Rheolaeth a Busnes

Beth fydda i’n ennill o’m pwnc?

Yn ogystal â’ch sgiliau sy’n seiliedig ar ymarfer, a’r wybodaeth y byddwch yn ei dysgu, bydd eich gradd yn darparu amrywiaeth o sgiliau trosglwyddadwy y mae cyflogwyr yn chwilio amdanynt.   Mae’r sgiliau trosglwyddadwy yn cynnwys datrys problemau, hunan-reoli, cyfathrebu a gwaith tîm. Mae eich sgiliau trosglwyddadwy a’r lefel o gyrhaeddiad deallusol a enilloch drwy astudio eich pwnc yn golygu y bydd gennych lawer o wahanol ddewisiadau gyrfa pan fyddwch yn graddio. Mae canran uchel o’r holl swyddi gwag lefel gradd yn agored i raddedigion unrhyw ddisgyblaeth, ac eto nid yw llawer o fyfyrwyr yn ymwybodol o hyn, neu cânt eu dylanwadu gan ffeithiau di-sail ynglŷn â’r dewisiadau sydd ar gael iddynt.

Beth alla i ei wneud gyda’m pwnc?

Mae eich gradd yn eich paratoi ar gyfer amrywiaeth eang o lwybrau gyrfaol.

Mae nifer fawr o bosibiliadau’n agored i raddedigion, mwy o bosibl nag a sylweddolwch ar y cychwyn. Weithiau, y gwaith anoddaf sy’n wynebu myfyrwyr ar eu blwyddyn olaf a graddedigion newydd yw penderfynu sut i ddewis o blith y dewisiadau niferus sydd ar gael i chi. Ceir swyddi sy’n ymwneud yn uniongyrchol â phynciau gradd, swyddi lle gall pynciau penodol fod yn ddefnyddiol a hefyd ystod gyflawn o swyddi sy’n agored i raddedigion mewn unrhyw ddisgyblaeth.

Pa gymorth sydd ar gael?

Mae gennych Ymgynghorydd Gyrfaoedd penodedig sy’n gweithio’n agos â’ch adran i ddarparu cymorth, cyngor a gwybodaeth. Cynhelir gweithdai a digwyddiadau gyrfaoedd yn eich adran i hyrwyddo cyfleoedd profiad gwaith, eich helpu i gynllunio’ch gyrfa, ac sydd hefyd yn gyfle i rwydweithio gyda phobl broffesiynol sy’n gweithio yn y diwydiannau creadigol. Cyflwynir rhaglen addysg gyrfaoedd yn ganolog hefyd, a gall uwchraddedigion fanteisio ar y rhaglen Hyfforddi Sgiliau Uwchraddedig. Mae croeso i chi alw heibio’r Gwasanaeth Gyrfaoedd unrhyw bryd i gael cymorth neu wybodaeth bellach.

Ble ydw i’n dechrau chwilio am brofiad gwaith a swyddi i raddedigion? – Adnoddau defnyddiol

Mae’r dolenni isod yn fan cychwyn i chi pan fyddwch yn chwilio am gyfleoedd sy’n ymwneud yn uniongyrchol â’ch pwnc; mae mwy o adnoddau cyffredinol ar gael yn ein hadran profiad gwaith. Cofiwch fod cymorth ar gael oddi wrth y Gwasanaeth Gyrfaoedd pan fyddwch yn gwneud cais am swyddi a phrofiad gwaith.

 

DU

Cymdeithasau a chyrff proffesiynol

Mae'r cyrff hyn yn hyrwyddo diddordebau pobl sy'n gweithio mewn galwedigaethau penodol. Mae gan rai ohonynt restrau o gyflogwyr sy'n aelodau o'r gymdeithas ac a allai hysbysebu swyddi tra bod eraill yn ffynonellau defnyddiol o wybodaeth wrth ymchwilio i gyflogwyr ar gyfer gwneud ceisiadau neu ystyried ceisiadau ar hap.

Beth mae graddedigion Aber yn ei wneud?

