Llety Haf

Angen rhywle i fyw yn ystod yr haf (Mehefin - Medi)? Os byddwch yn fyfyriwr cofrestredig ym Mhrifysgol Aberystwyth, yna does dim angen edrych ymhellach gan ein bod yn darparu llety Prifysgol Aberystwyth yn ystod y cyfnod hwn. Felly p'un ai eich bod yn byw mewn neuadd ar hyn o bryd ac eisiau ymestyn eich cyfnod yma neu yn byw mewn tŷ sector preifat ar hyn o bryd, mae llety haf ar gael i chi!

Disgwylir i geisiadau am lety haf agor am 9.00 y bore Dydd Mercher 3 Mai 2023.

Dyma’r llety fydd ar gael yn y Brifysgol:

Trefloyne A (llety hunanarlwyo, gydag ystafelloedd sengl).  Y gost wythnosol yw £98.46 (£14.07 bob nos).  Bydd y llety hwn ar gael rhwng 5 Gorfennaf 2023 a 8 Medi 2023.

Rosser (llety hunanarlwyo, en-suite, gydag ystafelloedd sengl).  Y gost wythnosol yw £123.62 (£17.66 bob nos).  Bydd y llety hwn ar gael rhwng 5 Gorffennaf 2023 a 8 Medi 2023.

Mae'r costau wythnosol yn cynnwys ynni, rhyngrwyd/WiFi, lefel uchel o yswiriant cynnwys personol, ac Aelodaeth Platinwm o’r Ganolfan Chwaraeon AM DDIM ar gyfer eich iechyd a'ch lles.

Mae llety haf y Brifysgol ar gael i fyfyrwyr cofrestredig Prifysgol Aberystwyth yn unig.

Sut i Wneud Cais

Mae ceisiadau ar agor o 09:00yb ar ddydd Mercher 3 Mai 2023.

I ofyn am lety ar gyfer yr haf bydd angen cwblhau ffurflen gais ar-lein:

  1. Mewngofnodwch i’r Porth Llety fel 'Myfyriwr Presennol’ gan ddefnyddio eich enw defnyddiwr Aberystwyth a’ch cyfrinair.
  2. Dewiswch 'Archebu Llety ar gyfer yr Haf'
  3. Dilynwch y cyfarwyddiadau ar gyfer dewis y dyddiadau ar gyfer eich llety.

Noder:

  • Cynigir ystafelloedd ar sail y cyntaf i’r felin yn ôl y dyddiad a’r amser y byddwch yn cyflwyno eich ffurflen gais am lety ar-lein yn llwyddiannus. Rhoddir blaenoriaeth i fyfyrwyr fydd yn parhau i astudio yn ystod yr haf. 
  • Ein nod fydd neilltuo lle gyda’i gilydd i fyfyrwyr fydd yn aros am yr un cyfnod. Yn anffodus, ni allwn hwyluso ceisiadau i ffrindiau fyw gyda’i gilydd.
  • Ni fydd ceisiadau ar gyfer llety haf yn cael eu hystyried os oes gennych ddyled am lety gyda PA neu os ydych wedi cael eich gwahardd o Neuaddau PA yn ystod cyfnod eich trwydded ar gyfer y tymor.  
  • Rhoddir cyfle i ymgeiswyr aflwyddiannus gael eu gosod ar restr aros ar gyfer lle gwag.

Beth yw fy opsiynau os ydw i'n graddio eleni?

Ni fyddwch bellach yn fyfyriwr cofrestredig.

Os nad ydych yn fyfyriwr sydd wedi cofrestru gyda PA gallwch geisio cysylltu a'r Swyddfa Gynadleddau am lety arall.  Fel arall, gallwch wirio argaeledd gwestai/gwely a brecwast lleol.

 

Pryd alla i symud i lety haf?

Ydych chi'n byw yn llety’r Brifysgol ar hyn o bryd?

Os ydych chi’n byw mewn llety prifysgol ar hyn o bryd, bydd eich llety haf ar gael i chi o'r dyddiad y daw eich Contract Meddiannaeth tymor i ben.

Cewch ragor o fanylion am symud i mewn i'ch llety haf trwy e-bost cyn i chi symud, felly cadwch olwg ar eich cyfrif e-bost PA yn rheolaidd.

Ydych chi'n byw yn y Sector Preifat ar hyn o bryd?

Os ydych chi’n byw yn y sector preifat ar hyn o bryd, yna bydd eich llety haf ar gael i chi o 5 Gorffennaf 2023.  Yn anffodus, ni allwn gynnig llety haf i chi cyn y dyddiadau hyn. Os ydych chi angen llety cyn y dyddiadau hyn, cysylltwch â'r Swyddfa Gynadleddau i weld a yw ein Byncws ar gael.

A oes raid aros am gyfnod penodol?

Isafswm hyd yr arosiad yw 3 wythnos.

Tan ba bryd y bydd llety haf ar gael?

Bydd llety haf ar gael tan 10.00yb ar ddydd Gwener 8 Medi 2023.  Nodwch ni fyddwn yn gallu darparu ar eich cyfer o fewn llety haf fan bellaf na'r dyddiadau a bennir

Byddwch yn derbyn rhagor o fanylion ynglŷn â’r trefniadau symud allan wrth ichi gyrraedd.

Beth os ydw i hefyd yn mynd i fod yn byw mewn llety PA ar gyfer y flwyddyn academaidd 2023/24? A allaf aros tan bod fy llety tymor yn barod i mi symud i mewn?

Mae ein Contract Meddiannaeth tymor 2023/24 yn dechrau dydd Gwener 22 Medi 2023.

Os ydych wedi sicrhau lle mewn llety haf PA a hefyd wedi sicrhau lle mewn llety PA ar gyfer blwyddyn academaidd 2023/24 yna gallwch barhau i fyw gyda ni nes bydd eich llety tymor ar gael yn syml trwy ddewis y dyddiadau priodol ar y ffurflen gais.

Sut mae talu am lety haf?

Fel rhan o’ch Contract Meddiannaeth, er mwyn sicrhau eich llety, gofynnir i chi dalu wythnos o rent ymlaen llaw a sefydlu cynllun talu er mwyn talu am weddill eich ffioedd llety haf. Os oes gennych gwestiynau ynghylch talu ffioedd, cysylltwch â’r Swyddfa Ffioedd Myfyrwyr ffioedd@aber.ac.uk

A fydd angen i mi dalu blaendal?

Gofynnir am daliad o wythnos o rent ymlaen llaw i sicrhau llety haf sy’n ddaladwy wrth i chi gwblhau eich Contract Meddiannaeth.

Ceir manylion am ad-dalu blaendal yn y Contract Meddiannaeth sydd ar gael yn y Llawlyfr i Breswylwyr.

A fydd unrhyw Arolygiadau yn ystod fy arhosiad?

Bydd arolygiadau yn parhau i gael eu cynnal trwy gydol yr haf gyda manylion pellach yn cael eu hanfon atoch gan y Tîm Rheoli Bywyd Campws. Mae rhagor o wybodaeth ynglŷn ag arolygiadau i'w gweld ar ein gwefan.