Proses Dyfarniad Cyfraniad Unigol

Proses Dyfarniad Cyfraniad Unigol Graddau 1-9

Meini Prawf

Mae'r holl staff academaidd a gwasanaethau proffesiynol sy’n cael eu cyflogi ar bwynt ar golofn gyflog y Brifysgol (graddau 1-9) yn gymwys i wneud cais am ddyfarniad cyfraniad unigol. Wrth wneud cais rhaid i bob ymgeisydd allu tystiolaethu, a chânt eu hasesu yn erbyn y meini prawf canlynol:

 1. Wedi gwneud cyfraniad rhagorol parhaus ac wedi rhagori yn gyson ar y prif ofynion sy'n gysylltiedig â'r rôl, a / neu wedi mynd y tu hwnt i'w rôl.
 2. Arddangosiad eithriadol o Werthoedd y Brifysgol: Trawsnewidiol, Creadigol ac Arloesol, Cynhwysol, Uchelgeisiol a Chydweithredol.
 3. Yn rhagweithiol wrth ddatblygu gwybodaeth/ giliau trwy sianeli priodol; ac yn cymhwyso'r sgiliau a'r wybodaeth newydd hyn yn y rôl.

I fod yn gymwys ar gyfer dyfarniad cyfraniad, rhaid i'r gweithiwr ddarparu cymaint o dystiolaeth â phosibl ar gyfer pob un o'r meini prawf a amlinellir uchod. Nid y cymwysiadau gorau o reidrwydd yw'r rhai sy'n cwrdd â'r nifer fwyaf o feini prawf ond hefyd lefel pa mor eithriadol y maent wedi eu bodloni.

Meini prawf ychwanegol ar gyfer graddau 8 a 9

Ar gyfer graddau 8-9, bydd angen i ymgeiswyr ddarparu hefyd:

4. Tystiolaeth o Arweinyddiaeth gadarnhaol eithriadol ynghyd â chyfraniad sylweddol tuag at y nodau sefydliadol allweddol fel y'u nodwyd yng Nghynllun Strategol y Brifysgol. (Gall arweinyddiaeth gynnwys arweinyddiaeth prosiect, arweinyddiaeth academaidd yn ogystal â rheoli llinell yn uniongyrchol).

Ar ôl i'r broses gael ei chwblhau, bydd cyfarfod rhwng y rheolwr llinell a'r gweithiwr yn dilyn pob cais i drafod canlyniad y cais, ynghyd ag unrhyw adborth ac anghenion datblygiad proffesiynol mewn perthynas â'r cais.

 

Y Broses

Cyflwyniad

Mae'r ddogfen hon yn cyfeirio at y dyfarniad cyfraniad i aelodau unigol o staff graddau 1-9 ym Mhrifysgol Aberystwyth. Gan fod y cynllun gwobrau diwethaf ar agor tua phedair blynedd yn ôl, rydym yn disgwyl y bydd llawer o geisiadau cryf, fodd bynnag, bydd hon yn broses gystadleuol lle mai dim ond y gorau oll fydd yn derbyn dyfarniad y rownd hon. Bydd yr egwyddorion canlynol yn berthnasol:

 • Bydd dyfarniadau cyfraniadau yn berthnasol i'r holl staff ni waeth ble maent o fewn y raddfa gyflog.
  • Manylir ar brosesau lwfans Gweithredu a Chyfrifoldeb mewn gweithdrefnau ar wahân.
  • Bydd ceisiadau am ddyfarniadau cyfraniadau yn dilyn y broses a'r amserlenni a amlinellir mewn tab ar wahân.
  • Bydd y penderfyniad ar ddyfarnu dyfarniad cyfraniad yn seiliedig ar y meini prawf yn unig.
 • Dylid gwneud ceisiadau trwy'r porth Dyfarniad Cyfraniad Unigol sydd wedi'i leoli ym myadmin .  Fodd bynnag, os nag oes gennych fynediad at gyfrifiadur, gallwch lawrlwytho'r ffurflen gais yma, neu PDF  a'i chyflwyno i gyfeiriad e-bost y Tîm Prosiect Adnoddau Dynol hrstaff@aber.ac.uk
 • Cyfanswm y nifer geiriau ar gyfer yr tystiolaeth o bob un o'r meini prawf a gyflwynir ar y ffurflen gais yw 500 gair.
 • Cyfeirir y cais at reolwr llinell sydd o leiaf ar lefel Pennaeth Adran a fydd yn cadarnhau a yw'n cefnogi'r cais ac yn gwirio'r dystiolaeth a gyflwynir. Yna bydd y cais yn cael ei gyflwyno i'r panel dyfarniadau i'w ystyried.
 • Os yw rheolwr llinell yn cwblhau cais ar ran unigolyn, mae'n ofynnol i'r Pennaeth Adran (neu'r aelod Gweithredol os yw'r cais am Bennaeth Adran) gynnwys datganiad ategol. Mae adran datganiad ategol wedi'i hymgorffori yn y ffurflen gais.
 • Cyflwynir ceisiadau i'w hystyried i'r panel dyfarnu ar y ffurflen a ddarperir y mae'n rhaid ei llenwi'n gywir. Os oes unrhyw wybodaeth ar goll, dychwelir y ffurflen at y cychwynnydd.
 • Mewn amgylchiadau eithriadol gall y panel ofyn am wybodaeth ychwanegol.
 • Yn y blynyddoedd dilynol, gall y gweithiwr neu'r rheolwr llinell gyflwyno ceisiadau pellach am ddyfarniad cyfraniad.

