Gwleidyddiaeth Ryngwladol

Beth fydda i’n ennill o’m pwnc?

Yn ogystal â’ch sgiliau sy’n seiliedig ar ymarfer, a’r wybodaeth y byddwch yn ei dysgu, bydd eich gradd yn darparu amrywiaeth o sgiliau trosglwyddadwy y mae cyflogwyr yn chwilio amdanynt.   Mae’r sgiliau trosglwyddadwy yn cynnwys datrys problemau, hunan-reoli, cyfathrebu a gwaith tîm. Mae eich sgiliau trosglwyddadwy a’r lefel o gyrhaeddiad deallusol a enilloch drwy astudio eich pwnc yn golygu y bydd gennych lawer o wahanol ddewisiadau gyrfa pan fyddwch yn graddio. Mae canran uchel o’r holl swyddi gwag lefel gradd yn agored i raddedigion unrhyw ddisgyblaeth, ac eto nid yw llawer o fyfyrwyr yn ymwybodol o hyn, neu cânt eu dylanwadu gan ffeithiau di-sail ynglŷn â’r dewisiadau sydd ar gael iddynt.

Beth alla i ei wneud gyda’m pwnc?

Mae eich gradd yn eich paratoi ar gyfer amrywiaeth eang o lwybrau gyrfaol.

Mae nifer fawr o bosibiliadau’n agored i raddedigion, mwy o bosibl nag a sylweddolwch ar y cychwyn. Weithiau, y gwaith anoddaf sy’n wynebu myfyrwyr ar eu blwyddyn olaf a graddedigion newydd yw penderfynu sut i ddewis o blith y dewisiadau niferus sydd ar gael i chi. Ceir swyddi sy’n ymwneud yn uniongyrchol â phynciau gradd, swyddi lle gall pynciau penodol fod yn ddefnyddiol a hefyd ystod gyflawn o swyddi sy’n agored i raddedigion mewn unrhyw ddisgyblaeth.

Pa gymorth sydd ar gael?

Mae gennych Ymgynghorydd Gyrfaoedd penodedig sy’n gweithio’n agos â’ch adran i ddarparu cymorth, cyngor a gwybodaeth. Cynhelir gweithdai a digwyddiadau gyrfaoedd yn eich adran i hyrwyddo cyfleoedd profiad gwaith, eich helpu i gynllunio’ch gyrfa, ac sydd hefyd yn gyfle i rwydweithio gyda phobl broffesiynol sy’n gweithio yn y diwydiannau creadigol. Cyflwynir rhaglen addysg gyrfaoedd yn ganolog hefyd, a gall uwchraddedigion fanteisio ar y rhaglen Hyfforddi Sgiliau Uwchraddedig. Mae croeso i chi alw heibio’r Gwasanaeth Gyrfaoedd unrhyw bryd i gael cymorth neu wybodaeth bellach.

Ble ydw i’n dechrau chwilio am brofiad gwaith a swyddi i raddedigion? – Adnoddau defnyddiol

Mae’r dolenni isod yn fan cychwyn i chi pan fyddwch yn chwilio am gyfleoedd sy’n ymwneud yn uniongyrchol â’ch pwnc; mae mwy o adnoddau cyffredinol ar gael yn ein hadran profiad gwaith. Cofiwch fod cymorth ar gael oddi wrth y Gwasanaeth Gyrfaoedd pan fyddwch yn gwneud cais am swyddi a phrofiad gwaith.

 

DU

Tramor

Cymdeithasau a chyrff proffesiynol

Mae'r cyrff hyn yn hyrwyddo diddordebau pobl sy'n gweithio mewn galwedigaethau penodol. Mae gan rai ohonynt restrau o gyflogwyr sy'n aelodau o'r gymdeithas ac a allai hysbysebu swyddi tra bod eraill yn ffynonellau defnyddiol o wybodaeth wrth ymchwilio i gyflogwyr ar gyfer gwneud ceisiadau neu ystyried ceisiadau ar hap.

Beth mae graddedigion Aber yn ei wneud?

