Daearyddiaeth a Gwyddorau Daear

Beth fydda i’n ennill o’m pwnc?

Yn ogystal â’ch sgiliau sy’n seiliedig ar ymarfer, a’r wybodaeth y byddwch yn ei dysgu, bydd eich gradd yn darparu amrywiaeth o sgiliau trosglwyddadwy y mae cyflogwyr yn chwilio amdanynt.   Mae’r sgiliau trosglwyddadwy yn cynnwys datrys problemau, hunan-reoli, cyfathrebu a gwaith tîm. Mae eich sgiliau trosglwyddadwy a’r lefel o gyrhaeddiad deallusol a enilloch drwy astudio eich pwnc yn golygu y bydd gennych lawer o wahanol ddewisiadau gyrfa pan fyddwch yn graddio. Mae canran uchel o’r holl swyddi gwag lefel gradd yn agored i raddedigion unrhyw ddisgyblaeth, ac eto nid yw llawer o fyfyrwyr yn ymwybodol o hyn, neu cânt eu dylanwadu gan ffeithiau di-sail ynglŷn â’r dewisiadau sydd ar gael iddynt.

Beth alla i ei wneud gyda’m pwnc?

Mae eich gradd yn eich paratoi ar gyfer amrywiaeth eang o lwybrau gyrfaol.

Mae nifer fawr o bosibiliadau’n agored i raddedigion, mwy o bosibl nag a sylweddolwch ar y cychwyn. Weithiau, y gwaith anoddaf sy’n wynebu myfyrwyr ar eu blwyddyn olaf a graddedigion newydd yw penderfynu sut i ddewis o blith y dewisiadau niferus sydd ar gael i chi. Ceir swyddi sy’n ymwneud yn uniongyrchol â phynciau gradd, swyddi lle gall pynciau penodol fod yn ddefnyddiol a hefyd ystod gyflawn o swyddi sy’n agored i raddedigion mewn unrhyw ddisgyblaeth.

Pa gymorth sydd ar gael?

Mae gennych Ymgynghorydd Gyrfaoedd penodedig sy’n gweithio’n agos â’ch adran i ddarparu cymorth, cyngor a gwybodaeth. Cynhelir gweithdai a digwyddiadau gyrfaoedd yn eich adran i hyrwyddo cyfleoedd profiad gwaith, eich helpu i gynllunio’ch gyrfa, ac sydd hefyd yn gyfle i rwydweithio gyda phobl broffesiynol sy’n gweithio yn y diwydiannau creadigol. Cyflwynir rhaglen addysg gyrfaoedd yn ganolog hefyd, a gall uwchraddedigion fanteisio ar y rhaglen Hyfforddi Sgiliau Uwchraddedig. Mae croeso i chi alw heibio’r Gwasanaeth Gyrfaoedd unrhyw bryd i gael cymorth neu wybodaeth bellach.

Ble ydw i’n dechrau chwilio am brofiad gwaith a swyddi i raddedigion? – Adnoddau defnyddiol

Mae’r dolenni isod yn fan cychwyn i chi pan fyddwch yn chwilio am gyfleoedd sy’n ymwneud yn uniongyrchol â’ch pwnc; mae mwy o adnoddau cyffredinol ar gael yn ein hadran profiad gwaith. Cofiwch fod cymorth ar gael oddi wrth y Gwasanaeth Gyrfaoedd pan fyddwch yn gwneud cais am swyddi a phrofiad gwaith.

 

DU

Tramor

Cymdeithasau a chyrff proffesiynol

Mae'r cyrff hyn yn hyrwyddo diddordebau pobl sy'n gweithio mewn galwedigaethau penodol. Mae gan rai ohonynt restrau o gyflogwyr sy'n aelodau o'r gymdeithas ac a allai hysbysebu swyddi tra bod eraill yn ffynonellau defnyddiol o wybodaeth wrth ymchwilio i gyflogwyr ar gyfer gwneud ceisiadau neu ystyried ceisiadau ar hap.

Beth mae graddedigion Aber yn ei wneud?