Y Broses

Bydd y broses ar gyfer y dyfarniad blynyddol fel a ganlyn:

Y Panel Dyfarniadau

 • Y Cyfarwyddwr Cyllid a Gwasanaethau Corfforaethol fydd yn cadeirio'r panel.
  • Bydd aelodaeth y panel yn cynnwys oddeutu 6 aelod, i gynnwys cynrychiolaeth y Cyfarwyddwr Adnoddau Dynol a Datblygu Sefydliadol a chynrychiolwyr Undebau Llafur (mewn gallu arsylwyr llafar), a lle bo hynny'n bosibl bydd y panel wedi’i gyfansoddi mewn modd sydd yn sichrau cydbwysedd rhyw a math o swydd i sicrhau tegwch.
  • Bydd yr adran Adnoddau Dynol yn cymryd cyfrifoldeb am fonitro nifer y derbyniadau unigol/rheolwr llinell o adrannau cyfadran/gwasanaeth proffesiynol.
  • Bydd canlyniad penderfyniadau'r panel yn cael ei gadarnhau'n ysgrifenedig ynghyd ag unrhyw adborth i ymgeiswyr aflwyddiannus sy'n amlinellu'r hawl i apelio.
 • Gall yr ymgeisydd aflwyddiannus apelio, yn ysgrifenedig, gan roi rhesymau dros yr apêl i'r Cyfarwyddwr Adnoddau Dynol a Datblygiad Sefydliadol cyn pen 10 diwrnod gwaith ar ôl y llythyr canlyniad.
  • Rhaid i ymgeiswyr ddarparu manylion yn ymwneud â'u hapêl, a hefyd unrhyw dystiolaeth ategol/berthnasol.
  • Ar ôl derbyn yr apêl bydd y Cyfarwyddwr Adnoddau Dynol a Datblygu Sefydliadol yn penodi Swyddog Apêl nad oedd yn ymwneud yn wreiddiol â phenderfyniad y panel, i ystyried sail yr apêl.
  • Bydd y Swyddog Apêl yn ystyried y manylion ac unrhyw dystiolaeth ategol/berthnasol cyn ymateb i'r unigolyn yn ysgrifenedig yn amlinellu'r penderfyniad apêl.
  • Mae'r penderfyniad apêl yn derfynol ac yn dod â'r broses ymgeisio i ben.

Mae'n ofynnol i holl aelodau'r panel gymryd rhan mewn sesiwn hyfforddi fer ar 'Tueddiadau Diarwybod' cyn sgorio ceisiadau. Gellir dod o hyd i hwn yn Learn Upon neu Amrywiaeth yn y Gweithle .

Asesiad Panel

Asesir ceisiadau yn ôl cryfder y dystiolaeth a gyflwynir ar y ffurflen gais gydag aelodau'r panel yn asesu pob cais yn annibynnol yn unol â'r ystod o sgoriau o: -

Graddau 1-7 (wedi'u sgorio yn erbyn 3 phwynt meini prawf gydag uchafswm o 10 pwynt yn cael eu dyfarnu am bob un. Y sgôr uchaf bosibl yw 30 pwynt).