Dyma rai enghreifftiau o swyddi a gafwyd gan ein Graddedigion:

 • Asiant Gwleidyddol Cynorthwyol
 • Athro/Athrawes
 • Athro/Athrawes Saesneg
 • Cydlynydd Ymchwil y Farchnad
 • Cyhoeddwr Cylchgrawn
 • Cynghorydd Bwrdeisdref
 • Cynlluniwr Traffig
 • Cynorthwy-ydd Aelod y Cynulliad
 • Cynorthwy-ydd Ymgyrchoedd
 • Dadansoddwr Cyswllt (Mewnfudiad)
 • Dadansoddwr Gwleidyddol
 • Darlithydd
 • Darlithydd Coleg
 • Golygydd ac Ymchwilydd
 • Graddedig MIS dan Hyfforddiant
 • Gwas Sifil
 • Gweinyddwr Busnes
 • Gweinyddwr Datblygiad Canolfan
 • Gweinyddwr Etholaeth
 • Gweithiwr Achos Seneddol
 • Gweithiwr All-Ymestyn Gwleidyddol
 • Gweithiwr Graddedig dan Hyfforddiant gyda'r Blaid Lafur
 • Gwerthwr Hen Bethau
 • Is-Swyddog Mewnfudo
 • Llywydd Myfyrwyr
 • Pennaeth Gwella a Llywodraethu
 • Rheolwr Allymestyn
 • Rheolwr dan Hyfforddiant
 • Swyddog Adolygu Strategaeth Gymunedol
 • Swyddog Cadét
 • Swyddog Cyfathrebu
 • Swyddog Cynllunio mewn Argyfwng
 • Swyddog Cyswllt yn y Gymuned
 • Swyddog Marchnata Ewropeaidd
 • Swyddog Mewnfudo Ewropeaidd
 • Swyddog Polisi
 • Swyddog Rhyngwladol
 • Swyddog yn y Fyddin Brydeinig
 • Swyddog yn y Llynges Frenhinol
 • Trefnydd Etholaeth Wleidyddol
 • Uwch-Gynghorydd Polisi a Chynllunio
 • Ymchwilydd Cudd-Wybodaeth
 • Ymchwilydd Gwleidyddol
 • Ymchwilydd Materion Cyhoeddus
 • Ymchwilydd Seneddol
 • Ymgynghorydd Amddiffyn
 • Ymgynghorydd Marchnata
 • Ymgynghorydd Recriwtio
 • Ymgyrchydd/Awdur

Enghreifftiau o'r cyflogwyr yr aeth graddedigion ac uwchraddedigion gwleidyddiaeth ryngwladol Aberystwyth i weithio iddynt:

 • Adran Drafnidiaeth
 • Adran Gwaith a Phensiynau
 • Amnesty International
 • Amryw Gynghorau Sir
 • Amryw Sefydliadau Addysg Uwch
 • BBC
 • Byddin Brydeinig EM
 • Canolfan Astudiaethau Ewropeaidd
 • Cyfanfyd
 • Cyllid a Thollau EM
 • Cynulliad Cenedlaethol Cymru
 • East Coast Economic Region Development Council
 • Federation of German Security and Defence Industries
 • Food for Thought
 • G.A. Potter
 • Grŵp Bancio Lloyds
 • Heddlu Caint
 • Heddlu Northampton
 • International Institute of Humanitarian Law
 • Llyfrgell Genedlaethol Cymru
 • Llynges Frenhinol
 • Llywodraeth Cymru
 • Mildmay International
 • Ministry of the Interior of the Czech Republic
 • Plaid Geidwadol
 • Plaid Lafur
 • Plaid y Democratiaid Rhyddfrydol
 • Prifysgol Aberystwyth
 • Politics plc
 • Prospects
 • Royal United Services Institute (RUSI)
 • Secretariat-General, Benelux Union
 • Sefydliad Ymchwil Heddwch, Frankfurt
 • Senedd Ewrop
 • Siambr Fasnach Black Country
 • Siambr Fasnach Prydain-Gwlad Pwyl
 • Slovak Atlantic Commission
 • Swyddfa Gartref
 • Swyddfa'r Post Cyf
 • SyQic
 • Tŷ Cyffredin
 • Tŷ'r Arglwyddi
 • United Nations Institute for Disarmament Research
 • Westminster Forum Projects
 • Worcester Research Ltd