150 blynedd o Fathemateg

06 Mehefin 2023

Ar ddydd Sadwrn 24ain Mehefin byddwn yn dathlu 150 mlynedd o addysgu Mathemateg yn y Brifysgol

Gweithdy 2023 ar Fathemateg a Mecaneg Solidau a Strwythurau

18 Mai 2023

Fel rhan o ddathliadau 150 mlwyddiant y Brifysgol, bydd yr adran yn croesawu ymchwilwyr i Weithdy 2023 ar y Mathemateg a’r Mecaneg o Solidau a Strwythurau rhwng 7-9fed o Fehefin.

Gwobrau am gyflawniad eithriadol myfyrwyr mewn Mathemateg

30 Medi 2022

Rydym wedi dyfarnu gwobrau i fyfyrwyr sydd wedi dychwelyd am eu perfformiad rhagorol mewn modiwlau Mathemateg dros y flwyddyn academaidd ddiwethaf.

Graddio Mathemateg 2020-2022

14 Gorffennaf 2022

Llongyfarchiadau i’r myfyrwyr Mathemateg wnaeth raddio’r wythnos yma.

Gwobrau am gyflawniad eithriadol mewn Mathemateg

19 Gorffennaf 2021

Mae’r adran yn dyfarnu gwobrau yn flynyddol i fyfyrwyr sydd wedi rhagori yn eu hastudiaethau Mathemateg dros yn flwyddyn a fu, diolch i roddion a chymynroddion gan staff a myfyrwyr blaenorol.

Gwobrau Staff a Myfyrwyr ar gyfer Mathemateg

08 Ebrill 2019

Enillodd dwy fyfyrwraig Mathemateg yn eu categorïau yng Ngwobrau Staff a Myfyrwyr Undeb Myfyrwyr Aberystwyth 2020.

Dulliau adeiladol o ffactoriad

24 Chwefror 2020

Mae Gennady Mishuris, Athro mewn Modelu Mathemategol yn yr adran, wedi dychwelyd yn ddiweddar o ymweliad i gampws Abu Dhabi o Brifysgol Efrog Newydd lle bu’n gweithio ar brosiect ymchwil ar “Ddulliau adeiladol o ffactoriad”.

Achrediad Graddau

13 Ionawr 2020

Mae achrediad y Sefydliad Mathemateg a'i Gymwysiadau (IMA) ar gyfer ein graddau mathemateg wedi cael ei adnewyddu.

Prifysgol Aberystwyth yn dathlu rhagoriaeth mewn addysgu

26 Mehefin 2019

Mae’r garfan ddiweddaraf o staff academaidd ac ôl-raddedig i ennill cymwysterau addysgu addysg uwch proffesiynol wedi eu cydnabod gan Brifysgol Aberystwyth.

Teyrngedau i gyn Bennaeth Adran, Yr Athro Noel Lloyd

10 Mehefin 2019

Mae teyrngedau wedi eu talu i’r Athro Noel Lloyd, cyn Is-Ganghellor a Phennaeth yr Adran Fathemateg ym Mhrifysgol Aberystwyth, a fu farw yn 72 oed.

Gwobrau i Staff a Myfyriwr Mathemateg

08 Ebrill 2019

Roedd noson Wobrau Staff a Myfyrwyr 2019 Undeb Myfyrwyr Aberystwyth yn un lwyddiannus i’r Adran Fathemateg.

Mathemateg yn cipio Adran y Flwyddyn

01 Mai 2018

Yr Adran Fathemateg yw Adran y Flwyddyn Gwobrau Staff a Myfyrwyr Undeb Myfyrwyr Aberystwyth 2018.

Cystadleuaeth “STEM for Britain” 2018

19 Ebrill 2018

Cafodd Dr Paolo Musolino, o’r Adran Fathemateg, ei gynnwys ar restr fer allan o gannoedd o ymgeiswyr i ymddangos yn y Senedd yn San Steffan i gyflwyno ei ymchwil mathemategol i ystod o wleidyddion fel rhan o’r gydtadleuaeth “STEM for BRITAIN” fis diwethaf.

Anrhydeddu darlithydd mathemateg am waith iaith

19 Mawrth 2018

Mae darlithydd o Brifysgol Aberystwyth wedi ei anrhydeddu am ei waith yn hyrwyddo mathemateg drwy gyfrwng y Gymraeg.

Dau Gymrawd Sêr Cymru

15 Rhagfyr 2017

Mae’r Adran yn lletya dau Gymrawd Ymchwil Rhaglen Sêr Cymru II: Dr Paolo Musolino a Dr Daniel McNulty.

Fformiwla boddhad myfyrwyr Mathemateg Aber

09 Awst 2017

Mae 94% o fyfyrwyr Adran Mathemateg Prifysgol Aberystwyth wedi dweud bod yr addysgu ar eu cwrs yn destun boddhad cyffredinol, yn ôl yr Arolwg Cenedlaethol o Fyfyrwyr (ACF) 2017.


