddynt ynysu oddi wrth deulu ehangach, ffrindiau, cydweithwyr a'u cymuned tra’u bod yn cymryd prawf ac yn aros am ganlyniad
 • olrhain yr unigolion hynny sydd wedi bod mewn cysylltiad agos â'r unigolyn sydd wedi profi'n bositif am coronafeirws.
 • darparu cyngor ac arweiniad, yn enwedig lle mae'r unigolyn sydd wedi profi'n bositif neu fod ei gysylltiadau ef neu hi yn fregus eu hiechyd neu berygl mwy
 • sicrhau, os yw prawf yr unigolyn yn negyddol ac nad yw'r symptomau yn ganlyniad i’r coronafeirws, y gall unigolion ddychwelyd i'r gwaith a'u harferion arferol cyn gynted â phosibl.

Sut fydd Profi, Olrhain, Diogelu (TTP) yn gweithio ym Mhrifysgol Aberystwyth?

Yma yn y Brifysgol rydym yn gweithio'n agos gyda Chyngor Sir Ceredigion, Bwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda ac Iechyd Cyhoeddus Cymru i gefnogi'r strategaeth TTP.

Ein nod yw sicrhau bod unrhyw achos o COVID-19 ar y campws yn cael ei nodi a'i reoli'n gyflym, a darparu cyngor a chefnogaeth i unrhyw un sydd â symptomau sy’n gysylltiedig â Covid-19.

Fel rhan o hyn, mae’n bosibl y bydd manylion cyswllt staff, myfyrwyr ac ymwelwyr yn cael eu rhannu er mwyn galluogi ymateb effeithlon i unrhyw achos o Covid-19 a gofnodir.

Sut fydd data myfyrwyr yn cael ei gasglu ar gyfer Profi, Olrhain, Diogelu (TTP) a beth fydd yn rhaid i mi wneud?

Bydd data myfyrwyr yn cael ei gasglu mewn sawl ffordd:

 • Drwy system fonitro presenoldeb bresennol y Brifysgol drwy ddefnyddio eu CerdynAber bob tro maen nhw'n mynd i mewn i ystafell sydd â darllenydd cerdyn.

 • Mewn safleoedd lletygarwch ar y campws, bydd manylion cyswllt cwsmeriaid, gan gynnwys staff a myfyrwyr, yn cael eu casglu gan ddefnyddio evePASS, ap ffôn cod QR trydydd parti. Mae'r ap yn rhad ac am ddim ac yn hawdd ei sefydlu, unwaith yn unig mae angen i gwsmeriaid gofrestru, ac mae’n cael ei dderbyn mewn llawer o lefydd ar draws Ceredigion.

 • Noder bod evePASS ar gael yn y Gymraeg. Mae cyfarwyddiadau ar sut i addasu eich ffôn i weithio yn Gymraeg ar gael yma:
 • Mae mynediad i'r Ganolfan Chwaraeon wedi'i gyfyngu i aelodau yn unig, a gofynnir iddynt sweipio eu cerdyn aelodaeth yn y fynedfa, gan ein galluogi i gasglu data ar gyfer olrhain cyswllt.

Pa ap fyddwch chi’n ei ddefnyddio i gasglu’r data?

Bydd data yn cael ei gasglu drwy’r ap ffôn cod QR trydydd parti, evePASS. Mae'r ap yn rhad ac am ddim ac yn hawdd ei sefydlu, unwaith yn unig mae angen i gwsmeriaid gofrestru.

Oes fersiwn Cymraeg o’r ap ar gael?

Oes, mae fersiwn Cymraeg o’r ap evePASS ar gael, mae cyfarwyddiadau ar sut i addasu eich ffôn i weithio yn Gymraeg ar gael yma:

A yw’r ap yn gweithio du allan i safleoedd y Brifysgol?

Ydy, mae’r ap evePASS yn cael ei dderbyn mewn llawer o lefydd ar draws Ceredigion.

