Arddangosfa a lansiad llyfr: Ffoaduriaid yng Nghymru

02 Tachwedd 2022

Mae arddangosfa sy’n olrhain hanes ffoaduriaid yng Nghymru o'r 1930au hyd heddiw yn cael ei gynnal yng Nghanolfan y Celfyddydau, Aberystwyth.

Cam ymlaen i gynlluniau ar gyfer canolfan sbectrwm a pharc busnes gwyrdd

03 Tachwedd 2022

Mae Prifysgol Aberystwyth wedi croesawu’r newyddion bod dau brosiect blaenllaw wedi cael sêl bendith i symud ymlaen i ail gymal Bargen Twf Canolbarth Cymru, sy’n werth miliynau o bunnoedd.

Canolfan ymchwil newydd ym maes llenyddiaeth a hanes meddygaeth yng Nghymru

03 Tachwedd 2022

Mae academyddion ym Mhrifysgol Aberystwyth yn cydweithio â Llyfrgell Genedlaethol Cymru i sefydlu Canolfan Ymchwil newydd a fydd yn elwa ar gasgliad cyfoethog ac amrywiol y Llyfrgell o weithiau printiedig yn ymwneud â meddygaeth ac iechyd yng Nghymru.

Ymchwilio effaith chwalu ysgafellau iâ yr Antarctig

03 Tachwedd 2022

Mae ymchwilwyr o Brifysgol Aberystwyth yn ymweld â’r Antarctig er mwyn ymchwilio i’r ffordd mae ysgafellau iâ yn chwalu a’r effaith bosibl ar y cynnydd yn lefel y môr.

Academyddion o Aberystwyth yn mapio cwymp ‘cyflym’ llen iâ enfawr

07 Tachwedd 2022

Diflannodd llen iâ a fu ar un adeg yn gorchuddio Prydain ac Iwerddon gyfan yn gyflymach nag a dybiwyd o’r blaen, yn ôl ymchwil Prifysgol Aberystwyth. 

Meddylwyr blaenllaw i annerch gŵyl ymchwil Prifysgol Aberystwyth

08 Tachwedd 2022

Bydd cyn Archesgob Caergaint Dr Rowan Williams a Phennaeth BBC Radio 1 Aled Haydn Jones ymysg y cyfranwyr yng Ngŵyl Ymchwil Prifysgol Aberystwyth yn ddiweddarach y mis hwn.

Partneriaeth newydd gyda Siapan yn rhoi hwb i ymchwil newid hinsawdd ym Mhrifysgol Aberystwyth

08 Tachwedd 2022

Mae Prifysgol Aberystwyth wedi llofnodi partneriaeth newydd gyda phrifysgol o Siapan gan roi hwb i’w hymchwil newid hinsawdd.

Nyrsys Milfeddygol i gael eu haddysgu ym Mhrifysgol Aberystwyth o 2024

09 Tachwedd 2022

Bydd myfyrwyr yn gallu astudio i fod yn nyrsys milfeddygol ym Mhrifysgol Aberystwyth yn 2024, wrth i unig Ysgol Gwyddor Filfeddygol Cymru ehangu yno.

Academydd o Aberystwyth yn helpu i wella reslo ym Mhrydain

11 Tachwedd 2022

Mae darlithydd Theori ac Ymarfer Ffilm o Brifysgol Aberystwyth yn cyfrannu tuag at 'god ymarfer gwell' ar gyfer reslo ym Mhrydain.

Cnwd Aberystwyth sy’n gwrthsefyll sychder i helpu ffermwyr Affrica

11 Tachwedd 2022

Mae disgwyl i gnwd a ddatblygwyd gan Brifysgol Aberystwyth helpu ffermwyr o Affrica gyflenwi bwyd yn wyneb newid hinsawdd.

Trafod cryfhau democratiaeth yng Nghymru mewn cynhadledd am y cyfryngau

14 Tachwedd 2022

Bydd academydd o Aberystwyth yn trafod sut i gryfhau democratiaeth yng Nghymru mewn cynhadledd amlwg ynghylch y cyfryngau yr wythnos hon.

Gwyddonwyr yn rhybuddio y gallai dros gan mil tunnell o ficrobau ddianc o rewlifoedd sy’n dadmer

17 Tachwedd 2022

Gallai mwy na chan mil tunnell o ficrobau, gan gynnwys rhai sydd o bosib yn niweidiol a rhai llesol, gael eu rhyddhau wrth i rewlifoedd y byd ddadmer, mae academyddion o Brifysgol Aberystwyth wedi rhybuddio. 

Cyn Archesgob Caergaint yn brif siaradwr digwyddiad lansio Canolfan Ddeialog y Brifysgol

21 Tachwedd 2022

Rôl deialog wrth greu dyfodol gwell fydd testun sgwrs agored rhwng cyn Archesgob Caergaint yr Athro Rowan Williams a’r prifardd ac ysgolhaig yr Athro Mererid Hopwood.

Y Brifysgol yn gwneud ymrwymiad Diwrnod Rhuban Gwyn i fynd i'r afael â thrais yn erbyn menywod a merched

24 Tachwedd 2022

Mae Prifysgol Aberystwyth yn nodi Diwrnod y Rhuban Gwyn eleni (25 Tachwedd) drwy roi ei chefnogaeth i roi terfyn ar drais gan ddynion yn erbyn menywod a merched, ac i hyrwyddo cydraddoldeb rhwng y rhywiau.

Mwy o bori gan anifeiliaid yn bygwth ecosystemau mewn hinsawdd gynhesach

25 Tachwedd 2022

Gall pori anifeiliaid mewn ardaloedd cynnes a sych o’r byd niweidio ecosystemau ond fod yn hwb iddyn nhw mewn sychdiroedd oerach, yn enwedig pan fo gwahanol rywogaethau’n bwydo gyda’i gilydd, yn ôl ymchwil newydd.

Ap newydd i wella’r gefnogaeth i oroeswyr masnachu pobl a chaethwasiaeth

29 Tachwedd 2022

Bydd prosiect newydd yn yr Brifysgol yn canolbwyntio ar wella’r gefnogaeth i oroeswyr masnachu pobl a chaethwasiaeth. 

Gallai cwsmeriaid a chynhyrchwyr elwa o gynllun seren i raddio ansawdd bwyta cig, medd ymchwilwyr

29 Tachwedd 2022

Mae adroddiad terfynol prosiect ymchwil pedair blynedd dan arweiniad Prifysgol Aberystwyth yn argymell cyflwyno system raddio ar gyfer cig eidion ar draws y Deyrnas Unedig er mwyn sicrhau ansawdd bwyta cig eidion gwarantedig a chyson i ddefnyddwyr.

Cyhoeddi enillwyr newydd Ysgoloriaeth Peter Hancock

30 Tachwedd 2022

Astro Ffiseg, Geneteg, Seicoleg a Busnes a TG yw'r disgyblaethau academaidd sy’n cael eu hastudio gan dderbynwyr diweddaraf Ysgoloriaeth Peter Hancock.