Hygyrchedd

Mae Gwasanaethau Gwybodaeth (G.G.) yn gyfrifol am lyfrgelloedd Hugh Owen a Gwyddorau Ffisegol.

 Rydym wedi ymrwymo i ddarparu mynediad cyfartal i'n hadnoddau a'n gwasanaethau i bob defnyddiwr.

Rydym wedi enwebu Pwynt Cyswllt (PC ) gyda phwy y gallwch drafod eich gofynion tymor byr a thymor hir, does dim gwahaniaeth os yw yn anabledd parhaus neu dros dro.

Ein Cyfleusterau

 • Mae desgiau addasadwy ar gael yn Llyfrgell Hugh Owen a rhai ystafelloedd cyfrifiaduron
 • Mae goleuadau addasadwy ar gael yn rhai mannau yn Llyfrgell Hugh Owen
 • Mae lampau Desg ar gael i'w benthyca o'r Ddesg Ymholiadau ym mhob llyfrgell
 • Mae trosluniau lliw a chwyddwydrau ar gael i’w benthyca o’r ddesg ymholiadau i’w defnyddio yn y llyfrgelloedd
 • Darperir dolenni sain ym mhob pwynt gwasanaeth
 • Mae rhybyddwyr byddar sydd yn gweithio gyda system larwm tân y llyfrgell ar gael i'w benthyca o'r Ddesg Ymholiadau
 • Loceri ar gael ym mhob llyfrgell ar gyfer defnydd dyddiol neu tymor hir.
 • Mae amrywiaeth o offer ar gael i'w benthyca o'r Ddesg Ymholiadau yn Llyfrgell Hugh Owen
 • Mae amrywiaeth o feddalwedd wedi’i gosod ar y cyfrifiaduron yn y llyfrgelloedd a ystafelloedd cyfrifiaduron
 • Mae sganio ar gael ar bob argraffydd /copïwr ar y campws. Mae sganio OCR ar gael trwy ddefnyddio sganiwr Freedom Book  yn Carel 2 Llyfrgell Hugh Owen - carel y gellir ei archebu
 • Mae clinigau un-i-un ar gael i helpu defnyddwyr â phroblemau gan ddefnyddio'r cyfleusterau a ddarparwn, er enghraifft adnoddau electronig, Blackboard, Microsoft Office neu feddalwedd eraill: http://www.aber.ac.uk/en/is/help/clinics/

Mae’r gwasanaethau canlynol ar gael i ddefnyddwyr sy’n dymuno cael cymorth ychwanegol i ddefnyddio’r adnoddau llyfrgell a TG.

Noder y bydd ceisiadau am lawer o'r gwasanaethau hyn yn cael eu penderfynu gan anghenion unigol fel yr argymhellir yn eich asesiad anghenion astudio

 Sylwch y bydd ceisiadau am lawer o’r gwasanaethau hyn yn dibynnu ar anghenion unigol, fel yr argymhellir yn eich asesiad anghenion astudio.

 

 •  Gwasanaeth Cyrchu Llyfrau

Gallwn drefnu i gasglu hyd at 10 llyfr o’r silffoedd gyda’r marciau dosbarth perthnasol, a’u cadw wrth Ddesg Ymholiadau’r Llyfrgell i chi eu casglu. Anfonwch eich rhestrau i gg@aber.ac.uk – byddwn yn cysylltu â chi pan maent yn barod i’w casglu, neu i roi gwybod i chi os nad ydynt ar gael. Sylwch y gallai fod angen 24 awr o rybudd ar gyfer y gwasanaeth hwn yn ystod cyfnodau prysur (ac eithrio penwythnosau a Gwyliau Banc).

 •  Gwasanaeth Llungopïo

Anfonwch restrau o eitemau ac unrhyw ofynion fformatio arbennig i gg@aber.ac.uk Sylwch y gallai fod angen o leiaf 24 awr o rybudd r gyfer y gwasanaeth hwn yn ystod cyfnodau prysur (ac eithrio penwythnosau a Gwyliau Banc). Bydd costau argraffu yn berthnasol.

 •  Copïau hygyrch o werslyfrau

Mae gan Brifysgol Aberystwyth Drwydded Addysg Uwch CLA, sy’n ein galluogi i gynhyrchu neu ofyn am gopïau hygyrch (oddi wrth ddeiliaid hawlfraint) ar gyfer pobl â nam ar eu golwg a defnyddwyr anabl eraill os nad oes fersiwn hygyrch addas ar gael i’w brynu.

 • Benthyciadau drwy’r Post

Mae’r gwasanaeth hwn ar gael i fyfyrwyr sy’n methu dod i’r llyfrgell yn gorfforol ac sydd â hyn yn ofyniad yn eu hasesiad anghenion astudio. Anfonwch fanylion llawn y llyfr, a’r dyddiad erbyn pryd y bydd arnoch ei angen, i gg@aber.ac.uk

 • Eich Diogelwch

Cysylltwch â’r Gwasanaethau Cymorth i Fyfyrwyr a’r Swyddfa Iechyd, Diogelwch a’r Amgylchedd i drefnu Cynllun Personol Gadael Mewn Argyfwng (PEPEP) ar gyfer y Llyfrgell os yw’n berthnasol. 

Ceir gwybodaeth fanwl am hygyrchedd yma yn ôl lleoliad penodol :

 

Croesawn eich adborth ynglyn â hygyrchedd ein gwasanaethau. Defnyddiwch ein ffurflen adborth.