Hunanynysu

Os bydd rhaid imi hunanynysu yn ystod y tymor, pa gefnogaeth a gynigir o ran y dysgu?

Fel gydag unrhyw salwch tymor byr, cynghorir myfyrwyr i ddal i fyny â’u gwaith a gofyn am gymorth eu hadran academaidd. Er na ddarperir unrhyw ddysgu ychwanegol ar-lein, bydd myfyrwyr nad ydynt yn gallu bod yn bresennol am gyfnod cyfyngedig yn gallu cael gafael ar recordiadau Panopto ac adnoddau eraill ar-lein trwy gyfrwng tudalennau eu modiwlau ar Blackboard, sydd ar gael i’r holl fyfyrwyr.

Sut alla i gael danfoniadau bwyd os ydw i'n hunanynysu?

I fyfyrwyr sy'n hunan-ynysu ac yn methu â gadael eu llety (preifat neu Brifysgol) i siopa, mae'r opsiynau canlynol ar gael:

 • Mae gwasanaeth Vine Prifysgol Aberystwyth ar gyfer bwydydd ar agor o ddydd Llun i ddydd Sadwrn
 • Mae gwasanaeth Nosh Da Prifysgol Aberystwyth yn cynnig prydau bwyd parod, gyda danfoniad am ddim ar archebion dros £5.00
 • Mae rhai archfarchnadoedd lleol yn cynnig gwasanaeth danfon - edrychwch ar eu gwefannau unigol.
 • Mae Morrisons yn cynnig gwasanaeth danfon drannoeth i'r rheini sy'n hunan-ynysu gyda thâl danfon o £2.50 i fyfyrwyr.

Gweler y manylion ar eu tudalen we yma Os ydych chi'n cael unrhyw anhawster cyrchu'r gwasanaethau hyn, cysylltwch â coronafeirws@aber.ac.uk 

Sut alla i gael danfoniadau meddyginiaeth os ydw i'n hunanynysu?

Sut alla i gael danfoniadau meddyginiaeth os ydw i'n hunanynysu? Yn y lle cyntaf, ceisiwch ddefnyddio fferyllfa leol sy'n cynnig gwasanaeth danfon. Os nad yw hyn yn bosibl, cysylltwch â coronafeirws@aber.ac.uk i drefnu gwasanaeth clicio a chasglu.

Sut ydw i’n golchi dillad os ydw i’n hunanynysu?

Tra'ch bod yn hunanynysu, ni chaniateir i chi adael eich cartref ac felly ni fyddwch yn gallu defnyddio'r cyfleusterau golchi dillad ar y safle.

Yn ystod y cyfnod hunanynysu, pe bai angen set sbâr o ddillad gwely neu dyweli arnoch chi, cysylltwch â llety@aber.ac.uk gyda 'cymorth hunanynysu' fel pwnc, gan roi manylion eich cais am ddillad gwely / neu dyweli . Rhowch wybod a oes gennych wely dwbl neu sengl er mwyn i ni roi'r dillad gwely o'r maint cywir i chi. Yna byddwn yn trefnu i'r eitem (au) gael eu danfon y tu allan i ddrws eich fflat cyn gynted â phosibl rhwng dydd Llun - dydd Gwener.

Beth ydw i'n ei wneud gyda fy sbwriel os ydw i'n hunanynysu?

Ar gyfer myfyrwyr sy'n byw ym Mhentre Jane Morgan:

 • Sicrhewch fod yr holl wastraff yn y bag gwastraff priodol (Bwyd, Ailgylchu Cymysg Sych neu Wastraff Cyffredinol), neu gynhwysydd a ddarperir ar gyfer Gwydr.
 • Bagiwch y gwastraff yn ddwbl (hy rhowch eich bag llawn mewn bag arall o'r un math), a rhowch eich gwastraff mewn rhan o'ch fflat lle gellir ei adael yn ddiogel am o leiaf 72 awr heb achosi rhwystr (cofiwch olchi eich dwylo cyn ac ar ô leu trafod).
 • Ar ôl y cyfnod o 72 awr, ewch â'ch gwastraff i'ch storfa finiau agosaf. Cofiwch olchi'ch dwylo cyn ac ar ôl eu trafod. Ceisiwch osgoi cyffwrdd â'ch wyneb, ceg, trwyn a'ch llygaid. Cynnal pellter cymdeithasol 2m bob amser.

