Y Gyfraith a Throseddeg

Beth fydda i’n ennill o’m pwnc?

Yn ogystal â’ch sgiliau sy’n seiliedig ar ymarfer, a’r wybodaeth y byddwch yn ei dysgu, bydd eich gradd yn darparu amrywiaeth o sgiliau trosglwyddadwy y mae cyflogwyr yn chwilio amdanynt.   Mae’r sgiliau trosglwyddadwy yn cynnwys datrys problemau, hunan-reoli, cyfathrebu a gwaith tîm. Mae eich sgiliau trosglwyddadwy a’r lefel o gyrhaeddiad deallusol a enilloch drwy astudio eich pwnc yn golygu y bydd gennych lawer o wahanol ddewisiadau gyrfa pan fyddwch yn graddio. Mae canran uchel o’r holl swyddi gwag lefel gradd yn agored i raddedigion unrhyw ddisgyblaeth, ac eto nid yw llawer o fyfyrwyr yn ymwybodol o hyn, neu cânt eu dylanwadu gan ffeithiau di-sail ynglŷn â’r dewisiadau sydd ar gael iddynt.

Beth alla i ei wneud gyda’m pwnc?

Mae eich gradd yn eich paratoi ar gyfer amrywiaeth eang o lwybrau gyrfaol.

Mae nifer fawr o bosibiliadau’n agored i raddedigion, mwy o bosibl nag a sylweddolwch ar y cychwyn. Weithiau, y gwaith anoddaf sy’n wynebu myfyrwyr ar eu blwyddyn olaf a graddedigion newydd yw penderfynu sut i ddewis o blith y dewisiadau niferus sydd ar gael i chi. Ceir swyddi sy’n ymwneud yn uniongyrchol â phynciau gradd, swyddi lle gall pynciau penodol fod yn ddefnyddiol a hefyd ystod gyflawn o swyddi sy’n agored i raddedigion mewn unrhyw ddisgyblaeth.

Pa gymorth sydd ar gael?

Mae gennych Ymgynghorydd Gyrfaoedd penodedig sy’n gweithio’n agos â’ch adran i ddarparu cymorth, cyngor a gwybodaeth. Cynhelir gweithdai a digwyddiadau gyrfaoedd yn eich adran i hyrwyddo cyfleoedd profiad gwaith, eich helpu i gynllunio’ch gyrfa, ac sydd hefyd yn gyfle i rwydweithio gyda phobl broffesiynol sy’n gweithio yn y diwydiannau creadigol. Cyflwynir rhaglen addysg gyrfaoedd yn ganolog hefyd, a gall uwchraddedigion fanteisio ar y rhaglen Hyfforddi Sgiliau Uwchraddedig. Mae croeso i chi alw heibio’r Gwasanaeth Gyrfaoedd unrhyw bryd i gael cymorth neu wybodaeth bellach.

Ble ydw i’n dechrau chwilio am brofiad gwaith a swyddi i raddedigion? – Adnoddau defnyddiol

Mae’r dolenni isod yn fan cychwyn i chi pan fyddwch yn chwilio am gyfleoedd sy’n ymwneud yn uniongyrchol â’ch pwnc; mae mwy o adnoddau cyffredinol ar gael yn ein hadran profiad gwaith. Cofiwch fod cymorth ar gael oddi wrth y Gwasanaeth Gyrfaoedd pan fyddwch yn gwneud cais am swyddi a phrofiad gwaith.

DU

Tramor

Cymdeithasau a chyrff proffesiynol

Mae'r cyrff hyn yn hyrwyddo diddordebau pobl sy'n gweithio mewn galwedigaethau penodol. Mae gan rai ohonynt restrau o gyflogwyr sy'n aelodau o'r gymdeithas ac a allai hysbysebu swyddi tra bod eraill yn ffynonellau defnyddiol o wybodaeth wrth ymchwilio i gyflogwyr ar gyfer gwneud ceisiadau neu ystyried ceisiadau ar hap.

Beth mae graddedigion Aber yn ei wneud?

Dyma rai enghreifftiau o swyddi a gafwyd gan ein Graddedigion:

 • Adfocad Cyfreithiol
 • Adfocad Meddygol Annibynnol
 • Arbenigwr Pwnc Hinsawdd a Thirddaliadaeth
 • Aseswr Colledion Credyd
 • Bargyfreithiwr
 • Clerc Bargyfreithiwr Ieuaf
 • Clerc Cyfreithiol
 • Cydlynydd Busnes Newydd
 • Cydlynydd Dadleuwriaeth
 • Cyfarwyddwr Gweithrediadau Cswmeriaid
 • Cyfreithiwr
 • Cyfreithiwr Cynorthwyol
 • Cyfreithiwr dan Hyfforddiant
 • Cyfreithiwr Ymgyfreithio dan Hyfforddiant
 • Cynghorydd Cyffredinol Cyngor ar Bopeth
 • Cynghorydd Materion Amgylcheddol
 • Cymrawd Ymchwil
 • Cynorthwy-ydd Cytundebau
 • Cynorthwy-ydd Trosglwyddo
 • Darlithydd
 • Gweinyddwr Iechyd a Diogelwch
 • Gweithiwr Cefnogi Ieuenctid
 • Gweithredwr Gwerthiannau Rhanbarthol
 • Heddwas
 • Hyrwyddwr Amgylcheddol Gyproc
 • Paragyfreithiwr
 • Peiriannydd Diagnosteg
 • Rheolwr Cefnogi Busnes
 • Rheolwr Dadleuwriaeth
 • Rheolwr Gweithgareddau
 • Swyddog Cefnogi Cymuned
 • Swyddog Hawliau Tramwy
 • Swyddog Marchnata
 • Swyddog Polisi
 • Swyddog Ymchwil
 • Ymchwilydd Cyfreithiol
 • Ymgynghorydd Cyfraith Cyflogaeth
 • Ymgynghorydd Hawliadau
 • Ymgynghorydd Recriwtio
 • Ysgrifennydd Cyfreithiol

 

Enghreifftiau o'r cyflogwyr yr aeth graddedigion ac uwchraddedigion Aberystwyth yn y gyfraitha throseddeg i weithio iddynt:

 • Amiral Insurance
 • Adran Gwaith a Phensiynau
 • Age Concern
 • Albion Financial Services
 • Amryw Gwmnïoedd Cyfreithwyr
 • Amryw Heddluoedd
 • Amryw Sefydliadau Addysg Uwch
 • Aral Jones Insurance Consultants
 • Asiantaeth yr Amgylchedd
 • Banc MBNA
 • Beckles Investment Services
 • Capita
 • Cyngor Gofal Cymru
 • Cyngor Sir Ceredigion
 • Cyngor Sir Suffolk
 • Cyngor Wiltshire
 • Cynulliad Cenedlaethol Cymru
 • Grŵp Dŵr Northymbria
 • Gwasanaeth Cyfreithiol
 • Gwasanaeth Sifil
 • Gwasanaeth Erlyn y Goron
 • Gweinyddiaeth Amddiffyn
 • Hodgsons
 • HSBC
 • Prifysgol Aberystwyth
 • Sainsbury's
 • Senedd Ewropeaidd
 • Tai Ceredigion
 • Tesco
 • Towergate