Dyma rai enghreifftiau o swyddi a gafwyd gan ein Graddedigion:

 • Arweinydd Ymdaith
 • Athro/Athrawes
 • Ceidwad Parc Cynorthwyol
 • Cynlluniwr Trafnidiaeth
 • Cynorthwy-ydd Ymchwil Cadwraeth
 • Cynorthwy-ydd Ymchwil Ôl-doethuriaeth
 • Cynorthwy-ydd Ymchwil Rheolaeth Arfordirol
 • Dadansoddwr Cynorthwyol
 • Dadansoddwr Data
 • Dadansoddwr Risg Trychineb
 • Daearegwr
 • Darlithydd Daearyddiaeth Ddynol
 • Geomorffolegydd
 • Gwas Sifil
 • Gweinyddwr ESS
 • Gweinyddwr Priffyrdd
 • Gwyddonydd
 • Gwyddonydd Amgylcheddol
 • Hydrocemegwr
 • Hydrolegwr/Modelwr Amgylcheddol
 • Hydrometregydd
 • Hyfforddwr Gweithgareddau Awyr Agored dan Hyfforddiant
 • Llyfrgellydd Graddedig dan Hyfforddiant
 • Newyddiadurwr dan Hyfforddiant
 • Peiriannydd Amgylcheddol
 • Peiriannydd Geodechnegol
 • Peiriannydd Traffig
 • Rheolwr dan Hyfforddiant
 • Swyddog Ailgylchu
 • Swyddog Amaethyddol
 • Swyddog Cadwraeth
 • Swyddog Cynllunio Amgylcheddol
 • Swyddog Cyswllt Cynllunio
 • Swyddog Datblygu Cymunedol
 • Swyddog Datblygu'r Gymraeg
 • Swyddog Heddlu
 • Swyddog Monitro Amgylcheddol
 • Swyddog Rheoli Datblygu
 • Swyddog Rheoli Digwyddiadau Llifogydd
 • Swyddog Ymchwil
 • Swyddog yr Amgylchedd
 • Syrfëwr Asiant Tir
 • Syrfëwr dan Hyfforddiant
 • Syrfëwr Meintiau Cynorthwyol
 • Syrfëwr Traffig
 • Technegydd Cynllunio
 • Technegydd Dadansoddi Systemau Gwybodaeth Daearyddol
 • Technegydd Gofodol
 • Technegydd Tirwedd ac Amgylcheddol
 • Ymgynghorydd Amgylcheddol
 • Ymgynghorydd Geotechnegol
 • Ymgynghorydd Mapio o Bell a GIS
 • Ymgynghorydd Risg Amgylcheddol dan Hyfforddiant
 • Ymgynghorydd Ynni Allymestyn

Enghreifftiau o'r cyflogwyr yr aeth graddedigion ac uwchraddedigion daearyddiaeth a gwyddorau daear Aberystwyth i weithio iddynt:

 • Amey plc
 • Amryw Gynghorau Sir
 • Amryw Sefydliadau Addysg Uwch
 • Aquaplus Solutions Cyf
 • Arolwg Daearegol Prydain
 • Asiantaeth yr Amgylchedd
 • Atkins
 • BP
 • Clockwork
 • Coral
 • Cyfoeth Naturiol Cymru
 • Cyngor Cefn Gwlad Cymru
 • Cyngor Rhanbarth Dwyrain Dorset
 • Cynulliad Cenedlaethol Cymru
 • Dŵr Hafren-Trent
 • Earth Science Partnership
 • Electrocycle
 • Fat Foma
 • Geotechnics Cyf
 • Groundwork
 • Grŵp Geomatics
 • Grŵp RPS
 • Heddlu Dyfed Powys
 • Hydro-Logic Cyf
 • Hydrock
 • ING Direct
 • International Council for Mining and Metals
 • JBA Consulting
 • Land and Water Resource Consultants Ltd
 • Land Research Associates
 • Llywodraeth Cynulliad Cymru
 • Media Planning Group
 • Metropolitan Police
 • Mott MacDonald
 • Network Rail
 • Parc Cenedlaethol Eryri
 • Prifysgol Aberystwyth
 • Redrow
 • Scottish Water
 • Skye Instruments
 • Soil Association Certification Cyf
 • Sports Turf Research Institute
 • Swyddfa Meteorolegol
 • Swyddfa Ystadegau Gwladol
 • Technology Centre
 • Transport for London
 • WD Environment
 • Ymddiriedolaeth Genedlaethol