Ar gyfer pob llety arall, gall y Brifysgol helpu i fynd â'ch gwastraff i'r storfa biniau. Y cyfan sy'n rhaid i chi ei wneud yw:

 • Sicrhewch fod yr holl wastraff yn y bag gwastraff priodol (Bwyd, Ailgylchu Cymysg Sych neu Wastraff Cyffredinol), neu gynhwysydd a ddarperir ar gyfer Gwydr.
 • Bagiwch y gwastraff yn ddwbl (hy rhowch eich bag llawn mewn bag arall o'r un math), a rhowch eich gwastraff mewn rhan o'ch fflat lle gellir ei adael yn ddiogel am o leiaf 72 awr heb achosi rhwystr (cofiwch olchi eich dwylo cyn ac ar ôl ar eu trin).
 • Ar ôl y cyfnod o 72 awr, rhowch y bagiau, neu'r cynhwysydd ar gyfer Gwydr y tu allan i'ch drws fflat (dydd Llun i ddydd Gwener yn unig). Cofiwch olchi'ch dwylo cyn ac ar ôl.
 • Rhowch nhw mor daclus â phosibl gan osgoi rhwystr yn union y tu allan i'r drws, er mwyn sicrhau y gallwch adael yn ddiogel mewn argyfwng
 • Gofynnwch i'r gwastraff gael ei symud trwy'r Ffurflen Cofnodi Nam a bydd ein timau'n cael gwared arno cyn gynted â phosibl. 

Os yr ydych yn byw mewn llety sector breifat, dilynwch ganllaw Cyngor Sir Ceredigion ar waredu gwastraff tŷ cyffredinol.

Ga i fynd allan am sigarét os ydw i'n hunanynysu?

Mae holl adeiladau'r Brifysgol yn ardaloedd dim ysmygu, sy'n cynnwys defnyddio e-sigaréts. Caniateir i chi ysmygu y tu allan i'ch llety ond dylech leihau'r amser a dreulir yn yr awyr agored. Arhoswch yn agos at eich bloc llety a sicrhau na all y mwg deithio dan do trwy ffenestri a drysau agored. Sicrhewch eich bod yn gwisgo'ch gorchudd wyneb pan fyddwch dan do cyn gadael eich ystafell; golchwch eich dwylo cyn gadael eich ystafell, cadwch bellter cymdeithasol 2m bob amser, peidiwch â chroesi ag eraill ar y grisiau; diheintiwch eich dwylo wrth fynd i mewn i'r adeilad.

Os yn hunan-ynysu, beth ddylwn i wneud pe bai’r larwm tân yn seinio yn fy llety?

Os bydd larwm tân yn seinio bydd angen i chi:

 • Adael yr ystafell, gan gofio mynd â’ch allwedd llety gyda chi
 • Sicrhau fod gennych ddillad addas ar gael yn hawdd i’ch cadw yn gynnes a sych
 • Geisio osgoi cyffwrdd â chanllawiau a dolenni drysau gymaint ag y bo modd, ac osgoi cyswllt agos ag eraill- y canllaw cyffredinol yw sicrhau eich bod yn ceisio cadw pellter o 6 troedfedd o leiaf
 • Gysylltu â’r marsial tân i adael iddynt wybod eich bod yn hunan-ynysu
 • Unwaith i chi gysylltu â’r marsial tân, cadwch eich pellter rhag eraill, ond peidiwch â sefyll yn agosach at eich llety na’r man ymgynnull.

