Llety Haf

Ydych chi’n chwilio am rywle i fyw dros yr haf (Mehefin - Medi)? Does dim angen chwilio ymhellach oherwydd rydym yn darparu llety yn Prifysgol Aberystwyth (PA) yn ystod y cyfnod hwn. Felly os ydych chi’n byw yn y neuaddau ar hyn o bryd ac eisiau estyn eich arhosiad neu, os ydych chi’n byw mewn tŷ yn y sector preifat ar hyn o bryd yna mae’r llety haf ar gael i chi!

Mae ceisiadau am lety haf yn agor o 09.00am ddydd Llun 25fed Ebrill 2022

Sut i Wneud Cais

Mae ceisiadau ar agor o 09:00yb ar ddydd Llun 25 Ebrill 2022.

I ofyn am lety ar gyfer yr haf bydd angen cwblhau ffurflen gais ar-lein:

  1. Mewngofnodwch i’r Porth Llety fel 'Myfyriwr Presennol’ gan ddefnyddio eich enw defnyddiwr Aberystwyth a’ch cyfrinair.
  2. Dewiswch 'Llety Prifysgol Aberystwyth – Haf 2022'.
  3. Dewiswch y botwm 'Ffurflen Gais Llety’ a dilynwch y cyfarwyddiadau ar gyfer dewis y dyddiadau ar gyfer eich llety.

Noder:

  • Cynigir ystafelloedd ar sail y cyntaf i’r felin yn ôl y dyddiad a’r amser y byddwch yn cyflwyno eich ffurflen gais am lety ar-lein yn llwyddiannus. Rhoddir blaenoriaeth i fyfyrwyr fydd yn parhau i astudio yn ystod yr haf. 
  • Ein nod fydd neilltuo lle gyda’i gilydd i fyfyrwyr fydd yn aros am yr un cyfnod. Yn anffodus, ni allwn hwyluso ceisiadau i ffrindiau fyw gyda’i gilydd.
  • Ni fydd ceisiadau ar gyfer llety haf yn cael eu hystyried os oes gennych ddyled am lety gyda PA neu os ydych wedi cael eich gwahardd o Neuaddau PA yn ystod cyfnod eich trwydded ar gyfer y tymor. 
  • Bydd ymgeiswyr llwyddiannus ac aflwyddiannus yn cael gwybod yn yr wythnos sy’n dechrau dydd Llun, 9 Mai 2022, neu cyn hynny. Felly, gofynnwn i chi barhau i edrych ar eich cyfrif e-bost PA yn rheolaidd. 
  • Bydd ymgeiswyr llwyddiannus yn derbyn cynnig o lety haf trwy e-bost a fydd yn cynnwys manylion ynglŷn â sut i gwblhau’r Pecyn Trwydded Llety Haf erbyn y dyddiad a nodir. Ni chewch hawl mynediad i lety haf heb ichi gwblhau’r pecyn trwydded hwn yn llwyddiannus.
  • Rhoddir cyfle i ymgeiswyr aflwyddiannus gael eu gosod ar restr aros ar gyfer lle gwag.

Beth yw fy opsiynau os ydw i'n graddio eleni?

Ni fyddwch bellach yn fyfyriwr cofrestredig.

Os nad ydych yn fyfyriwr cofrestredig PA gallwch gysylltu â’r Swyddfa Llety ar llety@aber.ac.uk neu ar 01970 622900 (opsiwn 4) a fydd yn gallu eich helpu. Fel arall, gallwch weld a oes ystafelloedd ar gael mewn gwestai/Gwely a Brecwast lleol. 

 

Pryd gallaf symud i lety haf?

I GAEL EI GADARNHAU

A oes raid aros am gyfnod penodol?

Isafswm hyd yr arosiad yw 3 wythnos.

Tan ba bryd y bydd llety haf ar gael?

Bydd llety haf ar gael tan 10.00yb ar ddydd Iau Medi 30ain 2022.

Byddwch yn derbyn rhagor o fanylion ynglŷn â’r trefniadau symud allan wrth ichi gyrraedd.

Beth os ydw i hefyd yn mynd i fod yn byw mewn llety PA ar gyfer y flwyddyn academaidd 2022/23? A allaf aros tan bod fy llety tymor yn barod i mi symud i mewn?

Mae ein Cytundeb Trwydded Llety tymor 2022/23 yn dechrau dydd Gwener 23 Medi 2022.

Os ydych wedi sicrhau lle mewn llety haf PA a hefyd wedi sicrhau lle mewn llety PA ar gyfer blwyddyn academaidd 2022/23 yna gallwch barhau i fyw gyda ni nes bydd eich llety tymor ar gael yn syml trwy ddewis y dyddiadau priodol ar y ffurflen gais.

Sut mae talu am lety haf?

Fel rhan o’ch Pecyn Trwydded Llety, gofynnir ichi sefydlu cynllun talu er mwyn talu am eich ffioedd llety haf. Os oes gennych gwestiynau ynghylch talu ffioedd, cysylltwch â’r Swyddfa Ffioedd Myfyrwyr ffioedd@aber.ac.uk

A fydd angen imi dalu blaendal?

Gofynnir am flaendal o £100 i sicrhau llety haf sy’n daladwy wrth ichi gwblhau eich pecyn trwydded.

Os ydych yn byw yn llety PA ar hyn o bryd, byddwn yn parhau i ddefnyddio eich blaendal tymor yn ystod yr haf. Os yw eich blaendal yn llai na £100 bellach, gofynnir ichi ychwanegu at y taliad.

Ceir manylion am ad-dalu blaendal yn y Cytundeb Trwydded Llety sydd ar gael yn y Llawlyfr i Breswylwyr.

A fydd unrhyw Arolygiadau yn ystod fy arhosiad?

Bydd arolygiadau yn parhau i gael eu cynnal trwy gydol yr haf gyda manylion pellach yn cael eu hanfon atoch gan y Tîm Rheoli Bywyd Campws. Mae rhagor o wybodaeth ynglŷn ag arolygiadau i'w gweld ar ein gwefan.