Rheoliadau Gwasanaethau Gwybodaeth

Rhagymadrodd

Mae’r Rheoliadau hyn yn rhoi gwybodaeth i holl ddefnyddwyr y Gwasanaethau Gwybodaeth am y rheolau sy’n llywio’r defnydd a wneir o adnoddau’r Gwasanaethau Gwybodaeth. Cynlluniwyd y rheoliadau i sicrhau bod yr holl ddefnyddwyr yn cael y cyfle gorau posibl i ddefnyddio'r holl adnoddau a’r gwasanaethau yn gywir. Gallai anwybodaeth am gynnwys y rheoliadau achosi anghyfleustra i ddefnyddwyr eraill a dirwyon a chosbau ichi, felly rhowch amser i’w darllen. Mae Safonau Gwasanaeth y Gwasanaethau Gwybodaeth https://www.aber.ac.uk/cy/is/about/standards/ yn dangos safon y gwasanaeth y mae gennych chi hawl i’w ddisgwyl gennym ni. Rydym ninnau yn gofyn ichi gadw at y Rheoliadau a nodir yma er eich lles eich hun a defnyddwyr eraill. Rydym hefyd yn cynhyrchu canllawiau a pholisïau mwy penodol i egluro’n llawnach sut y mae’r Rheoliadau hyn yn berthnasol wrth ddefnyddio adnoddau penodol ac mae gan ddefnyddwyr gyfrifoldeb i gadw atynt.

Ni all y Rheoliadau ddarparu ar gyfer pob sefyllfa, ac rydym yn cydnabod y cyfyd achosion lle na fydd modd cyfiawnhau cadw at ddehongliad hollol fanwl o’r rheolau. Cysylltwch ag aelod o staff y Gwasanaethau Gwybodaeth cyn gynted â phosibl os ydych yn rhagweld trafferthion, ac fe geisiwn ni helpu cyn i broblemau godi. Os ydych yn anfodlon â’r modd y caiff unrhyw un o’r Rheoliadau hyn eu gweithredu neu â'r ffordd y cawsoch eich trin gan aelod o’r staff, dylai staff y Brifysgol, ymwelwyr ac aelodau o’r cyhoedd droi at drefn gwyno’r Gwasanaethau Gwybodaeth ar http://www.aber.ac.uk/cy/is/regulations/complaints/

Dylai myfyrwyr ddilyn trefn gwyno’r Brifysgol sydd ar gael ar: https://www.aber.ac.uk/cy/regulations/complaints/

Rheoliadau Cyffredinol

1.1 Defnyddwyr cofrestredig yn unig sydd fel rheol yn cael mynediad llawn i wasanaethau ac adnoddau’r Gwasanaethau Gwybodaeth, ac y mae’r defnydd hwnnw'n amodol ar gadw at y rheoliadau, a’r canllawiau cysylltiedig a fydd mewn grym ar y pryd. Mae’r Rheoliadau hyn yn berthnasol hefyd i ddefnyddwyr sy’n cerdded i mewn, ymwelwyr a gwesteion. Caiff y Rheoliadau eu diweddaru o bryd i’w gilydd, oherwydd newidiadau yn y gyfraith a phrofiad defnyddwyr lleol. Bydd yn rhaid i’r holl ddefnyddwyr gydymffurfio â’r newidiadau hyn. Caiff newidiadau mawr eu cyhoeddi drwy gyfathrebiad wythnosol PA sy’n cael ei e-bostio i bob defnyddiwr cofrestredig, a thrwy dudalen gwe Newyddion y Gwasanaethau Gwybodaeth. Cymerir yn ganiataol felly bod defnyddwyr cofrestredig yn ymwybodol o’r Rheoliadau sydd ar gael ar dudalennau gwe y Brifysgol, a’u bod yn cytuno i gadw atynt.