Rwy'n hunanynysu ac mae angen cymorth arnaf. Pwy y gallaf fi gysylltu â hwy?

Os ydych yn hunanynysu a bod angen cymorth arnoch, anfonwch e-bost at coronavirus@aber.ac.uk ac fe wnawn ein gorau glas i'ch cynorthwyo.

 

Sut gallaf wneud ymarfer corff os wyf yn hunanynysu?

Sut gallaf wneud ymarfer corff os wyf yn hunanynysu?

Mae ymarfer corff yn ffordd wych o’ch helpu i ymlacio ac i ddefnyddio unrhyw egni sydd gennych. Er na fyddwch chi’n gallu mynd allan am y 10 diwrnod nesaf, mae yna lawer o sesiynau ymarfer corff y gallwch eu dilyn ar-lein.  

Mae’r Brifysgol wedi darparu platfform ar-lein am ddim i’r holl fyfyrwyr sy’n aros yn llety PA neu sydd ag aelodaeth o’r Ganolfan Chwaraeon. Er mwyn cael mynediad, mewngofnodwch i wexer.aber.ac.uk gyda’ch e-bost Aber. Mae dros 500 o sesiynau ar gael – gan gynnwys sesiynau ymlacio ac ymwybyddiaeth ofalgar os mai dyna sydd ei eisiau arnoch. 

 

A fedraf i gasglu fy mhost os dw i’n hunan-ynysu?

Gall y dosbarthiad post amrywio gan ddibynnu lle rydych chi’n byw. Bydd y post yn cyrraedd yn uniongyrchol i ddrws fflat mewn rhai llefydd, ac i fynedfa’r bloc mewn mannau eraill.

Caniateir i chi fynd allan o’ch fflat i nôl post, ond dylech dreulio cyn lleied â phosib o amser y tu allan i’ch fflat. Cofiwch wisgo mwgwd dros eich wyneb pan fyddwch y tu mewn (gan gynnwys y landin, y grisiau a’r cyntedd cymunedol); golchwch eich dwylo neu defnyddiwch hylif glanhau cyn ymadael a mynd i mewn i’r fflat, cadwch bellter cymdeithasol o 2 fetr bob amser, a pheidiwch â chroesi eraill ar y grisiau.

Os oes gennych unrhyw gwestiwn neu os ydych angen rhagor o wybodaeth, cysylltwch â postroom@aber.ac.uk

Teithio

Rwy’n fyfyriwr sy’n cyrraedd o dramor. Beth sydd angen imi ei wybod?

Os ydych yn teithio i Aberystwyth o dramor, cewch atebion i rai o’r cwestiynau y gallech fod yn pendroni yn eu cylch ar dudalennau gwe’r Tîm Rhyngwladol, yn ogystal â chymorth i gynllunio eich taith.

Mae rheolau caeth ar deithio rhyngwladol mewn grym, gan gynnwys gofynion hunanynysu a phrofi. Bydd swyddogion iechyd y cyhoedd yng Nghymru yn gwirio bod y rheolau hyn yn cael eu dilyn. Mae’n hynod o bwysig eich bod yn dilyn y rheolau hyn. Os methwch â’u dilyn, byddwch yn torri’r gyfraith a gallech gael eich erlyn.

Mae’r rheoliadau’n cael eu hadolygu a’u diweddaru’n gyson – gwiriwch y sefyllfa ddiweddaraf mewn da bryd cyn y dyddiad pan fwriadwch deithio.  

Dolenni defnyddiol

Ceir gwybodaeth ddefnyddiol ar y tudalennau gwe canlynol:

Cysylltu â ni

Dylai’r holl fyfyrwyr sy’n dychwelyd o wledydd sydd ar y rhestrau gwledydd coch ac ambr gysylltu â ni cyn teithio er mwyn sicrhau bod yr holl reolau ar deithio rhyngwladol yn cael eu dilyn.