Dyma rai enghreifftiau o swyddi a gafwyd gan ein Graddedigion:

 • Archwiliwr Cynorthwyol
 • Athro/Athrawes
 • Cydlynydd Marchnata
 • Cyfreithiwr Cynorthwyol
 • Cyfrifydd
 • Cyfrifydd Ariannol Cynorthwyol
 • Cyfrifydd Costau
 • Cyfrifydd dan Hyfforddiant
 • Cyfrifydd Graddedig dan Hyfforddiant
 • Cyfrifydd Siartredig dan Hyfforddiant
 • Cyhoeddwr Cylchgrawn
 • Dadansoddwr
 • Dadansoddwr Cyllid Graddedig
 • Dadansoddwr Cynllunio
 • Dadansoddwr Data Gwybodaeth Busnes
 • Dadansoddwr Prisio
 • Dadansoddwr y Farchnad
 • Dadansoddwr y Farchnad (Graddedig dan Hyfforddiant)
 • Dadansoddwr Ymchwil
 • Dadansoddwr Ymchwil Marchnad
 • Darlithydd
 • Datblygwr Meddalwedd
 • Gweithredwr Datblygu Busnes
 • Gweithredwr Datblygu Cyfrif
 • Gweithredwr Gwerthiant
 • Gweithredwr Hysbysebu
 • Gweithredwr Marchnata
 • Gwerthwr Siopau
 • Hyfforddedig Logisteg Graddedig
 • Hyfforddedig Trethi
 • Masnachwr (Cwmni Cyllid)
 • Prynwr Olew dan Hyfforddiant
 • Rheolwr Brand a Digwyddiadau
 • Rheolwr Cwsmeriaid (Graddedig dan Hyfforddiant)
 • Rheolwr Cyfrifon
 • Rheolwr Cyllid - Buddsoddi Cyfalaf
 • Rheolwr Cynorthwyol, Adran Pwrcasu
 • Rheolwr dan Hyfforddiant Graddedig
 • Rheolwr Graddedig dan Hyfforddiant
 • Rheolwr Gwasanaethau Masnachol
 • Rheolwr Gwesty
 • Rheolwr Marchnata a Chyfathrebu
 • Rheolwr Masnachol Graddedig
 • Rheolwr Masnach Rhyngwladol
 • Rheolwr Prosiect Marchnata Ewropeaidd
 • Swydog Bancio Preifat
 • Swyddog Cyllid
 • Swyddog Datblygu'r Iaith Gymraeg
 • Swyddog Gweithredol Uwch
 • Swyddog yn y Fyddin
 • Trefnydd Gweithgareddau
 • Ymgynghorydd Busnes
 • Ymgynghorydd Graddedig
 • Ymgynghorydd Recriwtio
 • Ymgynghorydd Ynni

Enghreifftiau o'r cyflogwyr yr aeth graddedigion ac uwchraddedigion rheolaeth a busnes Aberystwyth i weithio iddynt:

 • Amryw Gynghorau Sir
 • Amryw Sefydliadau Addysg Uwch
 • Amryw Ysgolion
 • AXA
 • Bank of America
 • Barclays
 • Beckles Investment Services
 • Bennets of Malvern
 • BT
 • BNP Paribas
 • Canolfan Mileniwm Cymru
 • Carlsberg
 • CFFI Wales
 • Champion Accountants
 • Cobra Group
 • Coleg Prifysgol Harper Adams
 • Commerz Bank
 • Corus
 • Cymdeithas Adeiladu'r Principality
 • Davies and Lewis Accountants
 • Debenhams
 • Esso
 • First Choice
 • Grant Thornton
 • Gwasanaeth Iechyd Gwladol
 • Heddlu Llundain
 • HSBC
 • KPMG
 • Llu Awyr Brenhinol
 • Llyfrgell Genedlaethol Cymru
 • Machbrook Cyf
 • Morrisons
 • National Express
 • Network Rail
 • Newmans a Phartneriaid
 • Nwy Prydain
 • Post Brenhinol
 • PricewaterhouseCoopers
 • Prifysgol Aberystwyth
 • Promar International
 • Reckitt Banckiser plc
 • Royal Bank of Canada
 • Royal Bank of Scotland
 • Sefydliad Brenhinol y Syrfewyr Siartredig
 • Tesco
 • Unilever
 • Virgin Mobile
 • WH Smiths
 • Whittingham Riddell LLP
 • Yr Heddlu