Polisi Ymddeoliad Hyblyg

 

Rhagarweiniad 

Mae'r cynllun gwyliau blynyddol ychwanegol yn opsiwn gwirfoddol sy'n galluogi gweithwyr i brynu gwyliau blynyddol ychwanegol i'w galluogi i weithio'n fwy hyblyg a chynnal cydbwysedd iach rhwng eu gwaith a’u bywydau personol.   Mae ganddo'r potensial i helpu i leihau cyllideb y gweithlu gan sicrhau bod y Brifysgol yn cadw sgiliau a gwybodaeth allweddol.  

Bydd gweithwyr yn ymrwymo i'r cynllun am gyfnod o flwyddyn, o 01 Ionawr 2023 i 31 Rhagfyr 2024. Mae'r Brifysgol yn ymrwymo i ddiogelu tâl diswyddo os bydd y gweithiwr yn gadael ei swydd ar sail diswyddiad yn ystod y cyfnod hwn.   

Cymhwysedd 

 Mae'r cynllun yn galluogi gweithwyr, gyda chytundeb y Brifysgol, i newid eu contract cyflogaeth drwy leihau eu tâl gros a chynyddu eu hawl i wyliau blynyddol hyd at 222 (219 in English) awr mewn unrhyw flwyddyn unigol o wyliau blynyddol.   

 •  Nid yw cymryd gwyliau blynyddol ychwanegol yn hawl ond bydd yn cael ei ystyried gan y Brifysgol yng ngoleuni anghenion y gwasanaeth a manteision y gost i'r Brifysgol.   Rhaid i'r Cyfarwyddwr perthnasol neu'r cynrychiolydd enwebedig gytuno y gall y gweithiwr gymryd rhan yn y cynllun gwyliau ychwanegol.  
 •  Cytunir yn unig ar wyliau blynyddol ychwanegol pan na fydd angen sicrhau staff i gyflenwi yn ystod cyfnod yr absenoldeb er mwyn cynnal y gwasanaeth ar unrhyw gost ychwanegol i’r Brifysgol.   
 •  Mae gan y cynllun y potensial i leihau taliadau Treth, Yswiriant Gwladol a thaliadau Pensiwn gweithwyr ac i leihau cyfraniadau pensiwn ac atebolrwydd y cyflogwr ar gyfer Yswiriant Gwladol trwy ddefnyddio trefniant ffurfiol sy'n newid telerau ac amodau cyflogaeth y gweithiwr.  
 •  Rhaid i weithwyr gael dealltwriaeth glir o’r telerau ac amodau a ffeithiau allweddol y cynllun cyn iddynt ymrwymo'n ffurfiol i'r trefniadau.  
 •  Gall gweithiwr gymryd uchafswm o 222 awr(219 in English) (sy'n cyfateb i 30 diwrnod safonol) o wyliau ychwanegol mewn unrhyw flwyddyn wyliau neu ar sail pro-rata ar gyfer gweithiwr rhan-amser sy'n gweithio llai na 37 (36.5 in English) awr yr wythnos.  
 •  Cyfrifir y gostyngiadau mewn cyflog fel y cyflog cyfwerth ag amser llawn wedi'i luosi gan nifer yr oriau y gofynnwyd amdanynt a'i rannu gan 1924 (nifer yr oriau y mae gweithiwr llawn amser yn gweithio dros y flwyddyn).  DOLEN CYFRIFIANNELL ABER 
 •  Rhaid cymryd y gwyliau blynyddol ychwanegol o fewn y flwyddyn wyliau flynyddol y newidiwyd y contract cyflogaeth a lleihau cyflog gros sylfaenol y gweithiwr. Rhaid cymryd y gwyliau blynyddol ychwanegol o fewn y flwyddyn gwyliau blynyddol y newidiwyd y contract cyflogaeth a lleihau cyflog gros sylfaenol y gweithiwr. Dim ond 36.5 awr, pro rata y gellir ei gario drosodd, yn unol â'ch Telerau ac Amodau. 
 •  Rhaid i gais am wyliau blynyddol ychwanegol gynnwys manylion ynghylch pryd y cymerir y gwyliau er mwyn gallu cynllunio’r ddarpariaeth o wasanaethau yn effeithiol ac i’r eithaf. 
 •  Os na all y gweithiwr gymryd ei absenoldeb oherwydd salwch hir, absenoldeb mamolaeth, tadolaeth, absenoldeb rhieni ar y cyd neu absenoldeb mabwysiadu, bydd yr amgylchiadau'n cael eu hystyried fesul achos.  
 • Ar ôl terfynu cyflogaeth, bydd hawl gwyliau blynyddol y gweithiwr yn cael ei gysoni.  Bydd gofyn i'r gweithiwr gymryd unrhyw wyliau blynyddol sy'n weddill yn ystod ei gyfnod rhybudd.  Dim ond mewn amgylchiadau eithriadol y bydd taliad yn cael ei roi yn lle gwyliau.   Os yw'r gweithiwr wedi cymryd mwy na'i wyliau blynyddol cymesur yn ystod y flwyddyn wyliau, bydd yn ofynnol iddo ad-dalu'r cyflog cyfatebol trwy dynnu’r swm o'i gyflog terfynol.  