I gysylltu â ni ynghylch hyn yn ystod oriau swyddfa, cysylltwch â’r Swyddfa Llety ar 01970 622900 (Opsiwn 4). 

Casglu pecynnau profi o lety’r Brifysgol

Os ydych yn hunanynysu yn llety’r Brifysgol wedi ichi ddychwelyd o dramor, gallwch drefnu inni gasglu eich pecynnau profi ar ddiwrnod 2 a diwrnod 8 er mwyn eu postio. Mae'r gwasanaeth hwn ar gael rhwng 9yb a 2yp bob dydd.


Yn ystod yr wythnos: E-bostiwch yr Ystafell Bost ar post@aber.ac.uk gyda'r wybodaeth isod
Ar y penwythnos: Ffoniwch Ddiogelwch Safle ar 01970 622900 (gan ddewis opsiwn Diogelwch Safle) a darparu'r wybodaeth isod

• Cyfeiriad llawn eich llety
• Y dyddiad a’r amser pan fydd y pecyn yn barod i’w gasglu
• Yna dylid rhoi’r pecyn prawf yn y bag, wedi’i selio’n ddiogel, a’i adael y tu allan i ddrws y fflat, yn barod i’w gasglu.

Bydd y pecyn prawf yn cael ei gasglu a'i bostio ar y diwrnod hwnnw.

 

Rwy’n fyfyriwr rhyngwladol ac ni allaf drefnu hediad i Aberystwyth. A allaf astudio ar-lein?

Gall myfyrwyr rhyngwladol sy’n cael anhawster â threfniadau teithio wneud cais i ohirio eu dyddiad cyrraedd. Mae hyn, fodd bynnag, wedi’i gyfyngu i gynlluniau astudio lle ceir darpariaeth addas ar-lein. Gall myfyrwyr rhyngwladol wneud cais i ohirio cyrraedd ac ystyrir pob cais ar sail unigol. Dylid cyfeirio unrhyw ymholiadau at delayedinternationalarrivals@aber.ac.uk.

Rwy’n fyfyriwr rhyngwladol ac mae’n debygol y bydd oedi cyn y gallaf gyrraedd Aberystwyth. A allaf astudio ar-lein?

Gall myfyrwyr rhyngwladol sy’n cael anhawster â threfniadau teithio wneud cais i ohirio eu dyddiad cyrraedd. Mae hyn, fodd bynnag, wedi’i gyfyngu i gynlluniau astudio lle ceir darpariaeth addas ar-lein. Gall myfyrwyr rhyngwladol wneud cais i ohirio cyrraedd ac ystyrir pob cais ar sail unigol. Dylid cyfeirio unrhyw ymholiadau at delayedinternationalarrivals@aber.ac.uk.

A fydd y Brifysgol yn cynnig y dewis i ‘astudio gartref’ yn 2021-22?

Ni fydd y Brifysgol yn cynnig y dewis i ‘astudio gartref’ yn 2021-22. Dim ond myfyrwyr rhyngwladol sydd wedi gwneud cais ar sail cyfyngiadau teithio fydd yn gallu gohirio cyrraedd Aberystwyth.

Os bydd rhaid imi hunanynysu yn ystod y tymor, pa gefnogaeth a gynigir o ran y dysgu?

Fel gydag unrhyw salwch tymor byr, cynghorir myfyrwyr i ddal i fyny â’u gwaith a gofyn am gymorth eu hadran academaidd. Er na ddarperir unrhyw ddysgu ychwanegol ar-lein, bydd myfyrwyr nad ydynt yn gallu bod yn bresennol am gyfnod cyfyngedig yn gallu cael gafael ar recordiadau Panopto ac adnoddau eraill ar-lein trwy gyfrwng tudalennau eu modiwlau ar Blackboard, sydd ar gael i’r holl fyfyrwyr.