1.2 Mae’r teitl Gwasanaethau Gwybodaeth yn y Rheoliadau hyn drwyddi draw yn golygu unrhyw un neu holl wasanaethau llyfrgell, gwasanaethau cyfrifiadurol, gwasanaethau gwe a gwasanaethau amserlennu Prifysgol Aberystwyth neu unrhyw wasanaethau yr ydych yn eu defnyddio gyda’ch enw defnyddiwr a chyfrinair PA, a’r adeiladau lle mae gwasanaethau o’r fath yn cael eu darparu. Mae defnydd yr adnoddau yn golygu defnydd cysylltiedig â gwaith academaidd, gweinyddol neu fusnes y Brifysgol, neu ddefnydd personol gan ddefnyddwyr cofrestredig. Mae'r gair 'Prifysgol' yn y Rheoliadau hyn drwyddi draw yn cyfeirio at Brifysgol Aberystwyth.

1.3 Mae gan staff y Gwasanaethau Gwybodaeth yr hawl i godi tâl am wasanaethau penodol, fel y gwelir o'r wybodaeth sydd wedi ei harddangos yn y Gwasanaethau Gwybodaeth neu mewn cyhoeddusrwydd cyffredinol.

1.4 Mae gan Gyfarwyddwr y Gwasanaethau Gwybodaeth yr awdurdod i ddileu breintiau'r Gwasanaethau Gwybodaeth i unrhyw ddefnyddiwr ac i bennu dirwy neu unrhyw gosb briodol arall am dorri’r Rheoliadau. Mae gan y Cyfarwyddwr yr hawl i ddirprwyo i aelod arall o staff y Gwasanaethau Gwybodaeth yr hawl i bennu dirwy neu i atal adnoddau. Gellir dweud wrth yr awdurdodau priodol am unrhyw weithred o eiddo'r Cyfarwyddwr o dan y Rheoliad hwn.

1.5 Mae’r holl ddefnyddwyr yn addo i warantu Prifysgol Aberystwyth rhag unrhyw weithred, achos, gweithrediadau, archebion a chostau (gan gynnwys costau neu dreuliau cyfreithiol dilys ac unrhyw gostau iawndal a thaliadau a delir gan y Brifysgol yn ôl cyngor eu cynghorwyr cyfreithiol i gyfaddawdu neu setlo achos o unrhyw fath) a wynebir gan y Brifysgol o ganlyniad i unrhyw dramgwydd gan y defnyddiwr yn erbyn rheoliadau'r Gwasanaethau Gwybodaeth neu’n erbyn cyfraith gwladol neu ryngwladol.

1.6 Bydd y rheoliadau hyn hefyd yn weithredol mewn mannau heblaw Prifysgol Aberystwyth lle mae mynediad i rwydwaith yn cael ei ganiatáu trwy ddefnyddio manylion Prifysgol Aberystwyth.

Mynediad i'r Gwasanaethau Gwybodaeth

2.1 Mae gan aelodau o staff a myfyrwyr sydd wedi eu cofrestru yn y Brifysgol, ynghyd ag eraill sydd â breintiau yn rhinwedd y ffaith eu bod yn aelodau o’r Brifysgol, hawl i ddefnyddio adnoddau’r Gwasanaethau Gwybodaeth. Ar ôl i fyfyrwyr sefyll eu harholiadau terfynol, nid ydynt ar dir i ddefnyddio’r adnoddau’n llawn. Ar ôl graddio gallant gofrestru i fod yn ddarllenwyr cysylltiol yn unol â rheoliad 2.2.

2.2 Gall graddedigion y Brifysgol ddefnyddio’r llyfrgelloedd at ddibenion cyfeiriol. Codir tâl am fenthyca.

2.3 Mae gan staff a myfyrwyr rhai sefydliadau penodol eraill yr hawl i ddefnyddio adnoddau’r Gwasanaethau Gwybodaeth yn unol â thelerau cytundeb rhwng y sefydliad a’r Brifysgol. Rhaid i’r defnyddwyr gytuno i gydymffurfio â Rheoliadau Gwasanaethau Gwybodaeth Prifysgol Aberystwyth.