Eithriadol

10 pwynt

Dim tystiolaeth

0 Pwynt

 

Graddau 8-9 (wedi'u sgorio yn erbyn 4 pwynt maen prawf gydag uchafswm o 10 pwynt yn cael ei ddyfarnu am bob un. Y sgôr uchaf posib yw 40 pwynt)

Eithriadol

10 pwynt

Dim tystiolaeth

0 Pwynt

 

Yn dilyn yr asesiadau annibynnol, bydd aelodau'r panel yn cwrdd i gymedroli'r sgorau, a byddant hefyd yn gwneud sylwadau mewn perthynas â'r rheswm dros eu sgôr. Gellir defnyddio'r sylwadau hyn fel yr adborth sylfaenol i ymgeiswyr.

Ar ôl cwblhau'r asesiad, bydd aelodau'r panel yn cytuno ar sgôr cyfartalog cyffredinol ar gyfer pob cais ac yn ei roi mewn trefn restrol (o'r uchaf i'r isaf). Yna bydd y panel dyfarniadau yn ystyried faint o ddyfarniadau a roddir yn seiliedig ar y gyllideb sydd ar gael ac yn cyflwyno'r cynnig hwn i'r Adran Weithredol i'w gymeradwyo.

Sylwch - ar gyfer ceisiadau eleni rydym yn dyfarnu ar ragoriaeth ac o fewn amlen ariannol. Rydym yn cydnabod bod llawer o gydweithwyr wedi bod yn gweithio'n eithriadol o galed yn enwedig yn ystod y pandemig, fodd bynnag, bydd hon yn broses gystadleuol a dim ond y rhai mwyaf eithriadol fydd yn derbyn dyfarniad.

Y broses apelio

Mae'r broses apelio yn amlinellu'r weithdrefn ar gyfer y rhai sy'n dymuno apelio yn erbyn penderfyniad y panel. Dim ond ar sail gwyriad gweithdrefnol y gellir apelio, nid y penderfyniad ei hun:

Bydd aelod o'r adran Adnoddau Dynol yn cefnogi'r Swyddog Apeliadau.

Talu Dyfarniad Cyfraniad Unigol

Bydd y dyfarniad cyfraniad ar ffurf un cyfandaliad na ellir ei bensiynu. Mae'r cyflog blynyddol yn aros yr un fath. Os ydych chi'n cael eich cyflogi ar sail pro-rata, bydd y dyfarniad cyfraniad yn cael ei addasu yn unol â'ch cyflog Cyfwerth ag Amser Llawn.

Sylwch: mae cyfrifiad y cyfandaliad sydd i'w ddyfarnu yn seiliedig ar y gwahaniaeth rhwng pwynt colofn gyflog yr unigolyn (scp) ar 1 Awst 2021 a phwynt y golofn gyflog nesaf ar y raddfa. Mae'n anarferol iawn i ddyfarniad gael ei roi am werth dau bwynt cyfrannu, a byddai hyn i'w ystyried gan y panel ar gyfer perfformiad gwirioneddol eithriadol y mae tystiolaeth ohono yn erbyn y meini prawf.

Canllawiau

Wrth ystyried cais unigol am ddyfarniad cyfraniad, bydd y panel dyfarnu yn chwilio am dystiolaeth benodol o sut mae'r cais yn cwrdd â'r meini prawf. Mae'r meini prawf fel a ganlyn:

 • Wedi gwneud cyfraniad rhagorol parhaus ac wedi rhagori yn gyson ar y prif ofynion sy'n gysylltiedig â'r rôl, a/neu wedi mynd y tu hwnt i'w rôl.
  • Arddangosiad eithriadol o Werthoedd y Brifysgol: Drawsnewidiol, Arloesol a Chreadigol, Cynhwysol, Uchelgeisiol a Chydweithredol.
  • Yn rhagweithiol wrth ddatblygu gwybodaeth/sgiliau trwy sianeli priodol; ac yn cymhwyso'r sgiliau a'r wybodaeth newydd hyn yn y rôl.
 • Tystiolaeth o Arweinyddiaeth gadarnhaol eithriadol ynghyd â chyfraniad sylweddol tuag at y nodau Sefydliadol allweddol fel y'u nodwyd yng Nghynllun Strategol y Brifysgol. (Gall arweinyddiaeth gynnwys arweinyddiaeth prosiect, arweinyddiaeth academaidd yn ogystal â rheoli llinell yn uniongyrchol).