Cyfleusterau astudio

A allaf rhag-archebu lle astudio ar Gampws Penglais?

Mae rhestr lawn o’r gofod astudio y mae modd ei archebu ymlaen llaw, gan gynnwys lleoedd cyfrifiadurol ar gael ar lein 

 

Gofod astudio grwpiau yn Hugh Owen

Bellach mae modd i aelodau o'r un aelwyd archebu ystafell i astudio mewn grŵp yn Llyfrgell Hugh Owen.

Mae pedair ystafell astudio grŵp ar gael yn Ystafell Iris de Freitas ac mae gan bob un gyfrifiadur. Gall unigolion neu nifer gyfyngedig o aelodau o'r un aelwyd ddefnyddio'r ystafelloedd hyn ar unrhyw un adeg:

Dim mwy na 2 ddefnyddiwr o'r un aelwyd:

 • Carrel 01 Iris de Freitas

Dim mwy na 4 defnyddiwr o'r un aelwyd:

 • Ystafell Astudio 6 Iris de Freitas
  Ystafell Astudio 7 Iris de Freitas
  Ystafell Astudio 8 Iris de Freitas

Mae manylion a'r system archebu ar gael yma.

 

Dylai pawb ddilyn y drefn ganlynol wrth ddefnyddio'r cyfleusterau hyn:

 • Sychwch eich ardal waith, cadair, bysellfwrdd a llygoden cyn ac ar ddiwedd eich sesiwn gyda’r cadachau sy’n cael eu darparu yn yr ystafelloedd
 • Glanhewch argraffwyr/llungopïwyr/ sganwyr ar ôl eu defnyddio
 • Defnyddiwch yr hylif diheintio dwylo pan fyddwch chi'n mynd i mewn ac yn gadael yr ystafell
 • Gwisgwch orchuddion wyneb yn holl adeiladau'r Brifysgol oni bai eich bod wedi eich eithrio
 • Eisteddwch yn y lleoliadau dynodedig yn yr ystafell yn unig.
 • Dilynwch y rheol pellter cymdeithasol 2 fetr
 • Dilynwch unrhyw systemau unffordd o amgylch yr ystafelloedd
 • Defnyddiwch eich Cerdyn Aber eich hun wrth fynd i mewn ac allan o'r ystafell

Beth yw’r diweddaraf ar Lyfrgelloedd a Gwasanaethau Gwybodaeth?

Gweler ein tudalen we Y newyddion diweddaraf ar wasanaethau’r Llyfrgell a TG am y wybodaeth ddiweddaraf am ein gwasanaethau.

Uwchraddedigion a addysgir sy'n cwblhau eu hastudiaethau yn 2021

Sut y penderfynir ar ddosbarth fy ngradd Meistr?

Yn y ffordd arferol, ond bydd myfyrwyr a chanddynt gyfartaledd o fewn 2% i unrhyw ffin yn cael eu codi i'r dosbarth uwch cyhyd â'u bod yn cyflawni gofynion meini prawf y pwysau marciau a nodir yng Nghonfensiynau'r Arholiadau. Y flwyddyn academaidd hon, oherwydd bod myfyrwyr yn cael cyfle i ailsefyll heb gapio marciau yn ogystal â chyfle i wella ar farc pasio, a chan nad oes angen cyflwyno ffurflenni a thystiolaeth Amgylchiadau Arbennig ar gyfer traethodau hir yn semestrau un na dau, ni weithredir trefn Drws Trugaredd ar gyfer amgylchiadau arbennig.

Beth sy'n digwydd os na fyddaf yn hapus â dosbarth fy ngradd?