2.4 Caiff mynediad i adnoddau’r Gwasanaethau Gwybodaeth ei ddarparu'n bennaf er mwyn hyrwyddo gweithgaredd y Brifysgol. Er bod peth gweithgaredd anacademaidd yn un o freintiau'r defnyddwyr, ni chaniateir i fynediad i'r perwyl hwnnw nac i adnoddau a ddefnyddir yn sgil hynny, wrthdaro â’n prif amcanion.

2.5 Rhaid i unrhyw ddefnydd o adnoddau’r Gwasanaethau Gwybodaeth at ddibenion masnachol gael awdurdod gan Gyfarwyddwr y Gwasanaethau Gwybodaeth, a gellid codi tâl am weithgaredd o’r fath.

2.6 Nid yw’n arferiad gan staff Gwasanaethau Gwybodaeth i archwilio cynnwys unrhyw e-bost a ffeiliau data personol defnyddwyr mewn unrhyw ffordd ag eithrio mewn achosion tebyg i’r canlynol:

1. Lle mae feirws, neu e-bost sy’n cael eu anfon at nifer fawr o bobl, yn bygwth amharu ar y system ebost, neu’n debygol o ddileu neu ddifetha data defnyddwyr. Mewn achos o’r fath, bydd staff yn edrych ar benawdau a phatrymau data eraill yr e-bost er mwyn adnabod a dileu y deunydd dan sylw.

2. Lle ceir amheuaeth digonol fod unigolyn yn camddefnyddio adnoddau’r Gwasanaethau Gwybodaeth neu lle ceir amheuaeth fod rheoliadau eraill y Brifysgol wedi eu torri.

3. Ar gais yr heddlu, lle dangosir y gallai cydweithredu â’r heddlu hyrwyddo ymchwiliad troseddol yn uniongyrchol.

4. Lle mae angen mynediad i gefnogi'r defnydd o Blackboard (a chyflwyno aseiniadau) o dan y Polisi Defnydd Derbyniol Blackboard. Trwy arwyddo’r Rheoliadau rydych yn cytuno fod gan staff y Gwasanaethau Gwybodaeth hawl i archwilio mewn amgylchiadau o’r fath.

Ymddygiad

3.1 Rhoddir Cerdyn Aber at ddefnydd y person a enwir arno yn unig. Nid oes hawl gan y defnyddiwr ei fenthyg na’i drosglwyddo i berson arall, ac nid oes hawl gan berson arall i’w ddefnyddio. Mae Cerdyn Aber ond yn ddilys os yw’r defnyddiwr yn aelod presennol o staff y Brifysgol neu’n fyfyriwr cofrestredig presennol (ddim wedi ymadael dros dro neu wedi ei atal) neu yn cael ei dal gan eraill sydd â breintiau cyfredol priodol fel aelodau o'r Brifysgol.

3.2 Rhaid i ddefnyddwyr bob amser gario'u Cerdyn Aber neu ddogfen adnabod arall, a dylent fod yn barod i'w dangos i staff y Gwasanaethau Gwybodaeth neu unrhyw aelod arall o staff awdurdodedig y Brifysgol sy'n gofyn am gael ei gweld.

3.3 Ni ddylid datgelu cyfrinair personol cyfrif TG i unrhyw berson arall. Defnyddwyr fydd yn gyfrifol am unrhyw gamddefnydd o adnoddau’r Gwasanaethau Gwybodaeth a gaiff ei briodoli iddynt.

3.4 Gwaherddir unrhyw ymddygiad sy’n debygol o darfu ar ddefnyddwyr eraill, neu achosi anghyfleustra iddynt, neu o niweidio eiddo’r Gwasanaethau Gwybodaeth. Ni ddylai defnyddwyr adnoddau’r Gwasanaethau Gwybodaeth ymddwyn mewn modd sy'n debygol o ddwyn anfri ar y Brifysgol, ni ddylid amharu ar ddysgu, astudio, arholi, ymchwil neu weinyddiaeth y Brifysgol ac ni ddylid rhwystro unrhyw aelod o'r Brifysgol rhag dilyn ei astudiaethau neu gyflawni ei ddyletswyddau.