Meini prawf ychwanegol ar gyfer graddau 8-9

Ar gyfer graddau 8-9, bydd angen i ymgeiswyr ddarparu hefyd:

Sylwch: y nifer uchaf o eiriau ar gyfer pob un o'r meini prawf gofynnol yw tystiolaeth o 500 gair.

Ceisiwch sicrhau eich bod yn rhoi enghreifftiau tystiolaeth da ar gyfer pob un o'r meini prawf gofynnol a fydd yn cynorthwyo'r panel i wneud eu penderfyniad. O ystyried bod y broses ymgeisio am ddyfarniadau wedi cael ei seibio am y pedair blynedd diwethaf, gall ymgeiswyr gyflwyno tystiolaeth o'r ddwy flynedd academaidd ddiwethaf i gefnogi eu cais.

Naill ai gallwch chi, fel y gweithiwr, neu'ch rheolwr llinell, wneud cais ar eich rhan, ond dylai pwy bynnag sy'n llenwi'r ffurflen sicrhau bod Pennaeth yr Adran (neu'r aelod Gweithredol os yw'r cais am Bennaeth Adran) yn cyflwyno datganiad i'w ategu’r cais.

Rheolwyr i'w nodi: dim ond ar gyfer aelodau unigol o staff y gellir cyflwyno ceisiadau, nid timau.

Proses Dyfarniad Cyfraniad Unigol (Cynyddiad Dilyniant) ar gyfer Gradd 10

Meini prawf

Meini Prawf Dyfarniad Cyfraniad Unigol (Cynyddu Dilyniant) - Gradd 10

Mae'r holl staff academaidd a gwasanaethau proffesiynol sy’n cael eu cyflogi ar radd 10 nad ydynt ar y mwyaf o'r raddfa gyflog yn gymwys i wneud cais am gynyddiad dilyniant. Wrth wneud cais rhaid i chi allu tystiolaethu a chewch eich asesu yn erbyn y meini prawf canlynol:

1. Wedi gwneud cyfraniad rhagorol parhaus ac wedi rhagori yn gyson ar y prif ofynion sy'n gysylltiedig â'r rôl, a/neu wedi mynd y tu hwnt i'w rôl.

2. Yn dangos Arweinyddiaeth gadarnhaol eithriadol (gall gynnwys arweinyddiaeth prosiect, arweinyddiaeth academaidd yn ogystal â rheoli llinell yn uniongyrchol).

3. Yn gallu tystio i hyrwyddo Gwerthoedd y Brifysgol: Trawsnewidiol, Creadigol ac Arloesol, Cynhwysol, Uchelgeisiol a Chydweithredol i lefel uchel.

4. Yn rhagweithiol wrth ddatblygu gwybodaeth/sgiliau trwy sianeli priodol; ac yn cymhwyso'r sgiliau a'r wybodaeth newydd hyn yn y rôl ac yn eu rhannu â chyfoedion.

5. Trwy berfformiad eithriadol mae wedi gwneud cyfraniad sylweddol at y nodau sefydliadol allweddol, fel y nodwir yng Nghynllun Strategol y Brifysgol.

I fod yn gymwys i gael cynyddiad dilyniant, rhaid i'r gweithiwr ddarparu cymaint o dystiolaeth â phosibl ar gyfer pob un o'r pwyntiau meini prawf a amlinellir uchod. Nid y ceisiadau gorau o reidrwydd yw'r rhai sy'n cwrdd â'r nifer fwyaf o feini prawf ond hefyd y lefel o ba mor eithriadol y maent wedi eu bodloni.

Ar ôl i'r broses ddod i ben, bydd cyfarfod rhwng y rheolwr llinell a'r gweithiwr i drafod canlyniad y cais ynghyd ag unrhyw anghenion adborth a datblygiad proffesiynol mewn perthynas â'r cais.

