Archwiliadau

Mi fydd y TimPreswyl yn galw i'ch llety ar amseroedd amrywiol yn ystod y tymor i gario allan Archwiliadau Cymunedol ac Archwiliadau Ystafell Wely. Ceir rhagor o wybodaeth ynghylch a beth mae'r ymweliadau hyn yn golygu i'w weld isod.

Pryd mae fy archwiliadau tymor 1?

Canllawiau at gyfer yr ardaloedd cymunedol

Cyfrifoldeb unigol preswylwyr y fflatiau/tai yw cynnal lefelau glendid a diogelwch derbyniol yn eu hystafelloedd gwely a'u hystafelloedd ymolchi eu hunain (os yw'n berthnasol).

  • Llawr, dodrefn, sbwriel, basn ymolchi, drych, waliau a nenfwd a gelndid cyffredinol.
  • Gwirio nad oes ned wedi ymyrryd a'r canfodydd mwg.
  • Dim eitemau gwaharddedig, fel y rhai a restrir uchod.

Canllawiau at gyfer yr ardaloedd cymunedol

Rydych chi gyd yn gyfrfiol am gynnal lefelau glendid a diogelwch derbyniol yn yr holl ardaloedd cymunedol yn eich fflat/ty er mwyn cydymffurfio a'r gofynion lechyd a Diogelwch a Chytundeb eich Trwydded Llety.

  • Cegin - yr holl declynnau trydanol, wynebau gweithio, y gorchudd llawr, byrddau a chadeiriau, golchi llestri, waliau a nenfydau.
  • Rhaid cael gwared a'r holl sbwriel a'r deunyddiau i'w hailgylchu.
  • Ystafelloedd ymolchi - lloriau, cawodyyd/cyrtens, sinciau, toiledau, drychau, bath (os yw'n berthnasol).
  • Cyntedd/coridor neu risiau - lloriau a waliau.
  • Glendid cyffredinol.
  • Gwirio bod yr Offer Diffodd Tan yn ei le ac yn gweithio'n iawn.
  • Dim eitemau gwaharddedig megis canhwyllau, goleuadau bach, anifeiliad/anifeiliaid anwes neu dystiolaeth o ysmygu yn yr adeilad. Cyfeiriwch at Y Llawlyfr Llety 2018-2019 am ragor o wybodaeth.

Sut ydw i'n darganfod os ydw I wedi llwyddo neu fethu archwiliad?

Mi fyddwn yn e-bostio chi i ddweud wrthoch beth yw canlyiad yr archwiliad. Mae cryodeb byr o'r archwiliad wedi'i gynnwys yn yr e-bost hyn ac mae'r pwyntiau bwled yn dangos yr ardaloedd sydd angen rhagor o sylw, boed gennych chi neu gan aelod o staff.

Gallwch weld copi llawn o'r archwiliad drwy mewngofnodi i'ch Cyfnod Myfyriwr ac dewis 'Accommodation Inspection' o dan 'Fy Nhasgau'.

Archwiliad a Fethwyd

Os eich bod chi'n methu'r archwiliad, mi fydd yr ardal hyn yn cael ei ail-archwilio y diwrnod gwaith nesaf, rhwng yr oriau o 9.30yb a 5.00yh. Mi fydd yr e-bost y byddwch yn derbyn yn nodi dyddiad yr ail-archwiliad, yn ogystal a nodi pa ardaloedd sydd angen i chi wella arno er mwyn gwenud yn siwr eich bod yn pasio. 

Mi fydd unrhyw ardaloedd sydd yn methu'r ail-archwiliad yn cael ei glanhau gan aelod(au) o'r Tim Preswyl, y diwrnod gwaith nesaf, rhwng yr oriau o 9.30yb a 5.00yh.

Mi fydd costau glanhau yn dechrau ar £50.