3.5 Ni ddylai defnyddwyr farcio, difwyno na difrodi llyfrau, cylchgronau, cyfrifiaduron, peiriannau argraffu nac unrhyw beth arall sy’n eiddo i’r Gwasanaethau Gwybodaeth. Rhaid gwneud iawn am ddifrod o’r fath yn ôl gofynion Cyfarwyddwr y Gwasanaethau Gwybodaeth.

3.6 Ni ddylai defnyddwyr geisio mynd ymaith ag unrhyw beth sy’n eiddo i’r Gwasanaethau Gwybodaeth oni bai ei fod wedi ei fenthyca iddynt yn unol â’r rheoliadau. Mae gan holl aelodau o staff y Gwasanaethau Gwybodaeth awdurdod i chwilio trwy lyfrau, bagiau neu unrhyw nwyddau eraill sydd ym meddiant defnyddwyr wrth iddynt gyrraedd neu adael adeiladau’r Gwasanaethau Gwybodaeth. Mae hawl gan staff y Gwasanaethau Gwybodaeth fel mater o drefn gael mynediad i loceri a charelau’r llyfrgell sydd ar gael i ddefnyddwyr heb rybudd i'r defnyddiwr at ddibenion diogelwch, cynnal a chadw a thrwsio, chwilio am ddeunydd sydd heb ei fenthyca a phob diben arall sy’n cael ei ystyried yn angenrheidiol.

3.7 Mae ysmygu, bwyd poeth ac yfed alcohol yn cael eu gwahardd yn adeiladau’r Gwasanaethau Gwybodaeth. Rhaid i ddefnyddwyr gadw at y rheoliadau lleol ynglŷn â bwyta ac yfed sy’n cael eu harddangos yn adeiladau’r Gwasanaethau Gwybodaeth.

3.8 Rhaid gadael gofodau astudio ac ystafelloedd astudio y Gwasanaethau Gwybodaeth yn lân a thaclus ar ôl eu defnyddio.

3.9 Ni chaniateir anifeiliaid (ar wahân i’r rhai sy’n cynorthwyo gydag anabledd) yn unrhyw un o adeiladau’r Gwasanaethau Gwybodaeth.

3.10 Ni chaniateir cadw seddi anffurfiol yn unrhyw un o adeiladau’r Gwasanaethau Gwybodaeth. Gall staff symud unrhyw lyfrau neu eiddo arall a adawyd yno am gyfnod o amser.

3.11 Nid yw’r Brifysgol yn derbyn cyfrifoldeb ar unrhyw adeg am eiddo personol sy’n cael ei adael unrhyw le ym mharthau’r Gwasanaethau Gwybodaeth, gan gynnwys loceri.

3.12 Rhaid troi dyfeisiau symudol i’r modd tawel. Rhaid sicrhau nad oes modd clywed synau clywadwy clustffonau neu ddyfeisiau sain mewn llyfrgelloedd ac adeiladau eraill y Gwasanaethau Gwybodaeth

3.13 Caniateir defnyddio cyfrifiaduron symudol personol neu gyfarpar trydanol arall yn adeiladau’r Gwasanaethau Gwybodaeth os ydynt yn cael eu defnyddio mewn modd diogel ac nid yn achosi rhwystr neu berygl i ddefnyddwyr eraill. Cyfrifoldeb perchennog y cyfarpar fydd sicrhau ei fod yn ddiogel, a chaniateir ei ddefnyddio ar yr amod bod y perchennog yn derbyn cyfrifoldeb am unrhyw ddifrod a wneir i eiddo’r Brifysgol gan y cyfarpar hwnnw.