Y Broses

Cyflwyniad

Mae'r ddogfen hon yn cyfeirio at y broses o ddyfarnu cyfraniadau ar ffurf cynyddiad dilyniant i aelodau unigol o staff sy'n Radd 10 ym Mhrifysgol Aberystwyth. Gan fod y cynllun gwobrau diwethaf ar agor tua phedair blynedd yn ôl, rydym yn disgwyl y bydd llawer o geisiadau cryf, fodd bynnag, bydd hon yn broses gystadleuol lle mai dim ond y gorau oll fydd yn derbyn gwobr y rownd hon. Bydd yr egwyddorion canlynol yn berthnasol:

 • Bydd cynyddiadau dilyniant yn berthnasol i weithwyr nad ydynt eto wedi cyrraedd brig eu graddfa gyflog.
 • Bydd ceisiadau am gynyddiad dilyniant yn dilyn y broses a'r amserlenni a amlinellir mewn tab ar wahân.
 • Bydd y penderfyniad ynghylch dyfarnu cynyddiad dilyniant yn seiliedig ar y meini prawf yn unig.
 • Gellir gwneud ceisiadau trwy'r porth Gwobr Cyfraniad Unigol sydd wedi'i leoli ym myadmin (i'r rhai nad oes ganddynt fynediad at gyfrifiadur personol gellir lawrlwytho'r ffurflen gais a'i chyflwyno i gyfeiriad e-bost y Tîm Prosiect Adnoddau Dynol hrstaff@aber.ac.uk)
 • Cyfanswm y nifer geiriau ar gyfer yr tystiolaeth o bob un o'r meini prawf a gyflwynir ar y ffurflen gais yw 500 gair.
 • Cyfeirir y cais at reolwr llinell sydd o leiaf ar lefel Pennaeth Adran a fydd yn cadarnhau a yw'n cefnogi'r cais ac yn gwirio'r dystiolaeth a gyflwynir.
 • Cyflwynir ceisiadau i'w hystyried i'r panel dyfarnu ar y ffurflen a ddarperir y mae'n rhaid ei llenwi'n gywir. Os oes unrhyw wybodaeth ar goll, dychwelir y ffurflen at y cychwynnydd.
 • Mewn amgylchiadau eithriadol gall y panel ofyn am wybodaeth ychwanegol.
 • Yn y blynyddoedd dilynol, gall y gweithiwr gyflwyno ceisiadau pellach am gynyddiad dilyniant ychwanegol.

Y Broses

Bydd y broses ar gyfer y wobr flynyddol fel a ganlyn:

Y Panel Gwobrau

 • Bydd y panel yn cael ei gadeirio gan y Cyfarwyddwr Cyllid a Gwasanaethau Corfforaethol.
 • Bydd aelodaeth y panel yn cynnwys nifer o aelodau Gweithredol, ynghyd â'r Cyfarwyddwr Adnoddau Dynol a Datblygu Sefydliadol, cynrychiolaeth Undebau Llafur (yn rhinwedd sylwebydd llafar), a lle bo hynny'n bosibl bydd y panel yn cael ei gyfansoddi mewn ffordd sydd yn ystyried rhyw a math o swydd i sicrhau tegwch.
 • Gall yr ymgeisydd aflwyddiannus apelio, yn ysgrifenedig, gan roi rhesymau dros yr apêl i'r Cyfarwyddwr Adnoddau Dynol a Datblygiad Sefydliadol cyn pen 10 diwrnod gwaith ar ôl y llythyr canlyniad.
 • Rhaid i ymgeiswyr ddarparu manylion yn ymwneud â'u hapêl, a hefyd unrhyw dystiolaeth ategol/berthnasol.
 • Ar ôl derbyn yr apêl bydd y Cyfarwyddwr Adnoddau Dynol a Datblygu Sefydliadol yn penodi Swyddog Apêl nad oedd yn ymwneud yn wreiddiol â phenderfyniad y panel i ystyried sail yr apêl.
 • Bydd y Swyddog Apêl yn ystyried y manylion ac unrhyw dystiolaeth ategol/berthnasol cyn ymateb i'r unigolyn yn ysgrifenedig yn amlinellu'r penderfyniad apêl.
 • Mae'r penderfyniad apêl yn derfynol ac yn dod â'r broses ymgeisio i ben.

Mewn sefyllfaoedd lle gallai gwrthdaro buddiannau fod, bydd aelodau'r panel yn gadael yr ystafell i ganiatáu i'r trafodaethau barhau ac ni fyddant yn rhan o'r broses bleidleisio.

 • Bydd yr adran Adnoddau Dynol yn cymryd cyfrifoldeb am fonitro nifer y ceisiadau unigol/rheolwr llinell o adrannau cyfadran/gwasanaeth proffesiynol.
 • Bydd y panel yn cyflwyno ei argymhellion ar gyfer dyfarnu cynyddiad dilyniant i'r Is-Ganghellor i'w cymeradwyo.
 • Bydd canlyniad penderfyniadau'r panel yn cael eu cadarnhau'n ysgrifenedig ynghyd ag unrhyw adborth i'r aelod unigol o staff yn amlinellu'r hawl i apelio.

