Diogelwch Trydanol a Phrofion PAT

Trydan sy’n achosi dros hanner y tanau mewn tai ym Mhrydain. I gael gwybodaeth ynglŷn â diogelwch trydan, ewch i we-ddalen ‘Electrical Safety First Webpage’.

Rhaid profi diogelwch pob eitem drydanol sydd dros 12 mis oed cyn ei ddefnyddio yn Llety'r Brifysgol. Gelwir y prawf diogelwch perthnasol yn ‘PAT’ neu ‘Prawf Offer Cludadwy’.

Mae'n ofynnol i chi gael prawf PAT ar eich eitemau trydanol cyn cyrraedd fel eich bod chi'n gwybod eu bod nhw'n ddiogel i'w defnyddio. Gellir symud nwyddau trydanol heb dystysgrif PAT ddilys, neu dderbynneb yn cadarnhau eu bod o dan flwydd oed, o'ch preswylfa, a'u cadw i chi eu casglu ar ddiwedd eich Contract Meddiannaeth. Os oes tân trydanol neu ddifrod i'ch preswylfa oherwydd defnyddio eitem drydanol a oedd dros 12 mis oed ac nad oedd wedi cael prawf PAT, fe'ch delir yn gyfrifol am unrhyw ddifrod a achosir a gellir eich erlyn.

Os dewch ag eitemau trydanol gyda chi nad ydych wedi llwyddo i gael prawf PAT cyn cyrraedd, gallwch ddefnyddio ein Sioe Deithiol Profi PAT. Ni ellir defnyddio'r eitemau hyn yn eich preswylfa nes eu bod wedi'u profi a'u hardystio yn y Sioe Deithiol.

Manylion Sioe Deithiol Profi PAT

Fel arwydd o ewyllys da i’r rhai ohonoch na lwyddodd i gael prawf PAT ar eich eitemau trydanol cyn dod i’r brifysgol, bydd y tîm Preswylfeydd yn cynnig gwasanaeth profi PAT am ddim er mwyn sicrhau eich bod yn cydymffurfio’n llawn ag amodau eich cytundeb trwydded.

Os nad ydych yn siwr pa offer sydd angen eu profi, - yn syml - popeth sydd angen plygio i'r wal ac sydd dros 12 mis oed. Pan fyddwch chi'n mynychu ein Sioe Deithiol Profi PAT, cofiwch ddod â'r ddyfais a'r wifren gysylltu.

Nid oes angen i chi archebu lle. Gallwch ddod ar y diwrnod o fewn yr oriau isod gyda’ch offer

 

Profion PAT Testing

Dyddiad

Lleoliad

Amser

Gwener / Friday
08/03/24

Lolfa ROSSER Lounge

9am – 11am

Gwener / Friday
08/03/24

Caffi FFERM PENGLAIS Cafe

2pm – 4pm

Gwener / Friday
15/03/24

Lolfa ROSSER Lounge

9am – 11am

Gwener / Friday
15/03/24

Lolfa Felen PJM Yellow Lounge

2pm – 4pm

Beth sydd angen ei brofi?

Bydd angen profi pob eitem drydanol dros 12 mis oed fel y manylir yn y Llawlyfr Preswylwyr sy'n cyd-fynd â'ch Contract Meddiannaeth. Mae hyn yn cynnwys unrhyw eitem sydd wedi'i phlygio i mewn i soced wal (e.e. gwefryddion / addaswyr / teledu / sychwyr gwallt). Bydd angen profi hyd yn oed eitemau â gwefrydd datodadwy (e.e. Gliniaduron / Teledu / Argraffwyr).

Beth os yw fy eitemau’n rhy drwm i’w cario?

Os oes gennych chi eitem drydanol sydd angen prawf PAT ac na allwch ei chario (e.e. teledu / argraffydd) yna efallai y byddai'n werth gofyn i unrhyw ffrindiau / cyd-letywyr am gymorth. Fel arall, efallai y byddwch chi'n dod o hyd i gwmni profi PAT allanol arall a allai helpu.

Sylwch nad oes rheidrwydd ar y Brifysgol i helpu i gario eiddo i'r Sioe Deithiol Profi PAT i chi.