3.14 Rhaid i ddefnyddwyr gadw at gyfraith hawlfraint ac amodau unrhyw drwyddedau ar gyfer deunyddiau maent yn eu defnyddio. Mae gwybodaeth am hawlfraint ac am gytundebau trwydded y Brifysgol â'r Asiantaeth Trwyddedu Hawlfraint a sefydliadau eraill sy'n cwmpasu deunydd print, clyweled, electronig a deunyddiau eraill, ar gael ar dudalennau gwe y Brifysgol. Trwy gofrestru i ddefnyddio'r Gwasanaethau Gwybodaeth mae defnyddwyr yn cytuno i gadw at ddeddfwriaeth hawlfraint. Rheolir defnydd o rwydwaith rhanbarth eang JANET gan bolisi “JANET Acceptable Use”, sydd i’w weld ar dudalennau gwe y Brifysgol neu mewn unrhyw lyfrgell. Rheolir y defnydd o feddalwedd a chronfeydd data gan drwyddedau cynnyrch unigol

3.15 Ni chaniateir i ddefnyddwyr ddefnyddio rhwydwaith y Brifysgol i gynhyrchu nac arddangos gwybodaeth na chynnyrch cyfrifiadurol o'r math, neu mewn dull, a allai beri tramgwydd i bobl eraill rhesymol gan gynnwys deunydd sy’n gallu ysgogi casineb tuag at unigolyn/unigolion neu grwpiau hiliol neu grefyddol. Mae hyn yn berthnasol i destun ysgrifenedig ac i ddeunydd graffig. Os, fel rhan o’ch gwaith ymchwil, bod yn rhaid ichi greu neu arddangos deunydd a all beri tramgwydd i bobl rhesymol, rhaid ichi sicrhau bod eich Pennaeth Adran ynghyd â Chyfarwyddwr y Gwasanaethau Gwybodaeth yn ymwybodol o ofynion eich ymchwil

3.16 Rhaid i ddefnyddwyr gadw at delerau’r Rheoliadau Diogelu Data Cyffredinol a Deddf Gwarchod Data 2018, neu ddeddfwriaeth gyfwerth mewn awdurdodaethau eraill lle mae’r Brifysgol yn gweithredu a pharchu’r canllawiau a ddarperir ar dudalennau gwe y Brifysgol.

3.17 Ni ddylai defnyddwyr geisio cyrchu na defnyddio unrhyw un o'r adnoddau cyfrifiadurol heb awdurdod. Y mae hyn yn cynnwys defnyddio cyfrinair sy’n eiddo i berson arall, sut bynnag y cafwyd hwnnw. Bydd unrhyw ymgais a wneir i ddileu neu newid deunydd sy’n eiddo i ddefnyddwyr eraill, neu i ymyrryd â chaledwedd neu feddalwedd, yn drosedd yn erbyn Rheoliadau’r Brifysgol, a gallai hefyd fod yn drosedd gyfreithiol.

3.18 Nid yw’r Brifysgol yn derbyn cyfrifoldeb am broblemau a achosir yn sgil colli gwasanaeth nac am gywirdeb data, ac ni fydd yn atebol am unrhyw golled neu ddifrod uniongyrchol neu anuniongyrchol.

3.19 I gydymffurfio â deddfwriaeth diogelu data, diogelwch gwybodaeth a hawliau eiddo deallusol ac i gydymffurfio â rheoliadau contractiol, defnyddwyr y Gwasanaethau Gwybodaeth sydd yn gyfrifol am drosglwyddo unrhyw ddata y cânt ei gadw’n gyfreithlon yn ddiogel cyn ddaw eu contract staff Prifysgol neu eu cyfnod fel myfyriwr yn y Brifysgol i ben.

3.20 Rhaid i ddefnyddwyr adael y llyfrgell ac adeiladau eraill y Gwasanaethau Gwybodaeth erbyn amser cau, ac yn ddi-oed os clywir larwm tân neu ar gais staff y Gwasanaethau Gwybodaeth.