Dengys canlyniadau’r ACF a gyhoeddwyd 9 Awst 2017, bod lefelau boddhad cyffredinol myfyrwyr yn 94% o ran adnoddau dysgu, ac yn 93% o ran cefnogaeth academaidd. 

Ymweliad gan gyn-fyfyriwr, sy’n ysgolor nodedig o’r Iorddonen

03 Awst 2017

Dychwelodd yr Athro Shaher Momani i Aberystwyth yn ddiweddar er mwyn trafod gwaith ar y cyd gyda Phrifysgol yr Iorddonen. Fe wnaeth gwblhau doethuriaeth yma mewn rheoleg nôl yn 1991.

Her Mathemateg

20 Mehefin 2017

Cyhoeddwyd canlyniadau’r Her Fathemateg ar gyfer ysgolion yr wythnos hon, a chyflwynwyd gwobrau i wyth deg o enillwyr mewn seremoni wobrwyo ar Gampws Penglais.

Ap “match-a-mathics” ar gael nawr!

12 Mehefin 2017

Mae’r ap “match-a-mathics”, gêm sy’n profi’r cof wrth ymarfer mathemateg, wedi cael ei rhyddhau ar gyfer Android ac iPhone.

Gwobr flynyddol Walters yn cael ei dyfarnu am y tro cyntaf

26 Mai 2017

Mae gwobr academaidd newydd wedi cael ei chyflwyno gan y cyhoeddwr blaenllaw Elsevier i anrhydeddu academydd blaenllaw o Brifysgol Aberystwyth.

Emily Price

22 Mai 2017

Gyda thristwch mawr y nodwn farwolaeth annhymig Emily Price, myfyrwraig oedd yn ei blwyddyn olaf yn astudio Mathemateg a Ffiseg.

Ystadegwyr yn cael eu gwobrwyo am addysgu

08 Mai 2017

Cafodd yr ystadegwyr Kim Kenobi a Jukka Kiukas eu gwobrwyo yng Ngwobrau Dysgu UMAber2017, a gafodd eu cynnal ddydd Gwener diwethaf.

Gwobr y Gymdeithas Frenhinol i Athro Mathemateg Aberystwyth

16 Rhagfyr 2016

Mae’r Athro Gennady Mishuris, sy’n Athro mewn Modelu Mathemategol yn yr Adran, wedi derbyn Gwobr Teilyngdod Ymchwil Wolfson gan y Gymdeithas Frenhinol. Mae’r wobr yn rhoi pum mlynedd o gyllid ar gyfer gwaith Gennady ar ddadansoddi holltiad dynamig meta deunyddiau.

MathsSoc yn Warwick

09 Tachwedd 2016

Teithiodd aelodau o Gymdeithas Fathemateg Aber (MathsSoc) i Brifysgol Warwick ar gyfer cynhadledd y Sefydliad Mathemateg a’i Gymwysiadau (IMA) i Fathemategwyr ar Ddechrau Gyrfa.

Deg Uchaf am Ansawdd Addysgu

17 Hydref 2016

Mae safon addysgu’r adran wedi cyrraedd  10 uchaf tablau’r Times a’r Sunday Times ar gyfer mathemateg.

Cafwyd sgôr ardderchog o 92% ar gyfer boddhad cyffredinol yn yr Arolwg Myfyrwyr Cenedlaethol (AMC)

10 Awst 2016

Mae Adran Fathemateg Prifysgol Aberystwyth wedi cael sgôr gwych o 92% am foddhad cyffredinol yn yr Arolwg Cenedlaethol o Fyfyrwyr 2016.


Rhoddodd y myfyrwyr sgôr uchel i’r rhaglen am ansawdd yr addysgu, asesiadau ac adborth, ac adnoddau dysgu, gyda phob un yn cael sgôr o dros 90%.

Croeso i Dr Jukka Kiukas

04 Gorffennaf 2016

Mae’r Adran Fathemateg yn croesawu Dr Jukka Kiukas fel darlithydd newydd mewn Ystadegaeth.

Swydd yn Princeton i Christian Arenz

13 Mai 2016

Mae Christian Arenz, a gwblhaodd ei radd PhD yn ddiweddar yn Adran Fathemateg Prifysgol Aberystwyth, wedi cael cynnig swydd uchel ei bri fel Cymrawd Ôl-ddoethurol ym Mhrifysgol Princeton yn yr Unol Daleithiau.

Gwobrau Addysgu dan Arweiniad Myfyrwyr

25 Ebrill 2016

Cymeradwywyd pedwar aelod o staff yr adran yn y Gwobrau Addysgu dan Arweiniad Myfyrwyr.

Mathemategwyr Yfory Heddiw

02 Chwefror 2016

Mae Tom O'Neill, myfyriwr yn ei bedwaredd flwyddyn, wedi cyrraedd y rhestr fer ar gyfer Gwobr GCHQ yn y gynhadledd “Tomorrow’s Mathematicians Today 2016”.