Mae'n ofynnol i holl aelodau'r panel gymryd rhan mewn sesiwn hyfforddi fer ar 'Tueddiadau Diarwybod' cyn sgorio ceisiadau. Gellir dod o hyd i hwn yn Learn Upon neu Amrywiaeth yn y Gweithle

Asesiad Panel

Asesir ceisiadau yn ôl cryfder y dystiolaeth a gyflwynir ar y ffurflen gais gydag aelodau'r panel yn asesu pob cais yn annibynnol yn unol â'r ystod o sgoriau o: -

Eithriadol

10 pwynt

Dim tystiolaeth

0 pwynt


Gwneir sgoriau mewn perthynas â phob un o'r pwyntiau meini prawf felly, y sgôr uchaf y gellir ei dyfarnu yw 50 pwynt.

Yn dilyn yr asesiadau annibynnol, bydd aelodau'r panel yn cwrdd i gymedroli'r sgorau a byddant hefyd yn gwneud sylwadau mewn perthynas â'r rheswm dros eu sgôr. Gellir defnyddio'r sylwadau hyn fel yr adborth sylfaenol i ymgeiswyr.

Ar ôl cwblhau'r asesiad, bydd aelodau'r panel yn cytuno ar sgôr cyfartalog cyffredinol ar gyfer pob cais ac yn ei roi mewn trefn restrol (o'r uchaf i'r isaf). Yna bydd y panel gwobrau yn argymell faint o ddyfarniadau a roddir ac yn cyflwyno'r cynnig hwn i'r Is-Ganghellor i'w gymeradwyo.

Sylwch - ar gyfer ceisiadau eleni rydym yn dyfarnu ar ragoriaeth ac o fewn amlen ariannol. Rydym yn cydnabod bod llawer o gydweithwyr wedi bod yn gweithio'n eithriadol o galed yn enwedig yn ystod y pandemig, fodd bynnag, bydd hon yn broses gystadleuol a dim ond y rhai mwyaf eithriadol fydd yn derbyn gwobr.

Y broses apelio

Mae'r broses apelio yn amlinellu'r weithdrefn ar gyfer y rhai sy'n dymuno apelio yn erbyn penderfyniad y panel ar sail gwyriad gweithdrefnol, nid ar sail y penderfyniad ei hun:

Bydd aelod o'r adran Adnoddau Dynol yn cefnogi'r Swyddog Apeliadau.

Talu cynyddiad dilyniant

Mae'r rhain yn berthnasol i staff nad ydynt eto wedi cyrraedd pwynt cyflog uchaf eu gradd. Bydd cynyddiadau dilyniant yn cael eu hadlewyrchu mewn cynnydd mewn cyflog misol; bydd hyn yn weithredol o 1 Rhagfyr 2021.

 

Canllawiau

Canllawiau ar gyfer gwneud cais am ddyfarniad cyfraniad unigol (cynyddiad dilyniant) - Gradd 10

Wrth ystyried cais unigol am gynyddiad dilyniant, bydd y panel dyfarnu yn chwilio am dystiolaeth benodol o sut mae'r cais yn cwrdd â'r meini prawf ar gyfer dyfarniad. Mae'r meini prawf fel a ganlyn:

 • Wedi gwneud cyfraniad rhagorol parhaus ac wedi rhagori yn gyson ar y prif ofynion sy'n gysylltiedig â'r rôl, a/neu wedi mynd y tu hwnt i'w rôl.
 • Yn dangos Arweinyddiaeth gadarnhaol eithriadol (gall gynnwys arweinyddiaeth prosiect, arweinyddiaeth academaidd yn ogystal â rheoli llinell yn uniongyrchol).
 • Yn gallu tystio i hyrwyddo Gwerthoedd y Brifysgol: Trawsnewidiol, Arloesol a Chreadigol, Cynhwysol, Uchelgeisiol a Chydweithredol, i lefel uchel.
 • Yn rhagweithiol wrth ddatblygu gwybodaeth/sgiliau trwy sianeli priodol; ac yn cymhwyso'r sgiliau a'r wybodaeth newydd hyn yn y rôl ac yn eu rhannu â chyfoedion.
 • Drwy berfformiad eithriadol sydd wedi gwneud cyfraniad sylweddol at y nodau Sefydliadol allweddol, fel y nodir yng Nghynllun Strategol y Brifysgol.

