Croeso i Gwasanaethau Gwybodaeth (G.G.) - Myfyrwyr Dysgu o Bell

Mae’r Gwasanaethau Gwybodaeth yn darparu gwasanaethau TG a Llyfrgell i staff a myfyrwyr ym Mhrifysgol Aberystwyth, yn amodol ar Reoliadau, Polisïau a Chanllawiau’r Gwasanaethau Gwybodaeth.

Bydd arnoch angen cyfrif TG Prifysgol Aberystwyth a Cherdyn Aber i fedru defnyddio ein hadnoddau.

 

Caiff eich Cerdyn Aber ei ddefnyddio at y dibenion canlynol:

 • yn gerdyn adnabod myfyriwr

a phan fyddwch yn ymweld â'r campws yn rhan o ysgol astudio neu ar gyfer gwaith ymchwil:

Unwaith y byddwch wedi actifadu eich cyfrif TG dylech wneud cais am eich Cerdyn Aber arlein fel ei fod yn barod ichi pan fyddwch yn cyrraedd y campws

Canllaw Llyfrgell a TG hanfodol ar gyfer myfyrwyr newydd

I wybod mwy am gyfleusterau Llyfrgell a ThG os gwelwch yn dda gweler ein Canllaw Llyfrgell a TG ar gyfer myfyrwyr newydd

Dysgwyr o Bell

Primo (adroddau electronig)

 • Mae'r Gwasanaethau Gwybodaeth yn tanysgrifio i amrywiaeth each o ffynonellau gwybdaeth ar-lein gan gynnwys e-gyfnodolion ac e-lyfrau sydd ar gael oddi ar y campws i fyfyrwyr sy'n dysgu o bell. Mae'r rhain at gael trwy ein Primo:
 • Ceir cyfarwyddiadau ynghylch defnyddio'r adnoddau hyn oddi ar y campws yn ein Cwestiwn Cyffredin ynghylch defnyddio e-adnoddau oddi ar y campws.
 • Os oes arnoch angen chwilio cronfa ddata nad oes gennych fynediad ati eich hun, gallwn chwilio ar eich rhan ac anfon y wybodaeth atoch. Efallai y bydd yn rhaid i chi dalu am y gwasanaeth hwn.

Storfa ffeiliau

Mae holl fyfyrwyr Prifysgol Aberystwyth yn cael storfa ffeiliau o 2GB ar ein rhwydwaith i wneud copïau wrth gefn o'u ffeiliau. Gallwch gysylltu â'r storfa ffeiliau hon o unrhyw gyfrifiadur sydd wedi'i gysylltu â'r Rhyngrwyd - hyd yn oed os nad ydych ar y campws. Mae hyn yn rhoi llei diogel i chi gadw eich ffeiliau ac mae copïau wrth gefn yn cael eu gwneud yn rheolaidd gan y Gwasanaeth Gwybodaeth. Ceir rhagor o wybodaeth am y storfa ffeiliau sydd ar gael i chi ar ein gweddalen storfa ffeiliau.

Cymorth a chefnogaeth

Mae cymorth a chefnogaeth ar gael i'ch helpu i fanteisio i'r eithaf ar yr adnoddau a'r gwasanaethau yr ydym yn eu cynnig:

