Llety yn y Sector Preifat

Gall dewis llety myfyriwr ym Mhrifysgol Aberystwyth fod yn benderfyniad mawr. Os nad ydych chi eisiau byw yn Llety’r Brifysgol bydd yn rhaid i chi chwilio am dŷ yn y sector preifat. Serch hynny, byddwch yn ymwybodol bod Prifysgol Aberystwyth yn sicrhau* lle mewn llety sy'n eiddo i'r Brifysgol neu a reolir ganddi ar gyfer myfyrwyr y flwyddyn 1af.

*Gosodir telerau ac amodau - ewch i'n Polisi Blaenoriaethau i gael rhagor o fanylion.

Peidiwch â phoeni oherwydd dydych chi ddim ar eich pen eich hun ac fe allwn ni eich helpu chi gymaint â phosibl i chwilio. Os oes gennych chi unrhyw amheuon ynghylch rhentu llety preifat, cysylltwch â’r Swyddfa Llety, Undeb Myfyrwyr Prifysgol Aberystwyth neu Ganolfan Cyngor ar Bopeth Aberystwyth.

Peidiwch a chynhyrfu a pheidiwch a rhuthro!

Peidiwch â rhuthro i drefnu eich llety, mae digonedd o dai i fyfyrwyr yn Aberystwyth felly cymerwch eich amser. Mae mor bwysig eich bod yn gwneud yn siŵr eich bod yn hapus gyda’r bobl yr hoffech fyw gyda nhw, ble rydych eisiau byw, a faint y gallwch chi fforddio ei dalu.

Efallai yr hoffech ystyried y canlynol wrth chwilio am lety preifat:

 • Allwch chi fforddio’r rhent? Beth sydd wedi’i gynnwys yn y rhent? Byddwch yn realistig, peidiwch â mynd am rywbeth na allwch ei fforddio.
 • Gall costau ychwanegol gynnwys nwy, trydan, dŵr, rhyngrwyd, ffôn, trwydded deledu
 • Trefnwch Yswiriant‌ 
 • A yw’r cytundeb tenantiaeth (neu’r contract) ar y cyd ac yn unigol? Mae gan bawb a enwir ar y cytundeb tenantiaeth gyfrifoldeb cyfartal am delerau’r contract gan gynnwys rhent (h.y. os bydd un unigolyn yn gadael mae gan y lleill gyfrifoldeb i dalu eu cyfran hwy).
 • Gwnewch yn siŵr eich bod yn darllen a deall y cytundeb tenantiaeth cyn llofnodi bob tro.
 • Pryd mae’r denantiaeth yn dechrau a gorffen? Cofiwch ddyddiad gorffen ble rydych chi’n byw nawr i sicrhau eu bod yn cyd-daro.
 • A ydych chi angen gwarantwr? Rhywun fydd yn gorfod gwarantu y bydd eich rhent yn cael ei dalu ac os nad ydyw, yna maen nhw’n gyfrifol am dalu, fel rheol rhiant (rhaid iddynt fyw yn y DU)
 • Byddwch yn ofalus gyda phwy yr ydych yn penderfynu byw – a fyddwch chi’n dal i fod yn ffrindiau ymhen 6 mis?
 • Faint yw’r blaendal? Ni ddylai neb ofyn i chi dalu blaendal os nad ydych wedi gweld y cytundeb tenantiaeth. Gwnewch yn siŵr eich bod yn cael derbynneb.
 • Sicrhewch fod eich blaendal yn cael ei gadw mewn Cynllun Blaendal Tenantiaeth
 • A oes rhent dros yr haf?
 • A oes unrhyw ffioedd gweinyddol? Fel rheol ni chaiff y ffi hon ei had-dalu.    
 • Treth y cyngor – os yw’r holl breswylwyr yn fyfyrwyr yna nid oes raid talu Treth y Cyngor ar gyfer yr eiddo.
 • Peidiwch â mynd i weld eiddo ar eich pen eich hun – cymerwch eich amser, edrychwch ar ddetholiad o dai i gael gwerth am eich arian.   
 • Peidiwch â bod ofn gofyn llawer o gwestiynau – dyna beth yw un o swyddogaethau’r asiant/landlord!
 • Lleoliad yr eiddo – amser/costau teithio?    
 • A yw’r eiddo’n ddiogel? Peidiwch â bod ofn gofyn i gael gweld y tystysgrifau diogelwch.
 • A ydych chi’n gwybod pwy yw’r landlord?
 • Edrychwch ar y Dystysgrif Perfformiad Ynni – costau a faint o ynni mae’r eiddo’n ei ddefnyddio’n gyffredinol / ffyrdd o arbed arian!
 • Gofynnwch i’r tenantiaid presennol sut le ydyw!    
 • Sicrhewch eich bod yn gwybod beth yw’ch hawliau a beth yw ymrwymiadau’r landlord.
 • A oes angen Trwydded Amlfeddiannaeth ar yr eiddo? Mae Cyngor Sir Ceredigion yn cadw cofrestr o Dai Amlfeddiannaeth Trwyddedig.
 • Yn ôl y gyfraith, mae’n rhaid i bob landlord ac asiantaeth yng Nghymru gofrestru â Rhentu Doeth Cymru, ac os ydynt yn rheoli eu heiddo eu hunain mae’n rhaid iddynt hefyd gael trwydded gan Rhentu Doeth Cymru.
 • Gwiriwch a yw'r eiddo rydych chi'n ystyried ei rentu mewn perygl o lifogydd. Ewch i dudalen Llifogydd Cyfoeth Naturiol Cymru i ddarganfod a chofrestru am rybuddion llifogydd am ddim.

         picture of rent smart wales logo

Pryd i chwilio?