Beth os yw’r eitem yn llai na 12 mis oed?

Os yw'ch eitem yn llai na 12 mis oed, ni fydd yn ei angen prawf PAT gan y bydd eisoes wedi'i gwirio yn ystod y broses weithgynhyrchu i sicrhau ei bod yn cydymffurfio â rheoliadau diogelwch. Fodd bynnag, bydd angen prawf arnoch fod yr eitem yn llai na 12 mis oed, fel derbynneb prynu er enghraifft.

Nid oes angen i chi ddod ag unrhyw eitem sy'n llai na 12 mis oed i'r Sioe Deithiol, ac nid oes angen i chi gyflwyno unrhyw dderbynneb / prawf. Cadwch y dderbynneb / prawf yn ddiogel rhag ofn bod angen i ni wirio unrhyw un o'ch eitemau ar unrhyw adeg.

Cafodd fy eitem brawf PAT y llynedd, oes angen prawf arall ar yr eitem?

Dim ond am flwyddyn y mae prawf PAT yn para felly, os cawsoch eich eitemau trydanol eu profi y llynedd, bydd angen iddynt cael prawf PAT eto.

A oes dyddiad cau ar gyfer profi’r eitemau?

Mae angen i chi gael profion PAT ar eitemau cyn cyrraedd fel eich bod chi'n gwybod eu bod nhw'n ddiogel i'w defnyddio. Mae ein sioe deithiol profi PAT ar gael i brofi unrhyw eitemau na lwyddoch i'w profi cyn ichi gyrraedd. Felly, ni ellir defnyddio unrhyw eitemau nad ydynt wedi derbyn prawf PAT nes eu bod yn cael eu profi a'u hardystio fel rhai a gymeradwywyd yn y Sioe Deithiol.

Os canfyddir unrhyw eitemau trydanol nad ydynt wedi cael prawf PAT ym mhreswylfeydd y Brifysgol ar ôl i'r sioe deithiol profi PAT ddod i ben, cânt eu symud tan ddiwedd eich Cytundeb Trwydded.

Beth os nad wyf yn trefnu prawf PAT ar gyfer fy eitemau?

Gellir tynnu unrhyw eitemau trydanol nad ydynt wedi cael prawf PAT neu nad oes gennych brawf eu bod o dan 12 mis oed, o'ch preswylfeydd a'u cadw i chi eu casglu ar ddiwedd eich Contract Meddiannaeth.

Os oes tân trydanol neu ddifrod i'ch preswylfa oherwydd defnyddio eitem drydanol nad yw wedi derbyn prawf PAT / yr ystyrir ei bod yn ddiogel i'w defnyddio, byddwch yn gyfrifol am unrhyw gyhuddiadau a gellir eich erlyn.

Pam mae angen profi eitemau?

Mae angen prawf PAT ar eitemau trydanol er mwyn sicrhau eu bod yn ddiogel i’w defnyddio ac nad ydynt yn peri risg diogelwch tân wrth gael eu defnyddio.

Beth fydd yn digwydd os bydd fy eitemau yn methu'r Prawf PAT?

Os yw'ch eitem yn methu prawf PAT, mae gennych nifer o opsiynau. Yn syml, gallwch fynd â'ch eitem yn ôl adref, neu ei chadw yn eich ystafell, heb ei defnyddio, am ran o'ch holl gyfnod contract. Fel arall, gallwch wneud eich trefniadau eich hun i gael eich eitem wedi’i atgyweirio. Os yw'ch eitem wedi’i atgyweirio yn ystod cyfnod ein Sioe Deithiol Profi PAT (dydd Llun 30 Medi i ddydd Gwener 11 Hydref) mae croeso i chi ddod â hi yn ôl atom yn un o'n lleoliadau Sioe Deithiol i'w hail-brofi. Os ewch â'ch eitem at drydanwr, efallai y bydd yn bosibl i'r trydanwr drwsio a chynnal prawf PAT a rhoi ardystiad Prawf PAT i chi. Yn anffodus, ni all y Brifysgol ddarparu gwasanaeth trydanwr i drwsio'ch eitemau a fethwyd.