Adnoddau llyfrgell

 • Mae Primo - sef catalog y llyfrgell ar gael ar y campws ac oddi arno ar: http://primo.aber.ac.uk/ 
 • Bydd yn rhaid i chi fewngofnodi â'ch eich enw defnyddiwr a chyfrinair y Brifysgol i ddefnyddio eich cyfrif llyfrgell ac i adnewyddu llyfrau ar-lein.
 • Benthyciadau:
  • Pan fyddwch wedi cofrestru â'r Gwasanaethau Gwybodaeth, bydd gennych hawl i fenthyca hyd at 20 o lyfrau o lyfrelloedd Prifysgol Aberstwyth - o'r casgliadau arbennig i ddysgwyr o bell â'r benthyciadau safonol arferol yn unig.
  • Mae'r gwasanaeth benthyca trwy'r post ar gael yn unig i fyfyrwyr meistr a addysgir ac israddedig sy'n dysgu o bell gan Adran Astudiaethau Gwybodaeth. Os ydych yn gwneud cais, gall y Llyfrgell anfon eitemau benthyca ymlaen i'r cyfeiriad sydd gennym ar ffeil ar eich cyfer.  Gallwch ddychwelyd eitemau drwy'r post, cyhyd â'ch bod yn eu hanfon trwy bost a gofnodwyd neu gofrestrwyd.  Chi fydd yn gyfrifol am yr holl eitemau nes bod y Llyfrgell yn eu cael yn ôl. Cymerwch sylw arbennig o'r dyddiad dychwelyd ar gyfer benthyciadau. Bydd yn rhaid talu dirwy am eitemau hwyr.
  • Dylai myfyrwyr meistr a addysgir ac israddedig sy'n dysgu o bell gan Adran Astudiaethau Gwybodaeth gysylltu â'r llyfrgell briodol i wneud cais am lyfrau.
  • Y cyfnod benthyca arferol yw pedar wythnos. Byddwn yn caniatáu i chi adnewyddu llyfrau trwy e-bost, ffôn, post neu ffacs os nad oes angen y llyfrau ar rywun arall.
  • Sylwch y byddwn o bosib yn trosglwyddo manylion unrhyw gyfeiriad cartref neu gyfeiriad gwaith a ddarparwch i gwmni cludo allanol er mwyn dosbarthu’r llyfrau a archebir.
  • Dylid postio neu ddychwelyd llyfrau i’r llyfrgell briodol, gan ddefnyddio’r cyfeiriad sydd ar waelod gweddalen pob llyfrgell:
 • Llungopïo: gellir archebu copïau o erthyglau mewn cyfnodolion a darnau o lyfrau sydd ar gael yn y llyfrgell trwy gwblhau ffurflen datganiad hawlfraint a thalu am gostau llungopïo a phostio.
 • Cyflenwad Dogfennau - Erthyglau: gellir archebu erthyglau sydd ddim ar gael yn y llyfrgell drwy ddefnyddio'r gwasanaeth Cyflenwad Dogfennau. Mae'n bosibl y bydd tâl ynghlwm â defnyddio'r gwasanaeth hwn. Noder ni allwn ddarparu llyfrau neu draethodau ymchwil drwy'r gwasanaeth cyflenwad dogfennau i ddysgwyr o bell. Dylid archebu rhain drwy eich llyfrgell leol.
 • Gall myfyrwyr dysgu o bell PA gael mynediad i adnoddau llyfrgell mewn prifysgolion eraill.
 • Gellir trefnu sesiynau arbennig ar gyfer cynefino â'r llyfrgell os ydych yn dod ar gyrsiau yn y Brifysgol.

Ymwled â'r campws

Os ydych chi'n dod i'r campws am ysgol astudio, neu i wneud gwaith ymchwil, bydd gennych yr un mynediad i adnoddau â myfyrwyr amser-llawn:

 

Rhwymo i fyfyrwyr Dysgu o Bell

Gallwn argraffu, rhwymo a chyflwyno copi rhwymedig o’ch thesis yn uniongyrchol i’ch adran (os ydynt yn cytuno i hynny). Gallwn hefyd bostio copi rhwymedig o’ch traethawd atoch.

Gallwch naill ai:

 • argraffu eich gwaith eich hun a’i bostio atom i’w rwymo
 • e-bostio eich dogfen ar ffurf ffeil PDF sengl i’w argraffu a’i rwymo - bydd ffeil PDF yn sicrhau bod ffurf y ddogfen yn aros yr un fath â’ch dogfen wreiddiol.

Dylech nodi:

 • Y math o rwymiad rydych ei eisiau
 • A hoffech i’r gwaith gael ei argraffu mewn du/gwyn neu liw
 • Nifer y copïau rydych eu hangen
 • Dyddiad cyflwyno’r gwaith
 • At bwy y dylid anfon y gwaith ar ôl ei rwymo
 • A hoffech i ni ddychwelyd copi wedi’i rwymo i chi

Tâl am argraffu/rhwymo:

 • Ar ôl i’ch cais ddod i law byddwn yn cyfrifo faint mae’n costio i:
  • Argraffu (os oes angen)
  • Rhwymo
  • Postio’r gwaith atoch (os oes angen)
 • Byddwn yn e-bostio amcan-bris, rhif archeb a manylion am sut i dalu
 • Gellir talu â chardiau credyd/debyd ar ein gweddalen

Sylwer – ni fyddwn yn prosesu eich archeb nes eich bod wedi talu

Paratoi ar gyfer rhwymo

 • Gofynnwch i’ch adran am unrhyw ofynion penodol sydd ganddynt o safbwynt rhwymo traethodau.
 • Sicrhewch fod y DATGANIADAU LLOFNODEDIG GWREIDDIOL wedi’u cynnwys lle bo angen.
 • Sicrhewch fod yr holl ddeunydd y bwriedir ei rwymo mewn cyflwr da.
 • Sicrhewch fod y tudalennau’n cael eu cyflwyno yn y drefn yr hoffech eu rhwymo.
 • Dim ond tudalennau maint A4 a dderbynnir.
 • Gadewch 1cm ychwanegol ar ochr chwith y gwaith gan y bydd hyn yn cael ei osod ym meingefn y rhwymiad.
 • Caniatewch 3 diwrnod gwaith (7 diwrnod gwaith os ydych yn dysgu o bell) i gwblhau’r gwaith rhwymo. Darperir y gwasanaeth hwn ar sail ‘y cyntaf i’r felin’.