Yn draddodiadol mae myfyrwyr yn dechrau chwilio am dai tua mis Tachwedd/Rhagfyr a dyma pryd y byddwn yn rhyddhau’r rhestr o lety i fyfyrwyr yn y sector preifat drwy’r Gronfa Ddata o Lety yn y Sector Preifat yn ogystal ag agor ceisiadau am Lety Prifysgol (felly cadwch lygaid allan am y wybodaeth ddiweddaraf!).

Ble i chwilio? 

Asiantau Gosod

Mae nifer o asiantau gosod yn Aberystwyth, Yn anffodus, ni allwn roi enwau neu argymell asiantau gosod penodol. Ond, mae llawer o asiantau gosod yn hysbysebu eu tai ar StudentPad.

StudentPad

Mae’r Swyddfa Llety’n cynnal cronfa ddata ar-lein o lety yn y sector preifat sy’n cynnwys rhestr o eiddo yn y dref a’r ardal leol. Mae’n cynnwys adnodd chwilio i chi chwilio am fathau amrywiol o lety preifat.

Caiff manylion am yr eiddo sydd ar gael eu cadw a chaiff yr eiddo eu gwirio i wneud yn siŵr eu bod yn cydymffurfio â nifer o’r safonau angenrheidiol megis gofynion diogelwch nwy a thrydanol Trwyddedu Tai Amlfeddiannaeth a Rhentu Doeth Cymru. Mae’n rhaid i’r landlordiaid ail-wneud cais i gofrestru eu heiddo bob blwyddyn gyda’r Swyddfa Llety.
Noder nad yw eiddo sydd wedi’u cynnwys ar y gronfa ddata yn cael eu harchwilio gan y Swyddfa Llety.

Pwysig:

Unig bwrpas y rhestr o lefydd gwag yn y sector preifat yw rhoi arweiniad i fyfyrwyr i’w helpu nhw i benderfynu a ddylent wneud rhagor o ymholiadau ynglŷn â darpar landlordiaid. Nid oes gan y Brifysgol nac aelodau o staff y Brifysgol yr awdurdod i gynnig sylwadau neu warant ynglŷn â’r llefydd gwag sydd wedi’u rhestru neu’r rhai hynny nad ydynt wedi’u rhestru. Yn benodol, ni allant roi gwarant i fyfyrwyr y bydd yr eiddo’n cydymffurfio â Rheoliadau Tân, Rheoliadau Adeiladu, y Deddfau Cynllunio, deddfwriaeth Iechyd a Diogelwch a Chynlluniau Trwyddedu. Ni allant roi gwarant ychwaith ynglŷn â phrisiau’r rhenti.
Gall myfyrwyr gael sicrwydd ynglŷn â statws eiddo drwy gysylltu â Chyngor Sir Ceredigion, Adran y Gwasanaethau Amgylcheddol a Thai. Dylai myfyrwyr sy’n bwriadu dod o hyd i lety yn y sector preifat sicrhau eu bod yn hapus â’r llety sy’n cael ei gynnig drwy ei archwilio. Mae gofyn i fyfyrwyr sy’n byw yn y sector preifat arfer eu hawl i weld y Dystysgrif Diogelwch Nwy berthnasol (cyn cychwyn ar denantiaeth) a’r Drwydded berthnasol (os yw hyn yn gymwys). Cynghorir myfyrwyr i sicrhau eu bod yn gallu bodloni gofynion y contract cyn arwyddo cytundebau tenantiaeth.

 

Facebook

Edrychwch ar ein tudalen Facebook arbennig ar gyfer materion yn ymwneud â 'Llety'! Defnyddiwch y dudalen i rannu gwybodaeth am unrhyw dai gwag yr ydych yn gwybod amdanynt, i drafod unrhyw broblemau yr ydych wedi’u cael ac i rannu eich profiadau o chwilio am lety preifat. Mae hefyd yn ffordd dda o gyfarfod pobl a allai fod yn chwilio am rywun i rannu tŷ/fflat gyda nhw. Rydym hefyd yn postio diweddariadau rheolaidd ar y dudalen felly mae’n ffordd dda o gadw mewn cysylltiad â ni.

Cambrian News

Gallwch hefyd edrych yn y Cambrian News, y papur newydd wythnosol lleol, am eiddo sydd ar osod.

Ceir rhagor o gyfarwyddyd ynghylch beth i chwilio amdano yn y sector preifat ar:

 • Rhestr Enghreifftiol o Eiddo.
 • Canllawiau Tai'r Sector Preifat.