Sylwer: y nifer uchaf o eiriau ar gyfer y cais yw 1500 gair (nid yw hyn yn cynnwys yr adran datganiad rheolwr llinell).

Ceisiwch sicrhau eich bod yn rhoi enghreifftiau tystiolaethol da ar gyfer pob un o'r meini prawf gofynnol a fydd yn cynorthwyo'r panel i wneud eu penderfyniad. O ystyried bod y broses ymgeisio am ddyfarniadau blaenorol wedi cael ei seibio am y pedair blynedd diwethaf, gall ymgeiswyr gyflwyno tystiolaeth o'r ddwy flynedd academaidd ddiwethaf i gefnogi eu cais.

Rheolwyr i nodi: Dim ond ar gyfer aelodau unigol o staff y gellir cyflwyno ceisiadau, nid ar gyfer timau.

Dyfarniad Cyfraniad Unigol – Cwestiynau Cyffredin

Beth yw pwrpas y cynllun Dyfarniad Cyfraniad Unigol?

Mae'r cynllun Dyfarniad Cyfraniad Unigol yn caniatáu i weithwyr (neu reolwyr llinell ar ran staff) ar raddau 1-9 wneud cais am ddyfarniad i gydnabod eu perfformiad a'u cyfraniad eithriadol i'r Brifysgol. Roedd gan y Brifysgol gynllun tebyg oddeutu pedair blynedd yn ôl a gafodd ei oedi gyda chytundeb ein Hundebau Llafur yn ystod SIP ac yna'r pandemig COVID-19. Gellir gwneud ceisiadau unwaith y flwyddyn ac mae'n ofynnol i unigolion ddangos eu cyfraniad yn erbyn meini prawf penodol yn unol â'u gradd.

Pam mae'r cynllun wedi newid ar gyfer graddau 1-9?

Roedd y cynllun gwobrwyo blaenorol (y cyfeirir ato fel AICP) yn rhan o'r Cytundeb Fframwaith a drafodwyd gyda'r Undebau Llafur. Cytunwyd â'r Undebau Llafur y byddai'r cynllun yn cael ei oedi trwy'r broses SIP, ac mewn trafodaethau diweddar a gynhaliwyd gyda'r Undebau Llafur ynghylch ailgyflwyno cynllun gwobrwyo am berfformiad eithriadol, cytunwyd y byddai'n fwy teg trin pob ymgeisydd yr un peth ac felly gwobrau ar ffurf taliadau bonws sengl na ellir eu pensiynu.

Pam mae gradd 10 yn cael eu gwobrwyo â chynyddiadau dilyniant yn hytrach na thaliadau unigol?

Nid yw Gradd 10 yn derbyn unrhyw gynyddrannau awtomatig - yn wahanol i'r rhai ar y graddfeydd cyflog graddau 1-9, felly nid ydynt wedi cael unrhyw gyfleoedd i symud ymlaen yn raddol. Oherwydd hyn cytunwyd gyda’r Undebau Llafur y bydd graddau 10 yn parhau i gael eu dyfarnu gyda cynyddiant y cyfeirir atynt fel ‘cynyddiant dilyniant’.

Pam mai tystiolaeth ategol o’r ddwy flynedd academaidd ddiwethaf yn unig yr ydych yn ei ganiatáu i gael ei chyflwyno?

Mewn rowndiau blaenorol o'r cynllun gwobrwyo byddem fel arfer yn disgwyl gweld tystiolaeth gefnogol yn cael ei chyflwyno o'r 12 mis blaenorol. Oherwydd y bu saib i’r cynllun ac rydym yn ymwybodol o waith caled iawn cydweithwyr yn ystod y pandemig, rydym yn ymestyn y ffrâm amser hwn i y tu hwnt i flwyddyn i gydnabod hyn gan ar yr un pryd sicrhau bod tystiolaeth yn parhau i fod yn gymharol ddiweddar.

Pam mae'r meini prawf wedi newid?

Dywedodd yr adborth a gafwyd o'r cynllun gwobrwyo blaenorol trwy fecanweithiau a oedd yn cynnwys y Fforwm Gweinyddol wrthym nad oedd pob grŵp staff yn teimlo eu bod yn gallu dangos eu rhagoriaeth yn erbyn yr hen feini prawf ac felly ni theimlwyd ei fod yn gynhwysol nac yn hygyrch i bawb. Mae'r Brifysgol a'r Undebau Llafur wedi cytuno bod y meini prawf newydd yn fwy cynhwysol ac yn galluogi pob cydweithiwr i ddangos hefyd sut maen nhw'n cyflawni yn erbyn gwerthoedd y Brifysgol sy'n bwysig i ni.