3.21 Rhaid i ddefnyddwyr roi gwybod i staff y Gwasanaethau Gwybodaeth yn ddi-oed am unrhyw ddamwain, neu unrhyw ladrad neu ddigwyddiad tebyg sy’n ymwneud ag eiddo’r Gwasanaethau Gwybodaeth.

3.22 Ni ddylai defnyddwyr ffilmio neu dynnu lluniau yn adeiladau’r Gwasanaethau Gwybodaeth heb ganiatâd ymlaen llaw gan y Gwasanaethau Gwybodaeth a chwblhau ffurflen ganiatâd ar-lein ar Ffilmio a Thynnu Lluniau yn y Gwasanaethau Gwybodaeth.

3.23 E-bost yw ffurf swyddogol y Brifysgol o gysylltu â staff a myfyrwyr. Rhaid i ddefnyddwyr cofrestredig edrych ar e-bost Prifysgol Aberystwyth yn gyson rhag ofn bod yna ohebiaeth iddynt.

3.24 Mae'n rhaid i ddefnyddwyr drin defnyddwyr eraill a staff y Gwasanaethau Gwybodaeth gyda pharch a chwrteisi bob amser.

Benthyca

4.1 Gall defnyddwyr fenthyca deunydd hyd at y lefel derfyn sy’n berthnasol i’w statws. Gwasanaethau Gwybodaeth sy’n pennu’r terfynau hyn, ac mae manylion i'w gweld yn nhaflenni cyhoeddusrwydd y Gwasanaethau Gwybodaeth.

4.2 Rhaid i ddefnyddwyr ddefnyddio eu Cerdyn Aber i fenthyca deunydd, gan gynnwys offer sydd ar gael i’w fenthyca, o unrhyw lyfrgell.

4.3 Ni ddylai defnyddwyr geisio mynd ag unrhyw ddeunydd nad yw ar gael i’w fenthyca, allan o unrhyw lyfrgell oni bai bod caniatâd wedi ei roi gan staff y Gwasanaethau Gwybodaeth. Daw peth deunydd penodol o dan drefn benthyca cyfyngedig.

4.4 Rhaid i ddefnyddwyr ddychwelyd benthyciadau llyfrgell erbyn y dyddiad a nodir, neu os ydynt yn derbyn cais galw nôl. Cyfrifoldeb defnyddwyr yw sicrhau eu bod mewn sefyllfa i ymateb yn brydlon i geisiadau galw nôl. Bydd y Llyfrgell fel rheol yn anfon rhybuddion, gan gynnwys rhybuddion galw nôl am eitemau ar fenthyg i gyfeiriad e-bost Prifysgol y defnyddiwr, oni bai bod y defnyddiwr ond yn medru derbyn neu wedi gwneud cais i dderbyn rhybuddion y Llyfrgell drwy'r post. Dylai defnyddwyr llyfrgell allanol, megis defnyddwyr cysylltiol, roi gwybod i'r Llyfrgell o unrhyw newid cyfeiriad er mwyn derbyn rhybuddion y Llyfrgell .

4.5 O bryd i’w gilydd pennir dirwyon neu dâl am ddeunydd hwyr gan y Gwasanaethau Gwybodaeth. Mae'n bosibl na chaiff person fenthyca deunyddiau o'r llyfrgell os oes dirwy neu dâl yn ddyledus neu os nad ydynt wedi dychwelyd eitemau a alwyd yn ôl erbyn y dyddiad dychwelyd diwygiedig. Hysbysir defnyddwyr o’r cyfyngiadau hyn fel bo’n gymwys.

4.6 Nid oes gan ddefnyddwyr hawl i roi benthyg i berson arall unrhyw lyfr nac unrhyw beth arall o eiddo’r Gwasanaethau Gwybodaeth a fenthycwyd iddynt hwy.

