Profion 'PAT'

Rhaid i bob eitem drydanol sydd dros flwydd oed sy’n dod i lety’r Brifysgol fod â thystysgrif Prawf Diogelwch. Bydd nwyddau trydanol heb dystysgrif ddilys neu dderbynneb sy’n cadarnhau eu bod o dan flwydd oed yn cael eu symud, ynghyd ag unrhyw eitemau sydd wedi’u gwahardd.

 

Ni chewch ddefnyddio eitemau trydanol heb brawf PAT ym Mhreswylfeydd y Brifysgol. Yn ddelfrydol, mae angen i chi gael prawf PAT ar yr eitemau cyn i chi gyrraedd er mwyn i chi wybod eu bod yn ddiogel i’w defnyddio. Mae ein sioe deithiol profion PAT ar gael i brofi unrhyw eitemau na chafodd eu profi cyn i chi gyrraedd – felly, ni chewch ddefnyddio’r eitemau hyn nes eu bod wedi cael eu profi yn y sioe deithiol.

Gweler ein Poster Sioe Deithiol PAT ar gyfer gwybodaeth am beth i'w brofi, ble i fynd, faint ydyw a phryd i fynd

Beth sydd angen ei brofi?

Bydd angen profi pob eitem drydanol dros 12 mis oed fel y nodir yn y Llawlyfr Llety sy’n ffurfio rhan o’r Cytundeb Trwydded Llety. Mae hyn yn cynnwys unrhyw eitemau sy’n cael eu plygio i soced wal (e.e. gwefryddion ffôn / addasyddion / Teledu / Sychwyr gwallt). Bydd angen profi eitemau sydd â gwefryddion datodadwy hefyd (e.e. Gliniadur / Teledu / Argraffydd).

Beth os yw fy eitemau’n rhy drwm i’w cario?

Os oes gennych chi eitem drydanol sydd angen prawf PAT ond na allwch ei chario (e.e. Teledu / Argraffydd) efallai y byddai’n werth gofyn i ffrindiau/cyd-letywyr am gymorth.

Neu, gallwch ddod o hyd i gwmni profion PAT arall a allai eich helpu.

Noder, nad yw’n orfodol i’r Brifysgol eich helpu i gario eiddo i’r sioe deithiol profion PAT a’i bod yn rhaid i bob eitem dros 12 mis oed gael eu profi fel y nodir yn y Llawlyfr Llety sy’n ffurfio rhan o’r Cytundeb Trwydded Llety.

Beth os yw’r eitem yn llai na 12 mis oed?

Os yw eich eitem yn llai na 12 mis oed, nid oes angen prawf PAT ond, bydd angen i chi brofi hyn gyda derbynneb. Nid oes raid i eitemau o dan 12 mis oed gael prawf PAT oherwydd eu bod wedi cael eu gwirio yn ystod y broses gynhyrchu i wneud yn siŵr eu bod yn cydymffurfio â rheoliadau diogelwch.

Nid oes angen i chi ddod â phrawf i’r sioe deithiol profion PAT, ond cadwch y dderbynneb/prawf  yn ddiogel rhag ofn bod angen gwirio unrhyw un o’r eitemau.

Cafodd fy eitem brawf PAT y llynedd, oes angen prawf arall ar yr eitem?

Mae prawf PAT yn para am flwyddyn yn unig, felly os cafodd eich eitemau trydanol eu profi’r llynedd, bydd angen i chi eu profi eto eleni.

A oes dyddiad cau ar gyfer profi’r eitemau?

Yn ddelfrydol, bydd angen i chi brofi’r eitemau cyn i chi gyrraedd er mwyn i chi wybod eu bod yn ddiogel i’w defnyddio. Mae ein sioe deithio profion PAT ar gael i brofi unrhyw eitemau na chafodd eu profi cyn i chi gyrraedd – felly, ni chewch ddefnyddio’r eitemau hyn nes eu bod yn cael eu profi yn y sioe deithiol.

Nid oes dyddiad cau penodol ar gyfer profi eitemau, fodd bynnag mae’n rhaid i bob eitem drydanol dros 12 mis oed gael eu profi gan sioe deithiol profion PAT y Brifysgol neu gan brofwr PAT allanol. Os caiff unrhyw eitemau trydanol nad oes ganddynt brawf PAT eu darganfod ym mhreswylfeydd y Brifysgol ar ôl i’r sioe deithiol profion PAT ddod i ben, byddant yn cael eu symud.

Beth os nad wyf yn trefnu prawf PAT ar gyfer fy eitemau?

Mae’n bosibl y gall unrhyw eitemau trydanol nad oes ganddynt brawf PAT neu nad oes gennych brawf eu bod o dan 12 mis oed, gael eu symud o’ch neuadd a’u cadw i chi eu casglu ar ddiwedd eich Cytundeb Trwydded.

Os oes tân trydanol neu ddifrod i’ch neuadd o ganlyniad i ddefnyddio eitem drydanol heb brawf PAT / prawf ei bod yn ddiogel i’w defnyddio, chi fydd yn gyfrifol am unrhyw gostau ac mae’n bosibl y cewch eich erlyn.

Pam mae angen profi eitemau?

Mae angen prawf PAT ar eitemau trydanol er mwyn sicrhau eu bod yn ddiogel i’w defnyddio ac nad ydynt yn peri risg diogelwch tân wrth gael eu defnyddio.