Dyrchafu Dr Daniel Burgarth i Ddarllenydd

02 Rhagfyr 2015

Mae’r Adran yn llongyfarch Dr Daniel Burgarth ar ei ddyrchafiad i Ddarllenydd yn ystod proses Ddyrchafiadau Academaidd 2015.

Gwobrau Israddedigion

24 Medi 2014

Yr wythnos hon, gwobrwywyd rhai o'n myfyrwyr israddedig am eu cyrhaeddiad eithriadol mewn Mathemateg y llynedd.

Pen-blwydd Hapus i'r LMS

11 Medi 2015

Dathlodd yr adran ben-blwydd Cymdeithas Fathemategol Llundain (y London Mathematical Society, LMS) yn 150 mlwydd oed yr wythnos hon.

Gwobr Euromech

03 Awst 2015

Dyfarnwyd Gwobr Ymchwilydd Ifanc i’r myfyriwr PhD Monika Perkowska am y cyflwyniad gorau gan fyfyriwr yn y 9fed Gynhadledd Ewropeaidd ar Fecaneg Solidau yn ddiweddar.

Graddio 2015

20 Gorffennaf 2015

Llongyfarchiadau i'n graddedigion Mathemateg newydd!

Mathemateg gyda Blwyddyn Sylfaen

28 Mai 2015

Bydd yr Adran yn cynnig blwyddyn sylfaen mewn Mathemateg o 2015.

95.1% o raddedigion mathemateg Aber mewn gwaith

06 Gorffennaf 2015

Mae ystadegau a ryddhawyd gan yr Asiantaeth Ystadegau Addysg Uwch yn dangos fod mwy na 95% o raddedigion mathemateg Aberystwyth mewn gwaith neu astudiaeth bellach.

Mecaneg Cyswllt o Haenau Cartilag Cymalog

06 Gorffennaf 2015

Mae’r Athro Gennady Mishuris a’r Athro Ivan Argatov wedi cyhoeddi ei llyfr â’r teitl "Contact Mechanics of Articular Cartilage Layers".

Cylchlythyr Mathemateg Gwanwyn 2015

15 Mehefin 2015

Mae’r cyhoeddiad diweddaraf o’r Cylchlythyr Mathemateg bellach ar gael arlein.

Priodweddau fisgo-elastig celloedd ymfudol

15 Mehefin 2015

Mae’r Athro Gennady Mishuris wedi derbyn cyllid Horizon2020 i weithio ar wella clwyfau, ymlediad celloedd canser, a datblygiad meinweoedd.

Darlithwyr mathemateg yn derbyn cymeradwyaeth uchel

28 Ebrill 2015

Derbyniodd Dr Tudur Davies a Dr Adam Vellender gymeradwyaeth uchel am eu haddysgu yng Ngwobrau Dysgu dan Arweiniad Myfyrwyr.

Cyflwyno gwaith ymchwil i Senedd y D.U.

15 Mawrth 2015

Mae Monika Perkowska wedi cael ei dewis i gyflwyno’i gwaith ymchwil yn Senedd y Deyrnas Unedig.

Medal Academi Gwyddoniaeth Rwsia

13 Mawrth 2015

Dyfarnwyd gwobr i Nikolai Gorbushin, myfyriwr PhD a Chymrawd Marie Curie, gan Academi Wyddoniaeth Rwsia

Diwrnod Pai

12 Mawrth 2015

Roedd dydd Sadwrn diwethaf, 3/14/15 (yn y system ddyddio Americanaidd), yn ddiwrnod pai arbennig iawn!

Nodweddu rheolaeth o ddyfeisiadau cwantwm swnllyd

12 Ionawr 2015

Dyfarnwyd grant ESPRC i Dr Daniel Burgarth er mwyn astudio rheolaeth cwantwm.

Achrediad Graddau

12 Ionawr 2015

Mae achrediad y Sefydliad Mathemateg a'i Chymwysiadau (IMA) ar gyfer ein graddau mathemateg wedi cael ei adnewyddu.

Llwyddiant Fframwaith Rhagoriaeth Ymchwil i’r Adran Fathemateg

05 Ionawr 2015

Mae canlyniadau’r Fframwaith Rhagoriaeth Ymchwil (FfRhY2014) yn dangos fod yr Adran Fathemateg yn cynhyrchu ymchwil sy’n gystadleuol yn rhyngwladol.

Dyfarniad Cwrs Eithriadol i Dr Vellender

19 Rhagfyr 2014

Llongyfarchiadau i Dr Adam Vellender ar dderbyn  dyfarniad "Cymeradwyaeth Uchel" yng Ngwobrau Cyrsiau Eithriadol y Brifysgol ar gyfer 2014.

Parti Nadolig Mathsoc

09 Rhagfyr 2014

Cynhaliwyd Parti Nadolig Cymdeithas Fathemateg (Mathsoc) Aberystwyth yr wythnos diwethaf.

Ymweliad yr Eidalwyr i gydweithio ar holltau

08 Medi 2014

Roedd ymwelwyr academaidd o Brifysgol Modena a Reggio Emilia yn yr Adran Fathemateg yn ddiweddar.