Pam fod yn rhaid i raddau 8 a 9 ddangos maen prawf ychwanegol o'i gymharu â graddau 1-7? Ac os felly, a yw hynny'n golygu bod gan raddau 8 a 9 fantais o sgoriau uwch sy'n rhoi rhai ar raddau is o dan anfantais?

Ar ôl adolygu'r meini prawf, teimlwyd y dylai'r unigolion, ar y lefel hon, allu dangos rhagoriaeth mewn arweinyddiaeth a /neu reolaeth, felly roedd cynnwys hyn fel maen prawf gofynnol yn galluogi i'r sgiliau hyn gael eu hadlewyrchu'n briodol fel rhai gwerthfawr i'r Brifysgol.

Nid yw hyn yn golygu bod gan radd 8 a 9 fantais - bydd sgoriau o fewn pob gradd yn cael eu cyfartalu i sicrhau na all un radd sgorio'n uwch nag un arall.

Mae'r canllawiau'n nodi y bydd y broses yn gystadleuol - a oes cyfyngiad ar y niferoedd sy'n gallu derbyn Dyfarniad Cyfraniad Unigol yn ôl gradd?

Na. Bydd amlen gyllidebol, ond gan y bydd pob ymgeisydd yn cael ei ystyried yn erbyn yr un cyfanswm sgôr uchaf posibl, rhoddir ceisiadau mewn trefn restrol yn dibynnu ar eu sgôr, gyda'r sgôr uchaf yn derbyn dyfarniad.

Beth yw rôl rheolwyr llinell a’r penaethiaid adran yn y broses?

Er mai'r aelod staff sy'n bennaf gyfrifol am wneud cais, bydd rhai cydweithwyr sydd naill ai'n aneglur bod yr hyn maen nhw wedi’i gyflawni yn cwrdd â meini prawf y cynllun neu ddim yn teimlo'n ddigon hyderus efallai i wneud cais. hyd yn oed os ydynt wedi cyflawni rhagoriaeth.

 

Gyda phob sefyllfa ddatblygiadol, rydym yn disgwyl i reolwyr llinell drafod y cwestiynau hyn yn adeiladol â'u staff a lle bo hynny'n briodol, eu helpu i lunio’r hyn maen nhw wedi’i gyflawni yn y ffurflen gais.

 

Mewn amgylchiadau eithriadol, gall rheolwr wneud cais ar ran ei gydweithwyr ond os felly, rhaid iddo fod yn glir ar y ffurflen gais.

Pwy fydd ar y panel?

Bydd y panel yn cynnwys aelodau Gweithredol sy'n cynnwys, Cyfarwyddwr AD ac OD - Nick Rogers, Dirprwy Is-Ganghellor Anwen Jones, Dirprwy Is-Ganghellor Neil Glasser, Steve Thomas - Pennaeth Cyfathrebu a Materion Cyhoeddus, a cadeirir y panel gan y Cyfarwyddwr Cyllid a Gwasanaethau Corfforaethol - Stephen Forster. Am eleni, bydd aelod o Undebau Llafur hefyd yn eistedd ar y panel mewn swyddogaeth arsylwydd llafar.

Clywsom drafod am gynlluniau eraill i wobrwyo a chydnabod - beth ddigwyddodd iddynt?

Rydym yn gweithio ar gynllun ychwanegol lle gall Penaethiaid Adran ddyfarnu gwobrau bach yn ystod y flwyddyn am ragoriaeth mewn gwasanaeth cwsmeriaid, tasgau eraill sy'n mynd uwchlaw a thu hwnt ayyb. Manteision y cynllun hwn fydd y gall Penaethiaid wneud penderfyniadau yn ystod y flwyddyn a does dim rhaid i baneli eu cymeradwyo. Yn ogystal, bydd y cynllun hwn hefyd yn caniatáu ar gyfer gwobrau tîm. Bydd manylion a meini prawf pellach y cynllun hwn yn cael eu rhannu unwaith y bydd y cynllun yn barod. Rydym yn gobeithio ei lansio yn y Flwyddyn Newydd.