Archwiliadau

Cegin yn un o'r fflatiau yn Fferm Penglais

Mi fydd y Tim Preswyl yn galw i'ch llety ar amseroedd amrywiol yn ystod y ail tymor i gario allan Archwiliadau Cymunedol ac Archwiliadau Ystafell Wely. Ceir rhagor o wybodaeth ynghylch a beth mae'r ymweliadau hyn yn golygu i'w weld isod.

Pryd mae fy archwiliadau tymor 2?

Fydd yna tri archwiliad cymunedol ac un archwiliad ystafell wely yn ystod yr ail tymor. Bydd hyn yn cael ei wneud rhwng 9.30yb a 5.00yp.

Dewiswch eich neuadd o'r rhestr isod i wirio pryd y byddwn yn ymweld â chi:

Archwiliadau Cwrt Mawr - Tymor 2

Archwiliadau Fferm Penglais - Tymor 2

Archwiliadau Fferm Penglais Stwdio - Tymor 2

Archwiliadau Glan-y-Mor - Tymor 2

Archwiliadau Pantycelyn-Penbryn - Tymor 2

Archwiliadau PJM - Tymor 2

Archwiliadau Rosser a Treflioyne - Tymor 2

 

Canllawiau at gyfer yr ardaloedd cymunedol

Cyfrifoldeb unigol preswylwyr y fflatiau/tai yw cynnal lefelau glendid a diogelwch derbyniol yn eu hystafelloedd gwely a'u hystafelloedd ymolchi eu hunain (os yw'n berthnasol).

  • Llawr, dodrefn, sbwriel, basn ymolchi, drych, waliau a nenfwd a gelndid cyffredinol.
  • Gwirio nad oes ned wedi ymyrryd a'r canfodydd mwg.
  • Dim eitemau gwaharddedig, fel y rhai a restrir uchod.

Canllawiau at gyfer yr ardaloedd cymunedol

Rydych chi gyd yn gyfrfiol am gynnal lefelau glendid a diogelwch derbyniol yn yr holl ardaloedd cymunedol yn eich fflat/ty er mwyn cydymffurfio a'r gofynion lechyd a Diogelwch a Chytundeb eich Trwydded Llety.

  • Cegin - yr holl declynnau trydanol, wynebau gweithio, y gorchudd llawr, byrddau a chadeiriau, golchi llestri, waliau a nenfydau.
  • Rhaid cael gwared a'r holl sbwriel a'r deunyddiau i'w hailgylchu.
  • Ystafelloedd ymolchi - lloriau, cawodyyd/cyrtens, sinciau, toiledau, drychau, bath (os yw'n berthnasol).
  • Cyntedd/coridor neu risiau - lloriau a waliau.
  • Glendid cyffredinol.
  • Gwirio bod yr Offer Diffodd Tan yn ei le ac yn gweithio'n iawn.
  • Dim eitemau gwaharddedig megis canhwyllau, goleuadau bach, anifeiliad/anifeiliaid anwes neu dystiolaeth o ysmygu yn yr adeilad. Cyfeiriwch at Y Llawlyfr Llety 2019-2020   am ragor o wybodaeth.

Sut ydw i'n darganfod os ydw I wedi llwyddo neu fethu archwiliad?

Mi fyddwn yn e-bostio chi i ddweud wrthoch beth yw canlyiad yr archwiliad. Mae cryodeb byr o'r archwiliad wedi'i gynnwys yn yr e-bost hyn ac mae'r pwyntiau bwled yn dangos yr ardaloedd sydd angen rhagor o sylw, boed gennych chi neu gan aelod o staff.

Gallwch weld copi llawn o'r archwiliad drwy mewngofnodi i'ch Cyfnod Myfyriwr ac dewis 'Accommodation Inspection' o dan 'Fy Nhasgau'.

Archwiliad a Fethwyd

Os eich bod chi'n methu'r archwiliad, mi fydd yr ardal hyn yn cael ei ail-archwilio y diwrnod gwaith nesaf, rhwng yr oriau o 9.30yb a 5.00yh. Mi fydd yr e-bost y byddwch yn derbyn yn nodi dyddiad yr ail-archwiliad, yn ogystal a nodi pa ardaloedd sydd angen i chi wella arno er mwyn gwenud yn siwr eich bod yn pasio. 

Mi fydd unrhyw ardaloedd sydd yn methu'r ail-archwiliad yn cael ei glanhau gan aelod(au) o'r Tim Preswyl, y diwrnod gwaith nesaf, rhwng yr oriau o 9.30yb a 5.00yh.

Mi fydd costau glanhau yn dechrau ar £50.