Os na fyddwch yn hapus â dosbarth terfynol eich gradd, gallwch ddewis gwrthod eich dyfarniad ac ailsefyll ar y cyfle cyntaf. Cewch eich gwahodd i wneud y dewis hwn cyn gynted ag y bydd y canlyniadau'n cael eu cyhoeddi. Gwneir hynny ar sail 'dim anfantais': sef os bydd myfyrwyr yn dewis ailsefyll, ond nad ydynt yn gwneud cystal bryd hynny, fe fyddant yn dal i allu derbyn y dyfarniad cyntaf. Os na fyddwch yn cwblhau tasg dosbarth dangosol eich gradd i roi gwybod i ni a ydych yn dymuno derbyn neu wrthod y dosbarth dangosol, byddwn yn cymryd eich bod yn ei dderbyn.

Mae angen i fyfyrwyr rhyngwladol sydd â fisa Haen 4 neu fisa Myfyriwr, ac sy'n dymuno gwneud cais drwy lwybr y Graddedigion, gofio, os byddant yn penderfynu gwrthod eu dyfarniad ac ailsefyll, na fyddant efallai’n gymwys i ymgeisio am fisa yn rhan o lwybr y Graddedigion os bydd eu fisa Myfyriwr cyfredol yn dod i ben cyn i farciau’r arholiadau ailsefyll gael eu rhyddhau a chyn dyfarnu gradd. Cysylltwch â’r Ymgynghorydd Myfyrwyr Rhyngwladol i gael rhagor o gyngor: immigrationadvice@aber.ac.uk.

A allaf newid fy meddwl yn nes ymlaen ynglŷn â derbyn neu wrthod dosbarth fy ngradd?

Ar ôl ichi dderbyn dosbarth y radd ni chewch newid eich meddwl. Os gwrthodwch, byddwch yn dal i allu derbyn y dosbarth dangosol yn nes ymlaen.

Nid wyf eisiau cymryd 'dosbarth dangosol fy ngradd' ond mae arnaf angen llythyr i'm cyflogwr i gadarnhau fy mod wedi cymhwyso am fy ngradd.

Gallwn roi llythyr ichi i gadarnhau eich bod eisoes wedi cymhwyso am eich gradd hyd yn oed os ydych wedi penderfynu ailsefyll.

A fydda i'n cael ailsefyll fy modiwlau i gyd am y marc llawn?

Ceir ailsefyll pob modiwl sydd â dangosydd ailsefyll H am y marc llawn. Bydd modiwlau sydd â dangosydd ailsefyll T yn cael eu hailsefyll am farc wedi'i gapio (bydd hyn yn gymwys lle'r oedd y marc wedi'i gapio'n flaenorol). Os penderfynwch ailsefyll modiwl yr ydych wedi pasio ynddo, bydd hyn hefyd yn gymwys am y marc llawn. Gwneir hynny ar sail 'dim anfantais': sef os bydd myfyrwyr yn dewis ailsefyll, ond nad ydynt yn gwneud cystal bryd hynny, byddant yn dal i allu derbyn y dyfarniad gwreiddiol. Mewn achosion lle rhoddwyd cosbau am Ymddygiad Academaidd Annerbyniol, gellid capio'r canlyniadau ailsefyll neu efallai na chaniateir ailsefyll.

Sawl ymgais fydd myfyrwyr yn ei gael i wella marc modiwl y maent eisoes wedi'i basio?

Sawl ymgais fydd myfyrwyr yn ei gael i wella marc modiwl y maent eisoes wedi'i basio?

Rhoddir un cyfle i fyfyrwyr Meistr wella ar farc pasio ym mlwyddyn academaidd 2020-21.  Cânt ailsefyll ym mis Awst 2021 neu yn ystod y sesiwn ganlynol.

A oes gen i hawl i apelio ynglŷn â fy marciau am fodiwl neu ganlyniad fy ngradd?

A oes gen i hawl i apelio ynglŷn â fy marciau am fodiwl neu ganlyniad fy ngradd?