4.7 Os bydd unrhyw ddefnyddiwr yn colli llyfr neu unrhyw beth arall o eiddo’r Gwasanaethau Gwybodaeth a fenthycwyd iddynt, disgwylir iddynt ad-dalu cost ei brynu yn ogystal ag unrhyw ddirwyon. Os ceir hyd i’r eitem yn ddiweddarach a’i dychwelyd i’r llyfrgell, ad-delir unrhyw gostau prynu ond bydd yn rhaid i’r defnyddiwr barhau i dalu unrhyw ddirwyon sy’n ddyledus.

Cosbau

5.1 Am dorri unrhyw un o Reoliadau’r Gwasanaethau Gwybodaeth nad ydynt wedi eu cynnwys yn Rheolau ehangach y Brifysgol, gall y cosbau gynnwys rhybudd, dirwy, neu atal dros dro neu dynnu nôl yn llwyr yr hawl i ddefnyddio adnoddau’r Gwasanaethau Gwybodaeth.

5.2 Os yw eiddo’r Gwasanaethau Gwybodaeth yn cael ei ddifrodi neu ei golli bydd yn rhaid talu iawndal.

5.3 Am dorri Rheoliadau’r Gwasanaethau Gwybodaeth yn ymwneud â benthyca llyfrau ac eitemau eraill, gellir codi dirwyon ar raddfa a bennir o bryd i’w gilydd gan y Gwasanaethau Gwybodaeth.

5.4 Yn unrhyw achos sy’n ymwneud â thorri Rheolau’r Brifysgol, pennir cosbau fel a nodir yn y rheoliadau Prifysgol priodol.

Trefn

6.1 Yn achos cosbau yn ymwneud â benthyca neu golli eitemau, gellir pennu dirwy gan unrhyw aelod awdurdodedig o staff y Gwasanaethau Gwybodaeth yn unol â’r graddfeydd amrywiol presennol.

6.2 Yn achos torri unrhyw un arall o Reoliadau’r Gwasanaethau Gwybodaeth, cyfeirir yr achos at Gyfarwyddwr y Gwasanaethau Gwybodaeth, neu’r sawl a enwebir ganddo/ganddi. Trafodir y mater rhwng y defnyddiwr, a all ddod â pherson arall yn gwmni iddo/iddi, ac aelod priodol o staff y Gwasanaethau Gwybodaeth, ac os profir bod achos i’w ateb pennir cosb a fydd yn cyfateb i ddifrifoldeb y drosedd.

6.3 Mae myfyrwyr yn atebol i Weithdrefn Disgyblu Myfyrwyr y Brifysgol https://www.aber.ac.uk/cy/academic-registry/handbook/weithdrefn-disgyblu-myfyrwyr/. Mae staff yn atebol i Weithdrefn Ddisgyblu’r Brifysgol: https://www.aber.ac.uk/en/media/departmental/humanresources/aberpoliciesprocedures/Disciplinary-Procedure---English.pdf

6.4 Mewn unrhyw achos lle ceir anghytundeb ynglŷn â throsedd honedig neu gosb arfaethedig, gellir cyfeirio’r mater i Bwyllgor Disgyblaethol a fydd yn gwrando ar dystiolaeth berthnasol ac yn dod i benderfyniad, a fydd yn derfynol, o fewn 14 diwrnod.

6.5 Yn achos unrhyw dramgwydd difrifol yn erbyn Rheolau’r Brifysgol caiff yr achos ei gyfeirio at yr awdurdod priodol, er y bydd y Gwasanaethau Gwybodaeth yn cadw’r hawl i gymryd camau disgyblaethol pellach fel sy’n briodol.

Polisïau perthnasol: https://www.aber.ac.uk/cy/is/about/regulations/

Diweddarir y Rheoliadau hyn gan y Gwasanaethau Gwybodaeth. Fe’u hadolygwyd ddiwethaf ym mis Ebrill 2021 a byddant yn cael eu hadolygu eto ym mis Ebrill 2022.