 Y Drefn Gymeradwyo  

Bydd ceisiadau ar gyfer gwyliau blynyddol ychwanegol yn cael eu hystyried yn ystod mis cyntaf pob blwyddyn wyliau, hynny yw, ym mis Ionawr.  Bydd gan Ddirprwy Is-Ganghellor Cyfadran a Phenaethiaid Gwasanaethau Proffesiynol ryddid i ystyried ceisiadau ar gyfer gwyliau blynyddol ychwanegol yn ystod y flwyddyn os bydd amgylchiadau gweithiwr yn newid.  

Gall gweithiwr holi am uchafswm o 222 (219 in English) awr o gwyliau ychwanegol (pro rata ar gyfer gweithwyr rhan-amser, hynny yw, bydd pob awr y gwneir cais amdano yn cael ei drosglwyddo yn unol â’r amserlen waith) ym mhob blwyddyn wyliau.  Mae'r flwyddyn wyliau yn rhedeg o 1 Ionawr i 31 Rhagfyr.  

Bydd pob cais i brynu gwyliau blynyddol ychwanegol yn cael ei ystyried gan Ddirprwy Is-Ganghellor Cyfadran neu Bennaeth yr Adran Gwasanaethau Proffesiynol, gan ystyried anghenion gweithredu’r Adran/Athrofa.   Lle bo hynny’n bosibl, bydd ceisiadau yn cael eu hystyried o fewn 10 diwrnod gwaith ar ôl derbyn y cais drwy ABW. (Not in English Version) 

Bydd yr ymateb i’r cais fel a ganlyn: 

 • Cymeradwyo’r cais yn ei gyfanrwydd 
 • Cymeradwyo rhan o’r cais 
 • Gwrthod

Lle nad yw’n bosibl i gymeradwyo’r cais yn ei gyfanrwydd, rhoddir ymateb ysgrifenedig yn nodi’r rheswm dros hynny.  

Os bydd y cais am wyliau yn cael ei wrthod, ni fydd hawl apelio dan y polisi hwn. 

Ar ôl i’r cais gael ei gymeradwyo gan y rheolwr priodol, ni fydd hi’n bosibl i ddiddymu’r gwyliau sydd eisoes wedi’u prynu yn ystod y flwyddyn wyliau.  

Bydd manylion gwyliau blynyddol y gweithiwr yn cael eu diweddaru ar ABW.  

4 Talu am Wyliau Blynyddol Ychwanegol 

Telir am yr oriau ychwanegol o wyliau blynyddol trwy un o’r dulliau canlynol: 

 • Didyniad o gyflog fel un cyfandaliad cyn cymryd y gwyliau ychwanegol; 
 • Didyniad o gyflog dros uchafswm o 12 mis yn olynol yn dechrau ar ôl cymeradwyo eich pryniant. 
 • Bydd y gweithiwr yn cwblhau’r mandad angenrheidiol i’r didyniad gael ei brosesu ar adeg cyflwyno’r cais i brynu gwyliau blynyddol ychwanegol. 

 Bydd gwyliau blynyddol ychwanegol yn cael eu cyfrifo yn erbyn cyfradd tâl fesul awr y gweithiwr, sef nifer yr oriau a brynwyd. 

e.e. 36.5 awr x Sp 13 (£12.48/hour) = £455.52   

7.5 awr x Sp 13 (£12.48/hour) = £93.60  

219 awr x SP 13 (£12.48/hour) = £2733.12  

Adolygu’r Polisi

Bydd Adnoddau Dynol yn cydlynu adolygiad o’r polisi hwn er mwyn sicrhau ei fod yn cydymffurfio â’r gyfraith ac ymarfer da. Bydd pob adolygiad yn cynnwys ymgynghori ag undebau llafur cydnabyddedig, a bydd unrhyw newidiadau a gynigir yn cael eu cyflwyno i’r pwyllgor perthnasol priodol, Grŵp Gweithredol y Brifysgol a’r Cyngor os bydd angen.  

Fersiwn 1.1

Dyddiad Adolygiad Diwethaf: Mai 2019

Dyddiad Adolygiad Nesaf: Mai 2020