Oes, gallwch gyflwyno apêl os ydych ar dir i wneud hynny. Mae'r amodau hynny i'w gweld yn y weithdrefn apelio yn: https://www.aber.ac.uk/cy/academic-registry/handbook/appeals/

Cyn penderfynu apelio, cofiwch fod gennych gyfle eisoes i gymryd asesiadau pellach i geisio gwell eich marciau. Os nad ydych yn sicr a fyddai cyflwyno apêl yn arwain at ganlyniad gwahanol, cysylltwch naill ai â'r Gofrestrfa caostaff@aber.ac.uk a/neu Undeb y Myfyrwyr undeb.cyngor@aber.ac.uk i gael cyngor.

Mae'r sefyllfa bresennol wedi effeithio ar fy astudiaethau, a ga' i gyflwyno ffurflen Amgylchiadau Arbennig?

Ni fydd angen i fyfyrwyr gyflwyno ffurflenni na thystiolaeth Amgylchiadau Arbennig ar gyfer modiwlau a asesir yn ystod semestrau un a dau ym mlwyddyn academaidd 2020-21 nac i'w modiwl traethawd hir; os na all myfyrwyr gwblhau asesiadau, beth bynnag fo'r rheswm, byddant yn awtomatig yn cael cyfle i ailsefyll heb gapio'r marciau os nad ydynt yn cyflwyno gwaith neu os ydynt yn methu; dim ond ar gyfer y sesiwn academaidd hon y gwneir y newid hwn i’r drefn Amgylchiadau Arbennig arferol ac ni fydd yn ymestyn tan y cyfnod ailsefyll ym mis Awst.

A fydd amgylchiadau arbennig yn newid marciau modiwlau myfyrwyr?

A fydd amgylchiadau arbennig yn newid marciau modiwlau myfyrwyr?

Na, nid ydym yn newid marciau modiwl ar sail amgylchiadau arbennig.  

A roddir cap ar nifer yr asesiadau y caf eu hailsefyll ym mis Awst 2021?

Na, ym mis Awst 2021 yn unig, ni fydd cap ar nifer yr asesiadau y cewch eu hailsefyll.

A fyddaf yn gorfod talu am ailsefyll ym mis Awst 2021?

Na, ni chodir tâl am ailsefyll ym mis Awst 2021.

Ble ddylwn i fynd i gael cyngor ynglŷn ag ailsefyll ai peidio?

Gall eich adran roi cyngor academaidd ichi ynglŷn ag ailsefyll. Os ydych chi angen cyngor ynglŷn â chofrestru i ailsefyll cysylltwch â pgsstaff@aber.ac.uk.

Sut mae cofrestru i ailsefyll modiwlau?

Pan gyhoeddir y canlyniadau, gofynnir ichi gwblhau tasg ar eich cofnod myfyriwr i ddewis ailsefyll ai peidio. Bydd y dasg i'w gweld ar eich cofnod myfyriwr yr un diwrnod ag y cyhoeddir y canlyniadau, a rhoddir dyddiad cau ar gyfer cofrestru.  

A fydd cyfnod ailsefyll asesiadau'r haf yn cael ei gynnal fel arfer?

Cynhelir cyfnod yr arholiadau ailsefyll ym mis Awst, fodd bynnag, rydym wedi estyn y dyddiadau fel bod y cyfnod ailsefyll yn dechrau ar ddydd Llun 9 Awst ac yn gorffen ar ddydd Iau 26 Awst 2021. Ni fydd hyn yn cynnwys cynnal arholiadau ar y campws.

A yw rheoliadau Ymddygiad Academaidd Annerbyniol yn dal yn gymwys yn y sefyllfa sydd ohoni?

Ydyn, bydd y rheoliadau sy'n gysylltiedig ag Ymddygiad Academaidd Annerbyniol yn parhau mewn grym. Os bydd honiad o Ymddygiad Academaidd Annerbyniol yn cael ei gadarnhau, pennir y gosb yn unol â'r System Gosbi a seilir ar Bwyntiau, ac fe fydd hynny'n disodli’r cyfle i ailsefyll am farc heb ei gapio.